(Luận văn thạc sĩ) đơn giản hóa hệ thống đánh giá đa tiêu chuẩn đa cấp bằng phương pháp áp dụng các phép toán trên số mờ​

71 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:14

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHẠM TRUNG THÀNH ĐƠN GIẢN HÓA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐA TIÊU CHUẨN ĐA CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ MỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHẠM TRUNG THÀNH ĐƠN GIẢN HÓA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐA TIÊU CHUẨN ĐA CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG CÁC PHÉP TỐN TRÊN SỐ MỜ Chun ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 60 48 0101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN TÂN ÂN Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu thực tế vấn đề đưa đánh giá xây dựng lập dự án cho vi c đầu tư h thống xe truyền hình lưu động t i Đài Phát Truyền hình Hải Dư ng để hình thành hướng nghiên cứu Các số li u có nguồn gốc rõ ràng nhà sản xuất đưa ra, tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn P Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN m Trung T n http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU NỘI DUNG 11 CHƯ NG I: I TOÁN ĐÁNH GIÁ ĐA TI U CHUẨN, CÁC PHƯ NG PHÁP GI I QUY T 11 1.1 ài toán đánh giá với đối tượng đa tiêu chuẩn đa cấp 11 1.2 Tổng quan h trợ giúp định 12 1.2.1 Giới thi u 12 1.2.2 H trợ giúp định (DSS) 12 1.2.3 Các đặc tính khả DSS 15 1.2.4 Những lợi ích DSS 17 1.2.5 Các thành phần DSS 17 1.3 Một số phư ng pháp giải 19 Kết luận chư ng 23 CHƯ NG 2: M H NH H TH NG NG D NG CÁC PH P TOÁN TR N S MỜ GI I I TOÁN ĐÁNH GIÁ ĐA TI U CHUẨN, ĐA C P 24 2.1 Vấn đề xử lý thông tin mờ 24 2.2 Tích hợp mờ định đa tiêu chuẩn 24 2.3 Các phép toán số mờ ứng dụng toán 28 2.3.1 Các định ngh a 28 2.3.2 Các ph p toán tập mờ 30 2.3.3 Các tính chất tập mờ 33 2.3.4 Ph p cộng ph p nhân số mờ 33 2.4 Thuật toán đánh giá đa tiêu chuẩn 37 2.4.1 Bài toán 37 2.4.2 Thuật toán 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.5 Ví dụ minh họa 39 Kết luận chư ng 49 CHƯ NG 3: XÂY DỰNG CHƯ NG TR NH THỬ NGHI M ĐÁNH GIÁ H TH NG XE TRUYỀN H NH LƯU ĐỘNG TẠI CÁC Đ I PHÁT THANH V TRUYỀN H NH TRONG KHU VỰC ĐỒNG ẰNG S NG HỒNG .50 3.1 ài tốn đánh giá h thống xe truyền hình lưu động t i Đài phát truyền hình khu vực Đồng bằng Sông Hồng 50 3.2 Các bước tính tốn 53 3.3 Chọn ngôn ngữ lập trình 57 3.4 Giao di n hướng dẫn sử dụng 57 3.4.1 Giới thi u chư ng trình 57 3.4.2 Giao di n 58 3.4.3 Màn hình nhập li u ban đầu h thống cần đánh giá 60 3.4.4 Giao di n nhập thông số k thuật ý kiến chuyên gia k thuật 61 3.4.5 Giao di n nhập thông số k thuật ý kiến chuyên gia công ngh 60 3.4.6 Giao di n nhập thông số k thuật ý kiến chuyên gia bảo trì 61 3.4.7 Giao di n nhập thông số k thuật ý kiến chuyên gia kinh tế .62 3.4.8 Giao di n nhập thông số k thuật ý kiến chuyên gia tiến .63 3.4.9 Màn hình nhập thơng tin trọng số tiêu chuẩn đánh giá h thống xe truyền hình 66 3.4.10 Ho t động giao di n đánh giá h thống xe truyền hình lưu động 67 3.5 Kết ch y thử 68 Kết luận chư ng 69 T I LI U THAM KH O 71 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Decision support systems (DSS): Khái ni m h hỗ trợ định Multiple attribute decision making (MADM) : Ra định nhiều thuộc tính Electronic Data Processing (EDP): H thống xử lý li u tư ng tác Analytic hierarchy process (AHP): Phư ng pháp phân tích thứ bậc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: S đồ mô tả h hỗ trợ định DSS 12 Hình 1.2: S đồ thành phần c h hỗ trợ định DSS .15 Hình 1.3: S đồ cấu trúc thứ bậc (Saaty, T.L., 1980) 17 Hình 2.1: Một số mờ tam giác A 27 Hình 2.2: Ph p toán số mờ 31 Hình 2.3: Số mờ hình thang M 32 Hình 2.4: Giải mờ hóa số mờ hình thang 33 Hình 2.5: Mơ hình đánh giá h thống tên lửa chiến thuật 38 Hình 2.6: Đường cong hàm thuộc số mờ tam giác R(1), R(2) R(3) 44 Hình 3.1: Mơ hình hóa h thống xe truyền hình lưu động cần đánh giá .49 Hình 3.2: Giao di n .57 Hình 3.3: Giao di n nhập tên h thống xe truyền hình cần đánh giá .58 Hình 3.4: Giao di n nhập thông số k thuật ý kiến chuyên gia k thuật 59 Hình 3.5: Giao di n nhập thông số công ngh ý kiến chuyên gia công ngh 60 Hình 3.6: Giao di n nhập thơng số bảo trì ý kiến chuyên gia bảo trì 61 Hình 3.7: Giao di n nhập thơng số tính kinh tế ý kiến chuyên gia tính kinh tế 62 Hình 3.8: Giao di n nhập thông số tiến ý kiến chuyên gia tiến 63 Hình 3.9: Giao di n nhập Trọng số - mức độ quan trọng tiêu chuẩn .64 Hình 3.10: Giao di n ch y kiểm thử chư ng trình demo 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng so s nh hệ h tr qu t nh v hệ l t ng t c .10 Bảng 2.1: Dữ liệu thông số chi n thuật hệ thống tên l a 37 Bảng 2.2: Đặc tính ý ki n chuyên gia 37 Bảng 2.3: Chỉ tiêu chi n thuật ối với hệ thống tên l a chi n thuật 39 Bảng 2.4: Chỉ tiêu công nghệ ối với hệ thống tên l a chi n thuật 39 Bảng 2.5: Chỉ tiêu bảo trì ối với hệ thống tên l a chi n thuật 40 Bảng 2.6: Chỉ tiêu kinh t ối với hệ thống tên l a chi n thuật 40 Bảng 2.7: Chỉ ti n bộ ối với hệ thống tên l a chi n thuật .40 Bảng 2.8: Chỉ chi n thuật ối với hệ thống tên l a chi n thuật 41 Bảng 2.9: X p hạng tiêu công nghệ ối với hệ thống tên l a chi n thuật .41 Bảng 2.10: X p hạng tiêu bảo d ỡng ối với hệ thống tên l a chi n thuật 42 Bảng 2.11: X p hạng tiêu t nh kinh t ối với hệ thống tên l a chi n thuật 42 Bảng 2.12: X p hạng tiêu ti n bộ ối với hệ thống tên l a chi n thuật 42 Bảng 3.1: Dữ liệu thông số kĩ thuật hệ thống e thu ph t tru ền hình l u ộng nh sản uất cung cấp .48 Bảng 3.2: Đặc tính ý ki n chu ên gia .49 Bảng 3.3: Chỉ tiêu kĩ thuật ối với hệ thống e thu ph t tru ền hình l u ộng 50 Bảng 3.4: Chỉ tiêu công nghệ ối với hệ thống e thu ph t tru ền hình l u ộng.51 Bảng 3.5: Chỉ tiêu bảo trì ối với hệ thống e thu ph t tru ền hình l u ộng 51 Bảng 3.6: Chỉ tiêu t nh kinh t ối với hệ thống tên l a chi n thuật 51 Bảng 3.7: Chỉ tiêu ti n bộ ối với hệ thống e tru ền hình l u ộng 52 Bảng 3.8: X p hạng tiêu kĩ thuật ối với hệ thống e tru ền hình l u ộng 52 Bảng 3.9: X p hạng tiêu công nghệ ối với hệ thống e tru ền hình l u ộng.52 Bảng 3.10: X p hạng tiêu bảo d ỡng ối với hệ thống e tru ền hình l u ộng 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.11: X p hạng tiêu t nh kinh t ối với hệ thống e tru ền hình l u ộng 53 Bảng 3.12: X p hạng tiêu ti n bộ ối với hệ thống e tru ền hình l u ộng 53 MỞ ĐẦU Vi c định nhiều tiêu chí đa cấp tức chọn đối tượng, h thống tốt tập đối tượng, h thống theo tập thuộc tính, thuộc tính l i có nhiều thuộc tính Đây toán tối ưu đa mục tiêu đa cấp ài tốn tối ưu đa mục tiêu ln ln tốn khó, đặc bi t với tốn đánh giá với nhiều tiêu chí phân cấp Một cách giải lấy ý kiến chuyên gia Tuy nhiên vi c lấy ý kiến chuyên gia c ng gặp khơng khó khăn Trước hết, chun gia thường đưa đánh giá khơng xác số nguyên nhân sau: (1) Quyết định đưa khoảng thời gian ngắn thiếu thông tin đối tượng (2) Nhiều thuộc tính mờ hi n bằng giá trị cụ thể chúng phản ánh tác động môi trường xã hội khá, tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 (3) Khả sử lý thông tin khả tập trung ý vào vấn đề liên quan chuyên gia thường h n chế, vi c lựa chọn không thực hi n bước đ n lẻ Trong trường hợp người ta thường phải giải vấn đề trường hợp thiếu thông tin Khi lấy ý kiến chuyên gia, chuyên gia thường đưa ý kiến d ng mờ đa cấp Tiếp theo ta phải tính tốn yếu tố mờ đa cấp để tìm đánh giá chung, hợp lí Hi n nay, xu hướng phát triển truyền thông, đặc bi t lợi tờ báo hình, truyền hình năm vừa qua phát triển khơng ngừng nội dung, vấn đề phát triển công ngh , nhận định hướng đầu tư phát triển công ngh sản xuất phát sóng, đánh giá cách tổng thể, nhanh xác, để đưa định qua kinh nghi m nắm bắt thông tin nhà cung cấp, đ n vị phân phối thiết bị Chưa có một chư ng trình đánh giá khách quan cho kế ho ch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chuyên dụng cho sản xuất chư ng trình mà đặc bi t h thống xe truyền hình lưu động thiết bị quan trọng Đài truyền hình, đáp ứng khả sản xuất di động, thu ghi truyền hình trực tiếp từ hi n trường đáp ứng yêu cầu lúc, n i Từ thực tế em nghiên cứu xây dựng phư ng pháp đ n giản hóa h thống đánh giá đa tiêu chuẩn đa cấp bằng cách áp dụng ph p toán số mờ, luận văn nghiên cứu " thống nh gi n giản hóa hệ a tiêu chuẩn a cấp c ch p dụng c c phép to n số mờ" ứng dụng thông qua vi c đánh giá h thống xe truyền hình lưu động t i Đài Phát & Truyền hình khu vực Đồng bằng Sơng Hồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 57 thuật tốn tính tốn đánh giá mức độ tối ưu h thống Từ người quản lí có nhìn tổng quát để đánh giá đưa phư ng án đầu tư tối ưu cho đ n vị đài 3.3 C ọn ngơn ngữ lập trìn Với tốn ― n giản hóa hệ thống nh gi a tiêu chuẩn a cấp c ch p dụng c c phép to n số mờ”, em lựa chọn ngơn ngữ lập trình C# vì: Dễ dàng cho vi c lập trình c ng trình mở rộng, phát triển thêm chức toán phát triển thêm 3.4 Giao diện v 34 ướng dẫn s dụng Giới thiệu chương trình Chư ng trình cho ph p thực hi n vi c nhập thông số k thuật bảng gồm nhiều tiêu chí tổng hợp, đồng thời chư ng trình cho ph p nhập bảng ý kiến chuyên gia đặc tính h thống xe truyền hình lưu động, có hình cho ph p nhập trọng số mức độ quan trọng cho tiêu chuẩn đánh giá Từ thông tin đầu vào, chư ng trình áp dụng thuật tốn số mờ để đánh giá tiêu chuẩn, từ đưa thứ tự xếp h thống dựa kết tính tốn Từ kết h thống đánh giá cho gợi ý tối ưu cho người quản lí Qua vi c áp dụng ph p toán số mờ ta xây dựng chư ng trình đánh giá đ n giản, gọn nhẹ, dễ lập trình mà đem l i kết tối ưu tư ng tự vi c dùng phư ng pháp AHP số tác giả nghiên cứu trình bày t i [1] H n dựa vào ph p tốn số mờ cịn cho thấy khả xử Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 58 lí thơng tin đầu vào đánh giá nhóm chun gia như: nhãn ngơn ngữ thơng tin trọng số đưa vào tốn c ng thuộc số mờ C ng trìn bao gồm mô đun c n l : - Mô dul 1: cho ph p nhập danh sách h thống xe truyền hình lưu động cần đánh giá vào h thống c sở li u - Mô dul 2-6: Cho ph p người dùng thực hi n nhập đánh giá chun gia tiêu chí dựa thông số k thuật nhà sản xuất đưa - Mô dul 7: Cho ph p nhập thông tin trọng số mức độ quan trọng tiêu chuẩn đánh giá thực hi n thuật toán đánh giá Từ li u trên, h thống đánh giá sử dụng thuật toán số mờ, từ đưa kết đánh giá xếp thứ tự h thống từ cao đến thấp để người định có lựa chọn, đánh giá xác hợp lí Chư ng trình có số giao di n sau: 3.4.2 Giao diện Sau khởi động chư ng trình, hình chư ng trình xuất hi n có bảng chọn chứa l nh phục vụ cho vi c nhập li u đầu vào, tính tốn đưa kết Thốt khỏi chư ng trình bằng nút Close bên góc phải cùng hình giao di n Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 59 Hình: 3.2 – Giao diện c n Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 60 3.4.3 Màn hình nh p liệu ban đầu hệ th ng cần đánh giá - Chức nhập li u tên h thống xe truyền hình lưu động cần đánh giá T i chức chư ng trình cho ph p sửa tên đ n vị sản xuất h thống xe cần đánh giá S1, S2, S3 Dữ li u lưu vào c sở li u quản lí, chỉnh sửa danh sách h thống xe truyền hình lưu động Hình 3.3 – Giao diện n ập tên ệ t ống e truyền ìn cần đán giá Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 61 3.4.4 Giao diện nh p thông s k thu t ý kiến chuy n gia về k thu t - Chức nhập thông tin thông số k thuật nhà sản xuất đánh giá chuyên gia tiêu chí k thuật Dữ li u chuyên gia đánh giá tiêu chuẩn k thuật lưu l i để thực hi n thuật toán đánh giá Có nút l nh thực hi n vi c xóa li u đánh giá ta nhập sai để nhập l i Hình: 3.4 – Giao diện nhập thông số kĩ thuật và ý kiến chuyên gia về kĩ thuật Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 62 3.4.5 Giao diện nh p thông s k thu t ý kiến chuy n gia về công nghệ - Chức nhập thông tin thông số công ngh nhà sản xuất đánh giá chun gia tiêu chí cơng ngh Dữ li u thông số công ngh lưu l i để thực hi n thuật tốn đánh giá Có nút l nh thực hi n vi c xóa , cần đánh giá ta nhập sai Hình: 3.5– Giao diện n ập t ông số công ng ệ v ý kiến c uyên gia công ng ệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 63 3.4.6 Giao diện nh p thông s k thu t ý kiến chuy n gia về bảo trì - Chức nhập thơng tin thơng số bảo trì nhà sản xuất đánh giá chuyên gia tiêu chí bảo trì Dữ li u thơng số bảo trì lưu l i để thực hi n thuật tốn đánh giá Có nút l nh thực hi n vi c xóa li u nhập sai để nhập l i cho h thống cần đánh giá Hình: 3.6 – Giao diện nhập thơng sớ bảo trì và ý kiến chun gia về bảo trì Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 64 3.4.7 Giao diện nh p thông s k thu t ý kiến chuy n gia về kinh tế - Chức nhập thơng tin thơng số tính kinh tế nhà sản xuất đánh giá chuyên gia tiêu chí tính kinh tế Dữ li u thơng số tính kinh tế lưu l i để thực hi n thuật tốn đánh giá Có nút l nh thực hi n vi c xóa thơng tin nhập cho h thống cần đánh giá ta nhập sai Hình: 3.7 – Giao diện n ập t ơng số kin tế v ý kiến c uyên gia t n kin tế Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 65 3.4.8 Giao diện nh p thông s k thu t ý kiến chuy n gia về tiến b - Chức nhập thông tin thông số tiến nhà sản xuất đánh giá chuyên gia tiêu chí tiến Dữ li u thông số tiến lưu l i để thực hi n thuật toán đánh giá Có nút l nh thực hi n vi c xóa thoongtin nhập cho h thống cần đánh giá ta nhập sai Hình: 3.8 – Giao diện n ập t ông số tiến v ý kiến c uyên gia tiến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 3.4.9 Màn hình nh p thông tin về trọng s ti u chuẩn đánh giá hệ th ng xe truyền hình - Chức nhập thông tin trọng số đánh giá qui định mức độ quan trọng tiêu chuẩn đánh giá Các thông tin trọng số nhập vào giá trị số mờ tam giác T i chức li u lưu vào c sở li u quản lí thực hi n đánh giá h thống thơng qua nút đánh giá Hình 3.9 – Giao diện n ập Trọng số - mức độ quan trọng của tiêu c uẩn - Các trọng số người chủ c quan đ n vị thực hi n vi c đánh giá đưa ra, định - Các trọng số nhập vào h thống giá trị khơng rõ ràng, mờ Chư ng trình phải có nhi m vụ phân tích áp dụng thuật tốn tính tốn đưa giá trị rõ để đưa vào thuật tốn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 3.4.10 Hoạt động giao diện đánh giá hệ thớng xe trùn hình lưu động: B ớc 1: Thêm thông tin đ n vị sản xuất h thống đánh giá bằng nút l nh thêm h thống đánh giá B ớc 2: Chọn h thống cần đánh giá có danh sách Vi c chọn h thống cần đánh giá danh sách xe truyền hình lưu động Danh sách thay đổi thơng tin áp dụng với đài truyền hình khác nhau, hãng sản xuất xe truyền hình lưu động B ớc 3: Thực hi n nhập ý kiến chuyên gia đánh giá (bằng ngôn ngữ) tiêu chuẩn tư ng ứng dựa thông tin mà nhà sản xuất cung cấp B ớc 4: Lưu l i thông tin vừa thiết lập B ớc 5: Thực hi n nhấn nút đánh giá chờ kết thực hi n phần mềm Có xóa h thống xe nhập sai li u để tiến hành nhập l i thơng tin Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 3.5 Kết c yt Thực hi n ch y thử chư ng trình với li u Hình 3.10 – Giao diện c y kiểm t c ng trìn demo Từ kết tính tốn đưa thơng báo chư ng trình thơng qua biểu đồ minh họa rõ ràng Từ cho người định dễ dàng lựa chọn phư ng án đầu tư tối ưu cho h thống xe truyền hình lưu động S3 hình Qua chư ng trình kiểm thử ta nhận thấy rằng: để xây dựng chư ng trình đánh giá đa cấp đa tiêu chuẩn ngồi sử dụng thuật tốn xây dựng trước AHP số tác giả trước Nhưng cách đánh giá phức t p thông tin đánh giá phải rõ ràng Với luận văn sử dụng số phép toán số học mờ để xây dựng thuật toán đánh giá Kết cho thấy đ n giản, dễ thiết kế xây dựng chư ng trình mà hi u đem l i tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 Kết luận c ng Với vi c nghiên cứu tình hình thực tiễn qua cơng tác t i phịng K thuật & Cơng ngh t i Đài phát & truyền hình tỉnh Hải Dư ng, dựa thuật toán nghiên cứu xây dựng chư ng Luận văn xây dựng chư ng trình đánh giá h thống xe truyền hình lưu động khu vực Đồng bằng Sông Hồng với li u kiểm thử xe truyền hình lưu động Qua vi c thực hi n ch y kiểm thử phần mềm cho thấy chư ng trình ho t động tốt đem l i kết khả quan cho li u kiểm thử Chư ng trình cần phát triển tiếp để đ t hi u cao h n đánh giá để đưa phư ng án tối ưu áp dụng cho thực tiễn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Luận văn nghiên cứu chung h trợ giúp định, kiến thức lý thuyết mờ cần thiết sử dụng h thống đánh giá h thống trang thiết bị truyền hình Luận văn trình bày thuật tốn xây dựng chư ng trình cho h trợ giúp định đánh giá toàn di n h thống xe truyền hình lưu động với thơng tin đầu vào thông số k thuật h thống xe truyền hình lưu động, kết hợp với ý kiến chuyên gia theo tiêu chí đánh giá Vi c đánh giá nhiều tiêu chuẩn bằng nhãn ngôn ngữ thông tin trọng số tiêu chuẩn đánh giá d ng mờ, không đầy đủ Kết cần hoàn thi n h n bằng cách tiếp tục nghiên cứu phư ng pháp khác để h chuyên gia hỗ trợ định hoàn thi n thực hi n khoảng thời gian nhanh Thuật tốn sử dụng ph p toán số mờ, cho kết với nhiều ưu điểm thuật toán đ n giản, thời gian thực hi n nhanh áp dụng để đánh giá tổng thể h thống xe truyền hình lưu động Các phân tích lý thuyết kết tính tốn cho thấy thuật toán phát triển nghiên cứu phư ng pháp thích hợp Một số vấn đề phải nghiên cứu tiếp thời gian tới để thực hi n thuật tốn tư ng tác hi u h n Giúp tìm hiểu, đánh giá khái quát vấn đề định đa tiêu chuẩn đa cấp với thông tin trọng số cho số mờ không đầy đủ Phư ng pháp trình bày áp dụng để đánh giá cho h thống trang thiết bị kỹ thuật khác Nếu cấp lãnh đ o quan tâm đầu tư đề tài nghiên cứu hoàn thi n thêm ứng dụng rộng rãi h n Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] D.L Mon, C.H Cheng and J.C Lin, Evaluating weapon system using fuzzy analytic hierarchy process based on entropy weight, Fuzzy Sets and Systems 62 (1994) 127-134 [2] T.L Saaty, Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World (RWS Publications, Pittsburgh, 1988) [3] T.L Saaty, The Analytical Hierarchy Process Planning, Priority Setting, Resource Allocation (RWS Publications, Pittsburgh, 1990) [4] T Ke, Target decision by entropy weight and fuzzy, System Engineering Theory and Practice S (1992) (in Chinese) [5] C.L Chang, Introduction to Artificial Intelligence Techniques (JMA Press, Texas, 1986) [6] S.M Chen, A new approach to handling fuzzy decision making problems, IEEE Trans Systems Man Cybern 18(1988) 1012-1016 [7] S.M Chen, Fuzzy system reliability analysis using fuzzy number arithmetic operations Fuzzy Sets and Systems 64 (1994) 31-38 [8] A Kaufmann and M.M Gupta, Fuzzy Mathematical Models in Engineering and Management Science (North-Holland, Amsterdam, 1988) [9] A Kaufmann and M.M Gupta, Introduction to Fuzzy Arithmetic Theory and Applictions (Van Nostrand Reinhold, New York, 1991) [10] J.H Wen, Guided Missile System Analysis and Design (Beijing Natural Science & Engineering University, Beijing, 1989) (in Chinese) L.A Zadeh, Fuzzy sets, Inform Control (1965) 338-353 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHẠM TRUNG THÀNH ĐƠN GIẢN HÓA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐA TIÊU CHUẨN ĐA CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ MỜ Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: ... MƠ HÌNH HỆ THỐNG NG DỤNG CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ MỜ GIẢI BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ ĐA TIÊU CHUẨN, ĐA CẤP 2.1 Vấn đề lý t ông tin mờ Luận văn tập trung vào tìm hiểu tổng quan tốn đánh giá đa tiêu chuẩn, ... Phư ng pháp giải mờ hóa sử dụng thuật toán đánh giá h thống v khí đa tiêu chuẩn đa cấp áp dụng vào chư ng trình đánh giá thử nghi m t i chư ng 2.4 T uật toán đán giá đa tiêu c uẩn 2.4.1 Bài toán
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đơn giản hóa hệ thống đánh giá đa tiêu chuẩn đa cấp bằng phương pháp áp dụng các phép toán trên số mờ​ , (Luận văn thạc sĩ) đơn giản hóa hệ thống đánh giá đa tiêu chuẩn đa cấp bằng phương pháp áp dụng các phép toán trên số mờ​

Từ khóa liên quan