Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quan hệ quốc tế: Việt Nam trong chính sách đối ngoại của hoa kỳ dưới thời tổng thống B. Obama

22 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:06

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm làm rõ vị trí, ưu thế, tiềm năng của Việt Nam trong đánh giá chiến lược từ phía Hoa Kỳ; đồng thời phân tích nội dung cơ bản của chính sách và quá trình triển khai trên thực tiễn những mục tiêu chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trên các phương diện chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh – quân sự. Mời các bạn cùng tham khảo! TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUAN HỆ QUỐC TẾ Hà Nội – 2020 Cơng trình hồn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nam Tiến Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG họp tại: Trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQGHN vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Danh mục cơng trình khoa học tác giả liên quan đến Luận án Nguyễn Hà Trang, Việt Nam tầm nhìn chiến lược quyền Donald Trump, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số (252)/2019, tr 38, 2019 Nguyễn Hà Trang, Chính sách đối ngoại Mỹ: “từ châu Á – Thái Bình Dương” đến “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ Châu Á số (77) (4/2019), tr 20, 2019 Nguyễn Hà Trang, Việt Nam tư đối ngoại quyền B Obama, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số (230)/2019, tr 19, 2019 Nguyễn Hà Trang, Quan hệ Việt – Mỹ: Phân tích từ số khía cạnh lợi ích, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số (258)/2019, tr 30, 2019 Nguyễn Hà Trang, Vấn đề Biển Đông quan hệ Mỹ - Việt thời Tổng thống B Obama, Tạp chí Phát triển Khoa học cơng nghệ - Khoa học Xã hội Nhân văn số 9/2019, tr 151, 2019 “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ từ 1975 đến nay” (viết chung với Trần Nam Tiến), “Một số Chuyên đề Lịch sử Thế giới Quan hệ quốc tế”, tập 2, TS Ngô Hồng Điệp (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia TP HCM, 2018 Nguyễn Hà Trang, Đông Nam Á cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương qua phân tích đối sánh sách Mỹ hai thập niên đầu kỷ XXI, Hội thảo Quốc tế “Triển vọng cấu trúc châu Á – Thái Bình Dương đến năm 2025 đối sách Việt Nam”, 4/2019, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đề tài cấp nhà nước mã số KX.01.12/16-20 Nguyễn Hà Trang, “Quan hệ Việt – Mỹ bối cảnh chiến lược Ấn Độ dương – Thái Bình Dương: số phân tích bản”, Hội thảo Quốc tế “Quan hệ quốc tế khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự rộng mở”, 6/2019, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sau Chiến tranh Lạnh kết thúc, tình hình giới có nhiều thay đổi, phát triển theo xu chung hịa bình, hợp tác phát triển; trật tự giới chuyển dịch theo hướng “nhất siêu, đa cường” Đối với Hoa Kỳ, cuối nhiệm kỳ Tổng thống G.W Bush, Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều khó khăn Trong bối cảnh phải kế thừa di sản nặng nề từ người tiền nhiệm, quyền B Obama có thay đổi sách đối ngoại với cách tiếp cận “thông minh”; châu Á – Thái Bình Dương “thông minh” việc lựa chọn địa bàn, với điều chỉnh quan tâm đặc biệt khu vực Đông Nam Á theo hướng tồn diện Hoa Kỳ nhấn mạnh vao trị tổ chức đa phương, bên cạnh coi quan hệ song phương, nỗ lực cho việc củng cố quan hệ đồng minh cũ tìm kiếm đồng minh đối tác chiến lược mới, Việt Nam nằm số Tồn diễn biến có tác động trực tiếp mạnh mẽ đến Việt Nam quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ mà minh chứng bước phát triển tích cực hai quốc gia thời cầm quyền Tổng thống B Obama với thành tựu quan trọng việc hình thành khn khổ "Đối tác tồn diện" - tiền đề quan trọng cho việc xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược sau Vấn đề nghiên cứu đặt nguyên nhân khiến cho Hoa Kỳ có nhiều quan tâm đến Việt Nam với thực tiễn việc thúc đẩy nhiều bước quan trọng để tăng cường quan hệ với Việt Nam gì? Việt Nam có vị trí tầm nhìn chiến lược Hoa Kỳ khu vực (Đông Nam Á châu Á – Thái Bình Dương) thời Tổng thống B Obama Chính hấp dẫn, lơi cuốn, tính học thuật đề tài nghiên cứu khiến nghiên cứu sinh chọn nội dung “VIỆT NAM TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KỲ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG B OBAMA” làm đề tài thực luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu mà luận án đặt xác định vị trí Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống B Obama Để thực nội dung nghiên cứu trên, luận án đặt nhiệm vụ sau: - Phân tích nhân tố tác động đến trình định hình vị trí Việt Nam nhận thức chiến lược Hoa Kỳ thời kỳ Tổng thống B Obama - Làm rõ vị trí, ưu thế, tiềm Việt Nam đánh giá chiến lược từ phía Hoa Kỳ; đồng thời phân tích nội dung sách trình triển khai thực tiễn mục tiêu sách Hoa Kỳ Việt Nam phương diện trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh – quân sự… - Đưa số nhận xét bước đầu phân tích vị trí Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời kỳ hậu Obama Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Về đối tượng nghiên cứu: luận án tập trung phân tích Việt Nam có vị trí sách đối ngoại Hoa Kỳ bối cảnh điều chỉnh sách khu vực Trong đó, nội dung tập trung làm rõ bao gồm: (i) Các nhân tố góp phần định hình vị trí Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ, (ii) mục tiêu sách Việt Nam trình triển khai kết đạt được, (iii) Xu hướng sách Hoa Kỳ Việt Nam sau thời Tổng thống B Obama Bản chất vấn đề cần nghiên cứu “tư thực tiễn triển khai sách đối ngoại Hoa Kỳ Việt Nam nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia Hoa Kỳ giai đoạn cụ thể” * Về phạm vi thời gian, không gian nghiên cứu: luận án xác định thời gian nghiên cứu giai đoạn cầm quyền Tổng thống B Obama (2009 - 2016); không gian nghiên cứu: khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tập trung Đơng Nam Á Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu * Cách tiếp cận Luận án tiếp cận sở khung lý thuyết quan hệ quốc tế bao gồm chủ nghĩa thực, chủ nghĩa tự với luận điểm quốc gia, vấn đề quyền lực, lợi ích quốc gia, vấn đề hịa hợp lợi ích nhằm lý giải vị trí địa trị Việt Nam tư đối ngoại Hoa Kỳ Trong trình đặt nhiệm vụ nghiên cứu, luận án hướng đến việc làm rõ yếu tố tác động đến việc định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ, tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ góc độ lịch sử (lịch sử - logic) để phục dựng lại cách hệ thống so sánh với quyền tiền nhiệm quan điểm, vị trí Việt Nam đặc điểm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam thành tựu, hạn chế q trình thực tiễn triển khai sách đối ngoại Hoa Kỳ việt Nam Ngoài ra, xuất phát từ việc cần vận dụng quan điểm, phương pháp nghiên cứu từ ngành khoa học gần để phân tích, lý giải vấn đề mang tính tổng hợp, luận án tiếp cận nội dung nghiên cứu sở cách tiếp cận liên ngành, đa ngành, cụ thể từ ngành khoa học trị, kinh tế, lịch sử… Luận án vận dụng cách tiếp cận hệ thống, lẽ Việt Nam phận hệ thống khu vực Đông Nam Á nói riêng châu Á – Thái Bình Dương nói chung chịu tác động trình triển khai sách đối ngoại Hoa Kỳ sách đối ngoại Hoa Kỳ hệ thống, sách châu Á – Thái Bình Dương, Đơng Nam Á phận * Phương pháp nghiên cứu Luận án vận dụng phương pháp khác trình nghiên cứu, bao gồm (1) số phương pháp phổ biến: tổng hợp, so sánh, đối chiếu, diễn dịch, quy nạp, phương pháp nghiên cứu định tính…; (2) phương pháp đặc thù số ngành khoa học xã hội lân cận: phương pháp lịch sử - logic, phương pháp lich ̣ sử đƣơ ̣c sử du ̣ng đồ ng thời trên hai khiá ca ̣nh lich ̣ đa ̣i và đồ ng đa ̣i; (3) phương pháp nghiên cứu ngành khoa học quan hệ quốc tế phương pháp nghiên cứu sách (mu ̣c tiêu, nội dung, cách thức triể n khai ) Đóng góp đề tài * Về mặt khoa học Luận án hướng đến việc xác định vị trí, vai trị, vị Việt Nam sách sách đối ngoại Hoa Kỳ sở phân tích quan điểm, đường lối đối ngoại Hoa Kỳ khu vực, có Việt Nam – đối tác có ý nghĩa quan trọng, hứa hẹn đồng minh số lĩnh vực - q trình triển khai sách đối ngoại Hoa Kỳ châu Á - Thái Bình Dương thông qua nguồn tài liệu, thông tin chọn lọc, tin cậy Đây mục tiêu mà công trình nghiên cứu trước chưa đặt chưa đạt được, góp phần củng cố sở khoa học q trình hoạch định sách đối ngoại Hoa Kỳ Việt Nam Bên cạnh đó, tồn lịch sử quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, khoảng thời gian từ sau bình thường hóa đến giai đoạn quan trọng cho thấy nhiều ý nghĩa khoa học thực tiễn, giai đoạn cầm quyền Tổng thống B Obama có nhiều điều chỉnh, quan hệ hai quốc gia đạt nhiều thành tựu bật Vì lẽ đó, luận án bổ sung hàm lượng tri thức cách có hệ thống, tích cực chọn lọc vào tổng thể tranh nghiên cứu Hoa Kỳ - Việt Nam * Về mặt thực tiễn Từ kế t quả nghiên cứu của Luận án có thể góp phầ n cung cấ p các luận cứ khoa ho ̣c, Chính phủ Hoa Kỳ Việt Nam nhận thức đánh giá đầy đủ, tồn diện q trình triển khai mục tiêu sách đối ngoại Hoa Kỳ Việt Nam Điều có ý nghĩa cho việc thúc đẩy quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam - cho tương xứng với tiềm hai nước, đặc biệt bối cảnh “Thế kỷ châu Á – Thái Bình Dương” Hoa Kỳ Ngồi việc phục vụ cho công tác đối ngoại Hoa Kỳ Việt Nam ý nghĩa có tính thực tiễn gần mà hướng đến việc áp dụng nội dung quan trọng từ kết luận án cho công tác nghiên cứu, giảng dạy Những thông tin hữu ích từ đề tài trở thành tài liệu nghiên cứu, giảng dạy cho trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cá nhân có nhu cầu nghiên cứu hay quan, ban ngành có liên quan Trong đó, mơn học Lịch sử ngoại giao Việt Nam, Chính sách đối ngoại Việt Nam, Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, Chiến lược cường quốc châu Á – Thái Bình Dương, Lịch sử Quan hệ Quốc tế, Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ… mơn học trực tiếp sử dụng, tham khảo rút vấn đề mang tính kinh nghiệm từ kết luận án Các quan hữu quan từ Hoa Kỳ Việt Nam xem nguồn tài liệu tin cậy nhằm có đánh giá đắn tình hình, mức độ nghiên cứu quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam Tiếp đó, việc rút kinh nghiệm từ luận án hay khảo cứu thơng tin từ luận án góp phần định hướng làm sở cho cơng trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu mở rộng phạm vi đối tượng nghiên cứu tương lai Trên sở nhận thức có thái độ tích cực ý nghĩa khoa học thực tiễn từ đề tài, “Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống B Obama” trở thành vấn đề quan trọng mà người nghiên cứu Quan hệ Quốc tế ngành gần phải dày công khảo cứu cách nghiêm túc có hệ thống; nhu cầu cấp thiết nhằm có kiến thức hệ thống, đánh giá đắn bước phát triển quan hệ hai nước để hình thành nhận thức đầy đủ, thái độ đắn tiến quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam bối cảnh nâng cấp quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam từ bình thường hóa quan hệ đến đối tác tồn diện Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án dự kiến bố cục thành nội dung sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: : Cơ sở lý luận thực tiễn tác động định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa quyền Tổng thống B Obama Chương 3: Định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống B Obama Chương 4: Một số nhận xét, tác động ảnh hưởng vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống D Trump Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước Về sách đối ngoại Hoa Kỳ châu Á – Thái Bình Dương nói chung Đơng Nam Á nói riêng; nhân tố Trung Quốc vấn đề liên quan đến an ninh, tự hàng hải với tư cách nhân tố góp phần định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ duối thời Tổng thống B Obama, chia làm nhóm: (i) Vấn đề sách đối ngoại Hoa Kỳ khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung: tác giả Nguyễn Nhâm, “Mỹ đẩy nhanh tiến độ “Tái cân bằng” khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 3(106) 9/2016, tr 4050 đánh giá thực trạng chiến lược “Tái cân châu Á – Thái Bình Dương” Mỹ, dẫn số thách thức khu vực khuyến nghị Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) quyền Mỹ (ii) Vấn đề sách Hoa Kỳ khu vực Đơng Nam Á nói chung, tác giả PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp, TS Nguyễn Thị Quế, ThS Nguyễn Thị Lệ (2007), “Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ với Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh”, Nxb Lý luận trị, Hà Nội phân tích nội dung chiến lược an ninh quốc gia Mỹ Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh trước nhiệm kỳ Tổng thống B Obama Luận án Tiến sĩ tác giả Phạm Hoàng Tú Linh với nội dung “Chính sách Đơng Nam Á quyền Tổng thống Barack Obama (2009 – 2016)” - Đại học Quốc gia Hà Nội làm rõ chất, đặc điểm nội dung q trình triển khai sách Đồng thời, tác giả cịn phân tích tác động sách Mỹ, ASEAN Việt Nam, đưa số dự báo (iii) Vấn đề liên quan đến nhân tố Trung Quốc, lợi ích an ninh, tự hàng hải Hoa Kỳ khu vực, gắn với vấn đề Biển Đông, Luận văn Thạc sĩ tác giả Võ Thị Thu Huyền, “Quan hệ Mỹ - Trung Quốc thập niên đầu kỷ XXI”, ĐH KHXH&NV TP HCM; tác giả phân tích cách có hệ thống mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc bối cảnh giới khu vực thập niên đầu kỷ XXI, tiền đề quan trọng cho chuyển dịch, phát triển mối quan hệ giai đoạn Về quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, Luận án Tiến sĩ “Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2006” tác giả Vũ Thị Thu Giang với kết cấu chương, nghiên cứu cách có hệ thống quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam giai đoạn từ sau Chiến tranh Lạnh đến năm 2006 lĩnh vực trị - ngoại giao, an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại lĩnh vực khác 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước Tác giả Walter Lohman bài viế t “Guidelines for US policy in Southeast Asia” đăng trên ta ̣p chí The Heritage Foundation năm 2007 nhấ n ma ̣nh Đông Nam Á có vai trò rấ t quan tro ̣ng với Hoa Kỳ cả về chiń h tri,̣ kinh tế và an ninh Về quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, Cơng trình “The United States and Vietnam Relationship - Benefits and Challenges for Vietnam” (MA thesis) tác giả Duong Thanh Nguyen, 2016 phân tích số khía cạnh lợi ích thách thức Việt Nam quan hệ hai quốc gia, tài liệu bổ ích, cung cấp thêm khía cạnh phân tích quan hệ song phương hai quốc gia, sở quan trọng tác động đến thực tiễn quan hệ song phương Cơng trình “U.S.-Vietnam Military Relations - Game Theory Perspective” (MA thesis) tác giả Kim, Ngan M., 2012 tiếp cận từ góc độ Lý thuyết trị chơi để phân tích khả tác động Hoa Kỳ Việt Nam số phương diện lĩnh vực quan hệ quân với Trung Quốc 1.2 Một số nhận xét tình hình nghiên cứu đề tài 1.2.1 Ưu điểm vấn đề khoa học giải Thứ nhất, Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu trước phân tích giải nhiều vấn đề khoa học Thứ hai, hệ thống số liệu vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu đa dạng có tính cập nhật, độ tin cậy cao Thứ ba, có nhiều cơng trình nghiên cứu thực học giả có uy tín cao mặt chun mơn Thứ tư, cơng trình cung cấp nhìn tổng quan hệ thống sách đối ngoại Hoa Kỳ nói chung Thứ năm, vấn đề an ninh khu vực phân tích nhiều góc độ Thứ sáu, nội dung liên quan mật thiết với luận án lĩnh vực quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam phục dựng, mơ tả, nghiên cứu, phân tích, làm rõ nhiều giai đoạn, nhiều phương diện khác 1.2.2 Hạn chế vấn đề liên quan đến luận án tập trung nghiên cứu Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu trước không trùng với thời gian nghiên cứu luận án Thứ hai, cơng trình, đề cập đến khía cạnh Thứ ba, chưa phân tích vai trị, vị trí địa trị ngày nâng cao Việt Nam Thứ tư, hệ thống tài liệu phong phú, đa dạng tạo số khó khăn cơng tác nghiên cứu địi hỏi kỹ hệ thống, chọn lọc, khai thác, sử dụng tư liệu người nghiên cứu Thứ năm, nhiều cơng trình nghiên cứu trước tập trung nêu lên vài khía cạnh riêng lẻ vấn đề theo theo giai đoạn, chưa cung cấp nhìn tồn diện xem việc định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ đối tượng nghiên cứu xuất Tóm lại thấy rằng, đề tài hấp dẫn, có khơng học giả quan tâm đồng thời vấn đề phức tạp chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề “Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời kỳ Tổng thống B Obama” cách hệ thống, tồn diện, từ thấy nội dung luận án có giá trị khoa học thực tiễn sâu sắc Chương 2: : Cơ sở lý luận thực tiễn tác động định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa quyền Tổng thống B Obama 2.1 Cơ sở lý luận Các Lý thuyết quan hệ quốc tế ln có ảnh hưởng định đến việc hoạch định sách đối ngoại Hoa Kỳ Chủ nghĩa thực (Realism) thường thể vai trò bật Việt Nam xem xét phận, đặt bối cảnh sách đối ngoại Hoa Kỳ khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung Đơng Nam Á nói riêng, từ góc độ chủ nghĩa thực, vận dụng luận điểm xuay quanh vấn đề quyền lực, lợi ích quốc gia, cạnh tranh ảnh hưởng hệ thống cấu trúc quyền lực để phân tích hình thành q trình triển khai sách khu vực Việt Nam, cụ thể: khái niệm “bá quyền khu vực” Hoa Kỳ có lợi ích chiến lược việc trì cân quyền lực khu vực, thiết lập trật tự Hoa Kỳ chi phối, kiềm chế nước đối thủ tiềm tàng, ngăn không cho cường quốc lên thách thức vai trị lợi ích Hoa Kỳ khu vực Mối lo ngại lớn Hoa Kỳ khu vực Trung Quốc 2.2 Cơ sở thực tiễn Kể từ Chiến tranh Lạnh chấm dứt, cục diện giới có nhiều thay đổi to lớn tác động đến tương quan lực lượng quốc gia Thứ nhất, trật tự giới cịn q trình vận động phức ta ̣p, xu định hình rõ “nhất siêu, đa cường” Thứ hai, có dịch chuyển cấu quyền lực từ Tây sang Đông với vai trò ngày tăng nước châu Á Thứ ba, nước lớn tiếp tục đóng vai trị chi phối, chủ đạo công việc giới, tận dụng hội tập hợp lực lượng Hợp tác đấu tranh kiềm chế lẫn quan hệ nước lớn có đan xen vô phức tạp đa dạng Thứ tư, an ninh quốc gia an ninh quốc tế có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng mở rộng phạm vi, vấn đề, quy mô, cách thức bảo đảm Thứ năm, hợp tác kinh tế khu vực toàn cầu điều kiện sống nước Ở cấp độ khu vực, châu Á – Thái Bình Dương lên khu vực phát triển động với tốc độ phát triển kinh tế cao Có thể nói, đặc trưng quan trọng, bật nhất, có nhiều tác động đến trị khu vực giới kỷ XXI phát triển cách nhanh chóng Trung Quốc John Ikenberry cho trỗi dậy Trung Quốc tạo dịch chuyển to lớn phân bổ sức mạnh toàn cầu Trung Quốc "tận dụng ảnh hưởng ngày tăng để định hình lại luật lệ thể chế trật tự giới nhằm phục vụ lợi ích quốc gia tốt hơn" Quá trình "trỗi dậy" Trung Quốc kinh tế, quân trị khiến toàn việc hoạch định, thực thi chiến lược toàn cầu Hoa Kỳ từ đầu kỷ XXI phải tính đến việc kiềm chế, cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc; thách thức lớn quyền tổng thống B Obama điều đe dọa trực tiếp tới vị lãnh đa ̣o châu Á – Thái Bình Dương Trung Quốc chủ động lấp khoảng trống quyền lực Hoa Kỳ lơ khu vực; tăng cường mở rộng ảnh hưởng Đông Nam Á cách nâng cao có mặt ngoại giao, tăng viện trợ cho nước, thúc đẩy diện sâu rộng hàng hóa, gia tăng đầu tư, thúc đẩy chế hợp tác song phương đa phương Thơng qua đó, Trung Quốc tìm cách giành giật ảnh hưởng với Hoa Kỳ Đông Nam Á Song song cịn có vấn đề tranh chấp, xung đột Biển Đông không nằm mối quan tâm riêng quốc gia ven biển, mà gây ý với quốc gia khu vực, có Hoa Kỳ Trong phiên Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tháng 6/2009, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Scot Marciel khẳng định Hoa Kỳ có “lợi ích thiết yếu việc trì ổn định, quyền tự lại biển, quyền thực hoạt động kinh tế vùng biển Đông Á” Dưới thời kỳ cầm quyền Tổng thống B Obama, Biển Đông trở thành mối quan tâm quan trọng Hoa Kỳ tổng thể chiến lược “tái cân bằng” 2.2.2 Nhân tố chủ quan Vào năm 2009, sau chuyển giao quyền lực lại cho Tổng thống B Obama, quyền G.W Bush chuyển giao “di sản” nặng nề bao gồm kinh tế, trị, quân sự, hình ảnh suy giảm Hoa Kỳ giới khiến cho vị trí số Hoa Kỳ dường bị lung lay; tham vọng trì địa vị siêu cường chi phối giới gặp trở nga ̣i quan trọng Để khắc phục “di sản” đồng thời khôi phục trì vị trí lãnh đạo tồn cầu Hoa Kỳ, quyền B Obama thực điều chỉnh sách đối ngoại đề “Học thuyết Obama” Dựa sở lý luận này, Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa kinh tế Hoa Kỳ phát triển tái xác lập vị kinh tế Hoa Kỳ địa bàn chiến lược; đồng thời thực điều chỉnh theo hướng chuyển dần trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương đồng thời thể quan tâm toàn diện khu vực Đông Nam Á Mục tiêu Hoa Kỳ không cho quốc gia riêng lẻ hay liên minh lên thống trị khu vực; không cho quốc gia giành mạnh quân tạo mối đe dọa trực tiếp nước láng giềng; đảm bảo lưu thơng hàng hóa tài ngun khu vực khu vực với Hoa Kỳ Trong trình đó, tảng quan hệ với Việt Nam nhân tố quan trọng, Hoa Kỳ ý đánh giá cao, trở thành sở cho trình điều chỉnh triển khai sách khu vực, có Việt Nam Các nhân tố khách quan chủ quan trên, đặt yêu cầu buộc quyền B Obama phải có điều chỉnh sách khu vực theo hướng gắn kết, tăng cường diện bối cảnh điều chỉnh nhân tố quan trọng để từ góp phần xác định vị trí quan trọng, có ý nghĩa mặt chiến lược Việt Nam tư đối ngoại Hoa Kỳ Ngoài ra, quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam sở quan trọng, góp phần định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống B Obama Chương 3: Định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổngthống B Obama 3.1 Quá trình điều chỉnh sách đối ngoại Hoa Kỳ khu vực Chính sách đối ngoa ̣i Hoa Kỳ nhiệm kì Tổng thống B Obama tập trung vào ba mục tiêu chiến lược hàng đầu, bao gồm: khơi phục củng cố vị trí siêu cường số giới; giải khủng hoảng nhằm phục hồi, phát triển kinh tế chống khủng bố Để thực mục tiêu trên, Hoa Kỳ đánh giá châu Á - Thái Bình Dương lên địa bàn chiến lược quan trọng, Tổng thống Obama giới thiệu nét chiến lược châu Á – Thái Bình Dương gọi “sự chuyển dịch rộng hơn” Hoa Kỳ Trên sở nhận thấy nguy đe dọa đến lợi ích khu vực Đơng Nam Á, q trình điều chỉnh sách châu Á – Thái Bình Dương Hoa Kỳ đồng thời gia tăng trở lại ý Đông Nam Á - vốn phận quan trọng cấu thành sách châu Á – Thái Bình Dương Hoa Kỳ tuyên bố “trở lại Đông Nam Á” 3.2 Việt Nam nhận thức chiến lược Hoa Kỳ thời Tồng thống B Obama Thứ nhất, Việt Nam sở hữu vị trí mang tính chiến lược, có nhiều ý nghĩa địa – trị tiềm hàng hải quan trọng Thứ hai, Việt Nam có vị ngày quan trọng mặt trị quan hệ với quốc gia, tổ chức khu vực giới Thứ ba, Việt Nam có phát triển vượt khơng ngừng mặt kinh tế, hội nhập nhanh vào kinh tế toàn cầu Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam đối tác xếp thứ 23 xuất hàng hóa sang Hoa Kỳ xếp thứ 40 nhập hàng hóa có xuất xứ thị trường Việt Nam lên đối tác hấp dẫn; Intel, Microsoft, Lockheed Martin Boeing số công ty cao cấp Hoa Kỳ thành lập liên doanh kinh doanh Việt Nam năm 2010 3.3 Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ Việt Nam (2009-2016) 3.3.1 Mục tiêu sách Trong q trình triển khai sách, quyền Tổng thống B Obama xác định mục tiêu chiến lược Việt Nam bao gồm: (i) góp phần tăng cường diện trì vai trị lãnh đạo khu vực; (ii) có ý nghĩa bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc khu vực; (iii) góp phần đảm bảo lợi ích an ninh – hàng hải; (iv) số mục tiêu khác nhu cầu thật thoát khỏi “hội chứng Việt Nam”, tiếp tục phổ biến giá trị Hoa Kỳ tìm kiếm đối tác tiềm Ở khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ có số đồng minh châu Á Philippines Thái Lan Bên cạnh đó, Singapore hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ, tạo tiếp cận quan trọng với phương tiện quân Các nước khác Indonesia Việt Nam có lợi ích chung quan trọng với Hoa Kỳ nhiều khả trở thành đối tác an ninh chiến lược gần gũi thời gian tới; với quốc gia Đơng Nam Á, Hoa Kỳ có điều chỉnh sách theo hướng linh hoạt mềm dẻo Theo đó, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trị tích cực Việt Nam cộng đồng quốc tế ASEAN đồng thời muốn phát triển quan hệ với Việt Nam sâu sắc sở có lợi, tiếp tục coi trọng tăng cường quan hệ sâu rộng với Việt Nam; đánh giá vai trò ngày quan trọng Việt Nam khu vực, muốn Việt Nam đóng vai trị quốc tế lớn hợp tác với Hoa Kỳ nhiều vấn đề quốc tế khu vực, Hoa Kỳ xác định Việt Nam nước cần xây dựng quan hệ chiến lược Hoa Kỳ ngày coi trọng quan hệ với Việt Nam với tư cách đối tác quan trọng khu vực, bên cạnh đồng minh truyền thống đối tác khác Chẳng khơng có xung đột chiến lược Hoa Kỳ Việt Nam, mà với cách đánh giá Hoa Kỳ, Việt Nam lực lượng quan trọng, có vai trị mặt trị chiến lược, có đóng góp quan trọng vào trật tự an ninh lên khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Việt Nam Hoa Kỳ có lợi ích song trùng quan trọng nên quyền Hoa Kỳ muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ theo chiều rộng chiều sâu, đặc biệt, mối quan hệ phát triển sơi động thời kỳ quyền Obama, mở khả thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược 3.4 Q trình triển khai sách đối ngoại quyền Obama với Việt Nam Về mặt trị, ngoại giao, Hoa Kỳ tích cực thực thi sách tăng cường quan hệ với nước khu vực, có Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ trị hai quốc gia phát triển lên tầm cao mới, có ý nghĩa chiến lược Từ năm 2008, hoạt động ngoại giao diễn sôi động, hai bên trao đổi thường xuyên chuyến thăm viếng thức cấp cao Kinh tế lĩnh vực đạt nhiều thành tựu vượt bậc thuận lợi phát triển quan hệ hai quốc gia mục tiêu trọng tâm q trình triển khai sách Hoa Kỳ khu vực Hoa Kỳ thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn Việt Nam thị trường cung cấp hàng hóa lớn thứ sang thi ̣ trường Việt Nam năm 2012 Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam đối tác xếp thứ 23 xuất hàng hóa sang Hoa Kỳ xếp thứ 40 nhập hàng hóa có xuất xứ thị trường Quan hệ an ninh - quốc phòng Hoa Kỳ Việt Nam phận quan trọng quan hệ song phương nhiên tăng cường thời gian gần đây, vốn lĩnh vực hợp tác có nhiều điểm nhạy cảm Có nói giai đoạn 19952005 hai bên đặt móng cho quan hệ hợp tác an ninh - quốc phòng, sơ khai, chưa thực chất, nhiều hạn chế, chừng mực phát triển thận trọng Cho đến năm 2009, Tổng thống B Obama với điều chỉnh chiến lược tổng thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quan hệ bên có nhiều khởi sắc Chương 4: Một số nhận xét, tác động ảnh hưởng vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống D Trump 4.1 Một số nhận xét Thứ nhất, nhân tớ bớ i cảnh có ý nghĩa định việc hoạch định sách Hoa Kỳ khu vực, Thứ hai, Trong chiế n lươ ̣c "quay trở la ̣i châu Á" thời tổng thống B Obama, Hoa Kỳ càng chú tro ̣ng đế n việc tăng cường quan hệ với các nước ASEAN đó có Việt Nam Thứ ba, điể m nổ i bật là những tiế n triǹ h quan tro ̣ng diễn ta ̣i khu vực mà Hoa Kỳ phải tính đế n triể n khai chiń h sách, Việt Nam đề u đóng vai trò quan tro ̣ng Trên sở q trình triển khai sách Việt Nam, hai nước có nhiều nỗ lực thành công việc xác lập quan hệ Đố i tác toàn diện nhân chuyế n thăm Mỹ của Chủ tich ̣ nước Trương Tấ n Sang tháng 7/2013, xây dựng đươ ̣c một khuôn khổ hơ ̣p tác bao quát nhấ t từ trước đế n với những nguyên tắ c cơ bản quan hệ, đồ ng thời đinh ̣ hướng cho các liñ h vực hơ ̣p tác theo hướng hiệu quả, thực chấ t hơn Có thể nói, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã hoàn toàn bước sang giai đoa ̣n phát triể n mới, giai đoạn phát triển đỉnh cao, có khuôn khổ lâu dài Lơ ̣i ić h song trùng ngày càng phát triể n, thực chấ t ngày vào chiề u sâu Thứ tư, việc Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ đa ̣t mố i quan hệ đố i tác toàn diện cho thấ y trình triển khai sách Hoa Kỳ Việt Nam việc phát triển quan hệ hai quốc gia vẫn còn có lực cản Vấ n đề tồ n ta ̣i lớn nhấ t chính sách của Hoa Kỳ đố i với Việt Nam là vấn đề dân chủ, nhân quyề n, khiế n Việt Nam phải đố i mặt với âm mưu “diễn biế n hòa biǹ h”, ba ̣o loa ̣n lật đổ , nguy cơ bi ̣can thiệp vào công việc nội bộ 4.2 Tác động Việt Nam khu vực Việc quyền tổng thống B Obama có đánh giá tích cực vị trí, vai trị Việt Nam q trình triển khai sách đối ngoại khu vực mang đến số tác động Việt Nam, nhận thấy phương diện sau: Thứ nhất, góp phần giúp Việt Nam đạt số mục tiêu sách đối ngoại Việc phát triển mối quan hệ với Hoa Kỳ hồn tồn phù hợp với lợi ích Việt Nam trình thực đường lối đối ngoại bối cảnh Thứ hai, quan hệ với Hoa Kỳ Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật Việc cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ tạo hội cho Vệt Nam tiếp cận thị trường lớn, tiềm lực kinh tế, khoa học – cơng nghệ phát triển hàng đầu, trình độ quản lý tiên tiến, Việt Nam tận du ̣ng các cơ hội hơ ̣p tác với Hoa Kỳ để thúc đẩ y sự phát triể n của quốc gia, đặc biệt trên liñ h vực kinh tế , giúp trì đà tăng trưởng kinh tế cũng ta ̣o ưu thế ca ̣nh tranh với những nề n kinh tế nổ i lên khác khu vực Thứ ba, trị Việt Nam tìm kiếm ổn định khu vực, hội nhập toàn cầu Phát triển quan hệ với theo hướng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ góp phần tạo dựng mơi trường quốc tế hồ bình, ổn định, giúp Việt Nam có mơi trường thuận lợi thực mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển đất nước; thơng qua giúp cải thiện thúc đẩy quan hệ với nước khác để nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế; để thu hút quan tâm cộng đồng quốc tế đến Việt Nam Thứ tư, mặt an ninh, lợi ích Việt Nam quan hệ với Hoa Kỳ liên đới với yếu tố Trung Quốc Khi căng thẳng Biển Đông ngày phức tạp, Trung Quốc ngày “thị uy” với quốc gia khác, chí đe dọa vấn đề toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; Việt Nam hy vọng dựa vào diện Hoa Kỳ Biển Đơng, “xem Mỹ chìa khóa cho việc trì cân chiến lược Đơng Nam Á”, để phịng ngừa, tạo nên đối trọng, cân kiềm chế Trung Quốc Thứ năm, bố i cảnh Việt Nam thực hiện chiế n lươ ̣c cân bằ ng nước lớn thì chin ́ h sách của Hoa Kỳ đố i với Việt Nam có thể làm gia tăng sự nghi ngờ của Trung Quố c đố i với Việt Nam, đặt Việt Nam vào “thế khó’ xử lý quan hệ với các nước lớn nhấ t là ca ̣nh tranh Mỹ - Trung diễn ngày càng quyế t liệt ở Đông Nam Á Việc có chiń h sách phù hợp, vừa mở rộng đươ ̣c quan hệ với Hoa Kỳ, la ̣i vẫn giữ đươ ̣c quan hệ ổ n đinh ̣ với nước láng giề ng khổ ng lồ Trung Quố c là một thách thức lớn đố i với Việt Nam giai đoa ̣n hiện 4.2.1 Tác động khu vực Hơn quốc gia khác, Hoa Kỳ trở thành nhân tố góp phần giữ ổn định tình hình an ninh khu vực, đồng thời có ảnh hưởng lớn Trung Quốc việc giải tranh chấp Biển Đông Việc Hoa Kỳ tăng cường mối quan hệ quân với quốc gia đồng minh đối tác tiềm Đơng Nam Á, có Việt Nam khiến Trung Quốc lo ngại khả Hoa Kỳ tăng diện quân khả quốc gia Đông Nam Á kéo Hoa Kỳ nhằm đa phương hóa vấn đề, từ khiến Trung Quốc tiến hành bước thận trọng động thái liên quan đến vấn đề Biển Đông Nhân tố Hoa Kỳ làm ảnh hưởng đến lập trường hành vi nước đương Đông Nam Á việc tranh chấp Biển Đông Một mặt, nước liên quan lợi dụng sức ảnh hưởng nhân tố Hoa Kỳ để cân Trung Quốc tranh chấp Biển Đông; mặt khác, vận dụng chiến lược cân nước lớn để đạt tối đa lợi ích quốc gia 4.3 Những tác động đến vị Việt Nam sách đối ngoại Mỹ thời Tổng thống D Trump Dưới thời Tổng thống B Obama, văn sách Hoa Kỳ ln nhấn mạnh đến vai trị châu Á – Thái Bình Dương, đến nhiệm kỳ mình, Tổng thống D Trump đề cập đến khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” cách thức Bản chiến lược An ninh quốc gia, xuất vị trí đầu tiên, xếp trước châu Âu Trung Đơng So sánh với quyền tổng thống B Obama, tổng thống D Trump thể đánh giá khu vực cách mở rộng toàn diện phương diện cà kinh tế, trị, an ninh; song có điểm tương đồng kế thừa quan điểm quyền tiền nhiệm Việt Nam “đối tác” quan tâm” Về thực chất Hoa Kỳ khơng từ bỏ cách tiếp cận châu Á – Thái Bình Dương trước Tổng thống B Obama chiến lược mà Việt Nam “đối tác” ngày đánh giá cao Việt Nam có vị trí địa lý mang tính chiến lược, Tổng thống Donald Trump đánh giá việt Nam vị trí “trung tâm khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” KẾT LUẬN Qua nghiên cứu tổng thể nhân tố tác động biểu thực tiễn vị trí Việt Nam sách đối ngoại quyền Tổng thống B Obama xu hướng thời gian tới rút số kết luận sau: Thứ nhất, nhân tố tác động đến trình định vị Việt Nam sách đối ngoại quyền Tổng thống B Obama bao gồm nhân tố khách quan (tình hình giới khu vực với đặc điểm vận động vừa mang lại thời đồng thời đặt thách thức cho Hoa Kỳ; trỗi dậy mạnh mẽ Trung Quốc cách phô trương đe dọa trực tiếp đến lợi ích nói chung Hoa Kỳ nhiều phương diện; thách thức an ninh hàng hải vùng biển có nhiều ý nghĩa chiến lược với Hoa Kỳ Biển Đơng); nhân tố chủ quan (tình hình Hoa Kỳ cuối nhiệm kỳ Tổng thống G.W Bush; q trình hồn chỉnh “Học thuyết Obama”; tảng quan hệ Hoa Kỳ Việt Nam) vừa có nhân tố chung bối cảnh buộc quyền Tổng thống B Obama phải điều chỉnh sách đối ngoại , vừa có nhân tố riêng gắn với khu vực Việt Nam, chí có tính chất đan xen Thứ hai, sở nhân tố tác động vừa mang tính chung, vừa mang tính đặc thù mà việc định vị Việt Nam sách Tổng thống B Obama nằm tổng thể q trình điều chỉnh sách đối ngoại mà Tổng thống B Obama cần phải triển khai sau trở thành Tổng thống Trong đánh giá Hoa Kỳ, Việt Nam nằm tổng thể tính tốn chiến lược khu vực, cụ thể nằm bên khoanh vùng chiến lược từ Đơng Nam Á đến châu Á – Thái Bình Dương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Trong đó, Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, quan trọng sách Hoa Kỳ Những điều chỉnh sách quan trọng, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ giai đoạn điều chỉnh sách châu Á – Thái Bình Dương nói chung Đơng Nam Á nói riêng Mặt khác, nói, Việt Nam phần q trình điều chỉnh sách Hoa Kỳ khu vực Thứ ba, vị trí Việt Nam sách đối ngoại quyền Tổng thống B Obama có phần rõ nét ngày khẳng định Trong tư chiến lược mình, Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam nhân tố có nhiều ý nghĩa phương diện, trước hết xuất phát từ nội lực phát triển Việt Nam để tạo nên vị kinh tế trị khu vực; có tiếng nói ngày quan trọng mặt trị quan hệ với quốc gia, tổ chức khu vực giới, đồng thời tài nguyên vị trí mang tính “chiến lược” tiềm hàng hải quan trọng Bên cạnh đó, Việt Nam đánh giá quốc gia đà phát triển mạnh mẽ Việt Nam có phát triển vượt không ngừng mặt kinh tế, hội nhập nhanh vào kinh tế khu vực toàn cầu; mở nhiề u cơ hội cho các nước đẩ y ma ̣nh hợp tác kinh tế với Việt Nam; đối tác quan trọng Hoa Kỳ Thứ tư, sở xác định Việt Nam phần quan trọng, không tách rời khỏi q trình triển khai sách đối ngoại Hoa Kỳ khu vực Hoa Kỳ đặt mục tiêu cụ thể trình triển khai sách Việt Nam Những mục tiêu việc triển khai sách Việt Nam vừa mang nét chung trình triển khai sách với khu vực vừa có nét đặc thù xuất phát từ khía cạnh đánh giá ý nghĩa chiến lược Hoa Kỳ Việt Nam bối cảnh chung tình hình khu vực Các mục tiêu bao gồm: (i) góp phần tăng cường diện trì vai trị lãnh đạo khu vực; (ii) có ý nghĩa bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc khu vực; (iii) góp phần đảm bảo lợi ích an ninh – hàng hải; (iv) số mục tiêu khác nhu cầu thật thoát khỏi “hội chứng Việt Nam”, tiếp tục phổ biến giá trị Hoa Kỳ tìm kiếm đối tác tiềm Thứ năm, nhân tố Trung Quốc có mức độ ảnh hưởng rõ nét trình định vị triển khai sách Hoa Kỳ Việt Nam Vị trí Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời kỳ xem xét bối cảnh cạnh tranh Hoa Kỳ Trung Quốc diễn phức tạp Do yêu cầu mục tiêu chiến lược toàn cầu mình, Washington ngăn chặn xuất quốc gia thách thức vị lãnh đạo giới đặt trọng tâm phòng ngừa đối thủ chiến lược trước hết Trung Quốc nước lớn chứa đựng tiềm phát triển mạnh nhiều mặt khu vực nói riêng giới nói chung; Hoa Kỳ quan tâm đến đồng minh đối tác an ninh khu vực Thứ sáu, minh chứng thuyết phục để khẳng định vị trí quan trọng có ý nghĩa Việt Nam sách Hoa Kỳ khu vực phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương thời gian qua, chí xác lập khuôn khổ cao từ trước đến “đối tác tồn diện” cịn hứa hẹn kết cao Vị trí ngày rõ ràng, khẳng định không phần quan trọng Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ phù hợp với logic phát triển quan hệ song phương hai quốc gia, định hình sở phân tích khía cạnh lợi ích nhìn từ hai phía Việc đánh giá định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ phù hợp, đắn mặt chiến lược, góp phần mang lại kết q trình triển khai sách đối ngoại Hoa Kỳ khu vực, tạo tảng cho trình phát triển quan hệ song phương tương lai Với thực tiễn triển khai sách Hoa Kỳ khu vực với Việt Nam, Việt Nam cần lưu ý số vấn đề sau: Một là, tiếp tục thực chủ trương đường lối Đảng, kết hợp chặt chẽ trình hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh, quốc phịng, thơng qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nhằm củng cố chủ quyền an ninh đất nước; cảnh giác với mưu toan thông qua hội nhập để thực ý đồ “diễn biến hịa bình” Lợi ích quốc gia, dân tộc đặt lên hàng đầu; tăng cường kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; thiết lập quan hệ ngoại giao đoàn kết, hữu nghị với quốc gia láng giềng Hai là, tiếp tục thực mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt – Mỹ, kinh tế, tôn trọng ổn định trị hợp tác an ninh, hai bên có lợi Việt Nam cần tiếp tục tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lĩnh vực khác Hoa Kỳ; tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ lĩnh vực kinh tế thương mại, khuyến khích cơng ty doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư Việt Nam thăm dị khai thác dầu khí; học hỏi kinh nghiệm lĩnh vực an ninh hàng hải… Ba là, chủ động đối thoại, khuyến khích xu hướng mong muốn trì, phát triển quan hệ với Việt Nam Hoa Kỳ, hạn chế chống phá giới cực đoan, xác định khuôn khổ quan hệ ổn định với Hoa Kỳ Đồng thời cần tranh thủ vai trị tiếng nói Hoa Kỳ diễn đàn đa phương việc ủng hộ lập trường Việt Nam vấn đề Biển Đông Bốn là, kiên đấu tranh với Hoa Kỳ vấn đề lợi dụng chiêu tự ngôn luận, tôn giáo, dân chủ nhân quyền để cơng kích chế độ, tiến hành “diễn biến hồ bình” để tạo bất ổn xã hội Việt Nam, chia rẽ quan hệ Đảng Cộng sản nhân dân Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề cụ thể, Việt Nam cần chủ động, khéo léo, linh hoạt, mềm mỏng kiên quyết; tránh để Hoa Kỳ lợi dụng phục vụ mưu đồ chống phá nước khác Việt Nam cần chủ động tăng cường đối ngoại quân để không bị động trước động thái Hoa Kỳ; cảnh giác với mối quan hệ Hoa Kỳ Trung Quốc để tránh rơi vào tình xấu nước lớn lợi ích mà thỏa hiệp xâm hại lợi ích Việt Nam Việt Nam cần tiếp tục phát huy cao độ khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, tranh thủ tối đa sức mạnh, hỗ trợ quốc tế để bảo vệ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, không ngừng nâng cao vị khu vực giới ... lược Việt Nam tư đối ngoại Hoa Kỳ Ngoài ra, quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam sở quan trọng, góp phần định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống B Obama Chương 3: Định vị Việt Nam sách đối ngoại. .. Định vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống B Obama Chương 4: Một số nhận xét, tác động ảnh hưởng vị Việt Nam sách đối ngoại Hoa Kỳ thời Tổng thống D Trump Chương 1: Tổng quan tình... định vị Việt Nam sách Tổng thống B Obama nằm tổng thể q trình điều chỉnh sách đối ngoại mà Tổng thống B Obama cần phải triển khai sau trở thành Tổng thống Trong đánh giá Hoa Kỳ, Việt Nam nằm tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quan hệ quốc tế: Việt Nam trong chính sách đối ngoại của hoa kỳ dưới thời tổng thống B. Obama, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quan hệ quốc tế: Việt Nam trong chính sách đối ngoại của hoa kỳ dưới thời tổng thống B. Obama