Nghiên cứu các tác động của dự án xây dựng khu nhà ở đồng bẩm đến đời sống người dân trên địa bàn phường đồng bẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

80 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:53

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐÔNG THỊ KHÁNH HẰNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở ĐỒNG BẨM ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG BẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Đại học Chính quy Chun ngành : Địa Mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - ĐÔNG THỊ KHÁNH HẰNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở ĐỒNG BẨM ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG BẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Đại học Chính quy Chun ngành : Địa Mơi trường Lớp : K46 – ĐCMT – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Gỉang viên hướng dẫn : TS Nguyễn Quang Thi Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thầy cô khoa truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt khóa học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Quang Thi giúp đỡ dẫn dắt em suốt thời gian thực tập hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cán UBND phường Đồng Bẩm tạo điều kiện tốt giúp đỡ em trình thực tập quan Trong thời gian thực tập em cỗ gắng hếtmình, kinh nghiệm kiến thức có hạn nên luận em khơng tránh khỏi sai sót khiếm khuyết Em mong ác thầy cô bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hồn thiện Cuối em xin chúc thầy cô giáo mạnh khỏe, thành công nghiệp trồng người Em xin chân thành cảm ơn Thái nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Đông Thị Khánh Hằng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu trạng sử dụng đất xã Đồng Bẩm năm 2015 28 Bảng 4.2: Bảng giá đất nông nghiệp thuộc địa phận dự án khu .39 nhà Đồng Bẩm .39 Bảng 4.3 Tổng hợp bồi thường đất đai 39 Bảng 4.4: Chuyển đổi sử dụng đất khu dự án 40 Bảng 4.5 Tổng hợp kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB 41 Bảng 4.6 Kết vấn chi tiết thu hồi đất bồi thường hỗ trợ hộ dân .46 Bảng 4.7 Phương thức sử dụng tiền hộ dân sau thu hồi đất khu nhà Đồng Bẩm 47 Bảng 4.8: Tình hình lao động việc làm hộ dân trước sau bị thu hồi đất dự án Khu nhà Đồng Bẩm 49 Bảng 4.9 Thu nhập bình quân hộ dự án trước sau thu hồi đất 51 Bảng 4.10: Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất dự án .51 Bảng 4.11 Kết vấn học vấn, giáo dục dự án Khu nhà Đổng Bẩm 52 Bảng 4.12 Đánh giá người dân sở hạ tầng, phúc lợi xã hội sau thu hồi đất 53 Bảng 4.13 Tình hình an ninh trật tự xã hội người dân 55 sau thu hồi đất .55 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 : Cơ cấu ngành kinh tế xã Đồng Bẩm năm 2015 24 Hình 4.2 Phương án sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ người dân khu nhà Đồng Bẩm 48 Hình 4.3 Tình hình lao động việc làm người dân trước sau thu hồi đất Dự án khu nhà Đồng Bẩm 50 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Đặc điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt 2.1.3.Một số quy định công tác bồi thường, giải phóng mặt 2.2 Chính sách bồi thường, giải phóng mặt giới Việt Nam 2.2.1 Chính sách bồi thường, giải phóng mặt giới 2.2.2 Cơng tác giải phóng mặt Việt Nam 2.2.3 Sơ lược công tác giải phóng mặt tỉnh Thái Nguyên 12 2.3 Cơ sở pháp lí đề tài 14 2.3.1 Các văn pháp quy nhà nước 14 2.3.2 Các văn pháp quy tỉnh Thái Nguyên 15 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 v 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm,thời gian nghiên cứu nghiên cứu 17 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 17 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội phường Đồng Bẩm 17 3.3.2.Tình hình quản lý sử dụng đất phường Đồng Bẩm 17 3.3.3.Khái quát công tác bồi thường Nhà nước thu hồi đất địa bàn phường Đồng Bẩm 17 3.3.4 Tổng hợp kết bồi thường, giải phóng mặt dự án xây dựng Khu nhà Đồng Bẩm 17 3.3.5.Ảnh hưởng việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt đến đời sống việc làm hộ dân bị thu hồi đất dự án 18 3.3.6 Đề xuất số giải pháp 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Phương pháp thông tin số liệu thứ cấp 18 3.4.2 Điều tra số liệu sơ cấp 19 3.4.3.Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu 19 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan môi trường 20 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 23 4.1.3 Tình hình xã hội 26 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất phường Đồng Bẩm 27 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất biến động đất đai phường năm 2015 27 4.2.2.Công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn phường Đồng Bẩm 30 vi 4.3 Khái quát công tác bồi thường Nhà nước thu hồi đất địa bàn phường Đồng Bẩm 33 4.3.1 Tình hình chung 33 4.3.2 Quy trình thực GPMB,hỗ trợ tái định cư 33 4.3.3 Những vấn đề tồn tại, vướng mắc 35 4.4 Tổng hợp kết bồi thường, giải phóng mặt dự án xây dựng Khu nhà Đồng Bẩm 36 4.4.1 Khái quát Khu nhà Đồng Bẩm 36 4.4.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ dự án 37 4.4.3 Kết bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất tiến hành dự án 38 4.5 Ảnh hưởng việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt đến đời sống việc làm hộ dân bị thu hồi đất dự án 44 4.5.1 Tình hình chung bồi thường, hỗ trợ 44 4.5.2 Kết thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ dự án 46 4.5.3 Tác động đến số tiêu 48 4.5.4 Đánh giá việc thực sách bồi thường giải phóng mặt giải việc làm dự án 56 4.6 Đề xuất số giải pháp 58 4.6.1 Nhóm giải pháp sách 59 4.6.2 Giải pháp tổ chức quản lý 61 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số TT Các chữ viết tắt Ký hiệu Bị ảnh hưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ TN&MT Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá CNH-HĐH Cơ sở sản xuất CSSX Giải phóng mặt GPMB Thể dục,thể thao TD_TT Thương mại –Dịch vụ TM-DV Hội đồng Bộ trưởng HĐBT 10 Quyền sử dụng 11 Khu Cơng nghiệp, khu thị 12 Bộ tài 13 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 14 Sản xuất nông nghiệp SXNN 15 Sản xuất kinh doanh SXKD 16 Tiểu thủ công nghiệp TTCN 17 Trung học sở, trung học phổ thông 18 Ủy ban nhân dân 19 Tái định cư BAH Bộ NN&PTNT QSD KCN KĐT BTC THCS,THPT UBND TĐC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài Trong khoảng thời gian gần 20 năm trở lại nhu cầu sử dụng đất đai cho mục đích mở mang phát triển thị, xây dựng khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư, cơng trình sở hạ tầng kỹ thuật cơng trình khác phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh … ngày tăng Tuy nhiên, công tác thu hồi đất xây dựng dự án phát triển sở hạ tầng, nhà làm ảnh hưởng lớn đến đời sống trị - xã hội người dân Để đánh giá thực trạng đời sống việc làm người dân bị thu hồi đất thực dự án, đề xuất giải pháp tích cực việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu giải vấn đề xã hội xúc nhằm ổn định, nâng cao đời sống người dân bị thu hồi đất địa bàn phường , đồng ý ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng thời với hướng dẫn trực tiếp thầy giáo: TS Nguyễn Quang Thi em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cưú tác động dự án xây dựng khu nhà Đồng Bẩm đến đời sống người dân địa bàn phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu tác động dự án xây dựng khu nhà Đồng Bẩm đến đời sống người dân địa bàn phường Đồng Bẩm, thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 57 - UBND phường tập trung đạo liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, động viên tổ chức trị - xã hội địa phương tham gia, tạo đồng thuận người bị thu hồi đất góp phần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB thực dự án - Qua trình thực sách bồi thường, hỗ trợ GPMB thực quy định, sách pháp luật, quyền lợi hợp pháp người sử dụng đất bị thu hồi đảm bảo, trình thực công tác Bồi thường, GPMB công khai minh bạch, công dân chủ, làm hạn chế việc đơn thư khiếu nại, nhân dân đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước lĩnh vực quản lý đất đai - Người dân bị thu hồi đất chấp hành tốt quy định nhà nước bồi thường, hỗ trợ tái định cư giúp cho trình thu hồi đất, GPMB thuận lợi dự án sớm khởi công xây dựng theo kế hoạch đề * Một số hạn chế Bên cạnh trình thực bồi thường, hỗ trợ GPMB thực dự dự án cịn gặp số khó khăn, vướng mắc như: - Công tác bồi thường việc làm khó khăn nhậy cảm, cịn phận cán số đơn vị chưa quan tâm mức Trình độ số cán hạn chế thực nhiệm vụ bồi thường, GPMB - Nhận thức, tư tưởng ý thức chấp hành sách pháp luật người dân nói chung người bị thu hồi đất nói riêng chưa cao Một số người dân lợi dụng sơ hở pháp luật để lơi kéo kích động nhân dân khiếu kiện khơng chấp hành sách Nhà nước, làm ảnh hưởng tới tiến độ bồi thường, GPMB thực dự án - Mức giá đất UBND tỉnh ban hành hàng năm thấp so với giá chuyển nhượng thị trường điều kiện bình thường Do gặp khó khăn việc tính tốn bồi thường cho người bị thu hồi đất 58 - Do khơng có quỹ đất để bồi thường vật cho người bị thu hồi đất nông nghiệp mà bồi thường tiền người dân có khả tìm việc làm thu nhập ổn định Tình trạng khơng có việc làm khơng đủ việc làm có chiều hướng gia tăng - Việc chi trả tiền bồi thường cịn kéo dài, khơng dứt điểm, phương án bồi thường phê duyệt khơng có tiền chi trả cho người bị thu hồi đất Dẫn đến tình trạng dự án “treo”, quy hoạch “treo” làm niềm tin người dân nhà đầu tư - Chưa dành quỹ đất 10% để giao cho người bị thu hồi đất để kinh doanh dịch vụ - Giá thường cơng trình vật kiến trúc cối hoa màu theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2011 thấp giá trị tài sản người bị thu hồi đất 4.5.4.2 Về việc giải việc làm cho hộ sau bị thu hồi đất Một số khó khăn giải việc làm cho lao động hộ bị thu hồi đất nông nghiệp dự án gặp nhiều khó khăn, cụ thể như: - Người lao động dự án chủ yếu lao động chưa đươc đào tạo nghề, họ chưa chuẩn bị nghề nghiệp tư tưởng để tìm việc làm sau bị thu hồi đất Do vậy, đột ngột đất, việc làm người dân khơng có khả tìm việc làm thu nhập ổn định Tình trạng thất nghiệp ngày gia tăng - Việc đào đạo nghề khó thực số lao động cao tuổi trình độ học vấn thấp, chủ yếu lao động nông yêu cầu tuyển dụng vào làm việc doanh nghiệp phần lớn yêu cầu lao động qua đào tạo (học lớp đào tạo nghề) 4.6 Đề xuất số giải pháp Qua kết nghiên đề tài đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện việc thực sách bồi thường, GPMB hướng tới 59 mục tiêu mang lại sống tốt cho người nông dân - đối tượng coi chịu tác động lớn trình phát triển CNH – HĐH 4.6.1 Nhóm giải pháp sách 4.6.1.1 Hồn thiện đồng sách pháp luật đất đai, chế sách thu hồi đất giải việc làm cho người bị thu hồi đất sản xuất - Nhà nước sớm sửa đổi, bổ sung sách pháp luật đất đai liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất phục vụ cho mục đích quốc phịng, an ninh lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng phát triển kinh tế Cụ thể sửa đổi, bổ sung quy định, chế định thay quy phạm lỗi thời, lạc hậu quy phạm liên quan đến sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Hoàn thiện chế xác định giá đất để giá đất ban hành hàng năm sát với giá chuyển nhượng điều kiện bình thường nhằm bảo đảm quyền lợi người bị thu hồi đất - Hoàn thiện ban hành quy định Doanh nghiệp sử dụng đất có trách nhiệm sử dụng lao động địa phương để giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất nơng nghiệp 4.6.1.2 Hồn thiện sách “hậu thu hồi đất” - Giải việc làm thu nhập người dân có đất bị thu hồi gắn với giải việc làm cho người lao động trình chuyển dịch cấu kinh tế, CNH, HĐH, phát triển kinh tế nhiều thành phần nước ta - Bổ sung vào pháp luật đất đai quy định trách nhiệm quan nhà nước cấp có liên quan đến vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp đào tạo người dân có đất bị thu hồi - Nhà nước có chế sách dành tỷ lệ đất (gọi đất dịch vụ) cho người bị thu hồi đất để tổ chức hoạt động dịch vụ lực lượng lao động lớn tuổi, khó có khả chuyển đổi nghề nghiệp bị thu hồi đất 60 - Đối với nguồn lao động trẻ, quyền UBND huyện, UBND phường chủ đầu tư vận động, đưa giải pháp hợp lý sử dụng phần tiền đền bù cho đào tạo nghề bắt buộc, đồng thời có chế buộc DN phải có trách nhiệm tuyển dụng lực lượng lao động niên đào tạo vào làm việc - Tăng cường hỗ trợ Nhà nước từ TW đến địa phương, doanh nghiệp, tổ chức đào tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho người có đất bị thu hồi - Chính quyền địa phương, chủ đầu tư chủ động hướng dẫn người dân sử dụng tiền đền bù để đầu tư cho cơng ăn, việc làm có hiệu 4.6.1.3 Cơ chế, sách bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất liên quan đến nghĩa vụ trách nhiệm đơn vị nhận đất thu hồi sử dụng vào mục đích phát triển khu công nghiệp, khu đô thị - Điều chỉnh quy định giá đất nông nghiệp địa phương cho phù hợp với khả sinh lợi đất, khắc phục tình trạng giá đất nơng nghiệp thu hồi với giá đất nhà đơn vị xây dựng bán cho người dân - Các quan nhà nước địa phương phải trực tiếp thu hồi đất, khơng để tình trạng chủ dự án tự thỏa thuận với dân, địa bàn, có dự án trả giá đền bù cao, có dự án trả đền bù thấp, điều gây khiếu kiện dân, ổn định xã hội - Đối với chủ đầu tư KCN, KĐT cần quy định văn quy phạm pháp luật, quy định rõ: + Những cam kết hứa với dân phải thực nghiêm túc; + Cần quy định thời gian sử dụng lao động địa phương bị thu hồi đất làm việc doanh nghiệp để khắc phục tình trạng doanh nghiệp sử dụng lao động thời gian ngắn sau lại sa thải 61 + Chủ động phối hợp với quyền địa phương sở đào tạo để tuyển sinh, tổ chức lớp dạy nghề cho người dân có đất bị thu hồi doanh nghiệp 4.6.2 Giải pháp tổ chức quản lý 4.6.2.1 Về công tác quy hoạch đất đai quy hoạch việc làm - Rà soát lại quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp gắn với quy hoạch dạy nghề, tạo việc làm, đặc biệt gắn kế hoạch phát triển doanh nghiệp với kế hoạch tuyển lao động chỗ, trước hết cho niên để có kế hoạch đào tạo họ phù hợp với ngành nghề cấu lao động doanh nghiệp - Địa phương cần xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tầm dài hạn năm 2020 để chủ động việc bố trí việc làm cho người dân bị thu hồi đất; địa phương cần quy hoạch khu công nghiệp làng nghề nằm khu vực không ảnh hưởng đến việc canh tác đất nơng nghiệp - Khắc phục tình trạng “dự án treo”, đất thu hồi không triển khai dự án theo tiến độ, chủ đầu tư nhận đất không triển khai xây dựng dẫn đến dân đất khơng có việc làm, doanh nghiệp khơng thu hút lao động vào làm việc 4.6.2.2 Về công tác đào tạo công tác cán Lựa chọn cán đủ phẩm chất đạo đức để thi hành công vụ; giáo dục tinh thần trách nhiệm người cán có đủ phẩm chất đạo đức để thi hành công vụ; giáo dục tinh thần trách nhiệm người cán việc đảm bảo việc làm, đời sống cho người dân có đất sản xuất bị thu hồi đất; nâng cao lực công tác đội ngũ cán cấp; đào tạo dạy nghề cho lao động việc làm để thu hút họ vào khu công nghiệp 62 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Đã thực GPMB xong 92.237,8 m2 đất để xây dựng khu nhà Đồng Bẩm với số hộ bị thu hồi đất 162 tổ chức với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ 28.318.264.106,00 đồng Đến dự án xây dựng bán đất - Nhìn chung đời sống người dân sau thu hồi đất để thực dự án có sống tốt trước thu hồi đất Trong thu nhập trồng trọt giảm, thu nhập chăn nuôi tăng lên nhiều, cịn thu nhập từ sản xuất phi nơng nghiệp tăng không nhiều - Về đời sống, việc làm, thu nhập nguời dân nơi có đất bị thu hồi có nhiều thay đổi đáng kể: Tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp giảm , tỷ lệ lao động ngành phi nông nghiệp tăng, tỷ lệ lao động khơng có việc làm sau bị thu hồi đất tăng 2,3 lần Thu nhập hộ sau bị thu hồi đất có xu hướng tăng lên; - Chính sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp việc làm, hỗ trợ di chuyển, thưởng bàn giao mặt trước thời hạn thực đầy đủ đảm bảo cho người bị thu hồi đất có sống tốt chưa có dự án Đối với dự án nghiên cứu, diện tích nhận bồi thường GPMB đất nông nghiệp nên hộ dân phải di chuyển chỗ 5.2 Đề nghị * Đối với Trung ương Sửa đổi, hoàn thiện pháp luật đất đai đặc biệt lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hồn thiện sách đào tạo nghề cho nông dân bị đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp, sở hạ tầng để người bị thu hồi đất có việc làm đời sống ổn định sau thu hồi đất 63 * Đối với tỉnh Thái Nguyên - Các sở ban ngành, UBND tỉnh cần thống ban hành kịp thời văn để giải vướng mắc việc thực bồi thường, GPMB địa bàn - Xem xét ban hành bảng giá đất hàng năm sát với giá chuyển nhượng điều kiện bình thường nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp người bị thu hồi đất - Xây dựng giá bồi thường cơng trình vật kiến trục cối hoa mầu phù hợp với giá thị trường nhằm bảo đảm người bị thu hồi đất có khả xây dựng lại cơng trình nhà cửa trước bị thu hồi đất - Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tầm dài hạn năm 2020 để tạo việc làm cho dân cư chủ động bố trí giải việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất - Có biện pháp mạnh Doanh nghiệp khơng triển khai dự án theo tiến độ triển khai chậm Kiên chấm dứt tình trạng dự án “treo” * Đối với phường Đồng Bẩm xã, thị trấn Khi lập phê duyệt phương án thường phải đảm bảo khách quan, phù hợp với giá trị trường điều kiện bình thường địa phương Triển khai thực bồi thường, GPMB cần thực tốt quy định như: Cần tổ chức lấy ý kiến người dân phương án Bồi thường tâm tư nguyện vọng người dân trước thực sách Bồi thường, GPMB; cơng khai dự án để người dân tham gia góp ý Xây dựng khu tái định cư cho người bị thu hồi đất theo quy định Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Dành quỹ đất 10% để giao cho người bị thu hồi đất để kinh doanh dịch vụ giải việc làm cho người lao đông 64 Quan tâm cụ thể đến đời sống, việc làm người dân Nhà nước thu hồi đất như: Đào tạo nghề, giải việc làm, hướng dẫn người dân theo kịp đổi * Đối với nhà đầu tư (Doanh nghiệp) - Nghiêm túc thực cam kết hứa với dân - Ưu tiên sử dụng lao động có đất bị thu hồi địa phương; vận động chủ doanh nghiệp dành 30% tiêu lao động cần tuyển dụng vào doanh nghiệp cho số lao động bị thu hồi đất, đào tạo nghề chỗ với hình thức thích hợp để tạo việc làm cho họ - Tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất tham gia thực xây dựng doanh nghiệp như: Góp vốn với doanh nghiệp hình thức mua cổ phần (Một phần số tiền hộ dân hỗ trợ, bồi thường) - Chủ động phối hợp với quyền địa phương sở đào tạo để tuyển sinh, tổ chức lớp dạy nghề cho người dân có đất bị thu hồi doanh nghiệp 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Luật đất đai năm 2013 2.Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định giá đất Nghị định số 47/2014/ NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2014) Quyết định số 582/2015/QĐUBND ngày 22 tháng năm 2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực dự án địa bàn thành phố Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn( 2015) Bài giảng quản lí nhà nước Đất đai, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 7.Thông tư số 37/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 8.Thông tư số 36/2014TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất 9.Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 27 tháng năm 2015 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định chi tiết số điều Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ 10.Thơng tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 phủ quy định chi tiết hưỡng dẫn thi hành số điều luật giá đất 66 11 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2014) Quyết định số 36/2014/QĐUBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt giá loại đất năm 2014 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2014) Quyết định số 31/2014/QĐUBND ngày 23 tháng 08 năm 2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà Nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên ; 13 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2014) Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên 14 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2014) Quyết định số 57/2014/QĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15.Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2014) Quyết định số 56/2014/QĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành đơn giá trồng, vật nuôi thủy sản nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2015) Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 18 tháng 05 năm 2015 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt giá đất để thực bồi thường GPMB số dự án địa bàn thành phố Thái Nguyên 17 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên(2017) Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 15tháng 06 năm 2017 UBND tỉnh Thái Nguyên việc phê duyệt giá đất để thực hiên bồi thường GPMB số dự án địa bàn tỉnh Thái Nguyên PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Dự án:……………………………………………………………………… Họ tên chủ dử dụng đất:……………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Nghề nghiệp:……………………………Tuổi:………………………… Dân tộc:…………………………………………………………………… Trình độ văn hóa:………………………………………………………… I TÌNH HÌNH CHUNG Hiện trạng nhân khẩu, lao động Chỉ tiêu điều tra Tổng số nhân hộ, + Số người học sinh, sinh viên + Số người độ tuổi học (Ghi rõ trình độ từ Mẫu giáo đến PTTH) + Số người độ tuổi học khơng đến trường Số người lao động, đó: + Số lao động có trình độ đại học + Số lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng cơng nhân kỹ thuật + Số lao động có trình độ PTTH +Số lao động có trình độ THCS +Số lao động có trình độ tiểu học Trước Sau thu thu hồi đất hồi đất năm năm * Độ tuổi: + Độ tuổi 15 - 35 + Độ tuổi > 35 * Nghề nghiệp: + Lao động nông nghiệp + Lao động làm doanh nghiệp + Cán nhà nước + Buôn bán nhỏ, dịch vụ + Lao động khác * Tình trạng: + Số lao động đủ việc làm + Số lao động thiếu việc làm + số lao động khơng có việc làm * Nơi làm việc: + Số lao động làm việc xã Đồng Bẩm + Số lao động làm việc nơi khác (ghi rõ làm việc tỉnh hay ngồi tỉnh) 2.Diện tích đất nơng nghiệp giao trước bị thu hồi m2 Trong đó: - Diện tích trồng lúa: m2 , sản lượng lúa: tạ/sào/năm - Diện tích trồng hoa màu: m2 , sản lượng hoa màu: .tạ/sào/năm - Diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi…….….….… m Trong :  Thu hồi hết đất nông nghiệp  Thu hồi 70% đất nông nghiệp  Thu hồi 50% - 70% đất nông nghiệp  Thu hồi 30% - 50% đất nông nghiệp  Thu hồi 30% đất nông nghiệp Hình thức bồi thường: + Bồi thường đất sản xuất(với diện tích ………… m2 ) + Bồi thường tiền, đó: Với giá đất nơng nghiệp ông (bà) bồi thường, hỗ trợ …đ/m2 ) Tổng số tiền bồi thường là: triệu đồng + Bồi thường đất (với diện tích ………… m2 ) + Nếu chưa nhận bồi thường, Ông (Bà) giải thích lý do? …………… ……………… Đánh giá sách hỗ trợ 4.1 Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp  Nên cao  Nên thấp  Phù hợp nên giữ nguyên 4.2 Hỗ trợ ổn định đời sống  Nên cao  Nên thấp  Phù hợp nên giữ nguyên 4.3 Hỗ trợ di chuyển  Nên cao  Nên thấp  Phù hợp nên giữ nguyên 4.4 Hỗ trợ thuê nhà tạm  Nên cao  Nên thấp  Phù hợp nên giữ nguyên Gia đình sử dụng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho việc - Tiết kiệm, cho vay………………………………………………… đồng - Xây dựng nhà cửa………………………………………………………đồng - Mua sắm phương tiện (ô tô, xe máy, đồ gia dụng…)…………………đồng - Học hành:…………………………………………………… ……….đồng - Đầu tư SXKD dịch vụ phi nông nghiệp …………………………… đồng - Dùng vào việc khác:……………………………………………………đồng - Xây dựng, sửa chữa nhà cửa………………………………………… đồng Mức thu nhập gia đình: - Thu nhập trước thực dự án ……………………đồng/ người/ tháng - Thu nhập sau thực dự án năm ……………………… đồng/ người/ tháng Quan điểm chủ hộ a Gia đình ơng (bà) hỗ trợ bao nhiêu…… đ/m2 b Ý kiến chủ hộ tình hình đời sống sau bị thu hồi đất nông nghiệp  Đời sống kinh tế tốt  Đời sống kinh tế không thay đổi  Đời sống kinh tế Ông (bà) giải thích sao?:……………………………………… c Về tình hình tiếp cận sở hạ tầng, phúc lợi xã hội Tốt  Không thay đổi  Kém d Về quan hệ nội gia đình  Tốt  Không thay đổi  Kém Ý kiến khác (giải thích sao?):…… ……………………… e Về an ninh trật tự xã hội: □ Tốt □ Không thay đổi □ Kém Ý kiến khác (giải thích sao?):…… ……………………… Đánh giá công tác tổ chức thực GPMB 8.1 Đánh giá việc tổ chức thực cơng tác GPMB  Tốt  Bình thường  Ý kiến khác 8.2 Quan điểm người dân kết thực GPMB  Đồng ý với kết  Không đồng ý với kết  Ý kiến khác 9.Gia đình có nguyện vọng ? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Chủ hộ (Ký ghi rõ họ tên) ... Tác động dự án đến đời sống nhân dân 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tác động dự án xây dựng Khu nhà Đồng Bẩm đến đời sống người dân địa bàn phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh. .. tiêu tổng quát Nghiên cứu tác động dự án xây dựng khu nhà Đồng Bẩm đến đời sống người dân địa bàn phường Đồng Bẩm, thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều... Quang Thi em tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Nghiên cưú tác động dự án xây dựng khu nhà Đồng Bẩm đến đời sống người dân địa bàn phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các tác động của dự án xây dựng khu nhà ở đồng bẩm đến đời sống người dân trên địa bàn phường đồng bẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu các tác động của dự án xây dựng khu nhà ở đồng bẩm đến đời sống người dân trên địa bàn phường đồng bẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên