0

Tài liệu Các điều kiện cơ bản trong C# docx

29 1,668 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2013, 19:15

CÁC ĐIỀU KHIỂN BẢN CÁC ĐIỀU KHIỂN BẢN TRONG C# TRONG C# ListView ListView 1. Chức năng: Hiển thị các mục dữ liệu dưới dạng danh sách 2. Một số thuộc tính thường dùng  Columns: Quản lý (thêm/bớt) các cột của listview  Items: Là một tập hợp quản lý toàn bộ các mục trong danh sách  GridLines: Xuất hiện lưới giữa các hàng và cột  FullRowSelect:  MultiSelect:  CheckBoxes: Xuất hiện checkbxox trước mỗi hàng (Vị trí đầu tiên của mỗi hàng)  LabelEdit:  SelectedItems: Quản lý các mục đang được chọn  CheckedItems: Trả về danh sách các phần tử được check  ……………………………………………… 3. Sự kiện  SelectedIndexChanged: Khi người sử dụng thay đổi phần tử chọn trong Listview  ItemChecked: Khi Check vào biểu tượng Checkbox của mỗi phần tử trên điều khiển ListView  ItemSelectionChanged  ……………………………………. ListView (tiếp) ListView (tiếp) Một số khái niệm liên quan đến Một số khái niệm liên quan đến ListView ListView Một số khái niệm liên quan đến Một số khái niệm liên quan đến ListView ListView Cột - Columns Một số khái niệm liên quan đến Một số khái niệm liên quan đến ListView ListView Text Một số khái niệm liên quan đến Một số khái niệm liên quan đến ListView ListView 1 ListViewItem 1 Hàng = 1 ListViewItem Một số khái niệm liên quan đến Một số khái niệm liên quan đến ListView ListView Subitems[0] Subitems[1] → 1 ô = 1 Subitems Minh họa ListView Minh họa ListView Giả sử một ListView tên là LV (View=Detail) Bước 1: Chưa làm gì Bước 2: Thêm cột vào LV LV.Columns.Add(“Name“); //Hoặc ColumnHeader ch = new ColumnHeader("clName"); ch.Text = "Name"; LV.Columns.Add(ch); Name Minh họa ListView Minh họa ListView Bước 3: Thêm cột thứ 2 vào LV LV.Columns.Add(“Size“); //Hoặc ColumnHeader ch = new ColumnHeader("clSize"); ch.Text = “Size"; LV.Columns.Add(ch); Name Size Bước 4: Tạo hàng mới (chưa giá trị) ListViewItem lvi = new ListViewItem(); [...]... MessageBox.Show(str.SubItems[1].Text); } DataGridView 1 Chức năng: Hiển thị dữ liệu dưới dạng danh sách 2 Một số thuộc tính thường dùng      Columns: Cho phép tùy chỉnh về các cột (Đặt tiêu đề cho Headers, lựa chọn kiểu cột(Checkbox, Button, Image…)) AutoSizeColumnsMode: Các kiểu lựa chọn với Cột GridColor: DataMember, DataSource: Chọn nguồn và kết nối tới cơ sở dữ liệu để hiển thị nên DataGridView MultiSelect: Cho phép/Không... phép chọn nhiều dòng Một số khái niệm Một số khái niệm Một số khái niệm Một số khái niệm Một số khái niệm Một số khái niệm ↔ Mảng 2 chiều Trong đó:  Cột: Chiều thứ nhất  Hàng: chiều thứ 2 → 2 cách để truy xuất đến một ô (để lấy giá trị) trong DataGridView (các bạn chú ý hai câu lệnh này) Tên_DataGridView[Chỉ_số_cột, Chỉ_số_hàng].Value ≡ Tên_DataGridView.Rows[Chỉ_số_hàng].Cells[Chỉ_số_Cột].Value... DataGridView 3 Truy xuất đến một ô Cách 1: Set: Tên_Dg[Cột, Hàng].Value=Giá_trị; Get: String str=Tên_Dg[Cột, Hàng].Value.ToString(); Cách 2: Tên_dg.Rows[Hàng].Cells[Cột]; Một số thao tác với DataGridView 4 Xóa Hàng và Cột //Xóa một hàng tại vị trí xác định (Xóa hàng thứ 2 chỉ số là 1) dataGridView1.Rows.RemoveAt(1); //Xóa tất cả các hàng dataGridView1.Rows.Clear(); //Xóa các cột => Xóa hết cả DataGridView... vào hàng mới vừa tạo ra lvi.SubItems.Add(“30KB”); Bước 7: Add hàng vào ListView LV.Items.Add(lvi); TK4.doc 30KB Name TK4.doc Size 30KB Một số thao tác trên ListView 1 Giả sử một điều khiển tên: listView1 2 Duyệt xem các hàng nào được Check foreach (ListViewItem lvi in listView1.CheckedItems) { MessageBox.Show(lvi.SubItems[1].Text.ToString()); } Một số thao tác trên ListView 3 Duyệt một hàng được... các cột => Xóa hết cả DataGridView dataGridView1.Columns.Clear(); //2 câu lệng trên ↔ một câu lệnh dataGridView1.Clear(); Bài tập Yêu cầu: - Add 5 mã SV (M01 M05 vào Combobox) - Nếu chọn M01 thì điền các thông tin vào dòng 1: Nguyễn văn Hải, TK4N1,29-03-1987, Hưng Yên vào dòng 1 Bài tập Bài tập . CÁC ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN CÁC ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN TRONG C# TRONG C# ListView ListView 1. Chức năng: Hiển thị các mục dữ liệu dưới dạng danh. Quản lý (thêm/bớt) các cột của listview  Items: Là một tập hợp quản lý toàn bộ các mục trong danh sách  GridLines: Xuất hiện lưới giữa các hàng và cột 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Các điều kiện cơ bản trong C# docx, Tài liệu Các điều kiện cơ bản trong C# docx,

Từ khóa liên quan