Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của khu hệ Linh trưởng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

188 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 21:58

Mục đích nghiên cứu của Luận án này nhằm đánh giá được đặc điểm sinh thái của khu hệ Linh trưởng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và mối quan hệ giữa chúng. Xác định được các mối đe dọa và đề xuất một số giải pháp hướng tới bảo tồn bền vững các loài Linh trưởng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo! BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÁI VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA KHU HỆ LINH TRƯỞNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BẮC HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Ngành: Lâm sinh Mã số: 96 20 205 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÂM NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: Người hướng dẫn 1: PGS.TS Đồng Thanh Hải Người hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sỹ “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái khu hệ Linh trưởng khu BTTN Bắc Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng hướng dẫn khoa học tập thể giáo viên hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn đồng nghiệp Các số liệu sử dụng phân tích luận án nghiên cứu sinh tự điều tra, phân tích cách trung thực, khách quan, có nguồn gốc rõ ràng Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Kết nghiên cứu luận án công bố theo quy định chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Nghiên cứu sinh Thái Văn Thành Xác nhận tập thể người hướng dẫn khoa học Hướng dẫn PGS.TS Đồng Thanh Hải Hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đông Thanh Hải PGS TS Nguyễn Lân Hùng Sơn giáo viên hướng dẫn tận tình giúp tơi suốt thời gian nghiên cứu Tơi xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Sau đại học, Khoa Quản lý Tài nguyên Môi trường, Khoa Lâm học nhiều thầy, cô giáo khác Trường Đại học Lâm nghiệp giúp đỡ, góp ý để luận án hồn chỉnh Tơi xin cám ơn Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Chi cục Kiểm Lâm, Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ rừng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị, đơn vị, quan bạn bè, đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình nghiên cứu, học tập hồn thành luận án Ngày…….tháng…….năm 2019 Nghiên cứu sinh Thái Văn Thành iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix MỞ ĐẦU Chương 1.TỔNG QUAN CÁC VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm chung Linh trưởng .5 1.2 Phân loại Linh trưởng Việt Nam 1.3 Phân bố Linh trưởng Việt Nam 10 1.4 Bảo tồn Linh trưởng Việt Nam 16 1.5 Sơ lược điều kiện tự nhiên khu vực Bắc trung 19 1.6 Đặc điểm sinh thái Linh trưởng .20 1.7 Mật độ số loài Linh trưởng 30 1.8 Nghiên cứu thành phần loài Linh trưởng Quảng Trị 31 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…… 34 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 2.2 Thời gian địa điểm .34 2.3 Nội dung nghiên cứu 35 2.4 Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.1 Phương pháp vấn 35 2.4.2 Các phương pháp điều tra Linh trưởng 36 2.4.4 Phương pháp GIS .46 2.4.5 Phương pháp xác định mối đe dọa đến loài Linh trưởng sinh cảnh chúng 47 2.4.6 Phương pháp xử lý số liệu, mẫu tiêu 48 Chương ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU…………………… 52 3.1 Điều kiện tự nhiên 52 3.2 Điều kiện dân sinh- kinh tế xã có ranh giới với Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 56 Chương 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN…………………… 59 4.1 Thành phần loài Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 59 4.2 Phân bố loài Linh trưởng Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa 68 iv 4.3 Mật độ số loài Linh trưởng Khu bảo tồn .71 4.4 Đặc điểm sinh thái Linh trưởng KBTTN Bắc Hướng Hóa 74 4.4.1 Đặc điểm phân bố loài Linh trưởng theo độ cao 74 4.4.2 Đặc điểm phân bố lồi Linh trưởng theo điều kiện vi khí hậu thủy văn 78 4.4.3 Đặc điểm phân bố loài Linh trưởng theo điều kiện thổ nhưỡng.80 4.4.4 Đặc điểm phân bố loài Linh trưởng theo dạng thảm thực vật 82 4.4.5 Cấu trúc sinh cảnh 93 4.4.6 Thức ăn Linh trưởng 100 4.5 Các mối đe dọa đến khu hệ Linh trưởng 104 4.5.1 Các mối đe dọa .104 4.5.2 Đánh giá mối đe dọa 110 4.6 Đề xuất giải pháp bảo tồn Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 111 4.6.1 Bảo vệ lồi có 111 4.6.4 Nâng cao nhận thức cộng đồng 113 4.6.5 Cải thiện sinh kế cho người dân địa phương 114 4.6.6 Phục hồi rừng kết nối sinh cảnh 114 4.6.7 Hoạt động nghiên cứu khoa học 115 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 116 CÁC CƠNG TRÌNH .118 ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHH Bắc Hướng Hóa BTTN Bảo tồn thiên nhiên BKH&CN Bộ khoa học Cơng nghệ CP Chính phủ CITES Cơng ước liên hiệp quốc chống buôn bán động, thực vật hoang dã SĐVN Sách Đỏ Việt Nam (2007) SC Sinh cảnh IUCN Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế KBT Khu bảo tồn NĐ Nghị định CR Cực kỳ nguy cấp EN Nguy cấp VU Sẽ nguy cấp LR/NT Ít nguy cấp/ bị đe dọa VQG Vườn quốc gia NCS Nghiên cứu sinh OTC Ô tiêu chuẩn GPS Máy định vị toàn cầu WWF Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới CRES Viện nghiên cứu Tài nguyên Môi trường vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phân loại Linh trưởng Việt Nam theo thời gian Bảng 1.2 Phân loại Linh trưởng Việt Nam theo Roos et al (2014) Bảng 1.3 Phân bố thú Linh trưởng Việt Nam .10 Bảng 1.4 Tình trạng bảo tồn Linh trưởng Việt Nam 16 Bảng 1.5 Bảng tổng hợp sinh thái họ Cu li 23 Bảng 1.6 Sinh thái loài giống Pygathrix 24 Bảng 1.7 Sinh thái loài giống Macaca .26 Bảng 1.8 Mật độ số loài giống Trachypithecus .30 Bảng 1.9 Mật độ số loài họ Vượn Việt Nam 31 Bảng 2.1: Kế hoạch nghiên cứu 33 Bảng 2.2 Tuyến điều tra 37 Bảng 2.3 Vị trí lắp đặt máy bẫy ảnh 41 Bảng 2.4 Các dạng sinh cảnh Khu bảo tồn .42 Bảng 3.1 Số liệu khí tượng khu vực nghiên cứu 54 Bảng 3.2 Cấu trúc mật độ dân số khu vực khu BTTN BHH .56 Bảng 4.1 Thành phần loài Linh trưởng khu vực nghiên cứu 59 Bảng 4.2 Thành phần loài Linh trưởng Khu bảo tồn theo thời gian 60 Bảng 4.3 So sánh thành phần loài Linh trưởng với số khu vực khác .63 Bảng 4.4 Tình trạng bảo tồn loài Linh trưởng 63 Bảng 4.5 Tần suất bắt gặp loài tuyến điều tra 65 Bảng 4.6 Mật độ loài vượn siki khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 72 Bảng 4.7 Đặc điểm địa hình khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 75 Bảng 4.8 Bảng phân vùng tiểu khí hậu khu bảo tồn 78 Bảng 4.9 Các kiểu thảm thực vật rừng .84 Bảng 4.10 Thành phần thực vật KBTTN Bắc Hướng Hóa .83 Bảng 4.11 Các tiêu cấu trúc theo dạng sinh cảnh………………… 93 Bảng 4.12 Các họ loài thực vật phổ biến sinh cảnh rừng loài Linh trưởng Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa 103 Bảng 4.13 Tổ thành tầng cao theo số 94 Bảng 4.14 Phân bố số theo cấp đường kính 97 Bảng 4.15 Phân bố số theo cấp chiều cao 99 Bảng 4.16 Kết đánh giá mối đe dọa 110 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Biểu đồ phân hạng nguy cấp, q theo SĐVN IUCN .19 Hình 2.1 Tuyến điều tra 38 Hình 2.2 Mơ hình phương pháp điều tra theo tuyến thẳng góc………………… 39 Hình 2.3 Vị trí OTC 43 Hình 4.1 Đa dạng phân loại học .62 Hình 4.2 Bản đồ phân bố Linh trưởng KBT Bắc Hướng Hóa 70 Hình 4.3 So sánh mật độ với số loài giống Trachypithecus 71 Hình 4.4 So sánh mật độ đàn số loài Vượn Việt Nam 73 Hình 4.5 Bản đồ phân cấp độ cao khu vực nghiên cứu………………………… 75 Hình 4.6 Bản đồ phân bố lượng mưa theo khu vực tỉnh Quảng Trị………… 79 Hình 4.7: Bản đồ đá mẹ thổ nhưỡng khu vực nghiên cứu…………………………82 Hình 4.8 Diện tích rừng trảng cỏ bụi………………………………………84 Hình 4.9: Bản đồ sinh cảnh sống Linh trưởng khu vực nghiên cứu……… 87 Hình 4.10 Phân bố số theo cấp đường kính tổng số OTC .98 Hình 4.11 Phân bố số theo cấp đường kính dạng sinh cảnh 98 Hình 4.12 Phân bố số theo cấp chiều cao tổng số OTC 99 Hình 4.13 Phân bố số theo cấp chiều cao dạng sinh cảnh .100 Hình 4.14: Số họ thực vật làm thức ăn Linh trưởng………………………….101 Hình 4.15: Số lồi thực vật làm thức ăn 03 loài linh trưởng quan trọng….102 MỞ ĐẦU Tỉnh Quảng Trị thuộc vùng Trung Bộ Việt Nam, có diện tích rừng chiếm 50 % tổng diện tích tự nhiên tồn tỉnh Các kết điều tra nghiên cứu từ trước đến cho thấy rừng Quảng Trị có tính đa dạng sinh học cao phong phú với hàng nghìn loài động, thực vật ghi nhận Vùng Trung Bộ Việt Nam coi quê hương lồi chim trĩ đặc hữu Đơng Dương, đáng ý vào cuối thập niên 90, nhà khoa học ghi nhận lại lồi Gà lơi lam mào trắng (Lophura edwardsi) vùng rừng thuộc Khu BTTN Đakrông Quảng Trị Khu BTTN Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, sau nhiều thập niên cho tuyệt chủng Đây cịn nơi có hệ sinh thái rừng núi đá vôi, tiếp cận vùng núi đá vôi Quảng Bình vùng Trung Lào nằm phía Bắc Tây Bắc (Sterling et al 2007) Khu BTTN Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị thành lập năm 2007, khu bảo tồn thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam nằm sườn Tây Trường Sơn, phía Bắc huyện Hướng Hóa giáp ranh với tỉnh Quảng Bình vùng địa hình cao tỉnh Quảng Trị với hai đỉnh núi cao trội đỉnh Sa Mù (1.550 m) đỉnh Voi Mẹp (1.771 m) Với đa dạng địa hình, kiểu rừng kết nối với dải rừng lớn Lào tạo cho Bắc Hướng Hóa giá trị bảo tồn quan trọng khơng Việt Nam mà khu vực Với diện nhiều dạng sinh cảnh Bắc Hướng Hóa trở thành nơi cư ngụ cho nhiều loài động vật đặc hữu, đặc biệt loài thị dãy Trường Sơn Bị tót (Bos gaurus), Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Megamuntiacus vuquangensis), Mang trường sơn (Muntiacus truongsonensis), Thỏ vằn (Nesolagus timminsi), Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Voọc hà tĩnh (Trachipithecus hatinhensis) Vượn siki (Nomascus siki) Đặc biệt, khu hệ thú móng guốc Hướng Hóa đánh giá đa dạng mang nhiều tính đặc hữu khu vực Đơng Dương với lồi đại diện Sao la, Mang lớn, Mang trường sơn, Lợn rừng trường sơn (Lê Mạnh Hùng cs 2002; Nguyễn Mạnh Hà, 2004) Linh trưởng đóng vai trị quan trọng hệ sinh thái Khu BTTN Bắc Hướng Hóa Theo nghiên cứu cơng bố, Khu BTTN Bắc Hướng Hóa ghi nhận lồi Linh trưởng, số lồi đối tượng ưu tiên cho bảo tồn Vượn siki (Nomascus siki), Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), Voọc hà tĩnh (Trachipithecus hatinhensis) Trong năm gần đây, Tổ chức bảo tồn chim quốc tế, chương trình Việt Nam (BirdLife), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới (WWF), Viện nghiên cứu tài nguyên môi trường (CRES), Viện sinh thái tài nguyên sinh vật số cá nhân, nhà khoa học nước tiếp tục thực nghiên cứu Bắc Hướng Hóa Kết nghiên cứu đưa danh lục lồi Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa Tuy nhiên, có nhiều mâu thuẫn dẫn liệu việc ghi nhận lồi dẫn đến có nhiều kết luận khác danh lục loài Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa Kết khảo sát Lê Mạnh Hùng Đặng Ngọc Cần (2004), Nguyễn Đức Tiến & Lê Trọng Trải (2005) đưa danh lục Linh trưởng Bắc Hướng Hóa gồm lồi: Cu li lớn, Cu li nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Chà vá chân nâu, Voọc hà tĩnh Vượn đen má trắng Kết nghiên cứu Ngô Kim Thái cs (2012), Khổng Trung (2014) lại rằng, Bắc Hướng Hóa có lồi Linh trưởng gồm: Cu li lớn, Cu li nhỏ, Khỉ mặt đỏ, Khỉ vàng, Khỉ đuôi lợn, Chà vá chân nâu, Voọc hà tĩnh Vượn đen má trắng Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Ngọc Tuấn (2012), lại cho Bắc Hướng Hóa có loài Linh trưởng, loài vượn ghi nhận Vươn siki Cùng với việc chưa thống số lượng, tên loài Linh trưởng, đặc điểm sinh thái Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa chưa quan tâm nghiên cứu Các đặc điểm thảm thực vật rừng, kiểu thảm, đai độ cao, sinh cảnh sống, thức ăn nơi làm tổ, trú ẩn, loài Linh trưởng câu hỏi cần làm sáng tỏ Đặc biệt mối liên hệ đặc điểm sinh thái tính đa dạng thành phần loài, mức độ phong phú phân bố,…tạo nên khác biệt khu hệ Linh trưởng Bắc Hướng Hóa với khu bảo tồn, VQG khác khu vực Hơn nữa, theo nghiên cứu trước đây, khu hệ thú nói chung loài Linh trưởng chịu áp lực từ hoạt động người khai thác, săn bắn trái phép Vì vậy, việc nghiên cứu tác động người làm ảnh hưởng đến Linh trưởng sở quan trọng đề xuất giải pháp bảo tồn thời gian tới 196 Cùng Voọc hà tĩnh 2013 Suối Trăng núi đá 13 Trên núi 197 " " 2014 Suối Trăng 10 Trên núi 198 " " 2015 Suối Trăng 8-9 Trên núi 199 Lình lâm Cu li ~2011 Không nhớ 02 Trên 200 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Núi B Rai 13-14 Trên đá 201 Quành Vượn 2015 Đồi chè Không rõ Kêu hú 202 Xá Chà vá chân nâu 2010 TK 619 RGTX 20 Kiếm ăn 203 " " 2011 TK 602 15 Kiếm ăn 204 " " 2012 TK 667 RGTX 15 Kiếm ăn 205 Ta mư R Khỉ vàng 2011 TK 670 RTX nghèo 25 Chạy, nhảy 206 " " 2012 TK 628 RTXTB 20 Di chuyển 207 Cùng Voọc hà tĩnh 2013 Khe Trăng núi đá TK 627A 10 Nghỉ 208 Cùng Voọc hà tĩnh 2014 " 209 Xá Chà vá chân nâu 2013 Suối Sa Bai TK 667A 16-17 Trên 210 " " 2014 TK618 RGTX 15 Trên 211 Cùng Voọc hà tĩnh 2014 Thôn Trăng 07 Trên đá Suối Trăng rừng gỗ núi đá Nà rường RGTX núi đât Động Là Rường RTX 09 Trên đá 01 Chết 01 Nghỉ Khe Tác RTX 10 Trên 2015 Khe Xa Bai Không rõ Kêu Cu li 2011 Khe Tác 01 Trên Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Đồi Đồng Tri 30 Đi ăn 219 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Động Đồng Trì núi đá 30 Dưới đất 220 Xá Chà vá chân nâu 2015 Ke Tác RTX Xác chết đất 221 Cùng Voọc hà tĩnh 2015 Ke Tác Trên 222 Quành Vượn 2014 Ke Tác Trên 223 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Động Đồng Trì núi đá >30 Kiếm ăn đất 224 Xá Chà vá chân nâu 2015 Khe Tác Là rường 01 Chết 225 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Đồi Đồng Tri RTX gần nương 60 Ăn, phss nương rẫy 226 Xá Chà vá chân nâu 2010 Khe Tác RTX 20 Trên 212 " " 2015 213 Xá Chà vá chân nâu 214 Bèo Hổ 215 Xá Chà vá chân nâu 2015 216 Quành Vượn 217 Lình lâm 218 8/2015 27/9/2015 Dần vào đội BVR KBT, gặp 02 loài 227 " " 2012 Khe Tác RTX 18 Trên 228 Lình lâm Cu li 2009 Khe Xa Bai Trên 229 Ta mư R Khỉ vàng 2012 Đồi Đồng Tri 19-20 Trên 230 Xá Chà vá chân nâu 2005 Khe Tác 20 Trên 231 " " 2007 Khe Xa Bai 18 Trên 232 Cùng Voọc hà tĩnh 2007 Khe La rường 17 Trên núi 233 Quành Vượn 2007 Đồi Đồng Trì Khơng rõ Kêu (hót) 234 Xi ắc Khi mặt đỏ 2008 Đồi Đồng Trì ~60 Kiểm ăn & đất 235 Xá Chà vá chân nâu 2000 Khe Tác 20 Trên 236 Lình lâm Cu li 2010 Khe Tác RTX gần suối 01 Trên 237 Xá Chà vá chân nâu 2011 Khe Tác 15 Trên 238 " " 2013 Khe Tác 11 Trên 239 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Đồi Đồng Trì >30 Chạy, kêu 240 Xá Chà vá chân nâu 2015 Khe Tác 10 Trên 241 Ta mư R Khỉ vàng 2015 Đồi Đồng Trì 18 Trên 242 Xá Chà vá chân nâu 2015 Khe Tác RTX 13-14 Trên 243 " " 2014 Khe Xa Bai RTX 11 Trên 244 Ta mư R Khỉ vàng 2013 Động Đồng Trì 20 245 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Động Đồng Trì 35 246 " " 2015 Chân đồi Đồng Trì 30 Kiếm ăn 247 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 Động Rường RGTX núi đất 30 Kiếm ăn 248 Xá Chà vá chân nâu 2015 Là rường Trên 249 Ta mư R Khỉ vàng 2013 Suối Xa Bai 17-18 Trên 250 Quành Vượn 2014 Là rường Di chuyển 251 " " 5/2015 Là rường Không rõ Kêu 252 Xi ắc Khi mặt đỏ 2010 Khe Trô RGTX gần suối 40 Chạy xuống đất 253 Xá Chà vá chân nâu 2012 Nà rường 10 Trên 254 Quành Vượn 2013 Là rường Không rõ Kêu 255 Cung Voọc hà tĩnh 2000 Núi đá Pa Thiên 30 Nghỉ 256 Xi ắc Khi mặt đỏ 2010 Đồi Đồng Trì RGTX núi đât 60 Kiếm ăn Phá nương rẫy Di chuyển kiếm ăn đất Rất sợ người 257 Xá Chà vá chân nâu 2011 Suối Xa Bai 15 Trên 258 Ta mư R Khỉ vàng 2012 Là rường 20 Trên 259 Xá Chà vá chân nâu 2001 Là rường 20 Trên 260 Xi ắc Khi mặt đỏ 2012 Đồi Đồng Trì RGTX núi đât 40 Di chuyển 261 Ta mư R Khỉ vàng 2015 Nhà chủ tịch xã 02 Nuôi nhốt 262 Quành Vượn 2015 Không rõ Kêu 263 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 40 Di chuyển 264 Xá Chà vá chân nâu 2014 15 Trên 265 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 ~100 Di chuyển qua đường 266 Xá Chà vá chân nâu 2013 15 Trên 267 " " 2012 10 Trên Anh May gọi Vọoc màu 268 Cung Voọc hà tĩnh 2003 18 Nghỉ Ơng 02 lần nhìn thấy 269 Xá Chà vá chân nâu 2010 19 Trên Là rường RGTX núi đá Đồi Đồng Trì RGTX núi có đá Động Cuốn RTX gần khe miệt Đồi Đồng Trì RGTX núi đá Đồi Nà rường (núi Nà rường) RGTX núi đá Suối Xa Bai Đồi Cị pựt núi đá có gỗ Núi Nà rường RTXTB 270 Lình lâm Cu li 2014 Núi Nà rường gần suối 01 Trên 271 Xá Chà vá chân nâu 2014 Núi Nà rường 14-15 Trên 272 " " 2015 Núi Nà rường 14 Trên 273 Quành Vượn 2015 Núi Nà rường Không rõ Kêu 274 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Đồi Đồng trì 35-40 275 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Đồi Đồng Trì RGTX núi đá ~50 276 " " 2014 " ~60 277 Xá Chà vá chân nâu 2015 " Trên 278 " " 2013 " 7-8 Trên 279 Lình lâm Cu li 2011 Suối Sa Bai 02 Trên 280 Xá Chà vá chân nâu 2013 20 Trên 281 " " 2014 10 Trên 282 Quành Vượn 2015 Không rõ Kêu 60 Phá nương rẫy 25 Bỏ chạy 283 284 2012 Ta mư R Khỉ vàng 2013 Động Nà rường RGTX Động Nà rường RGTX Suối Xa Bai Đồi Đồng Trì RGTX núi đá Đồi Đồng Trì RGTX núi đá Đi qua đường Chạy đất Xuống nương Anh Căng bắt Culi làm thịch (trọng lượng 0,3 kg) 285 Xá Chà vá chân nâu 2010 Suối Xa Bai rừng LRTX núi đất 17 Trên 286 Xi ắc Khi mặt đỏ 2009 Đồi Đồng Trì núi đá ~70 Chạy 287 Lình lâm Cu li 2009 288 Cung Voọc hà tĩnh 2007 289 Xá Chà vá chân nâu 2010 290 " " 291 Ta mư R 292 Suối Xa Bai rừng LRTX gần suối Núi vua (núi voi mep) núi đá Khe Giang Thoan RGTX TB Trên 25 Trên vách đá 20 Trên 2011 Là rường RGTX 15 Trên Khỉ vàng 2012 " 17-18 Trên Quành Vượn 2014 " Không rõ Kêu 293 Xá Chà vá chân nâu 2010 Núi Trầu RGTX 15 Trên 294 Ta mư R Khỉ vàng 2011 30 Trên 295 Quành Vượn 2013 Không rõ Kêu 296 Xá Chà vá chân nâu 2014 Là rường 12-13 Trên 297 Xi ắc Khi mặt đỏ 2013 Động RGTX núi đá 35 Di chuyển 298 Xá Chà vá chân nâu 2013 Nà rường RGTX 14 Trên 299 " " 2014 Khe Giang RGTXTB 15 Trên Đồng Trì núi đất có nhiều gỗ Là rường, rừng TXTB Năm sáu năm ông không rừng nên không gặp Anh gọi Voọc ngũ sắc 300 Quành Vượn 2014 Là rường 16 Kêu 301 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 Đồng Trì RGTX 45 Di chuyển 302 " " 2014 " ~50 Di chuyển 303 " " 2010 " ~100 Di chuyển 304 Xá Chà vá chân nâu 2011 Khe Xa Bái 17-0 Trên 305 Quành Vượn 2013 Khe Xa Bái 01 Kêu 306 Xá Chà vá chân nâu 2011 Là rường, RGTX 18 Trên 307 " " 2012 Suối Giang RGTX 15 Trên 308 Xi ắc Khi mặt đỏ 2010 Đồng Trì RGTX núi đá 40 Di chuyển 309 Quành Vượn 2014 Là rường Không rõ Kêu 310 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 30 Ăn, di chuyển 311 Xá Chà vá chân nâu 2013 20 Trên 312 " " 2014 " 17 Trên 313 Ta mư R Khỉ vàng 2015 Đồng Trì RGTX núi đất 25 314 Xi ắc Khi mặt đỏ 2015 " ~40 Là rường RGTXTB núi đất Khe Xa Bai RGTXTB núi đất Trên & dười đất Chạy xuống đất Khơng nhìn thấy Qnh (vượn) nghe tiếng kêu Khỉ cộc 315 Lình lâm Cu li 2010 316 Xá Chà vá chân nâu 2012 317 " " 2014 318 " " 2015 319 Xi ắc Khi mặt đỏ 2014 320 Quành Vượn 2015 321 Ta mư R Khỉ vàng 2011 322 Xi ắc Khi mặt đỏ 323 " 324 Là rường RGTXTB núi đất Khe Xa Bai RGTX núi đất 02 Trên 14-15 Trên " 15-16 Trên Là rường 11 Trên Là rường RLRTXTB núi đất Là rường RGTX núi đất Đồng Trì RGTX núi đất 38-40 Di chuyển Không rõ Kêu, 30 Trên 2013 " 45-46 Di chuyển " 2014 " ~50 Di chuyển " " 2015 " 17 Di chuyển 325 Xá Chà vá chân nâu 2010 Là rường RGTXTB ~19 Trên 326 " " 2011 Là rường ~18 Trên 327 " " 2013 Là rường 15-16 Trên 328 " " 2014 Là rường 15 Trên 329 Ta mư R Khỉ vàng 2014 Khe Xa Bai RGTXTB núi đất >20 Trên 330 Quành Vượn 331 Xi ắc 332 2/2015 Khe Xa Bai 01 Kêu Khi mặt đỏ 2014 Đồng Trì RGTX núi đất 30 Di chuyển " " 2015 " 29-30 Di chuyển 333 Ta mư R Khỉ vàng 2014 " 17-18 Di chuyển 334 " " 2015 " ~20 Di chuyển 335 Quành Vượn 2013 Là rường Không rõ Kêu 336 " " 2014 Khe Xa Bai Không rõ Kêu 2015 Khe Cựp RGLRTXTB núi đất 20 Trên 20137/2015 " Không rõ Kêu, chạy 337 Xá Chà vá chân nâu 338 Quành Vượn 339 Xá Chà vá chân nâu 2015 Suối Cha Ly RGTX núi đất 20 Trên 340 Ta mư R Khỉ vàng 2014 " 30 Trên 341 Xá Chà vá chân nâu 2014 " 15-16 Trên 342 Quành Vượn 2014-2015 " Khơng rõ Kêu Phụ lục 9: Danh sách lồi động vật bị săn bắt TT Tên Việt Nam Tên Khoa học Tư liệu Địa điểm ghi nhận Hướng Sơn, Kim Thuỷ, Khe Mục đích sử dụng Tê tê Java Manis javanica MN Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus PV Hướng Lập, Hướng Sơn Khỉ đuôi lợn Macaca nemestrina MS Hướng Sơn, Khe Sanh M,T Khỉ vàng Macaca assamensis MS Hướng Sơn, Khe Sanh M,T Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides MS Hướng Sơn, Hướng Việt M,T Voọc Hà Tĩnh T hatinhhensis PV Hướng Lập M Pygathrix nemaeus PV Hướng Lập T,M Voọc vá chân nâu Sanh M,T T Gấu ngựa Ursus thibetanus PV,P Hướng Lập, Hướng Sơn T,M Gấu chó Ursus malayanus PV,P Hướng Lập, Hướng Sơn, T,M 10 Cầy giông Viverra zibetha PV Hướng Lập, Hướng Sơn, E,T 11 Cầy hương Viverricula indica MC Hướng Lập, Hướng Sơn E,T 12 Cầy gấm Prionodon pardicolor Da, Hướng Sơn T,S 13 Cầy vòi đốm MS Hướng Sơn T,E 14 Cầy vòi mốc MS Hướng Lập T,E 15 Mèo rừng PV Hướng Lập, Hướng Sơn, 16 Lợn rừng Sus scrofa MC 17 Mang thường Muntiacus muntjak MC Paradoxurus hermaphroditus Paguma larvata Prionailurus bengalensis Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Linh Hướng Lập, Hướng Sơn, E E,T E Megamuntiacus 18 Mang lớn 19 Sơn dương 20 Sóc má đào Dremomys rufigenis MN Hướng Sơn P 21 Sóc bụng đỏ Callosciurus erythraus MN Hướng Sơn P 22 Sóc bay lớn Petaurista philippensis Hướng Sơn E Hystrix brachyura MC Hướng Lập, Hướng Sơn E,T E,T 23 Nhím ngắn vuquangensis Naemohedus sumatraensis Hướng Lập, Hướng Sơn E Sừng,da Hướng Lập, Hướng Sơn E MC 24 Đon Atherurus macrourus MC Hướng Lập, Hướng Sơn 25 Thỏ vằn Nesolagus timminsi MC Hướng Lập E 26 Gà rừng Gallus gallus Hướng Lập, Hướng Sơn T 27 Gà lôi trắng Lophura nycthemera Gà tiền mặt Polyplectron vàng bicalcaratum 29 Trĩ 30 PV, Chân MS TT Khe Sanh MC Hưóng Lập T Rheinardia ocellata PV, D Hướng Lập T, E Cu gáy Steptopelia chinensis MS Hướng Việt T,P 31 Sáo mỏ vàng Acridotheres tristis MS Hướng Sơn P,T 32 Yểng Gracula religiosa MS Hướng Lập, Hướng Sơn P,T Garrulax chinensis MS Hướng Lập, Hướng Sơn P,T G.vassali MS Hướng Lập, Hướng Sơn P,T MS Hướng Lập P MS Hướng Sơn E,T 28 33 34 35 36 Khướu bạc má Khướu đầu xám Hoạ mi đất Pomatorhinus mày trắng schisticep Kỳ đà hoa Varanus salvator E,T,P 37 38 Trăn đất Rắn thường Python molurus PV Hướng Sơn Ptyas korros PV Hướng Lập, Hướng Sơn T T,M 39 Rắn trâu P.mucosus PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 40 Rắn sọc dưa Elaphe radiata PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 41 Rắn cặp nong Bungarus faciatus PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 42 Rắn hổ mang Naja atrsa PV 43 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah PV Hướng Lập, Hướng Sơn T 44 Rùa sa nhân Pyxidae mouhotii MS Hướng Lập T Cuora ganbinifront MS Hướng Lập T Cuora trifasciata Mai Hướng Sơn T 45 Rùa hộp trán vàng Hướng Lập, Hướng Sơn, Khe Sanh, Cam Lộ T Rùa hộp ba 46 vạch (Rùa vàng) Ghi chú:- Dạng thông: PV= Phỏng vấn; MS= Mẫu sống; MC= Mẫu chết; MN= Mẫu nhồi - Mục đích sử dụng: E = Thực phẩm, M = Làm thuốc, P = Nuôi làm cảnh, S = Mẫu nhồi, T= Buôn bán Phụ lục 10: Danh sách loài thực vật Linh trưởng dùng làm thức ăn khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa TT Họ Tên phổ thơng Dâu tằm Lồi Tên khoa học Moraceae Tên phổ thông TT Trôi Chay ăn trầu Euphorbiaceae Ficus auriculata Ngái lông Ficus fulva Đa tía Ficus altissima Si Ficus benjamina Duối Streblus asper Ngai Ficus hispida Đa bắp be Ficus nervosa 10 Mít rừng Ficus vasculosa 11 Oro Taxotrophis ilisicides 12 Đa xanh Ficus elastica 13 Vả rừng Ficus variegata Bồ cu vẽ Breynia fruticosa Săn Chòi mòi Lá nến Manihot esculanta Dâu da Rau ngót Baccaurea sapinda Nhội Bischofia trìoliata Thẩu tấu Vang trứng Aporasa microcalyx Re hương May phong Cinnamomum glaucescens Kháo vàng Kháo Machilus bonii Màng tang Litsea cubeba Long não Lauraceae rtocarpus nitida Vả Thầu dầu Artocarpus borneensis 3 Tên khoa học Antidesma ghaesembilla Macaranga denticulata Sauropus androgynus Endospermum chinense Caryodapnosis tonkinensis Machilus platycarpa Cà phê Rubiaceae Quế rành Cinnamomum camphora Vù hương Cinnamomum balansae Quế lợn Cinnamomum bejolgota Trâm Canthium dicocum Găng Randia dumetorum Wendlandia paniculata Hoắc quang Bướm bạc Bướm bạc căm bót Sim Trâm Syzygium cinereum Ổi Psidium guajava Vối Thị Cleistocalyx nervosum Thị rừng Diospyros sylvatica Hồng Gội nếp Diospyros kaki Gội trắng Xoan ta Anaphamixis grandifolia Dẻ ấn độ Castanopsis indica Giẻ tre Quercus bambusaefolia 5 Sim Myrtaceae Thị Ebenaceae Xoan Giẻ Meliaceae Fagaceae Mussaenda dehiscens Mussaenda cambodiana Rhodomyrtus tomentosa Diospyros decandra Amoora gigantea Melia azedarach Măng cụt Clusiaceae Bứa tròn Garcinia oblongifolia 10 Trơm Sterculiaceae Lịng mang Pterospermum heterophyllum ... đoan luận án tiến sỹ ? ?Nghiên cứu đặc điểm sinh thái khu hệ Linh trưởng khu BTTN Bắc Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị? ?? cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng hướng dẫn khoa học tập thể giáo viên hướng. .. PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án loài Linh trưởng đặc điểm sinh thái Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị 2.1.2... hatinhensis) Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 2.3.2 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái loài Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 2.3.3 Nghiên cứu tác động người đến khu hệ Linh trưởng Khu BTTN Bắc Hướng Hóa 2.3.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của khu hệ Linh trưởng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của khu hệ Linh trưởng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị