Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nam định

147 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 18:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ THÙY LINH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ THÙY LINH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN THỊ HỒNG MAI HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Nguyễn Thị Thùy Linh Sinh ngày: 20/11/1987 Nơ sinh: Nam Định Học viên lớp: CH25A – Chun ngành Kế tốn Khóa 2019 – 2021: Trường Đại học Thương mại Mã HV: 19A M0301034 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Nam Định” tơi thực hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Các số liệu, tài liệu, dẫn chứng sử dụng luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020 Học viên NguyễnThị Thùy Linh ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân, tác giả nhận s ự quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình thầy cơ, gia đình bạn bè suốt q trình học tập, công tác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Hồng Mai - Các thầy cô giáo Khoa sau đại học Khoa kế toán kiểm toán Trường Đại học Thương mại Hà Nội - Lãnh đạo tồn thể cán kế tốn cơng tác DN địa bàn tỉnh Nam Định mà tác giả tiến hành khảo sát nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho tơi q trình học tập, công tác thực luận văn thạc sĩ Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành Luận văn tất s ự nhiệt tình lực thân, nhiên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành để Luận văn khơng có ý nghĩa mặt lý luận mà cịn có ý nghĩa cao hoạt động thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Linh iii MỤC LỤC LỜ I CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH V Ẽ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính c ấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .8 CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QT VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm vai trò hệ thống thơng tin kế tốn quản trị 13 1.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 17 1.2.1 Quyết định ngắn hạn nhu cầu thơng tin kế tốn n trị 17 1.2.2 Nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán n trị phục vụ cho việc định ngắn hạn doanh nghiệp .22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 34 iv 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM Đ ỊNH 34 2.1 Giới thiệ u chung v ề doanh nghiệp .34 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 41 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐ NG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 47 2.2.1 Các định ngắn hạn nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị doanh nghiệp 47 2.2.2 Thực trạng tổ chức thu thập thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn doanh nghiệp .48 2.2.3 Thực trạng tổ chức phân tích, xử lý thơng tin kế toán quản trị cho việc định ngắn hạn doanh nghiệp .56 2.2.4 Thực trạng tổ chức cung cấp thơng tin kế tốn n trị cho việc định ngắn hạn doanh nghiệp .62 2.2.5 Thực trạng tổ chức sở hạ tầng công nghệ thông tin doanh nghiệp 63 2.2.6 Thực trạng tổ chức nguồn nhân lực doanh nghiệp 63 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 64 2.3.1 Ưu điểm 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 71 v 3.1 CÁC DỰ BÁO TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH .71 3.1.1 Các dự báo triển vọng phát triển 71 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn 72 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN Đ ỊA BÀN TỈNH NAM Đ ỊNH 74 3.2.1 Hoàn thiệ n mơ hình hệ thống thơng tin k ế tốn quản trị .74 3.2.2 Hoàn thiệ n tổ chức thu thập thơng tin kế tốn 75 3.2.3 Hoàn thiệ n tổ chức phân tích, xử lý thơng tin kế tốn .77 3.2.4 Hoàn thiệ n tổ chức cung cấp thơng tin kế tốn n trị 85 3.2.5 Nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, nhân viên kế toán 85 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Về phía doanh nghiệp 86 3.3.2 Về phía Nhà nước 86 3.3.3 Về phía tổ chức đào tạo, tư vấn quản lý kinh tế, kế toán 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN CHUNG 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 51 52 53 54 55 Phụ lục 17: Biểu số 2.5: Đơn đặt hàng Kính gửi: Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường Đại diện: Ông Lưu Văn Trường Tên đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư phát triển n Bình Giao dịch:Ơng Nguyễn Bá Phong Xin gửi tới quý Công ty đơn đặt hàng cụ thể sau: STT 01 Tổng cộng Giá giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% Nhận hàng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình Hình thức toán: Chuyển khoản Thời gian nhận hàng: Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Ngày 01 tháng 09 năm 2019 (Nguồn số liệu: Phịng k ế tốn tài Công ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 18: Biểu số 2.6: Hóa đơn giá trị gia tăng Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH thương mại s ản xuất gỗ Ngọc Diệp Địa chỉ: Tổ 28 - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0350 3648737 MST : 4601260391 Họ tên người mua hàng: Đỗ Thị Kim Ngân Đơn vị: Công ty cổ phần nội thất Mạnh Trường Địa chỉ: Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định Số tài khoản: Hình thức toán: CK STT A Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: Tổng cộng tiền toán : Số tiền viết chữ: Ba trăm linh bốn triệu trăm năm mươi nghìn đồng./ Người mua hàngNgười bán hàngThủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phòng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 19: Biểu số 7: S ổ chi tiết TK-1541 Đơn vị:Công ty CP nội thất Mạnh Trường SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK 1541: Chi phí NVLTT Sản phẩm: Tủ gỗ xoan đào cánh Quý năm 2019 ĐVT: đồng Chứng từ SH PXK113 PXK114 PXK113 PXK114 PKC01 Người ghi s ổ (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 20: Biểu số 8: S ổ chi tiết TK-1542 Đơn vị:Công ty CP nội thất Mạnh Trường TK 1541: Chi phí NCTT Sản phẩm: Tủ gỗ xoan đào cánh Quý năm 2019 ĐVT: đồng Chứng từ SH BTTL01/SX BTTL01/SX PKC02 Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người ghi s ổ (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 21: Biểu số 9: S ổ chi tiết TK-1543 Đơn vị:Công ty CP nội thất Mạnh Trường Địa chỉ:Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK 1541: Chi phí NCTT Sản phẩm: Tủ gỗ xoan đào cánh Quý năm 2019 ĐVT: đồng Chứng từ SH NT PC230 30/09 PC235 30/09 PKC03 30/09 Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người ghi s ổ (Ký, họ tên) dấu) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 22: Biểu số 10: S ổ chi tiết TK-154 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK 154: Chi phí SXKD dở dang Sản phẩm: Tủ gỗ xoan đào cánh Quý năm 2019 ĐVT: đồng Chứng từ SH PKC01 PKC02 PKC03 Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người ghi s ổ (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 23: Biểu số 11: Thẻ tính giá thành SP Đơn vị:Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường Địa chỉ:Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Sản phẩm: Tủ gỗ xoan đào cánh Số lượng: 54 Quý năm 2019 ĐVT: đồng Chỉ tiêu A 1.Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ 2.Chi phí SXKD phát sinh kỳ Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ 4.Giá thành SP kỳ 5.Giá thành đơn vị SP Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người lập biểu (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 24: Biểu số 12: Phiếu nhập kho Đơn vị:Công ty CP nội thất Mạnh Trường Số: 118 Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Nợ: TK 155 Có: TK 154 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Mạnh Hùng- Phân xưởng SX Nhập kho: Thành phẩm Địa điểm: Công ty cổ phần nội thất Mạnh Trường STT Tổng Tổng số tiền (Viết chữ): Chín mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./ Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người lập phiếu (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Công ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 25: Biểu số 2.13: Hóa đơn GTGT HỐ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) Liên 1: Lưu Ngày 30/09/2019 Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần nội thất Mạnh Trường Địa chỉ: Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định Điện thoại: 0350 3919244 MST : 0600506493 Họ tên người mua hàng: Nguyễn Bá Phong Đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình Địa chỉ: Số 85/20, Tổ 1, Phường Cửa Nam, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định Số tài khoản: Hình thức toán: CK STT A Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: Tổng cộng tiền toán: Số tiền viết chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu bẩy trăm bốn mươi tám nghìn đồng./ Người mua hàng (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Công ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 26: Biểu số 14: Phiếu xuất kho PHIẾU XUẤT KHO Số: 132 Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Nợ: TK 632 Có: TK 155 - Họ tên người bán hàng: Đỗ Thị Kim Ngân - Địa chỉ: Công ty cổ phần nội thất Mạnh Trường - Lý xuất kho: Bán hàng cho Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình - Xuất kho: Thành phẩm STT A - Tổng số tiền (viết chữ): Một trăm ba mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn./ - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người lập phiế u Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phòng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 27: Biểu số 15: S ổ chi tiết TK632 TK 632: Giá vốn hàng bán Sản phẩm: Tủ gỗ xoan đào cánh Quý năm 2019 ĐVT: đồng Chứng từ SH PXK112 PXK113 PXK132 Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người ghi s ổ (Ký, họ tên) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) Phụ lục 28: Biểu số 16: S ổ chi tiết TK511 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK 511: Doanh thu bán hàng Sản phẩm: Tủ gỗ xoan đào cánh Quý năm 2019 ĐVT: đồng Chứng từ SH HĐGTGT 0000610 HĐGTGT 0000611 HĐGTGT 0000630 Ngày 30 tháng 09 năm 2019 Người ghi s ổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn số liệu: Phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần nội thất Mạnh Trường) ... THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 34 iv 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH... trạng tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Nam Định Chương 3: Hồn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị cho việc định ngắn. .. TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐ NG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 47 2.2.1 Các định ngắn hạn nhu cầu thơng tin kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nam định , Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nam định