Tìm hiểu nhận thức về y đức của sinh viên khoa y đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

154 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:58

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VŨ Y LAN TÌM HIỂU NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN KHOA Y ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VŨ Y LAN TÌM HIỂU NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN KHOA Y ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Xã hội học Mã số: 31 03 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ MINH THI HÀ NỘI, 2019 LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô Khoa Xã hội học - Học viện Khoa học xã hội giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức khoa học hữu ích Đặc biệt, tơi xin gửi lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Thị Minh Thi tận tình hướng dẫn có đóng góp quý báu để thực thành công nghiên cứu Tôi xin gửi lời cám ơn đến giảng viên, cán sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thơng tin, số liệu cần thiết suốt trình tiến hành nghiên cứu Với tất lịng u thương, tơi xin cám ơn gia đình đồng hành, nâng đỡ động viên suốt thời gian học cao học Xin chân thành cám ơn Nguyễn Vũ Y Lan LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Tìm hiểu nhận thức y đức sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Học viên Nguyễn Vũ Y Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 19 1.1 Lý thuyết sử dụng đề tài 19 1.2 Các khái niệm liên quan 21 1.3 Tổng quan Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 30 1.4 Tổng quan đào tạo ngành Y khoa Khoa Y 32 1.5 Một số đặc điểm mẫu điều tra 35 Tiểu kết chương 38 Chương 2: NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN KHOA Y 40 2.1 Quan điểm y đức 40 2.2 Nguồn thu nhận kiến thức y đức 44 2.3 Sự hiểu biết sinh viên quy định pháp luật liên quan đến y đức 45 2.4 Sự hiểu biết nghĩa vụ người thầy thuốc 46 2.5 Sự hiểu biết sinh viên quyền bệnh nhân 48 2.6 Sự hiểu biết mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân 51 2.7 Sự hiểu biết sinh viên mối quan hệ bác sĩ đồng nghiệp, mối quan hệ bác sĩ cộng đồng 54 2.8 Sự cần thiết y đức nhân viên y tế 55 Tiểu kết chương 56 Chương 3: YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN KHOA Y 58 3.1 Chương trình giảng dạy y đức Khoa Y 58 3.2 Đánh giá chương trình giảng dạy y đức Khoa Y 61 3.3 Tác động chương trình đào tạo đến nhận thức y đức sinh viên khóa 70 Tiểu kết chương 75 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTĐT Chương trình đào tạo ĐĐYH Đạo đức y học ĐH Đại học ĐHQG TP HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh TL&ĐĐYK Tâm lý Đạo đức y khoa DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nội dung cụ thể mục tiêu đào tạo chung đạt bác sĩ đa khoa 33 Bảng 1.2 Tổng số sinh viên học ngành y khoa Khoa Y từ năm 2012-2017 35 Bảng 1.3 Phân bố theo năm học 36 Bảng 2.1 Các định nghĩa y đức 40 Bảng 2.2 Ý kiến sinh viên người thầy thuốc có lương tâm 42 Bảng 2.3 Nguồn thu nhận kiến thức y đức 44 Bảng 2.4 Sự hiểu biết sinh viên nguyên tắc, quy định y đức 45 Bảng 2.5 Các nguyên tắc y đức 47 Bảng 2.6 Ý kiến sinh viên quyền bệnh nhân 49 Bảng 2.7 Ý kiến giữ bí mật thơng tin bệnh nhân 49 Bảng 2.8 Công bố thông tin bệnh nhân 47 Bảng 2.9 Quy định sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề y việc khai thác hồ sơ bệnh án 50 Bảng 2.10 Cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án chi phí khám bệnh, chữa bệnh 51 Bảng 2.11 Ý kiến sinh viên mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân 52 Bảng 2.12 Ý kiến sinh viên mối quan hệ bác sĩ đồng nghiệp công việc 54 Bảng 2.13 Trách nhiệm người thầy thuốc với cộng đồng xã hội 55 Bảng 2.14 Ý kiến cần thiết y đức với nhân viên y tế 55 Bảng 3.1 Ma trận mục tiêu kiến thức, thái độ kỹ chuẩn đầu 59 Bảng 3.2 Mức độ hài lòng sinh viên chương trình giảng dạy mơn y đức 62 Bảng 3.3 Hình thức giảng dạy y đức Khoa Y 66 Bảng 3.4 Nội dung y đức cần bổ sung thêm cho sinh viên 66 Bảng 3.5 Mức độ tham gia chương trình, buổi học ngoại khóa liên quan đến y đức Khoa Y 68 Bảng 3.6 Ý kiến sinh viên hình thức tổ chức chương trình, buổi học ngoại khóa 69 Bảng 3.7 Mối tương quan định nghĩa y đức năm học sinh viên 71 Bảng 3.8 Mối tương quan mức độ hiểu biết nguyên tắc, quy định y đức năm học sinh viên 72 Bảng 3.9 Mối tương quan mức độ hiểu biết quy định xử phạt vi phạm y đức năm học sinh viên 73 Bảng 3.10 Mối tương quan ý kiến sinh viên giữ bí mật thông tin bệnh nhân năm học sinh viên 74 Bảng 3.11 Mối tương quan hình thức giảng dạy y đức Khoa Y năm học sinh viên 75 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Phân bố theo năm sinh 37 Biểu đồ 1.2 Phân bố theo giới tính 37 Biểu đồ 2.1 Quan niệm sinh viên nghề y nghề kinh doanh 43 Biểu đồ 2.2 Ý kiến sinh viên nghĩa vụ quan trọng người thầy thuốc 47 Biểu đồ 3.1 Ý kiến sinh viên thời điểm giảng dạy y đức 64 TRƯỜNG HỢP SV 06 Thời gian bắt đầu: 13 30 phút Ngày 01/10/2018 Thời gian kết thúc: 14 15 phút Ngày 01/10/2018 Địa điểm: Văn phịng Bộ mơn Sản phụ khoa Sức khỏe sinh sản – Bệnh viện Từ Dũ A THÔNG TIN CÁ NHÂN Năm học 1.1 Năm thứ  1.4 Năm thứ tư  1.2 Năm thứ hai  1.5 Năm thứ năm  1.3 Năm thứ ba  1.6 Năm thứ sáu   2.2 Nữ  Giới tính 2.1 Nam B NỘI DUNG I NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC Theo bạn, y đức gì? Y đức hiểu theo cách em hiểu là, theo cá nhân em thôi, không theo định nghĩa hết y đức mà người phải có, kể khơng phải làm nghề y, mà lòng, mà đối nhân xử với người xung quanh Đối với ngành y điều quan trọng, bệnh nhân với bác sĩ, nhân viên y tế với nhau, bác sĩ cần phải có y đức, cần phải đánh giá cao vấn đề Theo bạn, người bác sĩ có y đức? Người bác sĩ có y đức thứ người bác sĩ phải có tâm, thứ hai phải có kiến thức chun mơn Đầu tiên vấn đề gặp gỡ đầu tiên, khơng thể nói chun mơn hết, quan trọng giao tiếp từ ban đầu, cách chào hỏi cách tư vấn bệnh nhân bác sĩ cần phải học cách tiếp cận bệnh nhân, cách giao tiếp, kỹ mềm 46 người cần có, tiếp sau kiến thức chun mơn, thì… phục vụ tốt cho bệnh nhân Bạn nghĩ lương tâm người thầy thuốc? Đối với nghề thầy thuốc lương tâm phải đặt lên đầu tiên, nghĩa ln ln phải tơn trọng người bệnh, thứ hai phải thể người bác sĩ, điều trị khám chữa bệnh cho bệnh nhân, trước phải tiếp cận cách lịch tận tâm với bệnh nhân, đồng cảm chia sẻ khó khăn bệnh nhân, lắng nghe than phiền bệnh nhân để đưa phương pháp điều trị tốt cho bệnh nhân Y đức xuống dốc nguyên nhân nào? Bất kể vấn đề đánh giá phương diện khác có vấn đề chủ quan khách quan, theo em đánh giá vấn đề cộm vấn đề chủ quan bác sĩ khơng có, chưa có nhìn tồn cảnh bệnh nhân đó, lơ với bệnh nhân yếu tố khách quan khác động, đông bệnh ảnh hưởng nhiều đến vấn đề khám chữa bệnh bác sĩ Bệnh nhân q đơng khơng thể khám cách tận tình hết, hỏi bệnh hay khám bệnh cách tận tình hết Như lần khám buổi sáng khám 100 bệnh nhân khơng thể tốt khám 10 bệnh nhân hay 15 bệnh nhân, niềm nở với bệnh nhân tư vấn cách nhiệt tình với bệnh nhân mà thời gian bị áp đặt bác sĩ lúc phải làm cố gắng, làm nhanh hoàn thành chẳng hạn, đặt nhiều áp lực cho bác sĩ Tiếp theo là, ngồi có trực tiếp thân người bác sĩ chưa thật có chun mơn vấn đề cần phải đánh giá đến Thì mà thân em nghĩ báo chí xơn xao Bạn nghĩ cho bác sĩ người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe? Theo em quan niệm hướng tích cực cho ngành y Vì khơng phải người bệnh, người ta khơng có bệnh 47 khám lúc người ta khách hàng, bác sĩ lúc có vai trị cung cấp thơng tin bệnh tật tư vấn dịch vụ tốt cho bệnh nhân này, bệnh nhân vấn đề theo em nghĩ đánh giá tích cực ngành y Khi thấy tượng tiêu cực y đức, bạn phản ứng sao? Thì vấn đề xảy thường xuyên, nhiều lý khác Nếu trường hợp đó, em thứ tình căng thẳng dịu xuống em gặp lại bác sĩ hay nhân viên tình lúc nhu cầu cần Theo em thấy khúc mắc hay tranh cãi xảy bên đối phương không hiểu nhau, không hiểu nhu cầu ý muốn muốn diễn đạt gì, người đối diện bận cơng việc mà họ khơng thể giải vấn đề cho mà người cần cần phải có thời gian thêm, trao đổi thêm và,… giãi bày mà khó khăn bác sĩ phải giải thích thời điểm nhân viên thời điểm tơi bận này, bận kia, tơi giải thích cho anh chị sau, cần phải có thái độ trả lời, thiết là, hỏi thiết phải trả lời, trả lời lúc đó, khơng nói trả lời sau mà không trả lời Theo bạn, mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân nào? Thật mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân mối quan hệ đặc thù riêng, là, bệnh nhân đối tượng thường gặp bệnh viện, phịng khám, mơi trường y tế Mối quan hệ nhạy cảm, theo em đánh giá vậy, mà bệnh viện bác sĩ bệnh nhân mà hai đối tượng ngồi khơng cịn mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân Nên chừng mực đó, ví dụ bệnh viện với vai trị bác sĩ phải biết cách nói chuyện với bệnh nhân, cách tư vấn 10 Theo bạn, mối quan hệ bác sĩ đồng nghiệp nào? 48 Trong mơi trường bệnh viện, ngồi mối quan hệ bác sĩ với bệnh nhân, người bác sĩ có mối quan hệ với đồng nghiệp khăng khít, mối quan hệ quan trọng, thứ phải tơn trọng đồng nghiệp mình, cấp cấp người ngang cấp bậc với mình, phải tơn trọng ý kiến đồng nghiệp, ln góp ý có ý kiến cá nhân mà quan điểm tng ý kiến người đó, muốn thay đổi định người phải tham khảo ý kiến người đó, xem người ta có đồng ý với ý kiến hay khơng, nghề y vấn đề đồng nghiệp quan trọng, nghĩa phải có thơng tin bệnh nhân nghề y biết mà khơng có tiết lộ thơng tin cá nhân cho người nhà tất người khác 11 Bạn nghĩ quan điểm “nghề y nghề kinh doanh”? Theo em ngành đứng nhiều phương diện khác nhau, thứ kinh tế, xã hội, vấn đề cộng động, em nghĩ ngành y vấn đề khám chữa bệnh vấn đề khác mà dịch vụ chăm sóc sức khỏe vấn đề kinh doanh, theo em nghĩ 12 Bạn nghĩ tính chuyên nghiệp người bác sĩ? Bác sĩ cần phải có tâm, có chun mơn cần phải đưa dịch vụ tốt cho bệnh nhân, khơng có lợi ích, mục đích kinh doanh mà đưa dịch vụ sức với bệnh nhân chẳng hạn, có dịch vụ tốt mà rẻ tư vấn cho bệnh nhân cách phù hợp tùy hoàn cảnh bệnh nhân Thì em nghĩ tính chun nghiệp thứ bác sĩ phải đặt vào tình bệnh nhân thứ hai bắt buộc phải có chun mơn 13 Bạn có đóng góp giải pháp để nâng cao y đức? Khi sinh viên bước vào ngành y khơng phải từ lúc bước vào ngành y bắt đầu học gọi y đức, vấn đề giao tiếp ngày mối quan hệ bình thường, qua học nhiều cái, cách giao tiếp, cách chào nào, thái độ với cấp trên, cấp dưới, bạn bè, 49 đồng nghiệp nào, lớn lên, q trình nhận thức theo em đánh giá cần phải học từ hồi khơng phải mà vào mơi trường đại học, bước vào ngành y học, bác sĩ nhân viên y tế người bình thường mà họ chuyên môn ngành y Nên em đánh giá mà sinh viên, đặc biệt bước vào ngành y, sinh viên từ năm nhất, năm hai cần phải học khóa, lớp học, ví dụ cách giao tiếp, thực trình lớn lên người học mà người học cách khác em nghĩ mà vào ngành y cần học, giao tiếp, đặc biệt giao tiếp với bệnh nhân, cách giải thích cho bệnh nhân góc độ nhân viên y tế khơng thể lúc nói từ chun mơn, phải diễn giải cho bệnh nhân, người bình thường họ hiểu Thứ hai dạy cho bác sĩ, nhân viên y tế phải biết thông cảm với bệnh nhân, biết lắng nghe, biết chia sẻ khó khăn bệnh nhân mà đến gặp Tiếp theo kỹ giải vấn đề, đặc biệt xảy tình cãi vã khó khăn q trình giao tiếp cần phải có cách giải vấn đề, với vấn đề khơng biết, hỏi anh chị lớn lãnh đạo khoa, phòng làm chẳng hạn, để đưa tư vấn tốt II GIẢNG DẠY Y ĐỨC TẠI KHOA Y 14 Bạn nhận xét nội dung giảng dạy y đức Khoa Y? Nhắc đến mơn học em nhớ, lâu rồi, từ thời năm mà em năm cuối mà em nhớ khoảng thời gian khoảng thời gian,… thực học mà tụi em thể mình, đóng vai, có tiểu phẩm,… chia nhóm nhỏ, có tiểu phẩm khác nhau, có tình khác để thể ngồi tâm lý người bệnh, tâm lý bác sĩ, cãi vã, cách xử trí bác sĩ nà Mà thực thì, khoảng thời gian sinh viên 50 năm non nớt, chưa có tiếp cận nhiều vấn đề tình mà xảy mơi trường y tế, thời gian em học nhiều, hiểu nhiều y đức, mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân, bác sĩ đồng nghiệp, cách trả lời với bệnh nhân nào, em thích thú với mơn học Tuy nhiên, hồi em học chưa có tài liệu thức sinh viên lấy làm tài liệu gốc để học hỏi tìm tịi thêm, ngồi gốc lên mạng kiếm mà thơng tin mạng nhiều khơng biết thơng tin xác Và mơn kéo dài khoảng tuần, em nhớ không nhầm tuần thời gian để sinh viên hiểu hết 15 Những nội dung cần bổ sung, nội dung cần nhấn mạnh cho sinh viên? Nội dung cần nâng cao thêm cho bạn cách ứng xử, chủ yếu cách ứng xử người với người, vấn đề cần đánh giá cao 16 Bạn nhận xét thái độ học tập y đức sinh viên Khoa Y nay? Một lớp sinh viên đơng, có sinh viên này, sinh viên kia, có sinh viên hang hái tham gia đóng góp vào tiết học, có sinh viên thờ với vấn đề đó, em khơng hiểu là, vấn đề mơn khơng có đủ sức hút khơng có mang lại kiến thức hữu ích hay em khơng rõ, phần đa em đánh giá bạn hào hứng với việc học mơn đó, thú vị môn khác chủ yếu học sách vở, thầy cô giảng nhà coi môn mà tụi em luyện tâp với nhau, đóng vai, đóng tiểu phẩm, em nghĩ thú vị 17 Ngoài nội dung giảng dạy lớp, bạn thu nhận thêm kiến thức y đức từ nguồn nào? Thực tế ngồi mơn mà lâm sàng em học nhiều cách tiếp cận bệnh nhân từ anh chị bác sĩ thầy cô giảng dạy lâm sàng Bên Đồn khoa Phịng ĐÀO TẠO VÀ CƠNG TÁC SINH VIÊN có số buổi dạy kĩ mềm tuần sinh hoạt công dân – sinh viên hay SMAC 51 (PVV: Câu lạc trực thuộc Đoàn Khoa) tổ chức, em có tiếp thu em thấy khóa cịn Khoa Y Xin chân thành cám ơn bạn 52 TRƯỜNG HỢP GV 01 Thời gian bắt đầu: 15 50 phút Ngày 02/11/2018 Thời gian kết thúc: 16 15 phút Ngày 02/11/2018 Địa điểm: Phòng họp - Nhà điều hành ĐHQG TP HCM A THÔNG TIN CÁ NHÂN Đối tượng 1.1 Cán quản lý  1.2 Giảng viên   2.2 Nữ  Giới tính 2.1 Nam B CHỦ ĐỀ PHỎNG VẤN SÂU Cô đánh chương trình giảng dạy y đức Khoa Y? Trước trường khơng có mơn Y đức, mơn Y đức đưa vào chương trình tạo y khoa cho sinh viên hay, trước trường khơng có mơn Y đức, mơn học Vì cịn giai đoạn hồn thiện từ từ Chất lượng đào tạo khó nói người soạn bài, nên tự đánh giá khơng khách quan Có điều tiếc ngắn, thời gian cho y đức ngắn, đương nhiên sinh viên có nhiều thứ phải học Ở nước ngồi, mà học y chương trình cho y đức kéo dài tới hai năm, tuần học lần kéo dài suốt hai năm đầu, khóa học gọi bác sĩ, bệnh nhân xã hội Theo nội dung cần bổ sung nhấn mạnh thêm cho sinh viên? Cảm thấy cho em cọ xát mặt lâm sàng nhiều tốt Tại em học năm đầu tiên, năm là, thật em chưa có khái niệm hết tiếp xúc mơi trường thực tế việc chăm sóc bệnh nhân nào, bệnh nhân cảm nhận Các em học lý thuyết, cảm nhận lý thuyết, không cọ xát nhiều mặt lâm sàng thật mà có điều kiện thi để 53 cho em thực tiễn, có đợt thực tiếp, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, tiếp xúc trực tiếp với giường bệnh, bệnh viện, mơi trường, em cảm giác thật hơn, em liên tưởng học lý thuyết, nghĩ phần có thực hành lâm sàng, sát lâm sàng cảm thấy thấm Cơ nghĩ giảng dạy y đức năm liệu có hợp lý khơng? Ở nước ngồi họ dạy năm họ kéo dài hai năm đầu đến mà vào thực tế thầy tiếp tục dạy, q trình xun suốt q trình đào tạo cho sinh viên, khơng có ngắn gọn khóa mà thơi Cơ có đề xuất thêm để hồn thiện mơn học khơng? Thời gian không đủ nên kiến thức truyền đạt không đủ, đương nhiên cố gắng khoảng thời gian có Mơn TL&ĐĐYK gắn chung ba tín chỉ, có cần đề xuất thêm cố nghĩ bạn nên học thêm chút xíu vào năm học bạn lâm sàng Cô đánh giá thái độ học tập bạn sinh viên môn học nào? Các bạn học nghiêm túc, nói chung bạn tham gia buổi thảo luận tốt nhiên mà bạn khơng có kinh nghiệm thực tế, nhiều mà bạn nhìn nhận lệch lạc chút, đương nhiên biểu vấn đề tốt để chỉnh sửa cho sinh viên, thành thái độ đương nhiên khơng có đáng nói Kết thi có khách quan khơng? Trong lớp lúc có em trội, có em tệ, mà môn môn bắt buộc, không quan trọng có nhiều bạn không đánh giá mức tầm quan trọng môn Cơ đóng góp thêm số giải pháp nâng cao giảng dạy học y đức Khoa Y? 54 Vấn đề thứ tăng thời gian giảng dạy Cái khó đào tạo sinh viên y phải nhắc được, tức kiến thức học từ năm đầu qua năm sau quên tiêu rồi, cách nhắc lại kiến thức cũ thu lượm nhiều khó sinh viên y năm đầu học lý thuyết, năm sau lâm sàng, lúc mà ngồi học lý thuyết khó gắn kết với thực tế nào, số vấn đề y đức nói lớp mà em nghe mù mờ mù mờ thơi, thành vấn đề hệ thống, có nghĩa nghĩ mà có trung tâm lâm sàng sinh viên thực tập gần đây, có case trực tiếp cho em trải nghiệm thực tế trải nghiệm vấn đề y đức với người thực, việc thực, cảnh thực, thực nhiều, sống động hơn, làm cho em nhớ case nhiều học lớp học Tức cô nghĩ phần y đức thiếu vấn đề gắn kết với lâm sàng, cô cố gắng để giải vấn đề Đối với phận khác cơng tác sinh viên hay Đồn Thanh niên thì,… nghĩ khơng cần, chưa nghĩ vai trị đồn thể vấn đề Xin chân thành cám ơn cô 55 TRƯỜNG HỢP GV 02 Thời gian bắt đầu: 13 00 phút Ngày 02/11/2018 Thời gian kết thúc: 13 20 phút Ngày 02/11/2018 Địa điểm: Phòng họp – Nhà điều hành ĐHQG TP HCM A THÔNG TIN CÁ NHÂN Đối tượng 1.1 Cán quản lý  1.2 Giảng viên   2.2 Nữ  Giới tính 2.1 Nam B NỘI DUNG Thầy đánh chương trình giảng dạy y đức Khoa Y? Sinh viên học module TL&ĐĐYK vào năm theo đánh giá sớm Khi sinh viên chưa có kiến thức nhiều y khoa yếu tố làm giảm tính hiệu cuả mơn học mà năm học lại sinh viên học môn chuyên ngành với khối lượng kiến thức lớn Thời lượng 02 tín dành cho nội dung TL&ĐĐYK cịn q Thầy đánh giáo trình, tài liệu giảng dạy y đức Khoa Y? Hình Khoa Y chưa có giáo trình, tơi sử dụng tài liệu giảng dạy từ ĐH Y Dược (PVV: ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) Tơi nghĩ, Khoa Y cần nhanh chóng đẩy mạnh cơng tác xây dựng giáo trình Tài liệu nhiều, phải có giáo trình để sinh viên tìm tài liệu, thu nhận kiến thức hướng, khơng mênh mông, dàn trải, không chủ điểm Theo thầy nội dung cần bổ sung thêm cho sinh viên? Tôi nghĩ luật Sinh viên phải hiểu luật làm trách nhiệm người bác sĩ bảo vệ thân Hiện nay, lỗ hổng, người bác sĩ không nắm rõ luật dễ 56 vi phạm y đức Vi phạm y đức cố ý có, vơ ý có Ở tơi nói vơ ý Do đó, cần phải biết nắm rõ luật Bảo vệ bệnh nhân bảo vệ thân Theo thầy nội dung cần nhấn mạnh thêm cho sinh viên? Nội dung cần đưa nhiều ví dụ tình trạng vi phạm y đức truyền tải phương tiên truyền thông gần Thầy đánh giá thái độ học tập bạn sinh viên mơn học nào? Cũng khó đánh giá thái độ học tập sinh viên Vì có sinh viên này, có sinh viên khác Nhưng sinh viên có thái độ tốt, thú vị với mơn học này, môn chuyên ngành sinh viên học Thầy đóng góp thêm số giải pháp nâng cao giảng dạy học y đức Khoa Y? Chuyển môn TL&ĐĐYK đến cuối năm thứ ba, lúc sinh viên vừa kết thúc môn y sở, chuẩn bị lâm sàng Lúc sinh viên trang bị phần kiến tức y khoa nên dễ tiếp thu hơn, đồng thời sinh viên nhớ nhiều kiến TL&ĐĐYK, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên bắt đầu trải qua đời sống nhân viên y tế bệnh viện Hoặc tăng thời lượng thêm tín nữa, ví dụ chuẩn bị vào module y sở giảng dạy phần tín chỉ, chuẩn bị vào module y lâm sàng giảng dạy thêm phần tín Việc giảng dạy y đức khơng thiết phải bác sĩ, triết học, xã hội học,… giảng dạy Vì họ đưa đến nhìn khác với nhìn người bác sĩ Như vậy, sinh viên tiếp cận vấn đề nhiều cách tiếp cận khác nhau, hiểu vấn đề có cách xử lý tốt người hợp Điển ĐH Y Dược (PVV: ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) có nhiều giảng viên Bộ môn Y đức bác sĩ, họ thuộc ngành triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, đặc biệt ngành xã hội học em tham gia giảng dạy nhiều Xin chân thành cám ơn thầy 57 TRƯỜNG HỢP GV 03 Thời gian bắt đầu: 12 30 phút Ngày 08/11/2018 Thời gian kết thúc: 13 00 phút Ngày 08/11/2018 Địa điểm: Phòng họp - Nhà điều hành ĐHQG TP HCM A THÔNG TIN CÁ NHÂN Đối tượng 1.1 Cán quản lý  1.2 Giảng viên   2.2 Nữ  Giới tính 2.1 Nam B NỘI DUNG Thầy đánh chương trình giảng dạy y đức Khoa Y? Chương trình giảng dạy y đức đưa vào giảng dạy vào học kì hai năm thứ nhất, sau kết thúc môn học bản, sinh viên bắt đầu học môn sở chuyên ngành với module như: sống bệnh viện, sơ cấp cứu,… phù hợp Module có tên TL&ĐĐYK Nó giúp sinh viên nhận tầm quan trọng y đức trước thực bắt đầu vào môi trường y khoa trải nghiệm khó khăn, áp lực mơi trường y tế Đây module tạo tảng để sinh viên học module chuyên ngành Ngoài việc thiết kế module riêng cho đạo đức y khoa Nội dung lồng ghép module y sở y lâm sàng Sinh viên nhắc lại học module chương trình Thầy đánh nội dung giảng dạy y đức Khoa Y? Nội dung giảng dạy module có phần: phần tâm lý phần đạo đức y khoa Việc lồng ghép vừa giảng dạy tâm lý y học vừa dạy y đức giúp sinh viên hiểu vấn đề đặc biệt tâm lý bệnh nhân, tâm lý nhân viên y tế mơi 58 trường bệnh viện Mà từ đó, sinh viên nhận thức rõ ý nghĩa việc đề trì qui định y đức Và mối quan hệ TL&ĐĐYK Ngoài ra, từ đầu thiết kế đề cương chi tiết giảng viên mời giảng module có cách thức truyền đạt, phương thức giảng dạy đưa nhiều yếu tố trực quan sinh động, tạo thu hút sinh viên Như vậy, phương pháp giảng dạy phù hợp, tránh tình trạng lý thuyết sng, thầy đọc trị chép Thầy đánh giáo trình, tài liệu giảng dạy y đức Khoa Y? Hiện nay, Khoa Y tiến hành xây dựng giáo trình cho ngành y khoa ngành dược học Đối với ngành y gọi module book Về tài liệu, sinh viên cung cấp đầy đủ chuẩn mực Và vậy, sở đó, sinh viên tham khảo tự học Theo thầy nội dung cần bổ sung thêm cho sinh viên? Module bố trí vào cuối năm thứ nhất, lúc giao thoa môn học, module đại cương chuyển dần sang học module sở ngành Sinh viên bắt đầu vào module y sở, bạn chưa có nhiều kiến thức chuyên ngành, chưa tiếp xúc với bệnh nhân thực sự, chưa thực trải qua môi trường phức tạp bệnh viện nên kiến thức phù hợp, khơng cần bổ sung thêm Theo thầy nội dung cần nhấn mạnh thêm cho sinh viên? Đối với người bác sĩ, quan hệ cán y tế với đồng nghiệp Khi nói y đức, người ta thường ý đến mối quan hệ Cũng cân nhắc thêm quy định pháp luật riêng cho ngành y, sinh viên nắm rõ luật thuận lợi lâm sàng làm sau Thầy đánh giá thái độ học tập bạn sinh viên mơn học nào? Phịng ĐÀO TẠO VÀ CƠNG TÁC SINH VIÊN năm có làm khảo sát lấy ý kiến sinh viên chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy giảng viên, phong cách phục vụ sinh viên Khoa Module TL&ĐĐYK 59 môn học nhận phản hồi tốt từ sinh viên, tạo thích thú cảm hứng cho sinh viên Thầy đóng góp thêm số giải pháp nâng cao giảng dạy học y đức Khoa Y? Khoa Y, ngồi việc giảng dạy thức, cần tổ chức thêm buổi toạ đạm đạo đức y khoa giai đoạn Có thể xem xét đưa môn y đức vào môn thi bắt buộc kỳ thi tốt nghiệp trường Điều có ích, sau học y đức cuối năm nhất, sinh viên có năm để học chuyên ngành, lâm sàng để trải nghiệm nhận thức sâu sắc điều học Việc ôn lại nội dung y đức bước chuẩn bị qua cho bạn kết thục giai đoạn sinh viên thực bắt đầu đời sống nhân viên y tế thực thụ 10 Hiện tại, mảng đào tạo mảng công tác sinh viên Phịng ĐÀO TẠO VÀ CƠNG TÁC SINH VIÊN phụ trách, đó, xin hỏi thêm thầy phận cơng tác sinh viên có tổ chức chương trình, buổi học ngoại khóa y đức cho sinh viên khơng? Đầu năm học, tồn thể sinh viên Khoa Y bắt buộc tham dự tuần sinh hoạt công dân – sinh viên Trong tuần lễ này, sinh viên học tập, chia sẻ chuyên đề cơng tác trị, tư tưởng, chun đề đạo đức, lối sống, chuyên đề chun mơn, kỹ năng,… Trong đó, phận cơng tác sinh viên có tổ chức chuyên đề nói y đức Ví dụ năm chuyên đề y đức: “Truyền cảm hứng Việt sử người thầy thuốc” 11 Hình thức truyền tải chuyên đề nào? Các diễn giả chuyên gia, giảng viên đầu ngành truyền cảm hứng đến cho sinh viên Sinh viên tham dự tập trung với số lượng lớn nên hình thức báo cáo viên diễn thuyết, nói chuyện chuyên đề Xin chân thành cám ơn thầy 60 ...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VŨ Y LAN TÌM HIỂU NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN KHOA Y ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Xã hội học Mã số: 31... nghiên cứu đề tài: ? ?Tìm hiểu nhận thức y đức sinh viên Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh? ?? để lượng giá xác định giáo dục y đức tác động đến nhận thức sinh viên Từ tìm số giải pháp... tác sinh viên Khoa Y cung cấp (2018), số lượng sinh viên học Khoa Y 866 sinh viên Bảng 1.2 Tổng số sinh viên học ngành y khoa Khoa Y từ năm 2012-2017 Lớp Y2 012 Y2 013 Y2 014 Y2 015 Y2 016 Y2 017+YC2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu nhận thức về y đức của sinh viên khoa y đại học quốc gia thành phố hồ chí minh , Tìm hiểu nhận thức về y đức của sinh viên khoa y đại học quốc gia thành phố hồ chí minh