Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV nước khoáng tản viên

154 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:57

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn: “ Tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng trình nghiên cứu khoa học riêng em dựa số liệu thực tế tháng 12 năm 2015 cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội, giúp đỡ Thạc sỹ Nguyễn Hương Giang Nếu có sai sót em xin hồn tồn chịu trách nhiệm Ngày 09 tháng 05 năm 2016 Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thùy Ninh Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Khái niệm, chất chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.3 Sự cần thiết nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.2.1 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất 1.2.2 Nội dung kế toán giá thành sản phẩm 19 1.2.3 Các hình thức sổ kế tốn doanh nghiệp sử dụng kế tốn sản xuất tính giá thành sản phẩm 33 1.2.5 Tổ chức công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV NƯỚC KHỐNG TẢN VIÊN CƠNG ĐỒN HÀ NỘI 46 Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1 Đặc điểm chung Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 46 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 46 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 47 2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty 48 2.1.4 Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 50 2.1.5 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 53 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 61 2.2.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 61 2.2.2 Thực trạng kế tốn giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 102 2.3 Thực trạng trình bày thơng tin Báo cáo tài 109 2.4 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội điều kiện ứng dụng phầ mềm kế tốn 110 2.4.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 113 2.4.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp 115 2.4.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 115 2.4.4 Kế tốn tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm 118 2.4.5 Xem in báo cáo, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản 121 Kết luận chương II 124 Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG III: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV NƯỚC KHỐNG TẢN VIÊN CƠNG ĐỒN HÀ NỘI 125 3.1 Nhận xét, đánh giá chung công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 125 3.1.1 Những ưu điểm 125 3.1.2 Những hạn chế công ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội 128 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 130 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên 131 KẾT LUẬN 134 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế 10 11 12 13 14 15 16 17 KPCĐ CCDC CPSX TK CP NVLTT CPNCTT CPSXC TSCĐ NVL GTGT KKTX KKĐK ĐVT BPSX NKC Kinh phí cơng đồn Cơng cụ dụng cụ Chi phí sản xuất Tài khoản Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tài sản cố định Nguyên vật liệu Giá trị gia tăng Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ Đơn vị tính Bộ phận sản xuất Nhật ký chung Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Sơ đồ1.2: Trình tự kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Sơ đồ 1.3: Trình tự kế tốn chi phí sản xuất chung Sơ đồ 1.4 : Kết chuyển để tính tổng giá thành Sơ đồ 1.5 : Kết chuyển song song để tính giá thành : Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế tốn chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xun Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế tốn chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Sơ đồ1.9: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn Nhật ký - Chứng từ Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ Cái Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy tính Sơ đồ 2.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất nước khống công ty Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lý Công ty Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội Sơ đồ 2.4: Trình tự hạch tốn phần mềm kế tốn Sơ đồ 2.5:Trình tự kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Sơ đồ 2.6: Kế toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh TK 622 Sơ đồ 2.7: Trình tự hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu chi phí nguyên vật liệu Sơ đồ 2.8: Sơ đồ kế toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu Sơ đồ 2.9 : Sơ đồ nghiệp vụ kế toán chủ yếu TK 6274 Sơ đồ 2.10: Kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Giấy đề nghị xuất vật tư Bảng 2.2 : Phiếu xuất kho nguyên vật liệu Bảng 2.3 : Trích bảng kê NVL xuất dùng Bảng 2.4 : Trích sổ chi tiết TK 6213 Bảng 2.5 : Trích sổ TK 621 Bảng 2.6 : Bảng đơn giá tiền lương Tổ vệ sinh Bảng 2.7 : Bảng chấm công: Bảng 2.8 : Bảng kê sản lượng sản phẩm Tổ vệ sinh B ảng 2.9: Bảng toán tiền lương Bảng 2.10: Bảng phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp Bảng 2.11: Sổ chi tiết TK 6223 Bảng 2.12: Sổ chi tiết TK 6271 Bảng 2.13: Sổ chi tiết TK 6272 Bảng 2.14 : Sổ chi tiết TK 6273 Bảng 2.15: Bảng trích khấu hao tài sản cố định tháng 12/2015 Bảng 2.16 : Sổ chi tiết TK 6274 Bảng 2.17: Sổ chi tiết TK 6277 Bảng 2.18: Sổ TK 627 Bảng 2.19: Sổ TK 154 Bảng 2.20: Bảng báo cáo giá thành phân xưởng Bảng 2.21: Trích Sổ nhật ký chung Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển không ngừng, bước hội nhập vào kinh tế khu vực kinh tế giới Dưới quản lý Nhà nước, doanh nghiệp có nhiều hội đồng thời đặt thách thức lớn doanh nghiệp Để tồn phát triển yêu cầu quan trọng đặt với nhà quản trị doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu tốt Để đạt mục tiêu trên, doanh nghiệp phải tìm cách để tiết kiệm đồng thời giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải tổ chức cơng tác kế tốn cách hợp lý, đắn khoa học đặc biệt công tác hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm để cung cấp thơng tin hữu ích, cần thiết kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng đó, Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội coi trọng cơng tác kế tốn, cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đóng vai trị quan trọng Là sinh viên Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, sâu tìm hiểu máy kế tốn Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội, em nhận thức tầm quan trọng cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Chính vậy, em lựa chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội” làm luận văn cuối khóa Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Mục đích nghiên cứu đề tài Tìm hiểu sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nhiệp sản xuất Tìm hiểu, đánh gía thực trạng cơng tác kế tốn nói chung, trọng tâm cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nước khốn tinh khiết 1,5L cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội Các số liệu để nghiên cứu, phân tích thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sử dụng tháng 12 năm 2015 Công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm với quy cách khác thời gian nghiên cứu đề tài nên em xin phép tập trung nghiên cứu hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nước tinh khiết chai 1,5L Phương pháp nghiên cứu đề tài: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu giáo trình chun ngành kế tốn, văn bản, tài liệu liên quan đến chế độ, quy định nhà nước, tài liệu sổ sách công ty liên quan đến cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Phương pháp quan sát: Sử dụng việc quan sát quy trình sản xuất, cách thức tổ chức, quản lý công ty - Phương pháp vấn: Phỏng vấn nhân viên hành nhân sự, nhân viên xưởng, nhân viên phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhân viên phịng kĩ thuật cơng nghệ, nhân viên phịng Kế tốn để thu thập thơng tin cần thiết - Phương pháp điều tra: Thu thập thôn tin việc áp dụng chế độ chuẩn mực kế tốn Nhà nước Cơng ty - Phương pháp tổng hợp số liệu: Tổng hợp số liệu thu thập nhằm phục vụ cho cơng tác phân tích đánh giá - Phương pháp phân tích thống kê: Dựa số liệu tổng hợp để tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu từ đánh giá ưu nhược điểm cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, tìm nguyên nhân để xuất phương án nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, viết gồm ba chương: - Chương I: Lý luận chung tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kê tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội - Chương III: Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội Trong q trình thực tập nghiên cứu, thu thập tài liệu em quan tâm hướng dẫn tận tình Thạc sỹ Nguyễn Hương Giang, với giúp 10 Sv: Nguyễn Thùy Ninh Lớp:CQ50/21.15 - Chọn tên tài khoản cần xem sổ (TK 154, TK 621 ) - Nhấn “Đồng ý” - Phần mềm cho người sử dụng xem sổ TK hình làm việc, để in sổ, chọn “In” công cụ ❖ Xem in sổ chi tiết TK - Vào phân hệ Báo cáo/ Tổng hợp - Chọn Sổ chi tiết TK - Chọn kỳ báo cáo - Chọn tên TK cần xem (TK 6211; TK 6277 ) - Nhấn “Đồng ý” - Phần mềm cho người sử dụng xem sổ TK hình làm việc, để in sổ, chọn “In” cơng cụ ❖ Xem in Báo cáo tài - Vào phân hệ Báo cáo/ Báo cáo tài - Chọn báo cáo cần xem ( Bảng cân đối kế toán, BCKQKD ) - Nhấn nút “Xem” - Phần mềm cho người sử dụng xem Báo cáo hình làm việc - Để in Báo cáo, chọn “In” cơng cụ Kết luận chương II Kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trị quan trọng việc định nhà quản trị Do đó, chương II em tập trung trình bày thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH MTV nước khoáng Hà Nội theo ba vấn đề chính: - Đặc điểm chung hoạt động sản xuất kinh doanh, máy quản lý, máy kế tốn Cơng ty - Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất (chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung) tính giá thành sản phẩm nước khống đóng chai loại 1,5L Cơng ty - Thực tế cơng tác kế tốn điều kiện ứng dụng phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 Từ thơng tin trình bày giúp em đưa nhận xét, đánh giá đưa kiến nghị, giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất Cơng ty trình bày chương III CHƯƠNG III: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH MTV NƯỚC KHỐNG TẢN VIÊN CƠNG ĐỒN HÀ NỘI 3.1 Nhận xét, đánh giá chung công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đoàn Hà Nội 3.1.1 Những ưu điểm Bộ máy kế tốn Cơng ty đáp ứng yêu cầu hạch toán sản phẩm kinh doanh giai đoạn Bộ máy kế toán phản ánh tất mặt Cơng ty như: Tình hình sử dụng nguyên vật liệu, tiền vốn, thu thập, xử lý cung cấp thông tin quan trọng phục vụ cho việc chỉđạo hoạt động SXKD Trong thời gian thực tập Công ty em tiếp xúc với quy trình làm việc đặc biệt anh chị phịng kế tốn cho tiếp xúc với quy trình kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, em xin đưa đánh giá thân máy kế toán phương pháp hạch toán kế toán sau: ● Về tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế tốn cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội tổ chức theo mơ hình tập trung phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Mơ hình tạo quán, chặt chẽ máy kế tốn đồng thời có liên kết chặt chẽ phịng ban Cơng ty Về tổ chức nhân máy kê toán: Đội ngũ nhân viên kế tốn trẻ, nhiệt tình, động, có kinh nghiệm chuyên môn cao nên đảm bảo kiểm so át hết hoạt động kinh tế diễn có liên quan đếnđơn vị Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức gọn nhẹ, việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học, hợp lý góp phần giúp cơng tác kế tốn tiến hành nhanh chóng, có hiệu ● Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán: Hệ thống chứng từ sổ sách mà cơng ty áp dụng phần mềm kế tốn áp dụng mẫu chứng từ kế toán theo chế độ kế toán hành Thơng tư 200/2014 TT – BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Các mẫu sổ kế tốn lấy in từ phần mềm kế toán theo mẫu biểu hướng dẫn Thông tư 200 tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập đóng sổ kế toán Việc luân chuyển chứng từ kế toán thực cách khoa học, chặt chẽ đápứng nhu cầu thông tin tạo mối quan hệ mật thiết với phận toàn hệ thống kế tốn Quy trình ln chuyển chứng từ kiểm sốt nội tương đối chặt chẽ tính giá thành nhanh chóng, hiệu ● Hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản kế tốn cơng ty mở theo hướng dẫn chế độ kế toán hành Đồng thời mở nhiều tài khoản chi tiết theo dõi đối tượng cụ thể phù hợp với u cầu quản lý Cơng ty.Qua đánh giá, phân loại hệ thống nghiệp vụ kinh tế phát sinh rõ ràng, dễ quản lý ● Hình thức kế tốn phần mềm áp dụng: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung, hình thức kế tốn đơn giản, dễ hiểu, dễ hoạch toán đượcáp dụng rộng rãi doanh nghiệp Hiện nay, Công ty áp dụng phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2015 - phần mềm có cập nhật thay đổi Thông tư 200 Bộ Tài giúp cho việc hạch tốn kế tốn công ty phù hợp với quy định hành Phần mềm kế toán MISA thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nên phát huy hiệu tiện ích cơng tác kế tốn Các phần hành kế toán phần mềm đơn giản, dễ sử dụng giúp nhân viên kế tốn thực cơng việc dễ dàng, thuận tiện nhanh chóng Đồng thời, việcáp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn giúp giảm bớt khối lượng lớn công việc cho nhân viên kế tốn ● Về cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cơng ty tổ sản xuất, phân xưởng sau phân bổ cho quy sản phẩm phù hợp với đặc điểm tổ chức, quy trình cơng nghệ sản xuất đáp ứng u cầu quản lý chi phí sản xuất cơng ty Đây sở để đánh giá hiệu làm việc tổ sản xuất, giúp người quản lý thấy thiếu sót cịn tồn nhanh chóng tìm biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm - Cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên phù hợp với đặc điểm, tính chất sản xuất liên tục, quy mô hoạt động công ty Việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu thường xuyên phục vụ việc giám sát theo dõi chi phí chặt chẽ - Tập hợp chi phí nguyên vật liệu: Xuất phát từ đặc điểm nguyên vật liệu cơng ty phong phú chủng loại, kích cỡ, số lần nhập, xuất vật tư nhiều vậy, công ty áp dụng phương pháp bình quân kỳ dự trữ để tính giá nguyên vật liệu xuất kho hợp lý Trong q trình sản xuất Cơng ty tiến hành tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tổ sản xuất đảm bảo tập hợp xác chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế sản phẩm - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: Việc thực trả lương theo sản phẩm hoàn thành tổ tiến hành chia lương cho công nhân giúp cho việc công tác tập hợp CPNCTT tiến hành đơn giản, nhanh chóng gọn nhẹ hơn, mặt khác cịn khuyến khích công nhân tổ sản xuất, quan tâm đến kết chất lượng lao động thân đội, thúc đẩy tăng xuất lao động - Tập hợp chi phí sản xuất chung: Các chi phí sản xuất chung tập hợp theo phân xưởng sau phân bổ cho sản phẩm - Đối tượng tính giá thành sản phẩm hồn thành kỳ, kỳ tính giá thành tháng, phương pháp tính giá thành phương pháp giản đơn phù hợp với đặc điểm sản xuất khép kín, liên tục ● Tổ chức sổ sách, báo cáo: Hiện nay, cơng việc q trình hạch tốn đề thực thơng qua phần mềm kế tốn MISA Do vậy, Công ty thiết kế hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ xác tiêu kinh tế, kỹ thuật để từ giúp cho nhà quản lý có biện pháp đạo hiệu tương lai Những ưu điểm quản lý kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có tác dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty hạn chế cần khắc phục 3.1.2 Những hạn chế cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội Thứ nhất: Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Do đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm khép kín, liên tục nên hàng ngày có vật tư xuất kho để phục vụ sản xuất Thực tế đơn vị xuất kho nguyên vật liệu lớn so với số nguyên vật liệu thực tế dùng vào sản xuất Phần lớn vật tư thừa sử dụng vào tháng sau không nhập lại kho để bảo quản, quản lý mà để phân xưởng sản xuất Điều làm cho khâu bảo quản, quản lý vật tư không tốt, vật tư thừa dễ bị hỏng, mát, lãng phí Hàng tháng, Cơng ty thường lập kế hoạch sản xuất cho loại sản phẩm Tuy nhiên công ty cần lập kế hoạch sản xuất cụ thể cho hoạt động sản xuất diễn theo thời gian tránh tình trạng sản xuất chậm so với kế hoạch đề Thứ hai, chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty trả lương cho cơng nhân theo hình thức tả lương sản phẩm kích thích người lao động nâng cao xuất, chất lượng lao động Tuy nhiên người lao động làm ẩu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Thứ ba: Về sở vật chất Một số cơng trình kiến trúc nhà xưởng sản xuất, nhà kho Ba Vì xây dựng từ năm 2000 có dấu hiệu bị xuống cấp, xuất hiện tượng thấm dột trần nhà, tường bị dạn nứt, thấm nước gây an tồn q trình sản xuất Ngoài ra, hệ thống dây truyền lọc nước VINARO mua từ năm 2009 thường xuyên bị hỏng phải sửa chữa làm gián đoạn trình sản xuất sản phẩm Mặt khác máy móc cũ nên cơng xuất hoạt động mức bình thường, lượng điện tiêu thụ nhiều làm tăng chi phí sản xuất Thứ tư: Công tác tập hợp chứng từ Do đặc điểm phân xưởng sản xuất xây dựng Ba Vì cách xa văn phịng cơng ty, nên hàng ngày nhân viên thống kê phân xưởng thu thập, kiểm tra chứng từ định kỳ hàng tháng gửi phịng kế tốn tập trung Cơng ty Tuy nhiên, khoảng thời gian tháng phân xưởng phát sinh nhiều nghiệp vụ kinh tế nên việc để dồn chứng từ sau tháng thống kê phân xưởng gửi chứng từ cho phòng kế tốn làm cho lượng cơng việc nhân viên kế toán dồn nhiều vào ngày cuối tháng Đồng thời, với số lượng chứng từ lớn dễ gây tình trạng bị lẫn, thất lạc chứng từ kế tốn khơng theo dõi kịp thời biến động chi phí phát sinh phân xưởng 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Để tồn phát triển điều kiện kinh tế thị trường nay, phận kế toán cần phải có phương pháp hạch tốn chi phí giá thành hợp lý, hiệu quả, thường xuyên giám sát chặt chẽ trình tiêu hao vật tư, tài sản, vốn, lao động, tránh lãng phí vật tư, thực hành tiết kiệm sở phù hợp với đặcđiểm sản xuất kinh doanh Cơng ty Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành yếu tố quan trọng việc xácđịnh giá bán sản phẩm thị trường Khi hạ thấp giá thành sản phẩm ta giảm giá bán sản phẩm thị trường giúp tăng tính cạnh tranh sản phẩm, tiêu thụ nhiều hàng hóa Cịn trường hợp tiết kệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm mà giá bán sản phẩm không thay đổi làm tăng lợi nhận cho doanh nghiệp Mặt khác, việc tập hợp đầy đủ chi phí sản xuất có liên quan kỳ vào giá thành sản phẩm giúp phận quản lý doanh nghiệp thường xuyên nắm tình hình thực định mức chi phí ngun vật liệu, nhân cơng… Từ xem xét thấy hạn chế tồn cần phải đưa giải pháp khắc phục kịp thời Do vậy, Công ty cần phải hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên Qua thời gian ngắn tìm hiểu thực tế tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội, em phần hiểu tầm quan trọng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Trên sở kiến thức tích lũy trình học tập nguyên cứu Học viện Tài Chính, giác độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đưa sốý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội sau: ● Kiến nghị hồn thiện kế tốn CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu nhân tố quan trọng cấu thành lên giá thành sản phẩn Việc tiết kiệm chi phí vấn đề mà nhiều doanh nghiệpđã vàđang hướng tới Tiết kiệm chi phí ngun vật liệu khơng có định mức nguyên vật liệu sản phẩm mà cịn q trình nhập kho, xuất kho ngun vật liệu Kế tốn cần xác định xác giá nguyên vật liệu nhập kho bao gồm giá mua, chi phí vận ,chuyển bốc dỡ…Do giá xuất kho vật tư xác định theo phương pháp bình quân gia quyền nên việc xác định xác giá nhập kho nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng việc xác định chi phí nguyên vật liệu vào giá thành Kế hoạch sản xuất hàng tháng cần lập chi tiết, cụ thể sau giao nhiệm vụ sản xuất cho tổ sản xuất để tổ sản xuất theo tiến độ.Bên cạnh việc giao kế hoạch sản xuất nhiệm vụ sản xuất cho tổ sản xuất, công ty cần thiết giao nhiệm vụ cho tổ trưởng tổ sản xuất có sách khen thưởng để họ quản đốc việc sản xuất cơng nhân tổ Kế tốn phải theo dõi thường xuyên, liên tục khối lượng nguyên vật liệu xuất dùng tránh tình trạng thiếu nguyên vật liệu sản xuất đồng thời tình trạng vật tư dùng khơng hết dư thừa, chưa quản lý chặt chẽ, gây lãng phí phân xưởng Ngồi ra, để tiết kiệm chi phí vật tư, giảm hao hụt bảo quản, sản xuất cần nắm bắt giá thị trường để đối chiếu, kiểm tra thiết lập hệ thống nhà cung cấp ổn định Đồng thời công ty nên xây dựng thêm nhà kho an toàn chống cháy nổ để tích trữ nhiên liệu phục vụ nhanh cho sản xuất tránh tình trạng cần bắt đầu mua làm ảnh hưởng đến hiệu làm việc ● Kiến nghị hoàn thiện kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: Các quản đốc phân xưởng phải thường xuyên giám sát, đôn đốc công nhân làm việc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tránh sản xuất sản phẩm hỏng gây lãng phí Thường xuyên tổ chức buổi đào tạo nâng cao trinh độ tay nghề công nhân Cơng ty nên khuyến khích áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trình sản xuất nhằm tăng suất lao động Cần có chế độ thưởng phạt kịp thời để khuyến khích cán bộ, cơng nhân hăng say làm việc, nâng cao cường độ suất lao động để từ hạ giá thành sản phẩm ● Kiến nghị sở vật chất kỹ thuật cơng ty Để khắc phục tình trạng dạn nứt, thấm dột nhà xưởng sản xuất nhà kho Cơng ty phải nhanh chóng tiến hành sửa chữa đảm bảo an toàn sản xuất Tuy nhiên, với chiến lược phát triển lâu dài, Công ty xây dựng kế hoạch xây nhà xưởng sản xuất, nhà kho thời gian tới Với dây truyền lọc nước VINARO gần hết thời gian sử dụng hữu ích, thường xuyên phải sửa chữa, bảo dưỡng, công suất hoạt động ngày giảm sút, Cơng ty xem xét lý dây truyền lọc nước đồng thời mua dây truyền lọc nước khác có cơng suất hoạt động tương đương đáp ứng yêu cầu sản xuất ● Kiến nghị công tác tập hợp chứng từ: Hàng ngày thống kê phân xưởng tiến hành kiểm tra, thu thập, bước đầu phân loại chứng từ kế toán phân xưởng định kỳ 10 ngày gửi chứng từ phịng kế tốn cơng ty Điều giúp giảm bớt tình trạng bị lẫn, thất lạc chứng từ q trình chuyển phịng kế tốn đồng thời giúp cho kế tốn theo dõi thường xuyên, kịp thời tình hình biến động chi phí phân xưởng KẾT LUẬN Kế tốn nói chung, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng doanh nghiệp sản xuất có vai trị quan trọng Cũng doanh nghiệp khác, việc đổi hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmở Cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội cần thiết Trong q trình thực tập vừa qua cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội, em tìm hiểu đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Công ty Kết hợp lý luận hiểu biết em mạnh dạn đưa sốý kiến nhận xét, kiến nghị cho Cơng ty Trong thời gian thực tập Công ty, em cố gắng để hoàn thành luận văn tốt ngiệp hiểu biết kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý Thầy giáo cán kế tốn Cơng ty Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Hương Giang anh chị phịng Kế tốn cơng ty TNHH MTV nước khống Tản Viên cơng đồn Hà Nội giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thùy Ninh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ▪ Giáo trình kế tốn quản trị, Học Viện Tài Chính ▪ Giáo trình kế tốn tài chính, Học Viện Tài Chính ▪ Giáo trình thực hành kế tốn tài doanh nghiệp, Học Viện Tài Chính ▪ Giáo trình lý thuyết thực hành kế tốn quản trị doanh nghiệp, Học Viện Tài Chính ▪ Chuẩn mực kế tốn ▪ Thơng tư 200/ 2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính ... CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất. .. CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất. .. chung tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Chương II: Thực trạng tổ chức cơng tác kê tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV nước khoáng tản viên , Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV nước khoáng tản viên