Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sức khỏe của con người qua thực tiễn của tỉnh hải dương tt

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY TÀI TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHOẺ CỦA CON NGƢỜI TỪ THỰC TIỄN CỦA TỈNH HẢI DƢƠNG Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 9.38.01.04 TOM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn hành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tất Viễn Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Nhã Phản biện 1: GS.TS Đƣờng Minh Giới Phản biện 1: PGS.TS Đỗ Thị Phƣợng Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện họp vào hồi phút, ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Điều Tuyên ngôn nhân quyền giới ngày 10/12/1948, quy định: "Mọi người có quyền sống, tự bảo đảm an ninh" Quyền bảo hộ sức khỏe quyền người, công dân Điều 20 Hiến pháp 2013 Việt Nam quy định: " Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ về, sức khoẻ, khơng bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe ” PLHS công cụ sắc bén, hữu hiệu để phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm XPSK người nói riêng, góp phần trì trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân, đảm bảo cho người sống mơi trường xã hội an tồn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao Xét thực tiễn, tỉnh Hải Dương có tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, có chiều hướng gia tăng, tội XPSK người Tội phạm diễn nhiều nơi địa bàn tỉnh với cấu tội phạm, tính chất tội phạm, hình thức tội phạm, quy mô tội phạm khác Tuy nhiên việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm chậm, nhiều trường hợp xử lý cịn thiếu xác, đặc biệt tình hình tội phạm n tội phạm xảy chưa phát xử lý nhiều; vấn đề áp dụng pháp luật, nhận thức quan tiến hành tố tụng địa bàn tỉnh Hải Dương chưa thống nhất, dẫn đến việc giải án kéo dài Xét mặt lý luận, có số cơng trình khoa học luật hình đề cập đến tội XPSK người nhiều góc độ, khía cạnh khác không nhiều PLHS nước ta quy định tội XPSK người bất cập; nhiều quy định chưa mang tính tồn diện, nhiều vấn đề nảy sinh điều kiện tình hình gây khó khăn cho quan thực thi pháp luật Các tình tiết “ người già yếu “, “ phạm tội…trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác” , “ trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hành vi trái pháp luật nghiêm trọng”, “ phịng vệ đáng”,… chưa hướng dẫn, giải thích quan có th m quyền dẫn đến có nhiều cách hiểu, đánh giá, áp dụng khác quan tiến hành tố tụng Vấn đề giám định thương tích sức khoẻ để làm xem xét TNHS người phạm tội nhiều bất cập Từ bất cập thực tiễn lý luận nêu tác động tiêu cực đến việc áp dụng TNHS loại tội phạm thực tiễn, làm giảm hiệu đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung bảo vệ sức khỏe người nói riêng, đồng thời dễ dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm giải vụ án hạn luật định Do tác giả lựa chọn đề tài “ Trách nhiệm hình tội xâm phạm sức khoẻ người từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” để nghiên cứu làm luận án luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Góp phần làm rõ vấn đề TNHS tội XPSK người, đánh giá việc áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm từ thực tiễn tỉnh Hải Dương Trên sở đề xuất giải pháp hoàn thiện PLHS TNHS tội XPSK người, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, xử lý loại tội phạm tình hình 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, luận án xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Phân tích, làm sáng tỏ vấn đề lý luận TNHS sở TNHS, đặc điểm TNHS, hình thức TNHS, - Phân tích quy định pháp luật TNHS tội XPSK người lịch sử pháp luật Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến - Đánh giá thực tiễn áp dụng TNHS tội XPSK người từ thực tiễn tỉnh Hải Dương - Đề xuất giải pháp hồn thiện pháp luật hình TNHS tội XPSK người Đối tƣợng ph m vi nghiên cứu luận án 3.1 ối tư ng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng chế định TNHS tội phạm XPSK người PLHS Việt Nam 3.2 hạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu vấn đề liên quan đến TNHS tội XPSK người góc độ luật hình - Về khơng gian, địa bàn: tỉnh Hải Dương - Về thời gian: từ năm 2006 đến năm 2018 Phƣơng pháp luận nghiên cứu luận án 4.1 hương pháp luận: Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến cặp phạm trù như: phạm trù chung riêng, phạm trù chất tượng, phạm trù nội dung hình thức, phạm trù nguyên nhân kết quả, phạm trù khả thực phạm trù tất nhiên ngẫu nhiên vận dụng để nghiên cứu tội XPSK người liên hệ với nhóm tội khác BLHS; Nguyên lý phát triển quy luật như: quy luật mâu thuẫn, quy luật phủ định, quy luật lượng- chất và vận dụng nghiên cứu vụ việc, hành vi phạm tội thực tiễn ln có phát triển; vụ việc, hành vi phát sinh mới, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người để kịp thời kiến nghị hoàn thiện pháp luật TNHS tội XPSK người 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Trong qua trình nghiên cứu luận án, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thê sau đây: + Phương pháp phân tích tài liệu + Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh số liệu thống kê + Phương pháp chuyên gia, + Phương pháp điều tra điển hình, Ở nội dung nghiên cứu luận án, vận dụng linh hoạt phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp hệ thống, phương pháp quy nạp, diễn dịch, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích quy phạm, phương pháp so sánh luật, phương pháp lịch sử, phương pháp logic pháp lý Đóng góp khoa học luận án Kết nghiên cứu luận án có ý nghĩa quan trọng phương diện lý luận thực tiễn Luận án cơng trình khoa học khoa học hình Việt Nam nghiên cứu cụ thể khái niệm, sở TNHS hình phạt- hình thức TNHS tội XPSK người; thực tiễn áp dụng TNHS tội XPSK người tỉnh Hải Dương giai đoạn 13 năm ( 2006 - 2018 ; kết đấu tranh quan bảo vệ pháp luật đưa đề xuất hoàn thiện quy định BLHS giải pháp nâng cao hiệu áp dụng địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng nước nói chung Luận án hệ thống hóa lịch sử phát triển luật hình Việt Nam quy định TNHS tội XPSK người từ thời phong kiến đến nay, đồng thời nghiên cứu quy định liên quan đến TNHS tội XPSK người BLHS Việt Nam số nước giới để đưa nhận xét, đánh giá Thơng qua đánh giá, phân tích thực tiễn xét xử tội XPSK người làm tư liệu cho nhà làm luật nước ta nghiên cứu, tham khảo thực việc sửa đổi, bổ sung BLHS tội phạm góc độ lập pháp hình Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Việc Luận án nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận TNHS tội XPSK người cần thiết; góp phần bổ sung thêm vào hệ thống lý luận Luật hình Việt Nam tội XPSK người nâng cao nhận thức quan, người tiến hành tố tụng trình giải vụ án hình quy định, hạn chế oan, sai bỏ lọt tội phạm Qua bảo vệ quyền bất khả xâm phạm sức khỏe người, bảo vệ quyền người Ngoài ra, Luận án nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành luật hình tố tụng hình sở đào tạo luật 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án làm sở để đưa giải pháp, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định BLHS TNHS tội XPSK người; góp phần nâng cao hiệu áp dụng việc xét xử đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, có tội XPSK người, hạn chế oan, sai bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền người Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả cơng bố liên quan đến luận án danh mục tài liệu tham khảo, Luận án chia làm chương, 13 mục tiểu mục Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc Các tài liệu nghiên cứu TNHS tội XPSK người chia thành nhóm chủ đề: Thứ nhất, nhóm tài liệu nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, sở TNHS, hình thức mục đích TNHS tội XPSK người Thứ hai, nhóm tài liệu nghiên cứu khác có liên quan đến TNHS TNHS tội XPSK người Phần lớn cơng trình nghiên cứu tập trung nghiên cứu dấu hiệu CTTP tội XPSK người Chỉ có số khơng nhiều cơng trình có đề cập, nghiên cứu vấn đề TNHS tội XPSK người dừng lại việc phân tích tuý quy định BLHS, chưa sâu nghiên cứu cách toàn diện vấn đề TNHS tội XPSK người Đặc biệt chưa có nghiên cứu từ góc độ so sánh pháp luật nên chưa có nhìn tổng qt, tồn diện TNHS tội XPSK người 1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi Dưới góc độ khoa học luật hình sự, tài liệu nghiên tập trung làm sáng tỏ vấn đề chung luật hình sự, đặc điểm tội XPSK Đồng thời làm rõ lý thuyết, sách vấn đề thực tiễn việc ngăn chặn bạo lực gia đình có tội cố ý gây thương tích với cách tiếp cận đa ngành vấn đề bạo lực gia đình, Trong khoa học luật hình nước ngồi chưa có cơng trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện lý luận, thực tiễn tiếp cận khía cạnh pháp lý hình Việt nam TNHS tội XPSK người 1.3 Nhận xét, đánh giá cơng trình khoa học vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 1.3.1 Nhận xét, đánh giá cơng trình khoa học nước liên quan đến đề tài luận án Một là, điểm bật công trình khoa học nêu hình thành hệ thống quan điểm, học thuyết tội phạm, lí luận CTTP yếu tố CTTP; TNHS hình phạt luật hình Hai là, Nội dung cơng trình nước thơng việc nêu khái niệm dấu hiệu pháp lí hình hình phạt nội dung TNHS nhóm tội XPSK người Ba là, Việc nghiên cứu số khía cạnh khác tội XPSK người nước tiếp cận góc độ khác nhau, qua nghiên cứu cho thấy có số cơng trình có giá trị tham khảo khoa học thực tiễn Bốn là, cơng trình khoa học nước ngồi đề cập đến tội phạm bạo lực có tội cố ý gây thương tích luật hình Việt Nam , đồng thời tập trung làm rõ lí thuyết, sách xây dựng báo cáo chuyên đề khuyến nghị giải pháp phòng, chống bạo lực Năm là, chưa có cơng trình nghiên cứu tiếp cận toàn diện, khách quan, đầy đủ vấn đề lí luận, thực tiễn khía cạnh pháp lí hình Việt Nam TNHS tội XPSK người 1.3.2 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, Làm rõ vấn đề lý luận TNHS tội XPSK người như: khái niệm đặc điểm, nội dung, hình thức TNHS tội XPSK người Thứ hai, Nghiên cứu trình lập pháp, quy định BLHS Việt Nam, nước TNHS tội XPSK người; đồng thời phân tích, đánh giá rút ưu điểm hạn chế quy định BLHS tội phạm cơng đấu tranh phịng ngừa chống tội phạm nước ta Thứ ba, phân tích, đánh giá xác thực tiễn áp dụng quy định TNHS tội XPSK người BLHS hoạt động xét xử TAND cấp năm ( 2006- 2018) địa bàn nước tỉnh Hải Dương Từ bất cập q trình áp dụng để làm sở cho kiến nghị tiêp tục hoàn thiện quy định BLHS Việt Nam năm 2015 Thứ tư, kiến nghị việc tiếp tục hoàn thiện quy định tội XPSK người BLHS Việt Nam năm 2015 Thứ năm, Đề xuất số yêu cầu, giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu áp dụng xác quy định BLHS TNHS tội XPSK người góc độ thực tiễn xét xử Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHOẺ CỦA CON NGƢỜI 2.1 Khái niệm đặc điểm trách nhiệm hình tội xâm ph m sức khỏe ngƣời 2.1.1 Khái niệm đặc điểm trách nhiệm hình Dưới góc độ khái quát chung nhất, TNHS dạng trách nhiệm pháp lý hậu pháp lý bất lợi việc thực tội phạm thể việc áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế Nhà nước Luật hình quy định người phạm tội 2.1.2 Cơ sở trách nhiệm hình Cơ sở TNHS vấn đề quan trọng PLHS Cơ sở TNHS nghiên cứu nhiều góc độ, tập trung góc độ triết học góc độ pháp lý Trong BLHS quốc gia coi chủ thể tội phạm vừa người cụ thể thể nhân , vừa pháp nhân TNHS áp dụng cho thể nhân pháp nhân Theo PLHS hành Việt Nam người phạm tội mà BLHS quy định phải chịu TNHS Chỉ pháp nhân thương mại phạm tội quy định Bộ luật hình phải chịu TNHS 2.1.3 Khái niệm đặc điểm trách nhiệm hình tội X SK người 2.1.3.1 Khái niệm tội XPSK người Dưới góc độ luật hình sự, đưa khái niệm tội XPSK người sau: Các tội XPSK người hành vi ( hành động không hành động ) nguy hiểm cho xã hội, người có đủ lực TNHS đủ tuổi chịu TNHS thực cách cố ý vô ý XPSK người mà theo quy định BLHS quy định phải xử lý chế tài hình * Hình phạt hình phạt có mức độ nghiêm khắc cao Toà án áp dụng cách độc lập tội phạm, gồm: phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo khơng giam giữ, tù có thời hạn * Hình phạt bổ sung hình phạt có tính chất hỗ trợ cho hình phạt để đạt mục đích hình phạt hình phạt khơng tun cách độc lập mà tuyên kèm theo hình phạt Đối với tội XPSK người,BLHS quy định ba loại hình phạt áp dụng, là: cảnh cáo, phạt cải tạo khơng giam giữ, phạt tù hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề làm công việc định Chỉ áp dụng hình phạt tù biện pháp cuối xét thấy khơng cịn cách khác phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội đạt mục đích cải tạo, giáo dục họ 2.3.2 Miễn hình phạt Tịa án áp dụng biện pháp miễn hình phạt trường hợp đáng khoan hồng đặc biệt chưa đến mức miễn TNHS Điều 54 BLHS 1999 2.3.3 Miễn trách nhiệm hình Là chế định quan trọng luật hình Việt Nam, miễn TNHS thể sách phân hóa TNHS ngun tắc nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội, đồng thời động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả giáo dục, cải tạo, nhanh chóng hịa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội 2.3.4 Các biện pháp tư pháp Các biện pháp tư pháp cụ thể áp dụng là: Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; bắt buộc chữa bệnh 2.3.5 Án tích 2.3.6 Trách nhiệm hình số trường h p đặc biệt TNHS số trường hợp đặc biệt như: TNHS đồng phạm, TNHS trường hợp chu n bị phạm tội, phạm tội chưa đạt hay tự ý nửa 11 chừng chấm dứt việc phạm tội sở nguyên tắc quy định chung, bảo đảm phân hóa TNHS cá thể hóa hình phạt 2.3.7 Các trường h p loại trừ TNHS Một số trường hợp có hành vi gây thiệt hại cho xã hội loại trừ TNHS hành vi có ích, Nhà nước động viên, khuyến khích động người thực bảo vệ lợi ích chung, trường hợp phịng vệ đáng, tình cấp thiết, gây thiệt hại bắt giữ người phạm tội Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CỦA CON NGƢỜI 3.1 Pháp luật hình Việt Nam thời kỳ trƣớc năm 1945 TNHS tội xâm ph m sức khỏe ngƣời 3.1.1 Thời kỳ Hậu Lý Năm 1042, Lý Thái Tông, vị vua thứ hai triều Lý cho biên soạn ban hành luật Hình Thư, luật thành văn lịch sử pháp chế Việt Nam Thời kì nhà Lê 1428 - 1789 , Lê Thánh Tông ban hành Bộ luật Hồng Đức hay cịn gọi Quốc triều hình luật, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ kỹ thuật lập pháp, có lập pháp hình 3.1.2 Thời kỳ Gia Long Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long )đầu kỷ XIX thời Nguyễn có nhiều hạn chế mơ luật hình Triều Mãn Thanh Trung Quốc, có ý nghĩa lịch sử định Từ việc nghiên cứu 02 Bộ luật Quốc triều Hình luật Hồng Việt luật lệ rút nhận xét sau: Thứ nhất, Nhà nước phong kiến Việt Nam đặc biệt quan tâm đến nhóm tội XPSK người Số lượng điều luật tỷ trọng điều luật quy định tội XPSK người tổng số điều luật hai Bộ luật nhiều Thứ hai, nhà lập pháp phong kiến thực triệt để nguyên tắc phân hóa tội phạm cá thể hóa hành vi phạm tội nhóm tội XPSK người Thứ 12 ba, quy định TNHS tội XPSK người PLHS phong kiến ghi nhận tương đối toàn diện 3.1.3 Thời kỳ háp thuộc Thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, ban hành BLHS áp dụng ba miền Bắc- Trung- Nam 3.2 Pháp luật hình Việt Nam thời kỳ từ năm 1945 đến TNHS tội xâm ph m sức khỏe ngƣời 3.2.1 Từ năm 1945 đến trước ban hành Bộ Luật hình năm 1985 Cách mạng tháng Tám thành cơng, Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành Sắc lệnh số 47/SL ngày 10-10-1945 với nội dung ban hành luật pháp cho toàn cõi nước Việt Nam Sau miền Bắc giải phóng năm 1954 , PLHS bổ sung Các tội XPSK người quy định Thông tư số 442-TTg ngày 19/01/1955 Thủ tướng Chính phủ Sau ngày miền Nam hồn tồn giải phóng, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban hành Sắc luật số 03-SL/76 ngày 15/3/1976 quy định tội phạm hình phạt với loại tội phạm, có quy định tội XPSK người TAND tối cao hướng dẫn pháp ban hành Chỉ thị số 07TANDTC/CT ngày 22/12/1983 việc xét xử hành vi xâm phạm tính mạng sức khỏe người khác vượt phịng vệ đáng 3.2.2 Các quy định TNHS tội XPSK người Bộ luật Hình năm 1985 BLHS 1985 đời thành tựu lớn trí tuệ lập pháp hình nước ta Các quy định TNHS tội XPSK người gồm 03 điều, gồm tội: Tội xâm phạm tính mạng sức khoẻ người khác thi hành công vụ Điều 103 ;btội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác Điều 109 , tội vơ ý gây thương tích nặng gây tổn hại cho sức khoẻ người khác Điều 110 Hình phạt khung có mức hình phạt tương ứng với tính chất mức độ 13 nguy hiểm hành vi phạm tội, đó, mức cao khung hình phạt tội 20 năm tù 3.2.3 Các quy định TNHS tội X SK người Bộ luật Hình năm 1999 Tập trung làm sáng tỏ dấu hiệu pháp lý hình sự, hình phạt số đặc trưng tội danh tương xứng XPSK người Điều 104 đến 119 BLHS, Điều 117, Điều 118 theo hai nhóm vào dấu hiệu lỗi lỗi cố ý vô ý 3.2.3.1 Những dấu hiệu pháp lý hình nhóm tội cố ý xâm phạm sức khỏe người Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Điều 104 , tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trangj thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 105), tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác vượt q giới hạn phịng vệ đáng Điều 106 , tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác thi hành công vụ Điều 107), tội hành hạ người khác Điều 110), tội lây truyền HIV cho người khác Điều 117 tội có ý truyền HIV cho người khác Điều 118 3.2.3.2 Những dấu hiệu pháp lý hình nhóm tội vơ ý xâm phạm sức khỏe người - Tội vô ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Điều 108 tội vơ ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác vi phạm quy tắc nghề nghiệp hành Điều 109) 3.2.3.3 Hình phạt TNHS tội XPSK người nhà làm luật quy định đầy đủ BLHS Hình phạt gồm : cảnh cáo, cải cạo khơng giam giữ, tù có thời hạn tù chung thân; cải tạo khơng giam giữ cao đến ba năm, tù có thời hạn cao hai mươi năm Hình phạt cảnh cáo quy định 04 CTTP khoản Điều 105, 106, 108 110 Hình phạt cải tạo không giam giữ quy định với 06 CTTP 14 khoản Điều 104, 105, 106, 107, 108 110 Hình phạt tù có thời hạn quy định tất tội Hình phạt tù chung thân quy định với 02 CTTP khoản Điều 104 khoản Điều 109 Hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định áp dụng 03 CTTP Điều 107, 109 119 3.2.4 Quy định TNHS tội X SK người BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 sau gọi BLHS năm 2015 kế thừa quy định TNHS tội XPSK người BLHS năm 1999 kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định TNHS tội XPSK người, khắc phục số tồn hạn chế 3.3 Các quy định pháp luật TNHS tội xâm ph m sức khỏe ngƣời số nƣớc giới vấn đề đặt pháp luật hình Việt Nam 3.3.1 Quy định pháp luật hình TNHS tội X SK người Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 3.3.2 Quy định pháp luật hình TNHS tội X SK người Nhật Bản 3.3.3 Quy định pháp luật hình TNHS tội X SK người Liên bang Nga 3.3.4 Quy định pháp luật hình TNHS tội X SK người Thụy iển 3.3.5 Quy định pháp luật hình TNHS tội X SK người Liên bang ức Qua nghiên cứu quy định pháp luật hình TNHS tội XPSK người nước giới, có Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Liên bang Nga, Thụy Điển Đức; cần tiếp thu quy định tiến bộ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 15 nước ta để nghiên cứu, áp dụng việc sửa đổi bổ sung quy định TNHS tội XPSK người BLHS phù hợp với phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế Chƣơng ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHOẺ CỦA CON NGƢỜI TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƢƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hải Dƣơng 4.1.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội 4.1.2 Khái quát tình hình tội phạm 4.1.3 Tình hình quan tiến hành tố tụng tỉnh Hải Dương 4.2 Thực tiễn áp dụng quy định trách nhiệm hình tội xâm phạm sức khỏe người từ thực tiễn tỉnh Hải Dương 4.2.1 Kết đạt đư c Trong năm qua, quy định pháp luật hình sự, BLHS phát huy tác dụng tích cực đấu tranh phịng, chống tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Tuy nhiên, tình hình tội phạm nhìn chung diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt Nổi bật cố ý gây thương tích, xuất tình trạng trẻ hóa tội phạm, hoạt động tội phạm theo băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen nhóm nhỏ hoạt động manh động liều lĩnh 4.2.2 Hạn chế, vướng mắc Qua nghiên cứu 385 án sơ th m phúc th m TAND cấp tỉnh Hải Dương thực tiễn việc áp dụng quy định TNHS tội XPSK người từ thực tiễn tỉnh Hải Dương giai đoạn 13 năm 2006 đến 2018 ; qua việc kiểm tra, hướng dẫn VKSND tỉnh 16 TAND tỉnh Hải Dương thấy nhóm tội phạm cịn tồn số hạn chế, thiếu sót thực tiễn áp dụng Điển hình là: 4.2.2.1 Việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, chưa đầy đủ nên áp dụng hình phạt chưa xác 4.2.2.2 Việc đánh giá chứng cứ, xác định tội danh chưa theo quy định 4.2.2.3 Việc áp dụng quy định TNHS chưa thống ( tình tiết phạm tội với người già yếu ), chưa hướng dẫn kịp thời; dẫn đến việc giải vụ án kéo dài 4.2.2.4 Việc đánh giá chứng cứ, tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội chưa đúng, dẫn đến việc định hình phạt chưa đảm bảo tính nghiêm minh, cơng Điển hình vụ án: + Cùng tỷ lệ thương tích mức hình phạt khác + Cùng hậu Tòa án huyện lại tuyên mức hình phạt khác 4.2.2.6 Việc giám định tỷ lệ tổn thương thể Cơ quan giám định khơng xác, dẫn đến việc giải vụ án kéo dài 4.2.3 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc 4.2.3.1 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc - Quy định TNHS tội XPSK người chưa đầy đủ - Việc giám định tỷ lệ thương tích cịn nhiều bất cập - Các văn pháp luật có liên quan chưa đồng 4.2.3.2 Những vướng mắc cụ thể thực tiễn Một là, Những quy định BLHS hành nhóm tội XPSK người có số CTTP chưa phù hợp với thực tế, khó chứng minh thực tế, gây khó khăn cho cơng tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ( quy định hậu tỷ lệ % thương tích 17 Hai là, Ngồi ra, thấy hầu hết Khoản tội XPSK người coi tội phạm có yêu cầu khởi tố người bị hại theo quy định BLTTHS Ba là, vấn đề giám định thương tích sức khoẻ để làm khởi tố, truy tố người phạm tội XPSK người nhiều bất cập Bốn là, Một số tội XPSK người quy định chung chung, chưa rõ ràng chưa hướng dẫn quan có th m quyền quy định mang tính chất định tính Năm là, số tình tiết định khung tăng nặng quy định từ điểm a đến điểm k khoản Điều 104 BLHS gần tương tự tình tiết tăng nặng TNHS quy định khoản Điều 48 BLHS gây không khó khăn việc định tội định khung hình phạt Sáu là, Mức hình phạt số tội phạm q nghiêm khắc, khơng cịn phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình mới, Bẩy là, cấu thành số tội XPSK người chưa phù hợp Tám là, Đối với tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác quy định hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe người khác quy định BLHS không mô tả rõ ràng dấu hiệu hành vi khách quan gây khơng khó khăn cho việc xác định xác tội danh; có trường hợp gây thương tích cho nạn nhân 1% 2% bị khởi tố, truy tố xét xử tội Cố ý gây thương tích điều thực không cần thiết, làm tăng thêm mâu thuẫn nội quần chúng nhân dân Trường hợp xử lý hành thơng qua hồ giải Chín là, BLHS quy định nhiều loại tội phạm có hành vi khách quan tương tự với tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 18 4.3 Những vƣớng mắc đƣợc khắc phục Bộ luật Hình năm 2015 BLHS năm 2015 lượng hóa nhiều tình tiết định tính Chương XII Bộ luật hình năm 1999 như: “nhiều người”, “nhiều lần”, “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu đặc biệt nghiêm trọng”; “trẻ em”, quy định cụ thể Chương XIV BLHS năm 2015 Sửa đổi, bổ sung cách toàn diện Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác (Điều 134); bổ sung tình tiết, cụ thể hóa tình tiết dẫn đến chết nhiều người trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác” tình tiết cụ thể, rõ ràng hơn, bổ sung trường hợp chu n bị phạm tội khoản Về hình phạt, để cá thể hóa hình phạt, điều luật chia nhỏ khung hình phạt cho hợp lý 4.4 Một số kiến nghị 4.4.1 Tiếp tục hoàn thiện quy định BLHS TNHS tội X SKcủa người - Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác ( iều 134 BLHS 2015, sửa đổi năm 2017 ) + Để tránh việc truy cứu TNHS số trường hợp gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác có mức độ tổn thương thể nhỏ, đồng thời hạn chế thấp vật chất, kinh phí cho việc điều tra, truy tố, xét xử đữa hòa giải cần quy định cụ thể điều luật tỷ lệ thương tật 11% phải thương tích đáng kể từ 5% trở lên thuộc trường hợp từ điểm quy định khoản Điều 134 phải chịu TNHS Do đó, khoản Điều 134 BLHS 2015 c n sửa đổi bổ sung là: " Người cố ý gây thương tích gây tổn hại cho khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 11% đến 30% 5% đến 11% thuộc trường hợp sau đây, " 19 +Theo quy định BLHS hành, khung hình phạt số tội liên quan đến hành vi bạo lực gia đình có mức hình phạt cao tới ba năm tù chưa nghiêm, chưa đủ để mang tính răn đe Cần quy định mức hình phạt hành vi bạo lực gia đình cao có tác dụng ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình Việt Nam Đối với tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác khơng có khác biệt người thực hành vi thành viên gia đình hay khơng phải thành viên gia đình Do pháp luật hình cần bổ sung thêm tình tiết định khung như: "phạm tội vợ, chồng, cái" "gây tổn hại sức khỏe cho thành viên gia đình" vào tội danh - Sửa đổi mức hình phạt, đảm bảo tính cơng tội X SK người với tội phạm khác Để phù hợp với quy định tội Giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo khoản Điều 125 tội Giết người vượt q giới hạn phịng vệ đáng vượt mức cần thiết bắt giữ người phạm tội theo Điều 126 BLHS 2015; đảm bảo công hậu xảy không để lọt tội phạm, cần sửa đổi bổ sung sau: + Tội Cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, quy định Điều 135 BLHS năm 2015, cần bổ sung quy định sau: " Phạm tội làm chết 02 người trở lên, bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm" + Tội Cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác vượt giới hạn phịng vệ đáng vượt q mức cần thiết bắt giữ người phạm tội, quy định Điều 136 BLHS, câng sửa đổi bổ sung quy định sau: Sửa đổi khoản Điều 136 BLHS năm 2015 theo hướng giảm mức hình phạt hậu dẫn đến chết người để phù hợp với tội giết người 20 vượt q phịng vệ đáng vượt mức cần thiết bắt giữ người phạm tội quy định Khoản Điều 126 BLHS " 3, Phạm tội dẫn đến chết người,,, bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm Phạm tội làm chết 02 người trở lên, bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm" - Hoàn thiện BLHS việc xây dựng CTT mô tả dấu hiệu lỗi tất CTT Cần sửa đổi tội danh có 02 tội thuộc nhóm XPSK người tội gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác thi hành công vụ, tội hành hạ người khác theo hướng thể rõ thuộc loại tội cố ý hay vô ý Sửa đổi mức hình phạt nhóm tội xâm phạm sức khoẻ, theo hướng xử phạt nghiêm khắc người phạm tội thực với lỗi cố ý so với phạm tội lỗi vô ý - Ban hành văn hướng dẫn, giải thích áp dụng thống pháp luật TNHS tội S SK người 4.4.2 Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan: - Bộ luật tố tụng hình sự: Cùng với việc sửa đổi BLHS trên, đề xuất sửa đổi BLTTHS năm 2015 sau nhằm nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS tội xâm phạm sức khỏe người khác + Bổ sung quy định Khoản Điều 62 BLTTHS 2015: “ Người bị hại có nghĩa vụ: a có mặt theo giấy triệu tập quan có th m quyền, trường hợp cố ý vắng mặt từ chối cản trở việc giám định khơng lý bất khả kháng trở ngại khách quan bị dẫn giải, phải chịu trách nhiệm hình theo Điều 383 Bộ luật hình sự.” + Bỏ quy định khởi tố theo yêu cầu người bị hại tội quy định khoản Điều 134, 135, 136, 138 139 BLHS năm 2015 21 - Xây dựng văn quy phạm pháp luật Nghị định, thông tư, quy định thống trình tự, thủ tục giám định tỷ lệ thương tích, trường hợp giám định thương tích nạn nhân qua hồ sơ bệnh án người bị hại bị đối tượng đe doạ, mua chuộc, khống chế đòi bồi thường, nên từ chối giám định xác định tỷ lệ thương tích 4.4.3 Các giải pháp khác - Nâng cao trình độ chuyên mơn chủ thể áp dụng trách nhiệm hình - Giáo dục ý thức trị, lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho chủ thể áp dụng trách nhiệm hình - Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - Nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa, phối hợp phát điều tra, xử lý tội xâm phạm sức khỏe người KẾT LUẬN Tóm lại, từ kết nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ luật “ Trách nhiệm hình tội xâm phạm sức khỏe người từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” cho phép rút kết luận sau đây: Tuyên ngôn giới quyền người Liên Hợp quốc năm 1984 khẳng định: “Mọi người có quyền tự an ninh cá nhân” Hiến pháp hệ thống pháp luật Việt Nam, quyền người, quyền bất khả xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân ph m có vị trí đặc biệt quan trọng Hiến pháp năm 2013 nước ta quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ sức khỏe, danh dự nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm ”[59,tr.19] Do đó, với quyền sống, danh dự, nhân ph m, quyền bất khả xâm phạm sức khỏe 22 người yếu tố quyền người, đồng thời khách thể quan trọng cần bảo vệ luật hình Việt Nam Trong q trình pháp điển hóa luật hình sự, quy định BLHS Việt Nam cho thấy có kế thừa thành tựu công tác xây dựng pháp luật lịch sử lập pháp hình nước ta, đặc biệt quy định BLHS năm 1985 Sau đó, quy định BLHS năm 1999, sửa đổi năm 2009 đến BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 TNHS tội XPSK người tương đối đầy đủ ngày hoàn thiện hơn, nâng cao hiệu công tác đấu tranh, chống tội phạm Tuy nhiên, trước yêu cầu đất nước số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện mà Chương luận án Luận án phân tích làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng quy định BLHS năm 1999 hoạt động xét xử TAND cấp việc áp dụng quy định TNHS tội XPSK người người, tồn tại, vướng mắc trình áp dụng quy định BLHS tội phạm địa bàn nước nói chung từ thực tiễn tỉnh Hải Dương giai đoạn 13 năm 2006- 2018 Đồng thời, luận án nghiên cứu, phân tích 385 án, định TAND cấp tỉnh Hải Dương tội phạm này, qua cho thấy, quy định BLHS áp dụng đúng, đáp ứng yêu cầu, đấu tranh phong, chống tội XPSK người xảy địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo xử lý người, tội pháp luật Tuy nhiên, số sai lầm, thiếu sót việc thực quy định TNHS tội XPSK người như: định tội danh, định hình phạt, làm ảnh hưởng cơng tác đấu tranh, phịng, chống tội phạm, 23 bảo vệ quyền người, quyền công dân địi hỏi phải có kiến nghị, giải pháp phù hợp để khắc phục Luận án khó khăn, tồn tại, vướng mắc nguyên nhân bản, từ đặt yêu cầu, để kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định TNHS tội XPSK người BLHS năm 2015, sửa đổi năm 2017, đưa giải pháp nâng cao hiệu áp dụng, qua đó, phịng ngừa đấu tranh chống có hiệu loại tội phạm Những giải pháp cần tiến hành đồng kịp thời, liên tục gắn chặt với giải pháp khác Tóm lại, trước yêu cầu việc bảo đảm áp dụng hiệu việc áp dụng quy định BLHS TNHS tội XPSK người phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhân tố chủ quan từ phía quan tiến hành tố tụng vàchính quyền địa phương có vai trị lớn Ngồi ra, chung tay góp sức cộng đồng dân cư, người dân sở quan trọng đẻ hạn chế đến mức thấp xảy loại tội phạm này, Chính vậy, u cầu tơn trọng bảo vệ sức khỏe người khác góc độ bảo vệ luật hình chống lại xâm hại có tính chất tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội, quy định chặt chẽ sở pháp lý dấu hiệu pháp lý hình bảo đảm tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội, đồng thời, xử lý nghiêm minh quy định BLHS TNHS tội XPSK người đem lại hiệu cao việc đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ quyền người / 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Huy Tài 2018 , Quy định tội xâm phạm sức khỏe người khác giai đoạn pháp luật hình sự, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 02/2018 tr.31-35) Nguyễn Huy Tài 2018 , Bàn số quy định Bộ luật hình 2015 tội xâm phạm sức khỏe, Tạp chí Kiểm sát, số 04/2018 (tr.56-60) 25 ... LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHOẺ CỦA CON NGƢỜI 2.1 Khái niệm đặc điểm trách nhiệm hình tội xâm ph m sức khỏe ngƣời 2.1.1 Khái niệm đặc điểm trách nhiệm hình Dưới... giữ người phạm tội Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHỎE CỦA CON NGƢỜI 3.1 Pháp luật hình Việt Nam thời kỳ trƣớc năm 1945 TNHS tội xâm. .. CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỨC KHOẺ CỦA CON NGƢỜI TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƢƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sức khỏe của con người qua thực tiễn của tỉnh hải dương tt , Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sức khỏe của con người qua thực tiễn của tỉnh hải dương tt