Nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người từ thực tiễn các tỉnh miền đông nam bộ

181 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VINH HUY NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HỮU TRÁNG HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Nghiên cứu sinh Nguyễn Vinh Huy MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi .8 1.2 Tình hình nghiên cứu nước .11 1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án 15 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI 23 XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI 23 2.1 Khái niệm, phân loại, đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người 23 2.2 Các yếu tố tác động đến trình hình thành nhân thân tiêu cực người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người 49 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 64 3.1 Khái quát tình hình tội phạm xâm phạm nhân phẩm, danh dự địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ 64 3.2 Các đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ 67 3.3 Các yếu tố tác động đến hình thành đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ 85 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHỊNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH MIỀN ĐƠNG NAM BỘ TỪ GĨC ĐỘ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI 118 4.1 Các biến động điều kiện khách quan có tác động đến hình thành đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ 118 4.2 Tăng cường phịng ngừa tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đơng Nam Bộ từ góc độ nhân thân 126 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC 161 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự BLHS : Bộ luật hình ĐKHK : Đăng ký hộ ĐNB : Đơng Nam Bộ LHS : Luật hình NCS : Nghiên cứu sinh PCTP : Phòng, chống tội phạm PNTP : Phòng ngừa tội phạm TAND : Tòa án nhân dân THTP : Tình hình tội phạm TNHS : Trách nhiệm hình TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TPH : Tội phạm học VKSND : Viện kiểm sát nhân dân XPNPDD : Xâm phạm nhân phẩm, danh dự XPTD : Xâm phạm tình dục UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thống kê diện tích, dân số, mật độ dân số tỉnh miền Đông Nam Bộ 161 Bảng 1.2 Tỷ suất nhập cư vào năm 2005 năm 2010 161 Bảng 1.3 Thống kê số lượng Khu Công nghiệp tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2017 162 Bảng 1.4 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người theo tội danh giai đoạn năm 2008 - năm 2017 163 Bảng 1.5 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 165 Bảng 2.1 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người so với tội phạm thuộc Chương XII BLHS 1999 .166 Bảng 2.2 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ so với nước từ năm 2008 - năm 2017 167 Bảng 3.1 Cơ cấu theo nhóm tội 800 án sơ thẩm phúc thẩm tội XPNPDD người tỉnh miền Đông Nam Bộ giai đoạn 168 Bảng 3.2 Thành phần dân tộc bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 168 Bảng 3.3 Thành phần giới tính bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 169 Bảng 3.4 Tình hình cấu độ tuổi bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 169 Bảng 3.5 Tình hình cấu nghề nghiệp bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 170 Bảng 3.6 Hoàn cảnh gia đình bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 170 Bảng 3.7 Đặc điểm tâm lý bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 171 Bảng 3.8 Sở thích, thói quen bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 171 Bảng 3.9 Số lượng người phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 172 Bảng 3.10 Trình độ học vấn người phạm tội XPNPDD người 172 Bảng 3.11 Nơi cư trú người phạm tội XPNPDD người theo tội danh 173 Bảng 4.1 Kết khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng phạm nhân phạm tội XPNPDD địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ phương pháp giáo dục nhà trường, giáo viên học 174 Bảng 4.2 Kết khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng phạm nhân phạm tội XPNPDD địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ phương pháp giáo dục nhà trường, giáo viên học 174 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người vốn quý xã hội, đối tượng pháp luật nói chung, luật hình nói riêng bảo vệ đặc biệt Bảo vệ người trước hết bảo vệ nhân phẩm, danh dự tự họ, vấn đề có ý nghĩa quan trọng người Ở Việt Nam, người xác định vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước nhằm phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, tất người cho người Quyền người, quyền tự cơng dân nói chung (trong có quyền bất khả xâm phạm thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự) pháp luật ghi nhận, bảo vệ Nhằm bảo đảm để quyền người, quyền công dân thực thi thực tế, Đảng Nhà nước thực thi nhiều sách, pháp luật, đồng thời tăng cường cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người, coi trách nhiệm Đảng, Nhà nước toàn xã hội Quan điểm quán khẳng định văn kiện Đảng, chương trình quốc gia phịng, chống tội phạm thể chế hóa đầy đủ, cụ thể quy định pháp luật hình sự, văn pháp luật hình sửa đổi bổ sung năm gần Hiến pháp năm 2013 nước ta [73] khẳng định: “Ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền cơng dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội cơng nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” (Điều 14) “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ sức khoẻ, danh dự nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm nhân phẩm, danh dự” (Điều 20) Bộ Luật hình năm 2015 [72] quy định cụ thể tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người Chương XIV Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng lần khẳng định: “…các quyền người, quyền cơng dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội cơng nhận, tơn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” [28] Vùng Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, có tổng diện tích vào loại nhỏ so với vùng khác (23,6 nghìn km2), số dân vào loại trung bình (15 triệu người, năm 2014), lại dẫn đầu nước GDP, giá trị sản lượng công nghiệp giá trị hàng xuất Cùng với phát triển kinh tế, mặt trái kinh tế thị trường mang đến cho tỉnh miền Đơng Nam Bộ khơng nguy cơ, thách thức, đặc biệt công tác giữ gìn trật tự xã hội địa bàn Những năm qua, tình hình tội phạm nói chung tình hình tội phạm xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ có diễn biến phức tạp, mức độ phạm tội ngày tinh vi phức tạp Theo thống kê, vòng 10 năm (từ năm 2008 - năm 2017), địa bàn nước xét xử 45.862 vụ; khởi tố 54.482 bị cáo có liên quan đến tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người tính riêng địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ đưa xét xử 10.412 vụ phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người (chiếm 22,7% số vụ); truy tố 11.157 bị cáo có liên quan đến tội phạm xâm phạm nhân phẩm, danh dự người (chiếm 20,47%) Trong tổng số 56.596 vụ phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người địa bàn có tới 10.412 vụ có liên quan đến tội phạm xâm phạm nhân phẩm, danh dự người (chiếm 18,4%); số 80.888 bị cáo bị xét xử tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người địa bàn có tới 11.157 bị cáo liên quan đến tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người (chiếm 13,8%) Các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác để thực hành vi phạm tội; người phạm tội ngày manh động, liều lĩnh, công khai trắng trợn hơn; vụ phạm tội với tính chất nghiêm trọng, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng ngày tăng Thực trạng gây hoang mang, lo lắng, bất an nhân dân gây an ninh trật tự địa bàn Để đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung tội phạm xâm phạm nhân phẩm, danh dự nói riêng cách có hiệu quả, vấn đề quan trọng cần nhận thức đắn nhân thân người phạm tội, nhân thân người phạm tội giữ vai trò quan trọng chế hành vi phạm tội Nghiên cứu nhân thân người phạm tội trước hết giúp định tội, định khung định hình phạt xác Một hình phạt xác khơng có tác dụng phịng, ngừa riêng (ngăn ngừa tái phạm tội) mà cịn có tác dụng phịng ngừa chung tồn xã hội Bên cạnh đó, nghiên cứu nhân thân người phạm tội giúp xác định đầy đủ, xác tồn diện ngun nhân tình hình tội phạm, giúp trình giáo dục đào tạo người phạm tội đạt hiệu quả, qua đề xuất giải pháp hữu hiệu phịng ngừa tội phạm Chính vai trị quan trọng mà hầu hết cơng trình nghiên cứu chun sâu tội phạm học để giành nội dung đáng kể để nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội [30, tr.5] Xuất phát từ yêu cầu hoạt động đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung tội phạm xâm phạm nhân phẩm, danh dự tỉnh miền Đơng Nam Bộ nói riêng, việc nghiên cứu đề tài: “Nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người từ thực tiễn tỉnh miền Đơng Nam Bộ” mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đơng Nam Bộ, nghiên cứu phân tích nguyên nhân hình thành đặc điểm nhân thân tiêu cực người phạm tội, luận án hướng đến mục đích đề xuất giải pháp tăng cường phịng ngừa tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đơng Nam Bộ từ khía cạnh nhân thân người phạm tội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích trên, luận án tập trung thực nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu nước nước nghiên cứu vấn đề có liên quan đến nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người, từ kết mà luận án kế thừa, đồng thời xác định hướng nghiên cứu luận án; Thứ hai, phân tích làm rõ vấn đề lý luận nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người để làm tảng cho việc nhận thức, phân tích làm 144 Larry Siegel (2014), Criminology - The Core (Tạm dịch: Tội phạm học - vấn đề cốt lõi), Publisher: Cengage Learning; 145 M Gerald Schwartzbach (2013), Leaning on the Arc: A Personal History of Criminal Defense; 146 Macilwee (2011), The Liverpool underworld: crime in the city, 1750-1900 (Tạm dich: Thế giới ngầm Liverpool: tội phạm nội thành thành phố giai đoạn 1750 - 1900), Publisher: Liverpool University Press; 147 Michael L Benson - University of Cincinnati & Nicole Leeper Piquero University of Florida (2004), White - Collar Crime and Criminal Careers Specifying a Trajectory of Punctuated Situational Offending; 148 P.S.Belkin (2000), Khoa học hình sự, NXB Norma, Moskva - Liên bang Nga (Tài liệu tiếng Nga); 149 Rob Canton (2011), Probation: Working With Offenders (Criminal Justice Series); 150 Robert Forbes (2016), Criminal Psychology: Understanding the Criminal Mind and Its Nature Through Criminal Profiling (Tạm dịch: Tâm lý tội phạm: hiểu ý nghĩ chất kẻ phạm tội thơng qua hồ sơ hình sự), Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; 151 Sanders, Bill (2005), Youth crime and youth culture in the inner city (Tạm dịch: Tội phạm thanh, thiếu niên văn hóa giới trẻ khu vực nội thành), Publisher: New York: Routledge; 152 Shaun L Gabbidon Helen Taylor Greene (2005), Race, crime, and justice (Tạm dịch: Chủng tộc, tội phạm công lý), Publisher: Routledge, New York; 153 Stephen R Schneider, Crime prevention - Theory and Practice (Tạm dịch: Phòng ngừa tội phạm - Lý luận thực tiễn), Đại học Saint Mary, Halifax, Publisher: Nova Scotia, Canada; 154 UN Women UNODC (2014), Nghiên cứu chuẩn mực quốc tế xóa bỏ bạo lực phụ nữ, Tài liệu phát hành tháng 12/2014; 155 Wendy A.Walsh (2005), Book Review: Predators, Pedophiles, Rapists, and Other Sex Offenders by Anna Salter, University of New Hampshire - Main Camp 160 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng 1.1 Thống kê diện tích, dân số, mật độ dân tỉnh miền Đông Nam Bộ STT Tỉnh/Thành phố Diện tích Dân số Mật độ dân số (km2) (nghìn người) (người/km2) TP.HCM 2095,6 7818,2 3731,0 Đồng Nai 5907,2 2768,7 469,0 Bình Dương 2694,4 1802,5 669,0 Bình Phước 6871,5 921,8 134,0 Tây Ninh 4032,6 1095,6 272,0 Bà Rịa - Vũng Tàu 1989,5 1052,8 529,0 23590,8 15459,6 655,0 Tổng cộng Nguồn: Báo cáo số 1809/BC-BTNMT ngày 15/05/20141 Bảng 1.2 Tỷ suất nhập cư vào năm 2005 năm 2010 Tỉnh/Thành phố Tỷ suất nhập cư Năm 2005 Năm 2010 Bình Phước 4,6 10,3 Tây Ninh 2,6 3,3 Bình Dương 27,2 89,6 Đồng Nai 3,0 27,2 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,7 13,3 TP.HCM 19,1 26,2 Nguồn: Số liệu từ Cục thống kê2 http://www.toilaquantri.com/2015/01/thong-ke-dien-tich-dan-so-mat-o-cua-cac-tinh-thanh-vietnam.html Xem lại ghi 161 Bảng 1.3 Thống kê số lượng Khu Công nghiệp tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2017 STT Tỉnh/Thành phố Số Khu Công nghiệp TP.HCM 41 Đồng Nai 63 Bình Dương 48 Bình Phước 13 Tây Ninh 19 Bà Rịa - Vũng Tàu 37 Tổng cộng 221 (Nguồn: www.techftc.com) 162 Bảng 1.4 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người theo tội danh giai đoạn năm 2008 - năm 2017 Tội danh Năm Hiếp Số vụ/số bị cáo theo năm 2008 171/217 143/ 287/315 dâm trẻ 265/ Bị 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng Vụ án 134/176 169/221 170/186 163/188 166/200 119/11 97/9 159/21 1491/ 14,32 15,95 1780 % % 268/24 224/ 269/29 3103/ 29,8% 29,21 205 3259 7/5 2/2 2/2 30/27 177 dâm Hiêp 2009 Tỷ lệ 284/292 300/340 325/340 496/556 385/370 299 cáo % em Cưỡng 0/0 1/0 0/0 2/2 2/2 8/8 6/6 0,29% % dâm Cưỡng 0,24 4/6 3/3 1/1 2/2 2/4 2/0 4/4 0/0 2/2 0/0 20/22 0,19% 0,2% 294/ 330/329 440/423 483/454 537/525 569/531 638/57 472/ 213/21 4241/ 40,73 36,2 424 4039 % % 129/11 85/8 99/99 1135/ 10,9% 10,07 dâm trẻ em Giao cấu 265/255 với trẻ 304 em Dâm ô 103/103 94/98 85/85 91/89 121/121 173/175 163 155/155 1124 % trẻ em Mua bán 19/55 16/36 17/40 12/40 23/125 26/122 21/90 17/54 người Mua 10/1 10/24 9/13 10/14 9/17 5/5 7/13 16/18 8/16 6/14 1/4 171/60 1,64% 12/12 83/126 5,39 % 0,8% 1,13 % bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em Làm 4/4 11/11 6/10 12/29 15/21 18/27 23/31 2/2 8/5 10/10 nhục 109/15 1,05% 1,35 % người khác Vu 5/3 7/5 5/9 0/0 0/0 2/2 2/2 2/2 0/0 6/6 29/29 0,28% khống Tổng cộng 0,26 % 867/971 844/ 947 871/959 1033/ 1148/ 1441/ 1339/ 1188/ 901/ 780/87 10412/ 1151 1266 1621 1405 1131 834 11157 100% (Nguồn: TAND tỉnh miền Đông Nam Bộ, 2017) 164 100 % Bảng 1.5 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 Năm Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa – TP.HCM Vũng Tàu Số Số bị Số vụ Số bị Số vụ Số bị Số vụ Số bị Số vụ cáo cáo cáo cáo vụ Số bị Số Số vụ bị cáo cáo 2008 83 79 176 202 89 90 181 200 68 70 270 330 2009 104 102 133 145 85 110 211 223 40 49 271 318 2010 89 90 142 161 142 169 199 216 44 60 255 256 2011 126 151 125 153 147 193 249 284 72 79 314 291 2012 129 150 153 246 183 196 208 235 81 80 394 362 2013 129 148 179 282 208 227 387 455 97 100 441 414 2014 144 130 156 189 176 172 308 268 108 96 447 315 2015 125 124 134 168 151 163 270 271 101 102 407 303 2016 89 91 125 123 111 113 214 217 85 85 277 205 2017 71 76 129 145 82 117 178 182 75 84 245 268 Tổng 1089 1158 1452 1782 1374 1572 2405 2603 771 833 332 320 % 10,5 % 10,4% 13,9% 16,0% 13,2% 14,1% 23,1% 23,3% 7,4% 7,5% 31, 28,8 9% % (Nguồn: TAND tỉnh miền Đông Nam Bộ, 2017) 165 PHỤ LỤC Bảng 2.1 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người so với tội phạm thuộc Chương XII BLHS 1999 Năm Phạm tội thuộc Chương Phạm tội xâm phạm nhân XII BLHS 1999 phẩm, danh dự người Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo 2008 5302 8247 867 971 2009 5249 8563 844 947 2010 5438 8125 871 959 2011 6092 9212 1033 1151 2012 6506 9248 1148 1266 2013 6639 9188 1441 1621 2014 5910 7849 1339 1405 2015 5288 6583 1188 1131 2016 5018 6052 901 834 2017 5154 7821 780 872 Tổng 56596 80888 10412 11157 Trung bình năm 5659,6 vụ/ 8088,8 bị cáo 1041,2 vụ/ 1115,7 bị cáo (Nguồn: TAND tỉnh miền Đông Nam Bộ, 2017) 166 Bảng 2.2 Tình hình tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ so với nước từ năm 2008 - năm 2017 Năm Tội XPNPDD Tội XPNPDD người Đông Nam Bộ người nước So sánh Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo (1) (2) (3) (4) (1)/(3) (2)/(4) 2008 867 971 3937 4998 22.02% 19.43% 2009 844 947 4025 4948 20.97% 19.14% 2010 871 959 3910 4907 22.28% 19.54% 2011 1033 1151 4395 5265 23.5% 21.86% 2012 1148 1266 4928 6000 23.3% 21.1% 2013 1441 1621 5761 6830 25.01% 23.73% 2014 1339 1405 5725 6596 23.39% 21.3% 2015 1188 1131 4971 5403 23.9% 20.93% 2016 901 834 4056 4358 22.21% 19.14% 2017 780 872 4154 5177 18.78% 16.84% Tổng 10412 11157 45862 54482 22.7% 20.48% (Nguồn: TAND tỉnh miền Đông Nam Bộ, 2017) 167 PHỤ LỤC Số liệu phân tích 800 án sơ thẩm phúc thẩm tỉnh miền Đông Nam Bộ giai đoạn năm 2008 đến năm 2017 Bảng 3.1 Cơ cấu đặc điểm nhân thân theo nhóm tội tổng hợp từ 800 án sơ thẩm phúc thẩm tội XPNPDD người tỉnh miền Đông Nam Bộ giai đoạn 2008 - 2017 Dân tộc NhómTội danh Nhóm tội XPTD Nhóm tội mua bán người Nhóm tội làm nhục, hành hạ người khác, vu khống TỔNG Bản án Bị cáo 621 757 103 228 76 76 800 1061 (Nguồn: 800 án Tòa cấp tỉnh miền ĐNB giai đoạn 2008 đến 2017) Bảng 3.2 Cơ cấu theo đặc điểm thành phần dân tộc bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 năm 2017 Dân tộc Dân tộc Dân tộc Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tổng 11 29% 757 97,8% 2,3% 228 52% 12 12% 76 63 597 344 57 1061 NhómTội danh Kinh Nhóm tội XPTD 746 98,5% Nhóm tội mua bán người 223 Nhóm tội làm nhục, hành hạ người khác, vu khống TỔNG thiểu số tuổi (Nguồn: 800 án Tòa cấp tỉnh miền ĐNB giai đoạn 2008 đến 2017) 168 Bảng 3.3 Cơ cấu theo đặc điểm giới tính bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 – năm 2017 Dân tộc Nam Tỷ lệ % Nữ Tỷ lệ % Tổng Nhóm tội XPTD 743 98,15% 14 1,85% 757 Nhóm tội mua bán người 135 59,2% 93 40,8% 228 51 67,1% 25 32,9% 76 929 87,6% 132 12,4% 1061 NhómTội danh Nhóm tội làm nhục, hành hạ người khác, vu khống TỔNG (Nguồn: 800 án Tòa cấp tỉnh miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) Bảng 3.4 Cơ cấu theo đặc điểm độ tuổi bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 Độ tuổi NhómTội danh Nhóm tội XPTD Nhóm tội mua bán người Nhóm tội làm nhục, hành hạ người khác, vu khống TỔNG Dưới 18 Trên 45 18-30 tuổi 30-45 tuổi 63 523 142 29 757 22 190 16 228 12 52 12 76 63 597 344 57 1061 tuổi tuổi Tổng (Nguồn: 800 án Tòa cấp tỉnh miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) 169 Bảng 3.5 Cơ cấu theo đặc điểm nghề nghiệp bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 Nghề nghiệp Khơng có Nghề nghiệp Nghề nghề nghiệp khơng ổn nghiệp ổn định định Nhóm tội danh Tổng Nhóm tội XPTD 674 65 18 757 Nhóm tội mua bán người 118 93 17 228 48 19 76 187 414 346 1061 Nhóm tội làm nhục, hành hạ người khác, vu khống Tổng (Nguồn: 800 án Tòa cấp miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) Bảng 3.6 Cơ cấu theo đặc điểm hoàn cảnh gia đình bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 năm 2017 Hồn cảnh gia đình Gia đình Gia đình Gia nng khó khăn khơng đình Gia bạo đình lực, khiếm chiều quan tâm khơng đến Nhóm tội danh Nhóm tội XPTD đình Gia khuyết hạnh phúc 151 429 616 126 238 73 144 53 118 86 26 26 31 250 580 695 275 324 Nhóm tội mua bán người Nhóm tội làm nhục, hành hạ người khác, vu khống Tổng (Nguồn: 800 án Tòa cấp tỉnh miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) 170 Bảng 3.7 Cơ cấu theo đặc điểm tâm lý bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 Dấu hiệu tâm lý Nhóm tội XPTD Sai lệch sở thích, thói quen, nhu cầu Nhóm Nhóm tội tội MBN LN,HH,VK 453 76 Suy thoái đạo đức, nhân cách 184 165 65 Tâm lý trả thù, đố kị, ganh ghét 39 52 209 225 35 Coi trọng đồng tiền, vật chất 105 121 Xem thường người khác 320 155 cách thức thỏa mãn Hạn chế hiểu biết pháp luật, xem thường chống đối pháp luật (Nguồn: 800 án Tòa cấp tỉnh miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) Bảng 3.8 Cơ cấu theo đặc điểm sở thích, thói quen bị cáo phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 năm 2017 Sở thích, thói quen Số bị cáo Nghiện rượu/bia sử dụng chất kích thích 288 Xem tranh ảnh, video khiêu dâm/nghiện internet 366 (Nguồn: 800 án Tòa cấp tỉnh miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) 171 Bảng 3.9 Thống kê số lượng người phạm tội XPNPDD người địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ từ năm 2008 - năm 2017 STT Số bị cáo Tội danh Hiếp dâm 191 Hiếp dâm trẻ em 218 Cưỡng dâm 14 Cưỡng dâm trẻ em Giao cấu với trẻ em 238 Dâm ô trẻ em 87 Mua bán phụ nữ 149 Mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em 79 Làm nhục người khác 40 10 Vu khống 36 Tổng 1061 (Nguồn: 800 án Tòa cấp miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) Bảng 3.10 Thống kê trình độ học vấn người phạm tội XPNPDD người Tội danh Không Tiểu biết chữ học Nhóm tội XPTD 121 376 162 98 757 Nhóm tội mua bán người 21 47 64 92 228 13 58 76 155 481 226 195 1061 Trình độ học vấn Nhóm tội làm nhục, hành hạ người khác, vu khống Tổng THCS THPT Cao đẳng, Tổng Đại học (Nguồn: 800 án Tòa cấp miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) 172 Bảng 3.11 Bảng thống kê nơi cư trú người phạm tội XPNPDD người theo tội danh Nhóm tội danh Nhóm tội Nhóm tội Nhóm tội làm nhục, XPTD mua bán hành hạ người khác, người vu khống Khu vực Tổng Nông thôn 453 188 54 695 Thành thị 304 40 22 366 757 228 76 1061 Tổng (Nguồn: 800 án Tòa cấp miền ĐNB giai đoạn 2008 - 2017) 173 PHỤ LỤC Kết điều tra, khảo sát Bảng 4.1 Kết khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng phạm nhân phạm tội XPNPDD địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ phương pháp giáo dục nhà trường, giáo viên học Anh/chị có hài lịng với phương pháp giáo dục Số người Tỷ lệ (%) Chưa thực hài lịng 82 27,3 Khơng hài lịng 218 72,7 Hài lòng 0 Ý kiến khác……………………………………… 0 nhà trường, thầy giáo cịn học? (Số liệu khảo sát từ 300 phạm nhân Trại giam Z30A thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an (Xuân Lộc, Đồng Nai, tháng 6/2016) Bảng 4.2 Kết khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng phạm nhân phạm tội XPNPDD địa bàn tỉnh miền Đông Nam Bộ phương pháp giáo dục nhà trường, giáo viên học Anh chị đánh mức độ quan tâm, trao đổi Số Tỷ lệ người (%) 213 71 Có trao đổi không thường xuyên 78 26 Không thấy trao đổi Ý kiến khác……………………………………… 0 nhà trường, thầy giáo với gia đình trước kết học tập, rèn luyện hay vi phạm kỷ luật học Thường xuyên có trao đổi, phối hợp nhà trường gia đình (Số liệu khảo sát từ 300 phạm nhân Trại giam Z30A thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an (Xuân Lộc, Đồng Nai, tháng 6/2016) 174 ... thành nhân thân tiêu cực người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người 49 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG... luận nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người Chương 3: Thực trạng nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người từ thực tiễn tỉnh miền Đông Nam Bộ Chương 4: Các. .. luận thực tiễn nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người yếu tố tác động đến hình thành đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người địa bàn tỉnh miền Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người từ thực tiễn các tỉnh miền đông nam bộ , Nhân thân người phạm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người từ thực tiễn các tỉnh miền đông nam bộ