Nghiên cứu xác định loại vật nổ thông qua dấu vết ở hiện trường các vụ án có sử dụng chất nổ

149 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:43

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình Tác giả luận án Lê Xuân Cường LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc TS Nguyễn Văn Thủy GS.TS Ngơ Sỹ Hiền tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, có nhiều định hướng khoa học có giá trị giúp cho tác giả hoàn thành luận án Tác giả trân trọng cảm ơn tập thể Bộ môn Đạn, Khoa Vũ khí; Bộ mơn Vật liệu, Khoa Cơ khí; Phịng Sau đại học, Học viện Kỹ thuật Qn sự; Lữ đồn Cơng binh 543, Qn khu II; Trung tâm DASI, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phòng Giám định hố học Phịng Tham mưu, Viện Khoa học hình sự; nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp nhiều tài liệu, kiến thức khoa học đại đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận án Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn người thân gia đình thơng cảm, động viên chia sẻ khó khăn suốt thời gian làm luận án Tác giả luận án Lê Xuân Cường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận án Mục đích nghiên cứu luận án Đối tượng, phạm vi nội dung nghiên cứu luận án .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Cấu trúc luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT NỔ VÀ CÁC NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VẬT NỔ 1.1 Vật nổ tình hình sử dụng vật nổ tội phạm 1.1.1 Nguyên lý kết cấu vật nổ .5 1.1.2 Tình hình sử dụng vật nổ tội phạm 12 1.2 Quá trình biến đổi nổ tác dụng vật nổ 17 1.3 Công tác khám nghiệm trường vụ nổ vật nổ vai trò dấu vết nổ điều tra vụ nổ vật nổ .20 1.3.1 Công tác khám nghiệm trường vụ nổ vật nổ 20 1.3.2 Vai trò dấu vết nổ điều tra vụ nổ vật nổ 21 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến xác định loại vật nổ thông qua dấu vết trường vụ án có sử dụng chất nổ 22 1.4.1 Tình hình nghiên cứu giới .22 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 1.5 Các vấn đề cần nghiên cứu luận án 26 Kết luận chương 27 CHƯƠNG MƠ PHỎNG, PHÂN TÍCH Q TRÌNH NỔ CỦA VẬT NỔ .29 2.1 Mô tả phá hủy vỏ tác dụng xung nổ 29 2.1.1 Sự hình thành mảnh tác dụng xung nổ 30 2.1.2 Các hình dạng mảnh đặc trưng nổ 32 2.1.3 Tương tác sản phẩm nổ với môi trường xung quanh .34 2.1.3.1 Sự bay tán tác dụng mảnh 34 2.1.3.2 Tác dụng sóng va đập khơng khí .36 2.2 Mơ hình tốn học mơ q trình nổ vật nổ 40 2.2.1 Đặt toán nghiên cứu .40 2.2.2 Mơ hình tốn học mơ tả tính chất vật liệu thân vỏ, thuốc nổ môi trường .41 2.2.2.1 Mô hình tốn học mơ tả tính chất vật liệu thân vỏ 41 2.2.2.2 Mơ hình tốn học mơ tả tính chất thuốc nổ sản phẩm nổ .44 2.2.2.3 Mơ hình tốn học mơ tả tính chất khơng khí .45 2.2.3 Hệ phương trình mơ tả q trình hình thành lan truyền sóng nổ, biến dạng phá vỡ thân vỏ vật nổ, va đập với môi trường xung quanh 45 2.2.4 Phương pháp giải toán 50 2.3 Mơ q trình nổ va đập vật nổ với môi trường xung quanh phần mềm Ansys Autodyn-3D .52 2.3.1 Phần mềm Ansys Autodyn-3D .53 2.3.2 Bộ giải Lagrange 54 2.3.3 Lưới Lagrange .54 2.3.4 Ứng dụng mơ đun tính tốn song song Ansys mô thực nghiệm trường nổ 56 2.3.4.1 Phương pháp mơ q trình nổ vật nổ phần mềm Ansys Autodyn-3D áp dụng tính tốn song song 59 2.3.4.2 Mơ q trình nổ vật nổ 60 Kết luận chương 65 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH VẬT NỔ QUA DẤU VẾT NỔ 67 3.1 Mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp thực nghiệm 67 3.1.1 Mục đích .67 3.1.2 Yêu cầu 67 3.1.3 Nội dung 67 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm 67 3.1.4.1 Thử tĩnh thu mảnh hố cát 68 3.1.4.2 Xác định mật độ phân bố mảnh vật nổ 69 3.1.4.3 Xác định dấu vết nổ 71 3.2 Thực nghiệm nổ kết .72 3.2.1 Thực nghiệm nổ trường bắn 72 3.2.1.1 Điều kiện thực nghiệm 72 3.2.1.2 Thực nghiệm nổ trường bắn 72 3.2.2 Kết thực nghiệm 72 3.2.3 Phân tích số liệu thực nghiệm so sánh với tính tốn 75 3.2.3.1 So sánh kết thực nghiệm với phương pháp số 75 3.2.3.2 Sự phân bố mảnh sát thương theo khoảng cách 76 3.2.3.3 Khảo sát hình thái bề mặt mảnh vỏ từ vụ nổ vật nổ 77 3.2.4 Các kết thực nghiệm khác .84 3.2.4.1 Phân tích dấu vết sản phẩm nổ vật nổ không vỏ bọc phương pháp hoá học 84 3.2.4.2 Phân tích dấu vết sản phẩm nổ vật nổ không vỏ bọc thiết bị GCIONSCAN 86 3.2.4.3 Phân tích dấu vết dầu khống thuốc nổ tự chế thiết bị sắc ký khí khối phổ 89 Kết luận chương 91 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VẬT NỔ TỪ DẤU VẾT ĐỂ LẠI Ở HIỆN TRƯỜNG 92 4.1 Các dấu vết vụ nổ vật nổ thu lượm dấu vết nổ trường 92 4.1.1 Mảnh vỏ bọc, bao gói chi tiết vật nổ 92 4.1.2 Dấu vết sản phẩm nổ dấu vết thuốc nổ 98 4.1.3 Dấu vết tương tác với môi trường 100 4.1.4 Thu lượm dấu vết nổ trường .100 4.2 Phân tích phịng thí nghiệm 101 4.2.1 Xác định dấu vết thuốc nổ phương pháp hóa học 102 4.2.2 Phân tích dấu vết thuốc nổ thiết bị chuyên dụng 103 4.2.3 Phân tích dầu khống phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) 105 4.2.4 Phương pháp quan sát hình thái bề mặt mảnh vỏ vật nổ .107 4.3 Xác định số thông số kết cấu vật nổ thông qua mảnh văng trường 110 4.3.1 Xác định vận tốc chạm mảnh vào vật cản biết chiều sâu xuyên 110 4.3.2 Xác định vận tốc bay tản ban đầu mảnh theo vận tốc chạm vật cản .112 4.3.3 Xác định hệ số nhồi đường kính vật nổ 113 4.3.4 Tính tốn số trường hợp cụ thể 115 4.4 Xây dựng quy trình khám nghiệm xác định loại vật nổ thơng qua dấu vết trường vụ án có sử dụng chất nổ 118 Kết luận chương .121 KẾT LUẬN 123 KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 124 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 125 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .127 PHỤ LỤC 134 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU Ký hiệu λ f Cx S ρkk v m v0 vc + i ik pk K T Q D dкр dпр ρ0 mTN TH uH Lmax  X d  Diễn giải tên ký hiệu Độ dài tương đối mảnh Chiều rộng trung bình mảnh Hệ số lực cản diện Diện tích mi-den mảnh Mật độ khơng khí Tốc độ mảnh Khối lượng mảnh Tốc độ ban đầu mảnh Tốc độ chạm mục tiêu Thời gian diễn pha nén Xung riêng Giá trị tới hạn xung riêng Áp suất dư cực đại mặt sóng Hằng số Chu kỳ dao động riêng tòa nhà Nhiệt lượng nổ Tốc độ nổ thuốc nổ Đường kính tới hạn thuốc nổ Đường kính giới hạn Mật độ thuốc nổ Khối lượng liều thuốc nổ Nhiệt độ sản phẩm nổ Tốc độ sản phẩm nổ Chiều sâu xuyên mảnh vào vật cản Bề dày mảnh Khoảng cách từ tâm đến vật cản Đường kính vật nổ Hệ số nhồi Sxq Diện tích xung quanh mảnh Mật độ vật liệu vật cản vc DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Đơn vị mm mm mm2 kg/m3 m/s g m/s m/s s Pa.s Pa.s kPa kPa.Pa.s s Kcal/kg m/s mm mm kg/m3 kg C m/s mm mm m mm % mm2 g/cm3 CAND KHHS KTHS KNHT SVĐ PTHH DV,VC SPN SEM BXL IMS GC/MS Cơng an nhân dân Khoa học hình Kỹ thuật hình Khám nghiệm trường Sóng va đập Phần tử hữu hạn Dấu vết, vật chứng Sản phẩm nổ Kính hiển vi điện tử quét Bộ xử lý Phổ ion di động Sắc kí khí khối phổ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Thép cacbon dùng để chế tạo thân vỏ đầu đạn Bảng 1.2 Thành phần hoá học tính gang dẻo Bảng 1.3 Số liệu loại chất nổ tội phạm sử dụng .14 Bảng 2.1 Chu kỳ dao động riêng tòa nhà 39 Bảng 2.2 Áp suất dư tới hạn sóng va đập cho số đối tượng .40 Bảng 2.3 Giá trị số K 40 Bảng 2.4 Các dạng gây thương tích đặc trưng cho người .41 Bảng 2.5 Thông số vật liệu thân vỏ dùng mô 60 Bảng 2.6 Thông số loại thuốc nổ nhồi bên thân vỏ 61 Bảng 2.7 Một số thơng số q trình mơ nổ vật nổ thân vỏ thép 4340, thuốc nổ TNT .62 Bảng 2.8 Một số thông số q trình mơ nổ vật nổ thân vỏ gang, thuốc nổ Amaton 63 Bảng 2.9 Một số thơng số q trình mơ nổ vật nổ dạng hình trụ thân vỏ thép 4340, thuốc nổ TNT 64 Bảng 3.1 Nội dung thử nghiệm dấu vết nổ 71 Bảng 3.2 Dấu vết nổ thu trường lần thử nghiệm 73 Bảng 3.3 Số lượng mảnh vật nổ găm vào bia lần thử nghiệm 75 Bảng 3.4 Kết mô số thực nghiệm nổ vật nổ 75 Bảng 3.5 Số lượng mảnh văng vỏ vật nổ vào bia lần thử nghiệm 77 Bảng 3.6 Tổng hợp kết phân tích dấu vết nổ phương pháp hoá học 85 Bảng 3.7 Tổng hợp thơng số mẫu phân tích 88 Bảng 4.1 Kết tính tốn thơng số kết cấu vật nổ (, d) 116 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Vật nổ có vỏ bọc bên ngồi kim loại .8 Hình 1.2 Vật nổ có vỏ bọc bên ngồi ni lơng, giấy Hình 1.3 Vật nổ có vỏ bọc bên ngồi chai thủy tinh 10 Hình 1.4 Vật nổ có vỏ bọc bên ống tre, chai nhựa 10 Hình 1.5 Thuốc nổ trinitro toluen (TNT) 11 Hình 1.6 Vật nổ sử dụng ngịi khí 12 Hình 1.7 Vật nổ sử dụng ngòi nổ nhiệt 12 Hình 1.8 Mẫu thu vụ án (a) Lựu đạn cần, (b) Lựu đạn F1 15 Hình 1.9 Mẫu thu vụ án (a) bánh thuốc nổ TNT, (b) nụ xòe, dây cháy chậm 16 Hình 1.10 Mẫu thu vụ án (a) thuốc nổ Amơnit, (b) kíp nổ điện vi sai 17 Hình 1.11 Mẫu vật nổ tự tạo thu vụ án 17 Hình 1.12 Sự phụ thuộc tốc độ nổ vào đường kính tới hạn giới hạn 19 Hình 1.13 Sơ đồ trình nổ 20 Hình 2.1 Sơ đồ phóng mảnh SPN liều thuốc nổ .30 Hình 2.2 Đường biên mảnh bề mặt phá hủy vỏ bị đập vỡ 32 Hình 2.3 Sơ đồ phá hủy thép giịn (a), thép dẻo (b) 33 Hình 2.4 Các mảnh ống trụ tiêu chuẩn N0-12 (thép 60 thép 45) có chiều dài chiều dài thân vỏ 34 Hình 2.5 Mơ hình hình học toán .42 Hình 2.6 Mơ hình tốn sử dụng dạng lưới phần tử khác 51 Hình 2.7 Lưới thay Lagrange 55 Hình 2.8 Sơ đồ xử lý song song Ansys 56 Hình 2.9 Mơ hình mảnh va chạm vào cốc nước tính song song với lõi .57 Hình 2.10 Tỷ lệ sử dụng CPU tính tốn song song 58 Hình 2.11 Tỷ lệ sử dụng CPU tính tốn 58 Hình 2.12 Dạng mảnh vỏ vật nổ mô Ansys Autodyn-3D mảnh vỏ thu trường nổ 59 Hình 2.13 Mơ nổ vật nổ thân vỏ thép 4340, thuốc nổ TNT 61 Hình 2.14 Mô nổ vật nổ thân vỏ gang, thuốc nổ Amaton 62 Hình 2.15 Mơ nổ vật nổ thân vỏ thép 4340, thuốc nổ TNT 63 Hình 2.16 Mơ nổ vật nổ có vỏ bao gói lon bia chứa thuốc nổ TNT .64 Hình 2.17 Mơ nổ vật nổ có vỏ bao gói giấy chứa thuốc nổ TNT đặt trước cửa nhà 65 Hình 3.1 Sơ đồ thử tĩnh thu mảnh thùng phuy cát .69 Hình 3.2 Sơ đồ bố trí bia xác định mật độ phân bố mảnh theo khoảng cách 70 Hình 3.3 Dấu vết mảnh vật nổ thu thùng phuy cát 73 Hình 3.4 Ảnh chụp SEM/BSED bề mặt gẫy phá hủy mảnh đầu đạn 78 Hình 3.5 Ảnh chụp SEM/BSED mảnh đầu đạn .79 Hình 3.6 Phổ Rơnghen SEM/EDS bề mặt mẫu chưa xử lí .79 Hình 3.7 Ảnh chụp SEM/BSED mặt gẫy phá hủy mảnh đầu đạn 80 Hình 3.8 Ảnh chụp SEM/BSED mảnh vỏ vật nổ bị phá hủy sóng nổ gây .81 Hình 3.9 Ảnh chụp SEM/BSED mảnh vỏ vật nổ bẻ gẫy .81 Hình 3.10 Tổ chức tế vi mặt gẫy mảnh đầu đạn thép nổ 82 Hình 3.11 Tổ chức tế vi mảnh đầu đạn thép (a) dọc theo mặt gẫy mảnh đầu đạn, (b) vng góc với mặt gẫy .82 Hình 3.12 Tổ chức tế vi mặt phía mảnh vỏ đầu đạn thép .83 Hình 3.13 Phổ Plasmagram dịch chiết mẫu chi tiết vật nổ 86 Hình 3.14 Phổ Plasmagram dịch chiết mẫu ám khói muội xung quanh hố nổ 87 Hình 3.15 Phổ Plasmagram dịch chiết vật mang dấu vết 87 Hình 3.16 Phổ Plasmagram dịch chiết mẫu đất, đá hố nổ 88 Hình 3.17 Sắc đồ GC mẫu thuốc nổ n-Hexan 90 Hình 4.1 Dấu vết đứt gẫy (a) mảnh vỏ gang, (b) mảnh vỏ thép 93 Hình 4.2 Mảnh vỏ vật nổ (a) mảnh vỏ lựu đạn F1, (b) mảnh vỏ lựu đạn cần 93 Hình 4.3 Mảnh bao gói bên ngồi vật nổ (a) mảnh vỏ lon bia, (b) chi tiết nồi cơm điện 94 124 - Ứng dụng lý thuyết vật lý nổ, học môi trường liên tục thiết kế đạn, ứng dụng phần mềm Ansys Autodyn-3D để mơ q trình nổ giải toán ngược xác định tham số đặc trưng vật nổ từ có sở để xác định loại vật nổ; - Bằng phương pháp giải tích, mơ phỏng, phân tích dấu vết trường phịng thí nghiệm…luận án xây dựng phương pháp, quy trình KNHT xác định vật nổ thông qua dấu vết trường vụ án có sử dụng chất nổ, phục vụ cách có hiệu cơng tác điều tra Ngành Cơng an KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Luận án đưa phương pháp điển hình, xây dựng quy trình chung để xác định vật nổ, chưa có điều kiện nghiên cứu cho nhiều loại thuốc nổ vật liệu khác Cần tiếp tục nghiên cứu cụ thể cho số loại thuốc nổ tự chế vỏ bọc thường đối tượng tội phạm sử dụng Xây dựng liệu tra cứu dấu vết nổ, hồn thiện qui trình KNHT giám định vật nổ, đáp ứng tốt cho công tác điều tra hình DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 1 Lê Xuân Cường, Vũ Công Sáu, Ngơ Sỹ Hiền, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Thủy (2017), Nghiên cứu phân tích dầu khống có số thuốc nổ phương pháp sắc ký khí khối phổ, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân (ISSN 1859-0209), số 182 tháng 2/2017, tr 20-27 2 Lê Xn Cường, Đặng Văn Đồn, Ngơ Sỹ Hiền, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Văn Tính (2018), Phân tích thuốc nổ từ dấu vết 125 trường thiết bị GC-IONSCAN, Tạp chí Hố học ứng dụng (ISSN 1859-4069), số 2(42)/2018, tr 64-67 3 Lê Xuân Cường, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Thủy (2018), Phương pháp xác định hệ số nhồi đường kính vật nổ thông qua dấu vết mảnh văng trường, Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056), số năm 2018, tr 144-150 4 Le Xuan Cuong (2018), Research on Failure Features of Cased Explosive Device Under the Influence of Explosive Pulse, American Journal of Mechanical Engineering and Automation (ISSN 2381-6201), số 5(2)/2018, tr 23-29 5 Lê Xuân Cường, Đặng Văn Đồn, Phạm Cơng Thành, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thủy, Phan Văn Tuấn, Phan Thanh Phúc (2018), Ứng dụng tính tốn song song phần mềm Ansys Autodyn mơ q trình nổ vật nổ có vỏ bọc, Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056), số năm 2018, tr 87-93 6 Lê Xuân Cường, Nguyễn Văn Thủy, Trần Bá Tấn (2018), Giám định vật nổ điều tra hình thơng qua dấu vết trường, Tạp chí Hậu cần Kỹ thuật Cơng an nhân dân (ISSN 2525-2380), số 17 năm 2018, tr 26-29 7 Lê Xuân Cường, Phạm Thị Loan (2015), Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu nghiên cứu dấu vết nổ phục vụ điều tra tội phạm, Tạp chí Khoa học Công nghệ Môi trường Công an (ISSN 1859-4514), số 62 tháng 9/2015, tr 20-22 8 Lê Xuân Cường (2015), Giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng vật liệu nổ gây án, Tạp chí Cảnh sát phịng, chống tội phạm (ISSN 1859-4158), số (69)/2015, tr 6-7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt 126 Nguyễn Quốc Anh (2017), Nghiên cứu hiệu tạo mảnh đầu đạn sát thương rãnh tập trung ứng suất, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội Đoàn Văn Ban, Nguyễn Mậu Hân (2009), Xử lý song song phân tán, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Lê Xuân Cường (2013), Nghiên cứu đặc điểm vỡ mảnh vỏ bọc kim loại tác dụng sóng nổ, Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự, Hà Nội Lê Xuân Cường (2015), Nghiên cứu, xây dựng sở liệu loại bẫy nổ phục vụ KNHT, giám định vật nổ, Đề tài cấp Bộ Công an, mã số BC-2011-C54-19, nghiệm thu đạt loại xuất sắc Phan Nguyên Di (2001), Cơ học môi trường liên tục, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội Lê Công Dưỡng (1997), Vật liệu học, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trần Văn Định (2005), Cấu tạo tác dụng đạn dược lục quân, Học viện Kỹ thuật quân sự, Hà Nội Ngô Văn Giao, Dương Công Hùng, Đàm Quang Sang (2007), Cơ sở lý thuyết cháy nổ, Nhà xuất Quân đội Nhân dân, Hà Nội Ngô Văn Giao (2006), Cơng nghệ hóa nổ, Nhà xuất Qn đội nhân dân, Hà Nội 10 Ngô Sỹ Hiền (2012), Kỹ thuật hình sự, Nhà xuất Cơng an nhân dân, Hà Nội 11 Lê Ngọc Hồng, Lê Ngọc Thạch (1997), Cơ sở học môi trường liên tục lý thuyết đàn hồi, Nhà xuất KHKT, Hà Nội 12 Phạm Quốc Hùng (2001), Cơ sở lý thuyết cháy nổ, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội 13 Hà Minh Hùng, Đinh Bá Trụ (2003), Lý thuyết biến dạng dẻo, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 127 14 Nghiêm Hùng (1997), Sách tra cứu thép, gang thông dụng, Đại học Bách khoa Hà Nội 15 Nghiêm Hùng (2002), Vật liệu học sở, Nhà xuất KH & KT 16 Kiều Đình Kiểm (2005), Các sản phẩm dầu mỏ hóa dầu, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 17 Nguyễn Tiến Nghi (2012), Hóa học cơng nghệ sản xuất thuốc nổ phá, Nhà xuất Quân đội nhân dân 18 Ngô Tiến Quý (2008), Bảo vệ khám nghiệm trường, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 19 Trần Bá Tấn (2000), Sản xuất thử nghiệm trường bắn, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Thủy (2001), Vật lý nổ, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Thủy, Trần Văn Định (2007), Uy lực đạn, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội 22 Phạm Hùng Việt (2003), Cơ sở lý thuyết phương pháp sắc ký khí, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 23 Phạm Hùng Việt (2005), Sắc ký khí - Cơ sở lý thuyết khả ứng dụng, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Tiếng Anh 24 Alexander Straroselsky (2005), Damage and Cracking morphology, United Technologies Research Center, USA 25 Ansys Inc (2011), Ansys Workbench User’s Guide 26 A.-G.Geffroy, P.Longère, B.Leblé (2011), Fracture analysis and constitutive modelling of ship structure steel behaviour regarding explosion, Engineering Failure Analysis 128 27 ASM Handbook (1987), Fractography, ASM International,Vol 12, Materials Park, OH 28 Ananth Grama, Anshui Guptal George Karipis, Vipin Kumar (2003), Introduction to Parallel Computing, Pearson 29 Australian Government, Attorney – General’s Department (2015), Home – Made Explosives Awareness Guide 30 Barry Wilkingson, Michael Allen (1999), Parallel Programming, Technigues and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Prentice Hall New Jersey 31 Bates, Bates C.E (1986), Alloy Element Effects on Grey Iron Properties, Part II s.l : AFS Transaction, vol 154, p.889-912 32 Charles C Thomas (1965), Explosives And Bomsb Disposal Guide, 301-327 East Lawrence Avenue, Springfield, Ilinois, U.S.A 33 David P.B Samuelsson (2016), Analysis of microstructural strainfields in grey cast iron, Diploma work No 47/2011 at Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 34 Departments of the Army and the Air Force (1955), Military Explosive, Washington 25, D.C 35 Departments of the Amy (1959), Grenades and Pyrotechnics, FM 23-30 Headquarters, Washington 25, D.C 36 L.A.Glenn (2016), Air Blasts from Cased and Uncased Explosives, Lawrence Livermore National Security, Department of Energy, U.S 37 Gold, V.M and Baker, E.L (2008), A model for fracture of explosively driven metal shells, Engineering Fracture Mechanics, Vol 75, No 2, pp 275-289 38 Grady, D.E (1990), Particle size statistics in dynamic fragmentation, Journal of Applied Physics, Vol 68, No 12, pp 6099-6105 39 Goto.D.M, Becker.R.C, Orzchowshi.T.J, Springer.H.K,Sunwoo.A.J, 129 Syn.C.K (2007), Investigation of the Fracture and fragmentation of Explosively driven rings and cylinders, International Journal of Impact Engineering 40 Hertzberg, R W (1996), Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, 4th edition,Wiley, New York 41 Kim Waggoner (2007), Handbook of Forensic Services, FBI, U.S 42 ISO_945-1 (2008), Microstructure of cast irons, Part1 Graphite classification by visual analysis s.l : International Organization for Standardization 43 Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (2005), Post Blast Incident Management, Indonesia 44 Johnson GR, Cook WH (1985), Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures, Engng Fract Mech.; 21(1): 31-48 45 Kipp, M.E and Grady, D.E (1985), Dynamic fracture growth and interaction in one dimension, Journal of Mechanics and Physics of Solids, Vol 33, No 4, pp 399-415 46 Lennart, Elmquist and Diószegi, Attila (2008), Influence of Solidification on the Primary Austenite Structure of Grey Cast Iron, Jönköping: Department of Mechanical Engineering/Component Technology- Castings, Jönköping University, ISSN 404-0018 47 L, Collini, G, Nicoletto and R, Konecna (2007), Microstructure and mechanical properties of pearlitic gray cast iron, s.l.: Material Science and Engineering 48 M Sasikumar, Dinesh Shikhare, P Ravi Prakash (2000), Introduction to Parallel Processing, Prentice – Hall 49 Marinko Ugrčić, Miodrag Ivanišević (2015), Characterization of the 130 Natural Fragmentation of Explosive Ord-nance Using the Numerical Techniques Based on the FEM, Scientific Technical Review, Vol.65, No.4, pp.14-27 50 National Security Guard (2014), The Bombshell, Volume XXIV, India (Websie: www.nsg.nic.in) 51 Presented by Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), U.S.A (2013), Post Blast Investigations Course, International Law Enforcement Academy, Bangkok, Thailand 52 Rev.B of Barringger (2000), GC-IONSCAN operator’s manual part no 6811878 53 R.W Armstrong, J Worthington, in: R.W Rohde, B.M Butcher, J.R.Holland, C.K Harnes (Eds) (1964), Metallography Effects at High Strain Rates, Plenum Press, New York, NY, pp 401-414 54 Shaharuddin Salleh, Albert Y Zomaya (1999), Scheduling in Parallel Computing Systems, Kluwer Academic Publisher 55 Vogler TJ, Thornhill TF, Reinhart WD, Chhabildas LC, Grady DE, Wilson LT, Hurricane OA, Sunwoo AJ (2003), Fragmentation of materials in expanding tube experiments, Int J Impact Engng, 29: 735-746 56 Zhang, L., Jin, X and He, H (1999), Prediction of fragment number and size distribution in dynamic fracture, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol 32, No 5, pp 612-615 57 Zhou, F., Molinari, J.-F and Ramesh, K.T (2005), A cohesive model based fragmentation analysis - Effects of strain rates and initial defects distribution, International Journal of Solids and Structures, Vol 42, No 18-19, pp 5181-5207 Tiếng Nga 58 Аптуков В Н., МурзакаевР Т., ФонаревА В (1992), Прикладная 131 Теория Проникания, М., Наука 59 Аркулис Г Э (1987), Теория Пластичности, М., Металлургия 60 Бабкин А В., Колпаков В И., Охитин В Н., Селиванов В В (2000), Прикладная механика сплошных сред в 3-х т, Том – Численные методы в задачах физики взрыва и удара, М.: МГТУ им Баумана Н.Э 61 Волошенко-Климовицкий Ю Я (1965), Динамический предел текучести, М., Наука 62 Высокоскоростные ударные явления (1973), пер с англ, М., Мир 63 Станюкович К.П., Б.И Щехтер (1959), Физика взрыва, Гос Гос Изд Физик 64 Михайлов Н.П (2005), Основы физика взрыва, Санкт- Петербург 65 Орленко Л П (2006), Физика взрыва и удара, М., Физматлит 66 Орленко Л П (2004), Физика взрыва, Тoм 2, М., ФИЗМАТЛИТ 67 Фомин В М., Гулидов А И., Сапожников Г А и др (1999), Высокоскоростное взаймодействие тел, Новосибирск, изд-во СО РАН 68 Гельфанд Б.Е., Сильников М.В (2002), Фугасные эффекты взрывов, СПб, ООО, Издательство, Полигон PHỤ LỤC 132 Dấu vết mảnh số vụ nổ vật nổ  Chi tiết lựu đạn F1  Chi tiết lựu đạn cần 133  Chi tiết mảnh lựu đạn Chày  Mảnh tạo sẵn lựu đạn cần 134  Mảnh vật nổ có vỏ bọc hộp kim loại mỏng  Mảnh vật nổ thép 135  Mảnh chi tiết điện thoại di động 136  Mảnh vỡ nồi cơm điện chứa vật nổ 137  Mảnh kíp, dây cháy chậm  Mảnh vỏ vật nổ nhựa, giấy 138 ... với dấu vết nổ Việc phân biệt chúng để tìm xác dấu vết nổ khó khăn 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến xác định loại vật nổ thông qua dấu vết trường vụ án có sử dụng chất nổ 1.4.1... Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến xác định loại vật nổ thông qua dấu vết trường vụ án có sử dụng chất nổ 22 1.4.1 Tình hình nghiên cứu giới .22 1.4.2 Tình hình nghiên cứu. .. PHÁP XÁC ĐỊNH VẬT NỔ TỪ DẤU VẾT ĐỂ LẠI Ở HIỆN TRƯỜNG 92 4.1 Các dấu vết vụ nổ vật nổ thu lượm dấu vết nổ trường 92 4.1.1 Mảnh vỏ bọc, bao gói chi tiết vật nổ 92 4.1.2 Dấu vết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định loại vật nổ thông qua dấu vết ở hiện trường các vụ án có sử dụng chất nổ , Nghiên cứu xác định loại vật nổ thông qua dấu vết ở hiện trường các vụ án có sử dụng chất nổ

Mục lục

Xem thêm