Giải quyết tranh chấp đất đai bằng thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi

85 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN THANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN THANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số : 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ THỊ KIM ĐỊNH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu tơi hỗ trợ giáo viên hướng dẫn Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực kết đề tài trung thực, việc tham khảo có trích dẫn đầy đủ Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực Luận văn Người cam đoan Nguyễn Văn Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò giải tranh chấp đất đai thủ tục hành 1.2 Thẩm quyền, nguyên tắc trình tự giải tranh chấp đất đai thủ tục hành 15 1.3 Những yếu tố tác động đến giải tranh chấp đất đai thủ tục hành .26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI .31 2.1 Quy định pháp luật thủ tục giải tranh chấp đất đai thủ tục hành 31 2.2 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quãng Ngãi 44 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY 66 3.1 Phương hướng tăng cường giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi 66 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi .68 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TCĐĐ : Tranh chấp đất đai TAND : Tòa án nhân dân HTX : Hợp tác xã UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Lượng đơn giải tranh chấp, khiếu nại đất đai từ tháng 50 bảng 2.1 01/2015 đến 11/2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với lịch sử phát triển đất nước, sách, pháp luật quản lý đất đai Việt Nam có thay đổi theo thời kỳ Tương ứng với thời kỳ, hệ thống văn quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội lĩnh vực đất đai có điểm khác nhau, phù hợp với tình hình lịch sử, trị đất nước Tuy nhiên, việc thay đổi sách, pháp luật quản lý đất đai, với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kéo theo gia tăng số lượng phức tạp tính chất vụ tranh chấp đất đai, vùng đô thị hóa nhanh Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau, có ngun nhân từ sai sót cơng tác quản lý đất đai dẫn đến khó khăn giải Nhận thức điều đó, năm qua Nhà nước ta ban hành văn quy phạm pháp luật để điều chỉnh quan hệ pháp luật lĩnh vực đất đai Sự đời Luật đất đai năm 2013 văn quy phạm pháp luật khác khắc phục, giải tồn tại, hạn chế phát sinh lĩnh vực quản lý đất đai Tuy nhiên, đất đai lĩnh vực phức tạp, có nhiều vấn đề lịch sử để lại Trong đó, sách, pháp luật Nhà nước nhiều quy định chung chung, chưa thống nhất; việc giải thích, hướng dẫn quan có thẩm quyền chưa đầy đủ, kịp thời Do đó, năm vừa qua, tình hình giải tranh chấp đất đai quan nhà nước có thẩm quyền để xảy tình trạng chậm trễ, kéo dài, có vụ việc cấp “phớt lờ” ý kiến đạo cấp gây nên xúc ảnh hưởng đến niềm tin người dân đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước Thực tiễn giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi từ Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực có nhiều chuyển biến tích cực, giải số lượng lớn đơn yêu cầu, khiếu nại tranh chấp đất đai; khắc phục phần sai sót cơng tác quản lý đất đai trước Cũng nhiều địa phương khác toàn quốc, tỉnh Quảng Ngãi cịn gặp nhiều khó khăn giải tranh chấp đất đai xuất phát từ nguyên nhân phổ biến nguyên nhân mang tính đặc thù tỉnh Quảng Ngãi, dẫn đến chất lượng công tác chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng nhân dân Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Giải tranh chấp đất đai thủ tục hành từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài luận văn thạc sĩ ngành Luật hiến pháp luật hành chính, với mục đích nghiên cứu giải pháp hữu hiệu để tăng cường quản lý nhà nước phương diện pháp lý lẫn thực tiễn lĩnh vực đất đai tỉnh Quảng Ngãi Tình hình nghiên cứu Liên quan đến việc nghiên cứu quy định pháp luật đất đai nói chung giải tranh chấp đất đai nói riêng có nhiều cơng trình nghiên cứu khía cạnh khác như: Luận văn Thạc sĩ Luật học Nguyễn Thị Hảo, Khoa Luật - Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Hòa giải giải tranh chấp đất đai, năm 2014 Đề tài nghiên cứu, làm rõ mặt lý luận hòa giải giải tranh chấp đất đai; nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam hòa giải giải tranh chấp đất đai so sánh với quy định pháp luật nước khác quốc tế Nghiên cứu thực trạng giải tranh chấp đất đai đường hòa giải nhiều địa phương khác Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu quy định hòa giải giải tranh chấp đất đai Việt Nam, không sâu vào việc nghiên cứu tổng quan quy định pháp luật việc giải tranh chấp đất đai Luận văn Thạc sĩ Luật học Nguyễn Thị Hải Thanh, Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Giải tranh chấp đất đai Tòa án từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, năm 2016 Đề tài nghiên cứu lý luận chung giải tranh chấp giải tranh chấp đất đai; làm sáng tỏ mặt lý luận việc giải tranh chấp đất đai Tòa án, nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam giải tranh chấp đất đai Tịa án, qua đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam Luận văn thạc sĩ Luật học Trần Thanh Thủy, Khoa Luật – Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Pháp luật giải tranh chấp đất đai thông qua quan hành nhà nước địa bàn huyện Thanh Trì – Hà Nội, năm 2009 Đề tài nghiên cứu đề chung tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai thông qua quan hành nhà nước giai đoạn áp dụng Luật đất đai năm 2003 Đánh giá thực trạng pháp luật đất đai thơng qua việc tìm hiểu, phân tích thực trạng áp dụng địa bàn huyện Thanh Trì- Hà Nội, qua đưa định hướng đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện pháp luật giải tranh chấp đất đai nước ta Luận văn Thạc sĩ Luật học Nguyễn Văn Hoàng, Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Pháp luật hòa giải giải tranh chấp đất đai từ thực tiễn huyện Chương Mỹ, năm 2017 Đề tài nghiên cứu vấn đề chung thủ tục hòa giải pháp luật hòa giải giải tranh chấp đất đai thủ tục hành Đánh giá thực trạng quy định Luật đất đai năm 2013 hòa giải sở nghiên cứu thực tiễn áp dụng huyện Chương Mỹ Từ đề phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao chất lượng hịa giải nói cơng tác giải tranh chấp đất đai Bên cạnh có viết nghiên cứu tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tạp chí như: Nguyễn Thắng Lợi (2014), Giải pháp nâng cao hiệu chế giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số tháng 4/2014; Nguyễn Thắng Lợi (2013), Một số giải pháp đổi mơ hình giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 10/2013; Nguyễn Thắng Lợi (2013), Đổi chế giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai nước ta nay, Báo điện tử Bộ tư pháp Hầu hết cơng trình nghiên cứu thời gian qua đã nghiên cứu khía cạnh khác pháp luật liên quan đến giải tranh chấp đất đai thông qua thủ tục hành Tịa án, đề giải pháp, kiến nghị hay mà thực tiễn áp dụng cần xem xét Tuy nhiên, khả tiếp cận thông tin nghiên cứu tác giả, chưa có cơng trình nghiên cứu tổng quan giải tranh chấp đất đai thủ tục hành Do vậy, q trình nghiên cứu đề tài Luận văn mình, tác giả có tiếp thu, kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu trước làm sở để nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn giải đất đai thủ tục hành nói chung tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải tranh chấp đất đai thủ tục hành 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, nhiệm vụ đặt tác giả luận văn sau: - Làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, vai trị, thẩm quyền, ngun tắc trình tự giải tranh chấp đất đai thủ tục hành chính; yếu tố tác động đến giải tranh chấp đất đai thủ tục hành - Đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi; phân tích, làm sáng tỏ thành tựu hạn chế, nguyên nhân hạn chế - Đề phương hướng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc giải tranh chấp đất đai thủ tục hành Tiểu kết chương Trong nội dung chương này, luận văn cập nhật phân tích quy định pháp luật điểm giải TCĐĐ thủ tục hành Luật đất đai năm 2013 bao gồm phân tích nội dung văn pháp luật đất đai văn hướng dẫn giải TCĐĐ thủ tục hành chính; trình tự, thủ tục giải giải TCĐĐ thủ tục hành hậu pháp lý việc giải giải TCĐĐ thủ tục hành Luận văn tiếp tục đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác giải TCĐĐ thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi từ việc phân tích điều kiện đặc thù tỉnh Quảng Ngãi (về địa lý, tự nhiên, đất đai); đưa số liệu thống kê thực tiễn giải TCĐĐ thủ tục hành qua số vụ việc cụ thể; đồng thời sở thực tiễn đó, luận văn hạn chế nguyên nhân hạn chế bật lên hạn chế như: chất lượng hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thấp; giải tranh chấp không triệt để, thiếu tính khách quan 65 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI BẰNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi Trên sở phân tích, đánh giá đây, thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung vào số định hướng sau nhằm tăng cường công tác giải TCĐĐ thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi Một là, đề cao vai trò hoạt động hòa giải giải TCĐĐ trách nhiệm quyền, đồn thể quần chúng sở Có nhiều quan điểm cho cần thiết bãi bỏ quy định hịa giải bắt buộc UBND cấp xã hoạt động mang tính hình thức, thủ tục, khơng hiệu quả, đơi cơng tác cịn gây áp lực lên quan có thẩm quyền giải sau UBND Tịa án Tuy nhiên, quan điểm chúng tơi việc bãi bỏ quy định hịa giải bắt buộc đánh nguyên tắc tôn trọng tự nguyện bên quan hệ dân sự, đơi lúc nóng nảy quyền lợi bị xâm phạm sau bên gặp để tự thỏa thuận quyền lợi Các văn cấp tỉnh, huyện ban hành công tác cần ý số vấn đề sau: - Đề cao vai trị quyền địa phương (là chủ thể tham gia hòa giải) thể lĩnh vực quản lý, có liên quan đến vụ việc TCĐĐ nâng cao chất lượng buổi hòa giải, đồng thời tạo gần gũi, thân mật, giảm mâu thuẫn bên lợi ích - Hoạt động hịa giải tự nguyện chất hoạt động có tham gia chủ thể thực hành vi hành chính, phải có chế thể tôn trọng công dân hoạt động hành 66 Hai là, cơng khai minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với công tác giải TCĐĐ Trong văn hướng dẫn địa phương công tác này, phải quy định rõ ràng hơn, cụ thể trình tự, thủ tục để giải tranh chấp văn luật nhằm giúp người dân định hướng, thực quy định Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng đến quyền yêu cầu giải quyết, quyền khiếu nại định giải TCĐĐ, văn cần cập nhật, giải khó khăn người dân Điều giúp người dân có nhìn thiện cảm hơn, đặt niềm tin với quan có thẩm quyền giải TCĐĐ xảy tranh chấp Cơng khai minh bạch cịn bao gồm thông tin liên quan đến nội dung xác minh quan có thẩm quyền cụ thể quan để người dân có giám sát hoạt động họ, để thực quyền cơng dân khác, bảo vệ quyền lợi Ba là, có chế phối hợp cơng tác xác minh để giải TCĐĐ Hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn hướng dẫn liên quan đến trình tự, thủ tục giải TCĐĐ thủ tục hành (kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016) văn phân công nhiệm vụ cụ thể quan có trách nhiệm giải TCĐĐ Tuy nhiên cần phải nhận thức rõ nguyên nhân gây nên hàng loạt vụ TCĐĐ sai phạm công tác quản lý đất đai trước đây, qua nhiều thời kỳ lịch sử thông tin, tài liệu liên quan tới công tác quản lý đất đai liên quan đến nhiều quan, nhiều cấp khác Đồng thời nhiều trường hợp, q trình giải tranh chấp cần có phối hợp quan hành pháp, tư pháp Lấy ví dụ việc giải TCĐĐ UBND huyện, đương trước có va chạm với liên quan đến việc tranh chấp này, trình xác minh cần thiết thu thập tài liệu liên quan quan Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 67 dân Xuất phát từ đặc thù ngành này, việc có chế phối hợp giải vướng mắc phối hợp thực ủy thác thực để giải tranh chấp Chính việc xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giúp quan có thẩm quyền hạn chế việc chậm tiến độ xác minh, chất lượng công tác giải nâng cao hơn, thể tính chất phân cơng, phối hợp quan nhà nước máy nhà nước Bốn là, trọng hoạt động tiếp nhận đơn yêu cầu, hướng dẫn người dân đến yêu cầu giải Đây bước để người dân tiếp cận hoạt động giải TCĐĐ quan nhà nước có thẩm quyền, tưởng chừng hoạt động mang tính chất hành chính, lại mang ý nghĩa quan trọng trình giải TCĐĐ sau Như phân tích tính quan trọng hoạt động tiếp dân, tiếp nhận đơn hướng dẫn người dân, nhận thấy cần thiết xây dựng nguyên tắc, quy chuẩn hành vi cụ thể cán bộ, công chức phân công công tác Đối với hoạt động cán bộ, công chức, viên chức công tác nghiệp vụ phải tuân theo quy định Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; quy định khác ngành, nghề Cần nhận thức tính nhạy cảm cơng tác giải TCĐĐ, cần phải có quy chuẩn, đắn, hợp lý công tác tiếp nhận, hướng dẫn ban đầu này, nhằm định hướng tâm lý, cách thức giải người yêu cầu giải quyết, tránh gây nên tâm lý ức chế, gây khó khăn cho cơng tác giải sau 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi Trên sở phương hướng để tăng cường công tác giải TCĐĐ thủ tục hành chính, luận văn đề xuất số giải pháp mang tính kịp thời, giải vướng mắc, hạn chế công tác làm kéo dài thời 68 gian giải quyết, chất lượng giải không đảm bảo, niềm tin nhân dân quan có thẩm quyền giải 3.2.1 Đề phịng phát sinh tranh chấp đất đai Phải khẳng định lại khó khăn tính nhạy cảm giải TCĐĐ, việc đề phịng, hạn chế TCĐĐ phát sinh cách thức để tăng cường giải TCĐĐ hữu hiệu Chúng đề số giải pháp sau: Thứ nhất, trọng chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai Ý thức pháp luật người sử dụng đất ảnh hưởng lớn đến tình hình TCĐĐ địa phương Khi người dân hiểu rõ quy định pháp luật đất đai, trước tiên họ điều chỉnh hành vi thực quyền, nghĩa vụ ngời sử dụng đất; sau nhận thức hành vi người khác trình sử dụng đất, từ hạn chế tranh chấp Thậm chí, xảy tranh chấp, có hiểu biết pháp luật họ dễ dàng chấp nhận định pháp luật quan có thẩm quyền mà không khiếu nại Thứ hai, tiếp tục thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất quy định pháp luật Vì nhiều lý từ phía người sử dụng đất từ phía quan quản lý đất đai, việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất chưa tồn diện, chưa rõ ranh giới việc tranh chấp q trình sử dụng đất cịn tiếp tục diễn Theo chúng tơi, phải có rà sốt tiến hành cấp chứng nhận quyền sử dụng đất toàn diện cho người dân Thứ ba, chủ động khắc phục vi phạm công tác quản lý đất đai trước đây, đặc biệt công tác thu hồi đất, đo đạc, xác định ranh giới Qua thời kỳ quản lý đất đai, sai phạm cán làm nhiệm vụ thực tế tồn nhiều thực tế, hàng loạt vụ tranh chấp đưa vào trình tự, thủ tục giải theo chúng tơi cịn hàng loạt sai phạm nhiều nơi khác chưa hình thành nên tranh chấp chủ thể nên chưa đưa giải Thứ tư, có chế phối hợp quan, ban ngành có liên quan 69 công tác quản lý đất đai mà trọng tâm Sở Tài nguyên Môi trường (cấp tỉnh) Phịng Tài ngun Mơi trường (cấp huyện) Cơ chế địi hỏi trao đổi thơng tin, phối hợp trao đổi quan điểm giải quyết, cung cấp hồ sơ, tài liệu Hạn chế thấp việc bị động xảy tranh chấp Do đó, quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện cần phải lập tổ, nhóm chun biệt nhằm phối hợp rà sốt để phát khắc phục dần vi phạm trước công tác quản lý đất đai 3.2.2 Về công tác tổ chức thực pháp luật Đây phần giải pháp quan trọng nhất, đối tượng tác động rộng, để thực tốt công tác tổ chức thực pháp luật cần phải thực nhiều biện pháp, nhiều quan khác nhau, đồng thời phải có tính cập nhật, kịp thời đáp ứng nhu cầu từ phía người dân Chúng tơi đề số giải pháp sau: Thứ nhất, cơng tác hịa giải UBND cấp xã Việc quy định trình tự, thủ tục giải TCĐĐ cần quy định bổ sung thêm số vấn đề sau: - Trong thời hạn xác minh để chuẩn bị hịa giải, cơng chức địa ngồi việc tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp; thu thập tài liệu có liên quan có bên cung cấp, cịn cần phải đánh giá tình hình mâu thuẫn bên tranh chấp để báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng hòa giải Điều giúp Hội đồng hịa giải có nhìn sâu rộng hơn, giải hợp lý sở quy định pháp luật - Trường hợp hịa giải khơng thành, cịn thời hạn hòa giải tranh chấp, xét thấy hịa giải được, Hội đồng hịa giải cần chủ động tiếp tục hòa giải nhằm hạn chế việc tranh chấp kéo dài - Phải có điều chỉnh hành vi bên tranh chấp hoạt động Sự điều chỉnh khơng mang tính quyền uy - phục tùng nguyên tắc Bộ luật hình sự, phối hợp cấp địa phương việc động 70 viên, nhắc nhở bên tranh chấp tham gia hoạt động hòa giải Thứ hai, xây dựng chế độ thơng tin mang tính cơng khai, minh bạch tồn hoạt động giải TCĐĐ Thực tế nhiều ban ngành khác, chế độ công khai thông tin hoạt động nghiệp vụ phát triển với phát triển khoa học cơng nghệ Lấy ví dụ ngành Tịa án, bắt đầu áp dụng cơng bố án có hiệu lực qua q trình xét xử, cơng khai đầy đủ thơng tin Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Bị cáo, quan điểm xét xử, hình phạt cụ thể mà khơng hạn chế thông tin Trong hoạt động giải TCĐĐ vậy, có cơng khai thơng tin từ trình tự, thủ tục giải quyết; quan có thẩm quyền, địa quan; người trực tiếp giải vụ việc riêng biết; giai đoạn giải thể tính chuyên nghiệp giải quyết, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, đồng thời giúp người dân giám sát tốt hoạt động Thứ ba, phải xây dựng quy chế phối hợp quan giải tranh chấp bao gồm UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh quan tư pháp việc trao đổi thông tin liên quan đến giải TCĐĐ Hiện nay, công tác giải TCĐĐ tỉnh Quảng Ngãi sở áp dụng quy định Luật đất đai, văn hướng dẫn văn cấp tỉnh, huyện ban hành nội UBND, chưa có văn liên ngành phối hợp trao đổi thông tin, thu thập tài liệu, chứng để giải tranh chấp Việc xây dựng quy chế phối hợp dựa nguyên tắc phối hợp quan nhà nước với nhau, phải tuân thủ nguyên tắc đặc thù ngành quan Cơng an, Viện kiểm sát, Tịa án Thứ tư, xây dựng Quy chế tiếp cơng dân nói chung, có hoạt động tiếp cơng dân đến u cầu giải TCĐĐ Trên sở quy định tiếp công dân Luật tiếp công dân, cần phải xây dựng cụ thể cách ứng xử; xử lý tình huống; việc phân loại hướng 71 dẫn kịp thời cho người dân đến yêu cầu; yêu cầu trình độ, kinh nghiệm cán thực nhiệm vụ Theo đó, việc xây dựng Quy chế cần ý số vấn đề sau: - Người tiếp cơng dân đến u cầu phải có thái độ ứng xử mực, chia sẻ thông cảm quyền lợi công dân bị ảnh hưởng, khơng có thái độ gây phiền hà, nhũng nhiễu hay vụ lợi cá nhân - Nhanh chóng xử lý thắc mắc người dân yêu cầu giải quyết, xét thấy chưa đúng, chưa đầy đủ phải hướng dẫn trực tiếp hẹn lịch sau Tránh việc thờ với yêu cầu người dân - Trình độ, kinh nghiệm cán tiếp công dân yếu tố đóng vai trị định hoạt động Việc cử cán tiếp công dân không tùy nghi mà phải lựa chọn từ tiêu chí quy định cụ thể, đòi hỏi phải nắm vững tổng quan pháp luật đất đai, trình tự, thủ tục giải TCĐĐ nhằm có tư vấn kịp thời cho người dân Cuối cùng, công tác bồi dưỡng cán bộ, phân bổ nhân thực công tác giải TCĐĐ phải trọng Đầu tiên việc bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán tham gia giải TCĐĐ, cải thiện điều kiện làm việc, sở vật chất, song song với việc tra, kiểm tra công tác nghiệp vụ năm Việc thực nhiệm vụ giải TCĐĐ không nên mang tính kiêm nhiệm, mà phải chuyên biệt để đảm bảo chất lượng 3.2.3 Giải triệt để vụ tranh chấp kéo dài, khiếu nại vượt cấp sai phạm công tác quản lý đất đai thời kỳ trước Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nay, số vụ TCĐĐ sai phạm công tác quản lý đất đai thời kỳ trước thực tế nhiều, bật lên số vụ tranh chấp gây nên dư luận xấu, xuất đối tượng lợi dụng tình hình để chống phá Đảng, Nhà nước Chính quyền địa phương tập trung giải quyết, nhiều lần đối thoại, hịa giải có đạo cấp ủy địa phương nhiên vụ tranh chấp chưa đến hồi kết, bật vụ tranh 72 chấp đất lâm nghiệp xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi lâm trường thuộc xã Ba Nam Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi gây an ninh trật tự địa phương mức đáng báo động Giải pháp để kịp thời giải tranh chấp sai phạm công tác quản lý đất đai trước cần ý: Thứ nhất, phải kiên xử lý cán có sai phạm công tác quản lý đất đai Việc xử lý này, việc thực thi quy định pháp luật người thực hành vi trái với quy định Nhà nước, lấy lại niềm tin người dân, xoa dịu bớt căng thẳng, ức chế người dân bị ảnh hưởng quyền lợi cho sai phạm cán Cùng với việc kiểm tra, xác minh liên quan đến vụ tranh chấp, tổ/ đội phân công nhiệm vụ cần kiêm nhiệm vụ xác định trách nhiệm ai, thời điểm có liên quan đến sai phạm Từ đó, với kết luận giải tranh chấp, phải kèm việc xử lý vi phạm cán quản lý đất đai Việc xử lý khơng nên có vùng cấm, mức độ xử lý mức độ xử lý cán bộ, cơng chức có vi phạm, có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tránh bỏ lọt tội phạm Thứ hai, không nên giới hạn công tác đối thoại người có thẩm quyền giải người dân bị ảnh hưởng quyền lợi Khác với hoạt động hịa giải theo trình tự, thủ tục giải tranh chấp, hoạt động tiếp dân theo quy định Luật tiếp công dân; công tác đối thoại người có thẩm quyền người dân có xúc TCĐĐ việc người có thẩm quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân, với chia sẻ khó khăn cơng tác giải quyết, thẳng thắn nhìn vào nhận khuyết điểm sai phạm Trong hoạt động này, việc tổ chức thực phải mang tính chủ động, khơng đợi chờ đến người dân có khiếu nại vượt cấp gây áp lực tiến hành thực Qua hoạt động giúp người dân thấu hiểu khó khăn quan có thẩm quyền giải tranh chấp, làm giảm 73 nhiệt tâm lý căng thẳng người dân Từ việc giải tranh chấp sn sẻ hơn, thuận lợi từ hai bên tranh chấp công tác giải quan nhà nước Thứ ba, việc xử lý tranh chấp không nên tạo tiền lệ “xấu” sau Chính sai phạm cơng tác quản lý đất đai, nên giải tranh chấp thực quy định pháp luật đất đai khơng có khả thi hành, có khả lại gây phương hại đến lợi ích nhiều người Cách thức giải chất lượng việc tự hòa giải, thỏa thuận bên với giám sát quan quản lý đất đai Không nên tạo tâm lý cho người dân việc giải loại tranh chấp này, có tư tưởng ỷ lại, coi thường sách pháp luật Nhà nước, lợi dụng tình hình để trục lợi gây an ninh trật tự địa phương Do địi hỏi việc giải tranh chấp phải triệt để, quy định pháp luật, không nên xử lý theo hướng “hợp tình, hợp lý” tạo nên tiền lệ xấu sau Đặc biệt phận người dân có hiểu biết pháp luật hạn chế, việc để lại tiền lệ xấu thúc đẩy họ khiếu nại khắp nơi vượt cấp, gây khó khăn cho hoạt động bình thường quan nhà nước Thứ tư, phải trọng đến quan điểm đạo cấp ủy địa phương cấp Đối với TCĐĐ này, hậu đem lại cho tình hình an ninh trật tự địa phương khơng thể lường trước được, đặc biệt tình hình phát triển kinh tế xã hội nay, người dân đòi hỏi quyền lợi cao Khi gặp khó khăn công tác giải quyết, cần thiết phải dự lường tình hình báo cáo cấp ủy địa phương để sớm có đạo kịp thời, tránh việc để hậu xảy nghiêm trọng báo cáo Đồng thời, cấp ủy địa phương thẩm quyền mình, có đạo kịp thời với quan, ban ngành khác có liên quan để phối hợp trơng công tác giải 74 Tiểu kết chương Trong nội dung chương 3, sở nghiên cứu thực tiễn giải TCĐĐ thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi quy định pháp luật, luận văn đưa định hướng tổng thể cơng tác để có giải pháp cụ thể như: Đề cao vai trò hoạt động hòa giải giải TCĐĐ trách nhiệm quyền, đồn thể quần chúng sở; Cơng khai minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với cơng tác giải TCĐĐ; Có chế phối hợp công tác xác minh để giải TCĐĐ; Chú trọng hoạt động tiếp nhận đơn yêu cầu, hướng dẫn người dân đến yêu cầu giải Trên sở định hướng này, luận văn đề giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác giải TCĐĐ gồm: Giải pháp đề phòng phát sinh TCĐĐ; Giải pháp công tác tổ chức thực pháp luật; Giải pháp giải triệt để vụ tranh chấp kéo dài, khiếu nại vượt cấp sai phạm công tác quản lý đất đai thời kỳ trước 75 KẾT LUẬN TCĐĐ xuất thời điểm lịch sử nào, hình thái kinh tế xã hội Hậu đem lại từ TCĐĐ lớn an ninh trị, kinh tế - xã hội không giải kịp thời Việc nghiên cứu tìm phương hướng, giải pháp để tăng cường công tác cần thiết Pháp luật đất đai hành đánh giá cao trình độ lập pháp chất lượng thực thi pháp luật sống so với pháp luật đất đai thời kỳ trước Tuy nhiên, bất cập hạn chế pháp luật cịn khơng từ nguyên nhân lập pháp mà đặc thù địa phương, sai phạm công tác quản lý đất đai trước Thơng qua việc phân tích quy định pháp luật giải TCĐĐ thủ tục hành chính, kết hợp với nghiên cứu thực tiễn giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi, luận văn phân tích, đánh giá mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân hạn chế việc giải TCĐĐ tỉnh Quảng Ngãi Từ đó, cho thấy cần tiếp tục trì việc giải TCĐĐ thủ tục hành ngồi thủ tục giải Tịa án, Tòa án quan tài phán độc lập xét chất quan hệ TCĐĐ, quan hệ dân thông thường, cần tôn trọng quyền công dân Việc giải thủ tục hành mang tính ràng buộc người tranh chấp, việc thực ý chí, tự nguyện kịp thời Trên sở quy định pháp luật hành đất đai, nguyên tắc xây dựng máy nhà nước yêu cầu cải cách hành nay, luận văn đề phương hướng, giải pháp nhằm giải kịp thời TCĐĐ, tồn đọng, kéo dài hình thành nên chế giải TCĐĐ phù hợp, chất lượng thời gian đến Nội dung Luận văn nhằm góp phần bổ sung giải pháp cho địa phương, quan điểm tham khảo cho việc hoàn thiện pháp luật đất đai sau 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 11/5/2014, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Bộ luật dân sự, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Bộ luật tố tụng dân sự, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2014) Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, ban hành ngày 23/7/2014, Quảng Ngãi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2016) Quy định trình tự, thủ tục giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền quan hành nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ban hành ngày 13/01/2016, Quảng Ngãi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2016) Quy định cưỡng chế thi hành định giải tranh chấp đất đai, định cơng nhận hịa giải thành địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ban hành ngày 22/4/2016, Quảng Ngãi II CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đông Yên (2018) Dự án đo đạc, lập đồ địa TP Quảng Ngãi: nhiều vướng mắc, Báo điện tử Quảng Ngãi, http://baoquangngai.vn/channel/2024/201807/du-an-do-dac-lap-ban-do-diachinh-tpquang-ngai-con-nhieu-vuong-mac-2902049/ M.Tồn (2016) Quảng Ngãi: Xót xa dự án “treo”, Báo điện tử Quảng Ngãi, http://baoquangngai.vn/channel/2025/201603/quang-ngai-xot-xa-nhungdu-an-treo-2679647/ 10 Ngọc Khánh (2018) Tranh chấp đất đai Quảng Ngãi: Chính quyền “phớt lờ” Kết luận tra?, Báo điện tửcủa Bộ Tài nguyên Môi trường, https://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/tranh-chap-dat-dai-tai-quang-ngaichinh-quyen-phot-lo-ket-luan-thanh-tra-1257979.html 11 Nguyễn Đăng Lâm (2014) Thành tựu kinh tế Quảng Ngãi sau 25 năm tái lập tỉnh, Báo điện tử Việt Nam Plus, https://www.vietnamplus.vn/thanh-tuukinh-te-cua-quang-ngai-sau-25-nam-tai-lap-tinh/268497.vnp 12 Nguyễn Như Ý (chủ biên) Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2001 13 N.T (2014) Vụ tranh chấp đất rừng xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi: Sẽ phân bổ lại quỹ đất để người dân tiếp tục sản xuất, Báo điện tử Công an thành phố Đà Nẵng, http://cadn.com.vn/news/75_123399_vutranh-cha-p-da-t-ru-ng-ta-i-xa-ha-nh-du-ng-h-ng.aspx 14 Ngọc Phó (2017) Quảng Ngãi: Hủy định công nhận khiếu nại ông Trương Thức, Báo điện tử Thanh tra, http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieutra-qua-don-thu/quang-ngai-huy-quyet-dinh-cong-nhan-khieu-nai-cua-ongtruong-thuc_t114c39n125244 15 PBGDPL (2018) Đảm bảo giá trị pháp lý cho kết hòa giải thành sở, Trang thông tin điện tử Sở tư pháp tỉnh Yên Bái, http://sotuphap.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tintuc.aspx?ItemID=80&l=Tinhoatdong&lv=9 16 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (2018) Chức nhiệm vụ Phịng Tài ngun mơi trường, Cổng thơng tin điện tử Thành phố Quảng Ngãi, http://www.quangngai.gov.vn/vi/ThanhPho/Pages/qnp-phongTNMT-qnpstatic-42-qnpdyn-0-qnpsite-1.html 17 Thu Hoài (2017) Quảng Ngãi kỷ luật hàng loạt cán liên quan đến sai phạm quản lý đất rừng, Trang thông tin điện tử Ủy ban kiểm tra trung ương,http://ubkttw.vn/nghien-cuu-trao-doi/ /asset_publisher/bHGXXiPdpxRC/content/quang-ngai-ky-luat-hang-loat-canbo-lien-quan-en-sai-pham-trong-quan-ly-at-rung?inheritRedirect=false 18 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999) Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 19 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003) Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học (Phần Luật đất đai, Lao động, Tư pháp quốc tế), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 20 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005) Giáo trình Luật Đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội 21 Trung tâm từ điển học (1996) Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 22 T.Trực (2018) Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị kiện tòa lần tháng, Báo điện tử Người lao động, https://nld.com.vn/thoi-su/chu-tich-tinh-quangngai-bi-kien-ra-toa-5-lan-trong-mot-thang-20180528170602666.htm ... tự giải tranh chấp đất đai thủ tục hành chính; yếu tố tác động đến giải tranh chấp đất đai thủ tục hành - Đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng. .. luận giải tranh chấp đất đai thủ tục hành Chương 2: Thực trạng giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Phương hướng giải pháp tăng cường giải tranh chấp đất đai thủ tục hành. .. TỤC HÀNH CHÍNH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI .31 2.1 Quy định pháp luật thủ tục giải tranh chấp đất đai thủ tục hành 31 2.2 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai thủ tục hành tỉnh Quãng Ngãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp đất đai bằng thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi , Giải quyết tranh chấp đất đai bằng thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi