Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính đối với các công ty niêm yết có giao dịch sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán​

125 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2021, 15:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH oOo VŨ THỊ PHƯƠNG MAI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT CĨ GIAO DỊCH SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH oOo VŨ THỊ PHƯƠNG MAI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT CĨ GIAO DỊCH SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN PHÚC SINH Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Vũ Thị Phương Mai học viên Cao học chun ngành Kế tốn, khóa 25, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài cơng ty niêm yết có giao dịch sản phẩm phái sinh thị trường chứng khốn” (Gọi tắt “Luận văn”) Tơi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Kết nghiên cứu trình bày Luận văn tác giả trực tiếp thực với số liệu, thông tin khách quan trung thực Học viên thực Vũ Thị Phương Mai MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu công bố nước 1.1.2 Các nghiên cứu cơng bố nước ngồi 1.2 Nhận xét nghiên cứu trước xác định khe hổng nghiên cứu 1.2.1 Nhận xét nghiên cứu trước 1.2.2 Xác định khe hổng nghiên cứu 10 1.3 Kết luận chương 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Giải thích số thuật ngữ khái niệm liên quan 11 2.1.1 Chất lượng thông tin 11 2.1.2 Chất lượng thơng tin báo cáo tài 11 2.1.3 Thơng tin tài hữu ích 12 2.2 Tổng quan thị trường chứng khoán phái sinh 14 2.2.1 Chứng khoán phái sinh 14 2.2.2 Thị trường chứng khoán phái sinh 15 2.2.3 Phương thức giao dịch 15 2.2.4 Hàng hóa giao dịch 16 2.2.5 Thành viên giao dịch 16 2.2.6 Cơ chế giao dịch 17 2.2.7 Vai trị cơng cụ chứng khoán phái sinh 17 2.2.8 Quy định pháp lý kế toán CCTCPS Việt Nam 19 2.3 Các lý thuyết vận dụng cho nghiên cứu 20 2.3.1 Lý thuyết ủy nhiệm 20 2.3.2 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực 22 2.3.3 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 22 2.3.4 Lý thuyết tín hiệu 23 2.3.5 Lý thuyết hợp đồng 23 2.3.6 Quan điểm quản trị chất lượng toàn diện 24 2.4 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 26 3.2 Mơ hình lý thuyết nghiên cứu 30 3.3 Thiết kế nghiên cứu 31 3.3.1 Thang đo đặc tính thích hợp 32 3.3.2 Thang đo đặc tính trình bày trung thực 34 3.3.3 Thang đo đặc tính hiểu 36 3.3.4 Thang đo đặc tính so sánh 36 3.3.5 Thang đo đặc tính kịp thời 38 3.4 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 39 4.1 Thống kê mô tả 39 4.1.1 Thống kê mô tả biến định tính 39 4.1.2 Kết đánh giá thực trạng CL BCTC CTNY 40 4.2 Kiểm định thang đo biến độc lập 43 4.2.1 Kiểm định thang đo Hành vi quản trị lợi nhuận 43 4.2.2 Kiểm định thang đo Vai trò hội đồng quản trị 44 4.2.3 Kiểm định thang đo Hiệu HTKSNB 44 4.2.4 Kiểm định thang đo Công nghệ thông tin 45 4.2.5 Kiểm định thang đo Trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên 45 4.2.6 Kiểm định thang đo Đào tạo bồi dưỡng 46 4.2.7 Kiểm định thang đo Kiểm toán độc lập 47 4.2.8 Kiểm định thang đo Sự hồn thiện mơi trường pháp lý 47 4.3 Kiểm định thang đo đặc tính chất lượng 48 4.3.1 Kiểm định thang đo Đặc tính thích hợp 48 4.3.2 Kiểm định thang đo Đặc tính trình bày trung thực 48 4.3.3 Kiểm định thang đo Đặc tính hiểu 49 4.3.4 Kiểm định thang đo Đặc tính so sánh 50 4.3.5 Kiểm định thang đo Đặc tính kịp thời 50 4.4 Phân tích nhân tố 51 4.4.1 Phân tích nhân tố nhóm biến phụ thuộc 51 4.4.2 Phân tích nhân tố nhóm biến độc lập 52 4.5 Mô hình hồi quy tuyến tính 55 4.5.1 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính từ liệu mẫu 55 4.5.2 Kết phân tích hồi quy 55 4.5.3 Dị tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 59 4.6 Bàn luận kết 62 4.6.1 Chất lượng thông tin báo cáo tài 62 4.6.2 Sự tác động nhân tố đến CLTT BCTC 66 4.6.3 Thực trạng vận dụng kế toán CCTCPS Việt Nam 68 4.7 Kết luận chương 69 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 71 5.3 Hạn chế 77 5.2 Kết luận chương 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ tắt BCTC Ý nghĩa Báo cáo tài BKS Ban kiểm sốt CBTT Cơng bố thơng tin CCTCPS Cơng cụ tài phái sinh CLTT Chất lượng thông tin CNTT Công nghệ thông tin CSKT Chính sách kế tốn CTNY Cơng ty niêm yết DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị HTKSNB Hệ thống kiểm sốt nội QTCT Quản trị cơng ty QTLN Quản trị lợi nhuận SGDCK Sở giao dịch chứng khoán TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTCK Thị trường chứng khốn TTKT Thơng tin kế tốn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.2 Tổng hợp nhân tố tác động đến CLTT BCTC từ CSLT 30 Bảng 4.1 Thống kê mơ tả thành phần biến định tính 39 Bảng 4.2 Tổng hợp liệu CLTT BCTC 40 Bảng 4.3 Phân tích CLTT BCTC 42 Bảng 4.4 Kiểm định thang đo Hành vi quản trị lợi nhuận 43 Bảng 4.5 Kiểm định thang đo Vai trò Hội đồng quản trị 44 Bảng 4.6 Kiểm định thang đo hiệu Hệ thống kiểm soát nội 44 Bảng 4.7 Kiểm định thang đo Công nghệ thông tin 45 Bảng 4.8 Kiểm định thang đo Trình độ chuyên môn nghiệp vụ NV 45 Bảng 4.9 Kiểm định thang đo Đào tạo bồi dưỡng 46 Bảng 4.10 Kiểm định thang đo Kiểm toán độc lập 47 Bảng 4.11 Kiểm định thang đo Sự hoàn thiện MTPL 47 Bảng 4.12 Kiểm định thang đo Đặc tính thích hợp 48 Bảng 4.13 Kiểm định thang đo Đặc tính trình bày trung thực 48 Bảng 4.14 Kiểm định thang đo Đặc tính hiểu 49 Bảng 4.15 Kiểm định thang đo Đặc tính so sánh 50 Bảng 4.16 Kiểm định thang đo Đặc tính kịp thời 50 Bảng 4.17 Phân tích nhân tố nhóm biến phụ thuộc 51 Bảng 4.18 Phân tich nhân tố nhóm biến độc lập lần 52 Bảng 4.19 Phân tich nhân tố nhóm biến độc lập lần 53 Bảng 4.20 Kiểm định tự tương quan 56 Bảng 4.21 Hệ số R-Square từ kết phân tích hồi quy 57 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KTDL1 3.6943 259 762 KTDL2 3.6800 258 762 Nhóm 8: Sự hồn thiện mơi trường pháp lý Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 876 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted MTPL1 7.7800 1.456 788 802 MTPL2 7.7829 1.414 723 859 MTPL3 7.8200 1.386 774 812 Nhóm 9: Đặc tính thích hợp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 786 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DTTT1 15.3143 2.520 527 759 DTTT2 15.4143 2.536 578 740 DTTT3 15.3829 2.695 515 760 DTTT4 15.3743 2.562 601 734 DTTT5 15.3143 2.497 594 735 Nhóm 10: Đặc tính trình bày trung thực Lần Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 778 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DTTB1 19.1314 3.421 621 719 DTTB2 19.1571 3.829 602 729 DTTB3 19.1486 3.726 614 724 DTTB4 19.1829 3.479 693 701 DTTB5 19.1400 3.548 645 714 DTTB6 19.2257 4.777 061 849 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 849 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DTTB1 15.3600 2.936 684 813 DTTB2 15.3857 3.407 618 829 DTTB3 15.3771 3.273 653 820 DTTB4 15.4114 3.108 689 810 DTTB5 15.3686 3.139 661 818 Nhóm 11: Đặc tính hiểu Reliability Statistics Cronbach's Alpha 873 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DTHD1 11.2314 1.978 754 827 DTHD2 11.2829 2.146 618 883 DTHD3 11.1686 2.129 723 840 DTHD4 11.1886 1.987 832 797 Nhóm 12: Đặc tính so sánh Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 798 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DTSS1 11.0314 2.414 622 742 DTSS2 11.0914 2.622 583 760 DTSS3 11.0200 2.650 628 739 DTSS4 10.9914 2.690 611 747 Nhóm 13: Đặc tính kịp thời Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 868 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DTKT1 12.3114 2.588 695 842 DTKT2 12.2629 2.716 670 851 DTKT3 12.4000 2.711 616 874 DTKT4 12.3029 2.361 920 750 Nhóm 13: Đặc tính đầy đủ xác Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 893 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DDCX1 7.2457 1.441 821 823 DDCX2 7.2686 1.475 742 888 DDCX3 7.2171 1.305 812 829 Nhóm 14: Đặc tính thuận tiện Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 858 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TT1 3.9114 396 751 TT2 3.8914 395 751 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .738 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 5100.182 Df 351 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Cumulative Total % % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.202 19.266 19.266 5.202 19.266 19.266 3.252 12.043 12.043 3.322 12.302 31.569 3.322 12.302 31.569 3.017 11.175 23.217 3.020 11.183 42.752 3.020 11.183 42.752 2.912 10.786 34.004 2.578 9.548 52.300 2.578 9.548 52.300 2.792 10.339 44.343 2.016 7.467 59.768 2.016 7.467 59.768 2.553 9.454 53.797 1.414 5.238 65.005 1.414 5.238 65.005 2.522 9.341 63.138 1.229 4.551 69.556 1.229 4.551 69.556 1.733 6.418 69.556 988 3.658 73.214 793 2.938 76.152 10 695 2.576 78.728 11 628 2.325 81.053 12 599 2.217 83.270 13 535 1.983 85.253 14 468 1.735 86.988 15 426 1.580 88.567 16 407 1.509 90.076 17 374 1.384 91.460 18 339 1.256 92.715 19 335 1.242 93.957 20 289 1.071 95.028 21 266 984 96.012 22 260 962 96.975 23 225 835 97.809 24 214 794 98.604 25 176 652 99.256 26 120 444 99.700 27 081 300 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DTTB4 791 DTTB5 782 DTTB1 776 DTTB3 771 DTTB2 766 DTHD4 899 DTHD1 858 DTHD3 830 DTHD2 724 DTKT4 941 DTKT2 824 DTKT1 811 DTKT3 716 DTTT4 781 DTTT5 738 DTTT2 712 DTTT1 690 DTTT3 645 DDCX3 912 DDCX1 902 DDCX2 853 DTSS2 798 DTSS3 746 DTSS4 743 DTSS1 739 TT1 893 TT2 887 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .764 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 5948.136 Df 561 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Cumulative Total % % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.331 15.680 15.680 5.331 15.680 15.680 4.366 12.842 12.842 4.573 13.450 29.130 4.573 13.450 29.130 3.286 9.664 22.506 2.942 8.653 37.783 2.942 8.653 37.783 3.135 9.220 31.726 2.425 7.133 44.915 2.425 7.133 44.915 2.814 8.278 40.004 1.868 5.495 50.411 1.868 5.495 50.411 2.437 7.169 47.172 1.751 5.149 55.560 1.751 5.149 55.560 2.084 6.130 53.302 1.585 4.662 60.222 1.585 4.662 60.222 1.813 5.333 58.635 1.286 3.782 64.004 1.286 3.782 64.004 1.500 4.412 63.046 1.109 3.261 67.265 1.109 3.261 67.265 1.434 4.219 67.265 10 969 2.851 70.116 11 904 2.659 72.774 12 814 2.394 75.169 13 740 2.177 77.346 14 690 2.028 79.374 15 625 1.837 81.211 16 616 1.811 83.023 17 601 1.769 84.791 18 546 1.604 86.396 19 518 1.524 87.920 20 497 1.462 89.383 21 470 1.383 90.766 22 418 1.228 91.994 23 396 1.163 93.158 24 371 1.091 94.249 25 274 806 95.055 26 258 759 95.813 27 251 739 96.552 28 225 663 97.215 29 214 628 97.844 30 185 544 98.387 31 177 521 98.909 32 160 469 99.378 33 122 359 99.737 34 089 263 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component QTLN3 925 QTLN1 907 QTLN5 894 QTLN7 869 QTLN6 669 552 QTLN2 619 495 TDCM1 901 VT1 854 VT4 796 VT2 735 VT3 515 HQ6 710 HQ4 698 HQ2 693 HQ3 662 HQ5 624 HQ7 605 HQ1 605 TDCM5 799 TDCM4 749 TDCM2 713 TDCM6 673 TDCM3 631 MTPL3 892 MTPL1 885 MTPL2 867 CNTT2 795 CNTT3 791 CNTT1 723 KTDL2 919 KTDL1 909 DTBD1 873 DTBD2 770 QTLN4 457 680 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 758 5704.302 Df 528 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 5.292 16.035 16.035 5.292 16.035 16.035 4.328 13.114 13.114 4.296 13.017 29.052 4.296 13.017 29.052 3.302 10.006 23.120 2.928 8.871 37.923 2.928 8.871 37.923 3.135 9.501 32.621 2.416 7.321 45.244 2.416 7.321 45.244 2.813 8.525 41.146 1.868 5.662 50.906 1.868 5.662 50.906 2.432 7.370 48.516 1.735 5.257 56.163 1.735 5.257 56.163 2.062 6.248 54.764 1.584 4.801 60.964 1.584 4.801 60.964 1.803 5.463 60.227 1.258 3.811 64.774 1.258 3.811 64.774 1.501 4.547 64.774 995 3.016 67.791 10 954 2.892 70.682 11 893 2.707 73.389 12 793 2.403 75.793 13 736 2.231 78.023 14 690 2.090 80.113 15 616 1.867 81.980 16 601 1.823 83.803 17 583 1.767 85.570 18 536 1.625 87.196 19 500 1.516 88.712 20 476 1.443 90.155 21 418 1.265 91.421 22 408 1.237 92.658 23 380 1.153 93.811 24 301 911 94.722 25 273 827 95.549 26 255 774 96.323 27 242 734 97.057 28 217 659 97.716 29 199 603 98.319 30 182 550 98.869 31 161 488 99.357 32 122 370 99.727 33 090 273 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component QTLN3 906 QTLN1 887 QTLN5 882 QTLN7 865 QTLN6 778 QTLN2 725 TDCM1 905 VT1 855 VT4 786 VT2 738 VT3 529 HQ6 716 HQ2 699 HQ4 695 HQ3 669 HQ5 616 HQ7 604 HQ1 603 TDCM5 798 TDCM4 752 TDCM2 714 TDCM6 671 TDCM3 626 MTPL3 891 MTPL1 885 MTPL2 866 CNTT3 793 CNTT2 791 CNTT1 718 KTDL2 924 KTDL1 910 DTBD1 852 DTBD2 791 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ... tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT CĨ GIAO DỊCH SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN” để làm đề tài nghiên cứu luận. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH oOo VŨ THỊ PHƯƠNG MAI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT CĨ GIAO DỊCH SẢN PHẨM PHÁI SINH. .. thị trường thức (hay gọi thị trường giao dịch tâp trung, thị trường giao dịch Sở) thị trường khơng thức (hay cịn gọi thị trường OTC), Thị trường chứng khoán phái sinh 2.2.3 - Phương thức giao dịch:
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính đối với các công ty niêm yết có giao dịch sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán​ , Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính đối với các công ty niêm yết có giao dịch sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán​

Từ khóa liên quan