TÌM HIỂU THỰC TRẠNG XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI

44 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:11

Bài tiểu luận TÌM HIỂU THỰC TRẠNG XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI MỤC LỤC Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Bố cục tiểu luận Chương I : Khái quát Thư viện Trung ương Quân đội Lịch sử hình thành phát triển thư viện Chức nhiệm vụ Thư viện Trung ương Quân đội 2.1.Chức 2.2.Nhiệm vụ 3.Nguồn lực Thư viện Trung ương Quân đội 3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật 3.2 Đội ngũ cán 3.3 Vốn tài liệu 3.4 Người dung tin 3.5 Cơ cấu tổ chức hoạt động Thư viện 3.5.1 Phòng bổ sung xử lý kỹ thuật 3.5.2.Phòng phát hành 3.5.3.Phịng phục vụ bạn đọc 3.5.4.Phịng thơng tin-thư mục 3.5.5 Phòng nghiệp vụ Thư viện 3.5.6 Ban hành Chương II: Thực trạng hoạt động xử lý tài liệu thư viện Trung ương Quân đội Ý nghĩa hoạt động xử lý tài liệu quan thơng tin thư viện nói chung thư viện Trung ương Quân đội nói riêng Thực trạng hoạt động xử lý tài liệu thư viện 2.1.Đóng dấu dán nhãn 2.2.Đăng kí tài liệu 2.3.Mô tả thư mục 2.4.Phân loại tài liệu 2.5.Định từ khóa 2.6.Xử lý phiếu tiền máy 2.7.Nhập xây dựng sở liệu Chương III: Một số nhận xét kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động xử lý tài liệu Thư viện Trung ương Quân đội 3.1.Nhận xét 3.1.1 Những thuận lợi 3.1.2 Những khó khăn 3.2 Những kiến nghị hoạt động xử lý tài liệu hoạt động nghiệp vụ Thư viện Trung ương Quân đội 3.2.1.Tăng cường trang thiết bị cho việc xử lý tài liệu 3.2.2 Tổ chức đào tạo người dung tin 3.2.3 Bổ sung vốn tài liệu 3.2.4 Đào tạo cán xử lý tài liệu 3.2.5 Cải tiến thao tác kỹ thuật hoạt động xử lý tài liệu Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, nhân loại bước sang thời đại - thời đại kinh tế tri thức,thời đại công nghệ thông tin,lấy thông tin làm nguồn lực quan trọng hang đầu việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tạo vững cho phát triển đất nước Vì lúc hết vị hoạt động thông tin - thư viện khẳng định đời sống xã hội Nhận thức vai trò lợi ích to lớn nghề nghiệp thơng tin -thư viện nghiệp phát triển đất nước, hệ thống quan thơng tin- thư viện Việt Nam có nhiều cố gắng để ngày hoàn thiện phát triển với hệ thống thư viện toàn giới Trong pháp lệnh Việt Nam điều có ghi ‘Thư viện có chức năng,nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch dân tộc,thu thập, tàng trữ, tổ chức khai thác sử dụng vốn tài liệu xã hội nhằm truyền bá tri thức cung cấp thông thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác giải trí tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí , đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ,phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ cơng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Như nói thư viện kho tri thức nhân loại Vì nhiều thư viện hình thành với lượng thông tin đa dạng phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu tin bạn đọc, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt Cùng với hệ thống thư viện toàn quốc,Thư viện Quân đội có nhiều cố gắng hoạt động việc phục vụ nhiệm vụ xây dựng chiến đấu quân đội nói riêng nghiệp phát triển đất nước nói chung Thư viện Quân đội thư viện trung tâm đầu ngành hệ thống thư viện toàn quân nên tổ chức hoạt động, đối tượng phục vụ phong phú Thư viện không phục vụ cán bộ,chiến sĩ tồn hệ thống mà cịn phục vụ cán khoa học giao viên, học viên quân sự, sinh viên trường đại học số đối tượng khác Để phục vụ số lượng lớn người dung tin đòi hỏi thư viện phải có đường lối đắn, hợp lý hoạt động đặc biệt hoạt động xử lý tài liệu,nó yếu tố định đến chất lượng hoạt động thư viện Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu hoạt động xử lý tài liệu Thư viện trùn ương Quân đội”hẳn có ý nghĩa lý luận thực tiễn lớn Mục đích nghiên cứu Trên sở kết nghiên cứu thực trạng hoạt động xử lý tài liệu Thư viện Trung ương Quân đội giúp e tìm điểm mạnh , điểm hạn chế để từ đưa ý kiến đóng góp cá nhân hi vọng góp phần nâng cao chất lượng thư viện Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu toàn nội dung hoạt động xử lý tài liệu thư viện, từ khâu xử lý hình thức đến khâu xử lý nội dung việc xây dựng sở liệu Thư viện 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn mặt không gian hoạt động xử lý tài liệu Thư viện Về mặt thời gian: thực trạng hoạt động xử lý tài liệu giai đoạn 4.Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài thực sở nắm vững phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Leenin,tư tưởng Hồ Chia Minh, quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam công tác sách ,báo thư viện Đề tài thực số phương pháp nghiên cứu sau: + Thu thập nghiên cứu tài liệu có nội dung lien quan đến đề + Tham khảo ý kiến thầy cô cán Thư viện tài + Quan sát trực tiếp trình xử lý Thư viện 5.Bố cục tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo tiểu luận gồm chương: Chương I: Khái quát thư viện Trung ương Quân đội Chương II: Thực trạng hoạt động xử lý tài liệu Thư viện Trung ương Quân đội Chương III: Một số nhận xét, đóng góp ý kiến hoạt động xử lý tài liệu Thư viện Trung ương Quân đội CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 1.Lịch sử hình thành phát triển Ngày 15/11/1957, Thư viện Trung ương Quân đội thành lập theo chủ trương Tổng Quân ủy mà trực tiếp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Những ngày đầu thành lập Thư viện tủ sách Tổng Quân ủy Chiến khu Việt Bắc với gần 500 sách , sở vật chất nghèo nàn,thiếu thốn Trải qua thời gian với phát triển quân đội,Thư viện không ngừng lớn mạnh, từ Thư viện phổ thông trở thành thư viện Khoa học Tổng hợp quân cấp Nhà nước Hệ thống thư viện qn đội nhen nhóm hình thành,thư viện trường quân đội, thư viện quân khu… Trong tập san Thư viện số 4-2002 Đại tướng Võ Nguyên Giap viết : “Thư viện công cụ quan trọng để truyền bá tư tưởng, đường lối khoa học quân đông đảo cán chiến sĩ quân đội ta.”Do “ xây dựng Thư viện Quân đội thành trung tâm khoa học văn hóa quan trọng quân đội ta.” Thực theo chủ trương Tổng cục Chính trị , Thư viện Trung ương Quân đội có nhiều cố gắng đưa thư viện phát triển với phát triển nhu cầu tin với phát triển xã hội đại Thư viện có đổi tích cực hoạt động chun mơn ,nghiệp vụ Sự hình thành phát triển Thư viện rõ qua giai đoạn :  Từ giai đoạn 1957-1965 Đây giai đoạn móng ,vốn tài liệu ban đầu thư viện gồm 500 sách Tổng Quân ủy số sách báo quốc văn,ngoại văn Bộ Quốc Phịng.Khi thư viện nằm thành phần Câu lạc quân đội quân đội với cán biên chế.Họ vừa làm ,vừa đạo nghiệp vụ, vừa thục công việc cụ thể Đến 1958,do yêu cầu đất nước, cơng tác trị nên Thư viện tách khỏi Câu lạc quân đội để trở thành Thư viện trung tâm tồn qn.Để nhanh chóng tăng vốn tư liệu,Thư viện đặc biệt ý đến công tác bổ sung, sưu tầm vốn sách báo.Sau thời gian sưu tầm, vốn tài liệu Thư viện tăng lên thành 3000 sách báo Cùng với gia tăng lượng sách báo,số lượng cán Thư viện tăng lên Năm 1959, Tổng cục trị điều cho Thư viện thêm cán Trong năm 1960,1961 Thư viện liên tục cử cán học “lớp thư viện Xê-rốp”, mở lớp nghiệp vụ ngắn ngày cho cán nhân viên thư viện quân khu,sư đoàn,trung đoàn…đồng thời biên soạn nhiều loại thư mục hướng dẫn,tuyên truyền vận động cán bộ,chiến sĩ đọc đợt học tập Ngày 17/9/1963, Thư viện tổ chức Hội nghị Thư viện Toàn quốc Lần thứ Trạm 60 Bộ Quốc Phòng.Hàng quý, Thư viện cho tập san phê bình: “ Người lính gác”,phát nhiều sách cần thu hồi Hai thư mục:hướng dẫn mua sách đăng kí giwois thiệu sách hang tháng Nội san hướng dẫn nghiệp vụ “Thư viện Quân đội”3 tháng kì để phổ biến trao đổi nghiệp vụ Hàng năm, Thư viện thường phối hợp với Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Cục Xuất tổ chức nhiều đợt trưng bày triển lãm,tuyên truyền giới thiệu sách ,báo nhân ngày kỉ niệm lớn đất nước Đây giai đoạn khởi đầu nên Thư viện Trung ương Quân đội gặp nhiều khó khăn, trắc trở Tuy nhiên, Thư viện vươn lên sớm khẳng định vai trò thư viện trung tâm đầu ngành thư viện toàn hệ thống  Từ 1965 đến 1975 Đây thời kỳ nước có chiến tranh, đêa quốc Mỹ mở rộng chiến tranh tiến hành phá hoại Miền Bắc.Vì vậy, Thư viện phải sơ tán, di chuyển kho sách nơi làm việc đến địa điểm khác Hà Nội chuyển Hịa Bình,Hà Tây Theo thị 104 Ban Bí thư Trung ương Đảng “Vai trò,nhiệm vụ phương châm cơng tác văn hóa,văn nghệ tình hình nay”, Thư viện chuyển hướng hoạt động thư viện,sách báo sở,tăng cường bổ sung tài liệu,in hang vạn sách,in loại sách mỏng,gọn,khổ nhỏ để phục vụ tủ sách vai theo đội vào chiến trường,đồng thời thành lập thư viện dự trữ cho đơn vị sau ngày giải phóng Ngồi trụ sở lâm thời thư viện số nhà 23/Lò Đúc-Hà Nội,thư viện cịn có kho sách phát hành lớn khu văn công Mai Dịch để cấp phát sách cho đơn vị đội Trong giai đoạn sách báo chiến trường nhiệm vụ quan trọng hang đầu Thư viện…Sách sung đạn,thuốc men, thực phẩm đến tận tay chiến sĩ,sách nằm ba lô anh đội, ăn,ngủ chiến đấu anh Trong năm 1968 đến 1972, số lượng cán biên chế Thư viện tăng lên thành 15 người Đầu năm 1973,đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pari ngừng ném bom Miền Bắc Để có điều kiện thực nhiệm vụ mới,Thư viện Bộ Quốc Phòng định chuyển trụ sở nhà 83 Lý Nam Đế- Hà Nội Đây bước ngoặt lớn việc xây dựng phát triển Thư viện Do yêu cầu đất nước,đòi hỏi Thư viện phải nhanh chóng ổn định kho sách,mặt khác khẩn trương phục vụ tốt yêu cầu độc giả Năm 1975 miền Nam giải phóng,đất nước thống nhất,Thư viện chuyển hàng trăm sách vào miền Nam cụ thể Quân khu 5,Quân khu 7,Quân khu để kịp thời cấp phát cho đội nhân dân vùng giải phóng.Đồng thời làm nhiệm vụ thu hồi loại sách ,báo Mỹ-Ngụy chuyển Hà Nội Thư viện đưa Bắc hàng trăm sách,báo với hang chục vạn ấn phẩm loại Như vậy,trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước,Thư viện Trung ương Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng cục Chính trị giao cho.Thư viện góp phần nhỏ bé vào chiến thắng vĩ đại dân tộc  Từ năm 1975 đến 1985 Từ sau 1975 đất nước ta hịa bình,thống đất nước,qn đội vào ổn định mạng lưới thư viện tồn hệ thống dần hình thành để kịp phục vụ nhu cầu đất nước Đến thời kì này, Thư viện phát triển mạnh mẽ ,số cán biên chế tăng lên 40 người , cấu gồm phịng, ban Thư viện tích cực bổ sung sách mới, báo chí, thực lien thư viện để có nguồn tài liệu thêm phong phú,đa dạng phục vụ nhu cầu bạn đọc Thư viện có bước tiến mặt số lượng chất lượng Năm 1982 Thư viện nhận Huân chương Quân công hạng Nhà nước , đến tháng 12 nhận Hn chương Qn cơng hạng nhì Năm 1978 thư viện xây dựng nhà khang trang với phòng đọc, phòng mượn hội trường  Từ năm 1986 đến Trong năm 1986,1987,1990 Thư viện tổ chức hai hội nghị thư viện toàn quân để đánh giá lại thực trạng định hướng hoạt động thư viện điều kiện đất nước đổi nước Cuối năm 1992, Thư viện nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì Ngồi thư viện cịn tặng nhiều khen, giấy khen, cờ thưởng luân lưu Nhà nước 10 Khi mô tả báo cán thư viện thường tập trung mô tả yếu tố nhan đề chính, thơng tin bổ sung cho tên báo ( mục đích,cơ quan xuất bản, nơi xuất bản,năm xuất bản, phụ chú) Ở phần riêng: Liệt kê năm ấn phẩm bổ sung - Mơ tả tạp chí Mơ tả tạp chí tương tự mơ tả báo phần riêng, sau năm dấu phẩy số ấn phẩm năm Nếu báo, tạp chí thay đổi tên gọi mơ tả theo tên ghi lại tình trạng thay đổi tên gọi vùng phụ 2.3.Phân loại tài liệu Phân loại tài liệu phân chia tài liệu theo môn loại tri thức dựa vào nội dung chúng, định cho tài liệu ký hiệu phân loại xếp chúng theo trật tự định theo bảng phân loại Hiện nay,trên giới có số bảng phân loại sử dụng rộng rãi như: bảng phân loại DDC,UDC,BBK… Thư viện Trung ương Quân đội sử dụng loại bảng phân loại : bảng phân loại 19 lớp bảng phân loại dung cho thư viện khoa học tổng hợp Bảng phân loại 19 lớp gồm có: - Các bảng bảng phụ + Bảng gồm 19 lớp + Bảng phụ gồm :  Trợ ký hiệu hình thức  Trợ ký hiệu địa lý Việt Nam  Trợ ký hiệu địa lý châu, nước địa danh  Bảng trợ ký hiệu ngôn ngữ Việt Nam  Các phụ lục khác - Bảng tra chủ đề hướng dẫn sử dụng 30 Khi thực phân loại sách cán Thư viện Trung ương Quân đội vào tên sách, lời giới thiệu, danh mục tài liệu tham khảo để xác định nội dung tài liệu tiến hành tra cứu Bảng tra chủ đề, đối chiếu vào bảng phân loại từ tìm ký hiệu xác cho tài liệu Nếu tài liệu có nội dung từ chủ đề riêng biệt trở lên phải định ký hiệu cho chủ đề đó.Những ký hiệu kết hợp với dấu (+) Những ký hiệu vừa xác định ghi lên nhãn dán trang bìa sách Đây sở để xếp sách theo môn loại kho sách Thư viện Khi tiến hành phân loại báo –tạp chí, Thư viện sử dụng bảng phân loại 19 lớp Vì báo, tạp chí thường chứa nhiều nội dung nên việc xác định ký hiệu phân loại khó Vì vậy, phân loại báo ,tạp chí phải dựa vào hình thức ấn phẩm Tại thư viện Trung ương Quân đội cán chia báo, tạp chí thành loại với ký hiệu tương ứng : T( tạp chí), I( báo vừa), B(báo lớn) Tuy nhiên, số báo thư viện lớn ký hiệu không phản ánh hết nên cán phân loại chi tiết để tên báo, tạp chí có ký hiệu riêng cách kết hợp ký hiệu I,T,B với số tự nhiên số 1,những báo,tạp chí sau có ký hiệu I,T,B số tự nhiên kèm theo xác định theo thứ tự tăng dần Ngồi ra, cịn số loại ký hiệu khác : TA(tạp chí tiếng Anh), Tx(tạp chí tiếng Nga), TF(tạp chí tiếng Pháp)… Những ký hiệu ghi lên mép trang tờ báo trang tạp chí Chúng sở để xếp báo,tạp chí vào quy định sau buổi phục vụ ký hiệu kho để lưu trữ quyển, tập báo,tạp chí kho 2.5.Định từ khóa Từ khóa điểm truy cập đến tài liệu thư viện 31 Căn vào tiêu chí khác từ khóa phân thành loại khác *Căn vào hình thức từ khóa - Một danh từ: danh từ riêng,danh từ đồ vật , danh từ địa danh - Động từ: xây dựng,phát triển… - Động từ kết hợp với danh từ -Danh từ kết hợp với tính từ *Căn vào nội dung,từ khóa chia thành từ kháo từ khóa phụ - Từ khóa từ khóa phản ánh trực tiếp nội dung tài liệu -Từ khóa phụ từ khóa phản ánh khía cạnh nội dung tài liệu Như để xác định từ khóa phải xác định nội dung tài liệu thông qua nhan đề, lời giới thiệu… Từ khóa xác định phải đảm bảo phản ánh nội dung tài liệu, đảm bảo ngắn gọn, xúc tích,đơn giản, phù hợp với thuật ngữ khoa học Tiến hành định từ khóa cho tài liệu sách, tư liệu, báo, tạp chí cán Thư viện Trung ương Quân đội dựa chủ yếu vào bảng phụ trợ là: + Danh mục từ khóa quy ước Thư viện Quốc Gia biên soạn + Danh mục từ khóa qn Trung tâm Thơng tin Quân đội biên soạn Cán định từ khóa dựa vào nội dung tài liệu, kết hợp với bảng phụ trợ để xác định từ khóa 2.6 Xử lý phiếu tiền máy Xử lý phiếu tiền máy hay gọi lập khai tài liệu, dây bước chuẩn bị trước yếu tố liệu tài liệu trước nhập chúng vào máy để tạo sở liệu Hiện Thư viện Trung ương Quân đội soạn loại phiếu nhập sở liệu -Phiếu nhập sở liệu báo, tạp chí gồm 17 trường 32 - Phiếu nhập sở liệu bạn đọc gồm 15 trường - Phiếu nhập sở liệu sách gồm 28 trường - Phiếu nhập sở liệu trích báo gồm 14 trường 2.7 Nhập xây dựng sở liệu Sau xử lý xong phiếu tiền máy, cán thư viện kiểm tra lại tiến hành nhập tin đưa liệu vào máy để tạo sở liệu Thư viện Trung ương Quân đội sử dụng phần mềm CDS/ISIS để quản lý tổ chức sở liệu thư viện Đây cơng việc q trình xử lý tài liệu có sử dụng máy tính Vì địi hỏi người nhập máy phải có cẩn thận thực quy tắc nhập liệu vào trường tương ứng phần mềm Công việc địi hỏi tính xác cao sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến kết trình xử lý tài liệu Thư viện.Vì vậy,cần phải kiểm tra lại toàn liệu nhập tiến hành in phích Thư viện Trung ương Quân đội áp dụng tin học vào hoạt động thư viện,đặc biệt hoạt động xử lý tài liệu giảm bớt nhiều thời gian, công sức người cán bộ,đồng thời tạo sản phẩm cách nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dung tin Trong trình nhập sở liệu việc nhập liệu sách lâu phức tạp nhập sở liệu báo, tạp chí Xây dựng sở liệu công việc cán Thư viện Trung ương Quân đội thực thường xuyên nhằm lưu trữ quản lý liệu vốn tài liệu Thư viện Việc áp dụng tin học hóa vào thư viện giúp cho q trình tạo sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu bạn đọc thư viện diễn cách nhanh chóng, tốn cơng sức, thời gian chi phí Thư viện Thư viện ln tạo điều kiện để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ cho cán phòng xử lý kỹ thuật nói riêng cán tồn Thư viện nói 33 chung, nhằm xây dựng hệ thống sở liệu có giá trị đáp ứng nhu cầu ngày cao bạn đọc Đến nay, Thư viện Trung ương Quân đội xây dựng loại sở liệu : *Cơ sở liệu sách Sau thời gian thực hiện, đến Thư viện xây dựng lượng lớn biểu ghi sách, gồm 11503 biểu ghi sách phục vụ phòng mượn, 20633 biểu ghi sách kho tư liệu, 53380 biểu ghi sách quốc văn… Xây dựng sở liệu sách nhằm cập nhật thông tin để phục vụ người dùng tin thống kê thông tin để in phích, hồn thiện máy tra cứu truyền thống *Cơ sở liệu báo, tạp chí Đến ,thư viện xây dựng 1233 biểu ghi báo, tạp chí Cơ sở liệu báo, tạp chí ln cập nhật kịp thời để phục vụ cho bạn đọc Thư viện thiết kế phiếu nhập gồm 17 trường dựa quy tắc mô tả thư viện theo tiêu chuẩn ISBD dàng cho ấn phẩm tiếp tục *Cơ sở liệu trích báo Được xây dựng Phịng báo tạp chí Đến nay, thư viện xây dựng 7000 biểu ghi với nội dung lĩnh vực: trị , kinh tế, văn hóa, xã hội Cơ sở liệu trích báo gồm 14 trường Khi tra cứu người dùng cần có thông tin tên bài, tác giả tên người trích tìm thơng tin qua hệ thống thư mục *Cơ sở liệu chuyên đề Để phục vụ việc nâng cao trình độ,kiến thức cho cán bộ,chiến sĩ khoa học quân sự, tư tưởng , trị… Thư viện xây dựng sở liệu chủ yếu : 34 - Cơ sở liệu “ Điện Biên Phủ” gồm tất sách, báo, viết chiến dịch Điện Biên Phủ Đến thư viện xây dựng 4000 biểu ghi cho sở liệu - Cơ sở liệu “Chiến thắng B52” gồm tất tài liệu chiến thắng B52 với gần 3000 biểu ghi - Cơ sở liệu “Đường 5.59” gồm tài liệu viết đường Trường Sơn năm chiến tranh Cơ sở liệu gồm 800 biểu ghi *Cơ sở liệu luận án Cơ sở liệu luận án bao gồm tất luận văn,luận án,được nhận hình thức lưu chiểu trường quân sự,các cán toàn quân Phiếu nhập sở liệu luận án giống phiếu nhập sở liệu sách xử lý phòng xử lý kỹ thuật số biểu ghi sở liệu 3552 biểu ghi 35 CHƯƠNG III MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHIH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 1.Một số nhận xét 1.1.Những thuận lợi -Thư viện Trung ương Quân đội đạo Đảng ủy Quân Trung ương Bộ Quốc Phịng,trực tiếp Tổng cục Chính trị -Trong năm qua,Thư viện ln cố gắng để hồn thiện phát triển hoạt động đặc biệt quan tâm tới hoạt động xử lý tài liệu, quan tâm đến việc nâng cao trình độ chun mơn, ngoại ngữ,tin học cho tồn cán thư viện Thư viện có trích tài đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác xử lý tài liệu Thư viện -Nhờ quan tâm mà thư viện xây dựng đội ngũ cán chun mơn cao, có nhiều kinh nghiệm sử dụng thành thạo thao tác trình xử lý tài liệu -Việc ứng dụng phần mềm CDS/ISIS vào hoạt động thông tin- thư viện mang lại hiệu cao,tạo thống cho hoạt động xử lý tài liệu Thư viện tiết kiệm thời gian, công sức cho cán xử lý tài liệu trình tìm tin bạn đọc -Những sản phẩm dịch vụ tạo đa dạng,phong phú Đó việc xây dựng hệ thống sở liệu với số lượng biểu ghi lớn: sách,luận án ,luận văn,bài trích báo…Đồng thời phịng xử lý tiến hành in phích để phục vụ việc tạo dựng hệ thống mục lục phòng phục vụ mục lục chữ cái,mục lục phân loại… 36 1.2.Những khó khăn -Thư viện Trung ương Quân đội thư viện đầu ngành hệ thống thư viện qn đội Vì vậy, số lượng cơng việc thư viện lớn, số lượng cán phòng xử lý tài liệu có người Hơn , cán tham gia số hoạt động khác thư viện điều ảnh hưởng nhiều tới công việc sảy tượng dồn việc tài liệu đc xử lý chậm, trình phục vụ bạn đọc ảnh hưởng -Vấn đề kinh phí dành cho hoạt động Thư viện cịn hạn hẹp việc trả cho hoạt động thư viện cịn phải dành kinh phí cho hoạt động khác -Hệ thống máy tính chưa đầy đủ,chủ yếu phục vụ công tác nghiệp vụ cán thư viện chưa ý đến việc phục vụ tra tìm tài liệu bạn đọc Vì tra cứu truyền thống thơng qua phích thư viện chủ yếu -Vì thư viện quân đội nên đối tượng phục vụ người dung tin có phần hạn chế, không phục vụ nhân dân rộng rãi thư viện khác 3.2.Những kiến nghị hoạt động xử lý tài liệu nói riêng hoạt động nghiệp vụ Thư viện nói chung 3.1.2.Tăng cường trang thiết bị cho việc xử lý tài liệu Trang thiết bị yếu tố thiếu để tạo dựng phát triển quan thông tin-thư viện Một thư viện khang trang đại lôi kéo đông đảo bạn đọc đến,là động lực để cán thư viện cố gắng công việc đạt hiệu cao Tại phịng xử lý kỹ thuật, ngồi máy tính, máy in cần trang bị thêm đầu đọc CDROM để khai thác sử dụng sở liệu đĩa,trên vi phim, vi phiếu.Thư viện cần bổ sung khâu tóm tắt nội dung làm tổng quan vào quy trình xử lý tài liệu Thư viện, giúp bạn đọctìm tin khơng nhanh chóng mà cịn xác 3.2.2.Tổ chức đào tạo người dùng tin 37 Phục vụ bạn đọc nhiệm vụ trọng tâm, đích cuối hoạt động thư viện Đến nay, tất thư viện có chuyển biến lớn việc tin học hóa hoạt động thư viện Sự chuyển biến ảnh hưởng lớn tới khơng cán thư viện mà tới tất người dùng tin thư viện Việc sử dụng phương tiện kỹ thuật công nghệ đại đem lại nhiều thuận lợi cho người dùng tin đem lại khó khăn cho họ họ chưa biết chưa quen chưa tiếp xúc với phương tiện đại Vì đào tạo, hướng dẫn người dùng tin việc truy cập, tìm kiếm thơng tin điều cần thiết Thư viện cần tổ chức hội nghị bạn đọc phát tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tra cứu tìm tin thư viện, tạo điều kiện cho bạn đọc nhanh chóng làm quen với phương pháp tìm tin nâng cao hiệu cuối chất lượng phục vụ thông tin cho người dùng tin 3.2.3 Bổ sung vốn tài liệu Hiện nay,vốn tài liệu thư viện chủ yếu tài liệu truyền thống tài liệu quốc văn Vì vậy, để nguồn tài lithêm phong phú đáp ứng nhiều nhu cầu cảu bạn đọc, đòi hỏi Thư viện nên bổ sung thêm loại hình tài liệu tài liệu tài liệu điện tử, tài liệu vi phim, vi phiếu… bổ sung thêm tài liệu ngoại văn Một dạng tài liệu quan trọng mà Thư viện cần quan tâm bổ sung tài liệu chun mơn,nghiệp vụ thư viện nói chung tài liệu nghiệp vụ thư viện lĩnh vực quân đội,tạo điều kiện thuận lợi cho cán xử lý tài liệu trình thực cơng việc Thư viện Trung ương Qn đội xây dựng mạng cục (LAN), cán thư viện tiến hành khai thác liệu mạng để có thơng tin lĩnh vực khắp giới Từ đó, cung cấp thơng tin có cho người 38 dùng tin làm tri thức,tạo móng cho đời hàng loạt tri thức mới,mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, cộng đồng, xã hội Để nghiệp thư viện phát triển cần quan tâm đạo Nhà nước, Bộ Quốc Phòng, Tổng cục Chính trị,cần có quan tâm đầu tư kinh phí việc nâng cấp,hiện đại hóa Thư viện.Ngồi nguồn kinh phí đầu tư, Thư viện nên tạo nguồn thu nhập thêm để trang trải cho hoạt động Thư viện 3.2.4 Đào tạo cán xử lý tài liệu Cán Thư viện có nhiều nhiệm vụ quan thông tin thư viện Họ không cầu nối bạn đọc tài liệu, tài liệu với tài liệu, tài liệu với sở vật chất…mà họ có nhiệm vụ tiếp cận với nguồn thơng tin điện tử, với công nghiệp thông tin tiên tiến để khai thác nguồn tin nước quốc tế Vì vậy, địi hỏi cán Thư viện ngồi trình độ chun mơn cịn phải thành thạo ngoại ngữ,tin học để khai thác nguồn tin điện tử,có khả phổ biến kiến thức,cách thức tìm tin cho người dùng tin Đến nay,Thư viện Trung ương Quân đội chưa thực đào tạo đội ngũ cán tồn diện chun sâu Vì vậy,để Thư viện ngày lớn mạnh cần phải tập trung vào việc đào tạo cán xử lý tài liệu nói riêng nâng cao trình độ cán thư viện nói chung, Thư viện Trung ương Quân đội cần tạo nhiều hội để cán xử lý tài liệu học cao học nghiệp vụ thông tin-thư viện , thường xuyên gửi cán học lớp tin học bên ngồi,nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán Thư viện với thứ tiếng Tiếng Anh,tiếng Pháp,tiếng Nga… 3.2.5.Cải tiến thao tác kỹ thuật hoạt động xử lý tài liệu Hoạt động xử lý tài liệu công đoạn chủ chốt thư viện Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin hiệu hoạt động thư 39 viện Vì vậy,Thư viện cần phải xác định bước vãn cịn số điểm cần khắc phục như: -Đóng dấu tài liệu: Mỗi tài liệu thư viện đóng dấu lần Như làm nhiều thời gian phức tạp quy trình xử lý tài liệu Có thể sử dụng dấu đóng lần với dấu “THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI” đóng vào trang tên sách dấu “QUÂN ĐỘI NHÂN VIỆT NAM” đóng vào góc phải trang 17 - Đăng ký cá biệt: Khi vào sổ đăng ký cá biệt cần điền đầy đủ thông tin tài liệu phải ghi tác giả, số lượng, môn loại tài liệu 40 KẾT LUẬN Hiện nay, nhân loại bước sang thời đại ,thời đại khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, lấy thông tin làm nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội quốc gia Ở nước ta, sau cách mạng tháng Tám thành công, Đảng Nhà nước quan tâm đến nghiệp thư viện, coi thư viện công cụ truyền bá tư tưởng, đường lối , chủ trương Đảng Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao dân trí phát triển khoa học cơng nghệ,kinh tế ,giáo dục… Trong giai đoạn này, Thư viện Trung ương Quân đội đặc biệt ý đạo Tổng quân ủy.Thư viện thực tốt nhiệm vụ trị mà Đảng Nhà nước, quân đội giáo phó, cung cấp kịp thời cho yêu cầu công tác nghiên cứu,chỉ đạo,phục vụ nhiệm vụ chiến đấu xây dựng quân đội.Góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Trải qua thời gian với lên đất nước phát triển hệ thống quân đội.Thư viện Trung ương Quân đội ngày hoàn thiện Thư viện trưởng thành không mặt quy mô, số lượng tài liệu, chất lượng phục vụ…Thư viện bước đại hóa hoạt động để thực ngày tốt chức năng, nhiệm vụ phù hợp với xu hướng phát triển chung hệ thống Thư viện Vệt Nam Một hoạt động chủ chốt thư viện cơng tác xử lý tài liệu Hoạt động có ảnh hưởng lớn tới chất lượng sản phẩm tin cậy bạn đọc Thư viện Đến nay, Thư viện Trung ương Quân đội tiến hành công việc xử lý tài liệu theo hướng đắn phù hợp với xu chung hệ thống thư viện Việt Nam 41 Trong năm qua , đạo trực tiếp Đảng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thư viện Trung ương Qn đội ln hồn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó thời kỳ 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A: Tài liệu đạo Đảng Nhà nước [1] Văn kiện hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa VIII/Đảng cộng sản Việt Nam.-H.:Chính trị quốc gia,1998.-115tr B Các tài liệu tham khảo khác [1].Bùi Văn Vinh Hoạt động thông tin-thư mục Viện Thông tin Khoa học Xã hội: Thực trạng đến năm 2000: Luận án thạc sĩ ngành thông tin-thư viện/Bùi Văn Vinh.-H.: Trường đại học Văn hóa,1994.-94tr [2] Đỗ Văn Lục Cơng tác nghiệp vụ Quân đội nhuwngx năm đổi mới/Tập san thư viện.-2002.-số [3].Hoàng Ngọc Trâm Nghiên cứu đề xuất quy trình xử lý bao gói thơng tin nhằm nâng cao hiệu khai thác tin ngành dầu khí: Khóa luận tốt nghiệp: Chun ngành thơng tin-thư viện/Hoàng Ngọc Trâm.-H.: Trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn,2002.-71tr [4] Lê Văn Viết Cẩm nang nghề thư viện/Lê Văn Viết.-h.: Văn hóa thơng tin,2000.-630tr [5] Ngô Văn Chung Vài nét sơ lược lịch sử Thư viện Quân đội/ Tập san thư viện.-2000.-số 4.-tr.:22-30 [6] Nguyễn Thị Thanh Vân Khảo sát việc sử dụng ngôn ngữ từ khóa Thư viện quốc gia Việt Nam: Luận văn thạc sỹ khoa học thư viện/ Nguyễn Thị Thanh Vân.-H.:Trường Đại học văn hóa Hà Nội,2000.-88tr [7].Nguyễn Thị Tuyết Nga Mô Tả tư liệu thư viện/ Nguyễn Thị Tuyết Nga.-H.: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội,1991.-146tr [8]Phan Văn.Giáo trình thư viện học Đại học đại cương/Phan Văn.-H.: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội,1983.-216tr 43 [9].Trần Thị Tuyến.Hoạt động xử lý tài liệu Thư viện Trung ương Quân đội: Khóa luận tốt nghiệp/Trần Thị Tuyến.-H.: Trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn,2004.-75tr [10] Trần Thị Qúy Công tác xử lý tài liệu Trung tâm Thông tin-Thư viện ĐHQGHN.Thực trạng giải pháp Đề tài khoa học nghiên cứu cấp trường/Trần Thị Qúy.-H.:Đại học khoa học Xã hội Nhân văn,2002.-120tr [11] Vũ Dương Thúy Ngà.Định chủ đề tài liệu/Vũ Dương Thúy Ngà.H.:VH-TT,1995.-133tr [12].Vương Thị Yến Vân Ứng dụng tin học hoạt động thông tin-thư viện Tại thư viện Trung ương Quân đội:Khóa luận tốt nghiệp:Chun ngành thơng tin-thư viện/Vương Thị Yến Vân.-H.: Trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn,2002.-77tr 44 ... xử lý tài liệu thư viện Trung ương Quân đội Ý nghĩa hoạt động xử lý tài liệu quan thơng tin thư viện nói chung thư viện Trung ương Quân đội nói riêng Thực trạng hoạt động xử lý tài liệu thư viện. .. đơn vị 17 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 1.Ý nghĩa hoạt động xử lý tài liệu quan thông tin thư viện nói chung Thư viện Trung ương Quân đội nói riêng... đầu, kết luận tài liệu tham khảo tiểu luận gồm chương: Chương I: Khái quát thư viện Trung ương Quân đội Chương II: Thực trạng hoạt động xử lý tài liệu Thư viện Trung ương Quân đội Chương III: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI, TÌM HIỂU THỰC TRẠNG XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI