0

Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

111 5,556 33

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 09:51

Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM --------------------------------- NGUYỄ N KIM CHIẾ N NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT TRẮC QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ HỌC THÁI NGUYÊN - 2010 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM --------------------------------- NGUYỄ N KIM CHIẾ N NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT TRẮC QUANG CHUYÊN NGÀNH: HOÁ PHÂN TÍCH MÃ SỐ : 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG XUÂN THƢ THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU Thực phẩm là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu đối sự sống của con người. Trong quá trì nh phá t triể n kinh tế mạnh mẽ, con ngườ i đã tạo ra nhiều sản phẩm vật chất tốt đặc biệt là các sản phẩm về thực phẩm, điều đó là cơ sở tạo nên một cuộc sống no đủ về dinh dưỡng cho con người. Tuy nhiên hiện hay thực phẩm mà con người tạo ra lại có nhiều thực phẩm không tốt, có chứa nhiều hàm lượng các kim loại nặng như: As, Hg, Zn, Se, Sn, Cd Cu, Pb, Cr, Mn, Ni… Đất nước chúng ta đang trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa vì vậy việc phát triển các nghành công nghiệp là điều tất yếu, tuy nhiên cùng với sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ chúng ta lại không đi cùng cùng với việc bảo vệ môi trường cho tốt cho nên hàm lượng các kim loại nặng tồn dư trong môi trường sống nhiều và do đó làm cho thực phẩm con người làm ra cũng bị nhiễm độc bởi các kim loại nặng. Con người khi sử dụng các thực phẩm bị nhiễm độc chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, điều rất nguy hiểm là sự ảnh hưởng này lại kéo dài nhiều năm mới thể hiện ra bên ngoài. Vì thế chúng ta cần phải xác định xem thực phẩm có bị nhiễm độc hay không để từ đó chúng ta biết cách sử dụng thực phẩm một cách an toàn. Xuấ t phát từ nhng cơ sở l luận và thực tiễn trên mà chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứ u, xc đnh hm lưng mt s ion kim loi nng trong thc phẩm bng phương phá p chiế t - trắ c quang” Nhiệm vụ của đề tài là: 1. Khảo sát sự tạo phức của các ion kim loại Cd2+, Pb2+ với các thuốc thử hu cơ PAN 2. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho sự hình thành phức đa ligan: PAN-Cd2+-SCN-, PAN-Pb2+-SCN- và các điều kiện tối ưu cho việc chiết hai phức này bằng dung môi hu cơ. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phép xác định các ion kim loại Cd2+, Pb2+. 4. Xây dựng đường chuẩn và ứng dụng để xác định hàm lượng các ion kim loại Cd2+, Pb2+ trong thực phẩm. 5. Đánh giá, so sánh hàm lượng kim Cd2+, Pb2+ trong thực phẩm đã phân tch được với tiêu chuẩn Việt Nam qua đó đề xuất nhng ý kiến cần thiết. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. CHÌ VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÌ [9], [18], [20]. 1.1.1. Chì, tính chất vật lý, tính chất hố học của chì Chì tên latinh là Plumbum, là ngun tố nhóm IVA trong Bảng tuần hồn các ngun tố hóa học, số thứ tự 82, khối lượng ngun tử 207,19. Cấu hình electron: [Xe]4f145d106s26p2; Năng lượng ion hố (kcal/ntg): I1=271,0; I2=346,6; I3=736,4; I4=975,9; Độ âm điện (theo thang Pauling)  = 1,8. Lớp ion hố trị 6s26p2 có số eletron hố trị bằng số electron lớp ngồi cùng. Do tổng năng lượng ion hố khá lớn nên chì khơng thể mất 4e hố trị để tạo ion Pb4+, mặt khác độ âm điện cũng khơng lớn lắm chứng tỏ rằng chì khơng thể kết hợp thêm 4e để tạo thành ion Pb4-. Để đạt cấu hình electron bền nhng ngun tử của chì tạo nên nhng cặp electron dùng chung của liên kết cộng hố trị và trong các hợp chất chúng có các mức oxi hố từ -4 đến +2, +4. Chì là kim loại màu xám nhạt, mềm và nặng. Hàm lượng của chì trong vỏ trái đất khoảng1,6.10-3% khối lượng trái đất. Nhiệt độ nóng chảy: 327,40C; nhiệt độ sơi: 17400C; khối lượng riêng: 11,34g/cm3. Ở điều kiện thường chì bị oxi hố thành lớp oxit màu xám bao bọc trên bề mặt bảo vệ khơng cho tiếp tục bị oxi hố. Chì tác dụng với oxi theo phản ứng: 2Pb + O2  2PbO Chì tác dụng với halogen và nhiều ngun tố khơng kim loại khác: Pb + X2  PbX2 Chì chỉ tương tác trên bề mặt với dung dịch axit HCl lỗng và dung dịch axit sunfuric < 80% vì bị bao bọc bởi lớp muối khó tan nhưng đối với Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 dung dịch đậm đặc hơn của các axit đó chì có thể tan vì lớp muối khó tan ở lớp bảo vệ chuyển thành hợp chất tan. PbCl2 + 2HCl  H2PbCl4 PbSO4 + H2SO4  Pb(HSO4)2 Với axit nitric ở bất kỳ nồng độ nào chì cũng tương tác: 3Pb + 8HNO3  3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O Chì khi có mặt oxi có thể tương tác với nước: 2Pb + 2H2O + O2  2Pb(OH)2 Chì có thể tan trong axit axetic và các axit hu cơ khác: 2Pb + 4CH3COOH + O2  2Pb(CH3COO)2 + 2H2O Khi đun nóng chì tác dụng với dung dịch kiềm: Pb + 2KOH + 2H2O  K2[Pb(OH)4] + H2 1.1.2. Một số hợp chất của chì Các oxit của chì: Monoxit PbO là chất rắn có 2 dạng: màu đỏ và màu vàng; Chì đioxit PbO2 màu nâu đen, kiến trúc kiểu platin. Khi đun nóng có quá trình sau: o o o296 320 C 390 420 C 530 550 C2 2 3 3 4PbO Pb O Pb O PbO     (màu đen) (vàng đỏ) (đỏ) (vàng) PbO2 lưỡng tnh nhưng tan trong kiềm dễ dàng hơn trong axit: PbO2 + 2KOH + 2H2O  K2[Pb(OH)4] PbO2 là một chất oxi hoá mạnh có thể bị khử dễ dàng bởi C, CO, H2, Mg, Al . Chì hiđroxit Pb(OH)2 là hợp chất lưỡng tnh : Pb(OH)2 + 2Cl = PbCl2 + 2H2O Pb(OH)2 + 2KOH = K2[P b(OH)4] Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 1.2. CADIMI VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CADIMI [9], [18], [20]. 1.2.1. Cadimi, tính chất vật lý, tính chất hố học của cadimi Cadimi là ngun tố thuộc nhóm IIB trong bảng tuần hồn. Cấu hình electron ngun tử của Cadimi là: [Kr]4d105s2. Khối lượng ngun tử M=112,4. Bán knh ngun tử (r = 0,149 nm). Thế điện cực tiêu chuẩn 20CdCdE 0,402V. Cadimi thường đi kèm với kẽm trong các quặng kẽm dạng sunfua và dạng cacbonat. Cadimi là kim loại màu trắng, mềm, dễ nóng chảy, dễ rèn, dễ dát mỏng. Cadimi dễ tạo hợp kim với kẽm và một số kim loại khác, tạo được hỗn hỗng với thuỷ ngân. Ở điều kiện thường Cadimi là kim loại bền với nước và khơng kh. Ở nhiệt độ cao nó tác dụng với phần lớn các phi kim tạo ra muối Cd(II). Trạng thái oxi hố (II) là đặc trưng và bền của Cadimi. Cd tan trong axit HCl và H2SO4 lỗng giải phóng H2, dễ tan trong HNO3 lỗng giải phóng kh NO. Cd + 2HCl  CdCl2 + H2 3Cd + 8HNO3  3Cd(NO3)2 + 2NO + 4H2O Amoni sunfua đẩy được Cd2+ từ các dung dịch muối (II) tạo ra kết tủa vàng CdS Cd2+ + (NH4)2S  CdS + 24NH Các dung dịch kiềm tác dụng với dung dịch muối Cadimi tạo kết tủa hiđroxit keo trắng khơng tan trong nước nhưng tan trong axit, amoniac, xianua: Cd2+ + 2OH-  Cd(OH)2 Cd(OH)2 + 2H+  Cd2+ + 2H2O Cd(OH)2 + 4NH3 + 4H2O  [Cd(NH3)4](OH)2 + 4H2O Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 1.2.2. Một số hợp chất của cadimi Cadimi oxit (CdO) có màu nâu, có entanpi hình thành âm bé 0hthH 225,36kJ / mol   nên Cadimi oxit dễ bị khử thành kim loại. Cadimi hidroxit có khả năng tan trong axit và trong kiềm đặc nóng. Cadimi nitrat (Cd(NO3)2) ở nhiệt độ thường có dạng tetrahidrat (Cd(NO3)2.4H2O) dễ tan trong nước. Muối của Cadimi với halogen dễ tan trong nước. CdSO4, CdCO3 là chất kết tủa màu trắng t tan trong nước. CdCO3 thường bị bẩn, muối amoni cản trở việc tạo kết tủa CdCO3, muối này dễ bị phân hủy bởi nhiệt : ot32CdCO CdO CO  1.3. ẢNH HƢỞNG CỦA SỰ NHIỄM ĐỘC THỰC PHẨM BỞI CÁC KIM LOẠI NẶNG TỚI SỨC KHỎE CON NGƢỜI [1], [16], [19], [21] Thự c phẩ m là nhng vật phẩm có tác dụng nuôi sống con người . Thự c phẩ m qua quá trình đồng hoá và dị hoá cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết để duy trì sự sống và các hoạt động. Nhu cầu thự c phẩ m của cơ thể phụ thuộc vào lứa tuổi, thể trọng, cường độ lao động, tình trạng sức khoẻ vv… Ở hàm lượng nhỏ một số kim loại nặng là các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể người và sinh vật phát triển bình thường, nhưng khi có hàm lượng lớn chúng lại thường có độc tnh cao và là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Khi được thải ra môi trường, có một số hợp chất kim loại nặng bị tch tụ và đọng lại trong đất, song có một số hợp chất có thể hoà tan dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, nhất là do độ chua của đất, của nước mưa. Điều này tạo điều kiện để các kim loại nặng có thể phát tán rộng vào nguồn nước ngầm, nước mặt và gây ô nhiễm. Các kim loại nặng có mặt trong nước , đất, không khí qua nhiều giai đoạn khác nhau trước sau cũng đi vào thự c phẩ m mà con người sử dụ ng hà ng ngà y . Khi nhiễm vào cơ thể , các kim loại nặng tch tụ trong các mô, tác động đến các quá trình sinh hóa. Ở người, kim Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 loại nặng có thể tch tụ vào nội tạng như gan, thận, xương khớp gây nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, thiếu máu, ngộ độc, . Dưới đây là tác động của ion kim loại Cd2+, Pb2+ tới sức khỏe của con người 1.3.1. Chì Chì là một thành phần không cần thiết của khẩu phần ăn. Trung bình liều lượng chì do thức ăn, thức uống cung cấp cho khẩu phần hàng ngày từ 0,0033 đến 0,005 mg/kg thể trọng. Nghĩa là trung bình một ngày, một người lớn ăn vào cơ thể từ 0,25 đến 0,35 mg chì. Với liều lượng đó hàm lượng chì tch lũy sẽ tăng dần theo tuổi, nhưng cho đến nay chưa có nghiên cứ u chứng tỏ rằng sự tch lũy liều lượng đó có thể gây ngộ độc đối với người bình thường khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi môi trườ ng ô nhiễ m nặ ng thì hà m lượ ng chì trong thự c phẩ m vượ t quá ngưỡ ng cho phé p , dẫ n tớ i ngộ độ c chì ở ngườ i . Khi bị nhiễm độc chì, nó sẽ gây ra nhiều bệnh như: giảm tr thông minh; các bệnh về máu, thận, tiêu hóa, ung thư,… Sự nhiễm độc chì có thể dẫn đến tử vong. Ngộ độc cấp tnh do chì thường t gặp. Ngộ độc thường diễn ra là do ăn phải thức ăn có chứa một lượng chì, tuy t nhưng liên tục hàng ngày và t bị đào thải. Chỉ cần hàng ngày cơ thể hấp thu từ 1 mg chì trở lên, sau một vài năm, sẽ có nhng triệu chứng đặc hiệu: hơi thở thối, sưng lợi với viền đen ở lợi, da vàng, đau bụng d dội, táo bón, đau khớp xương, bại liệt chi trên (tay bị biến dạng), mạch yếu, nước tiểu t, trong nước tiểu có poephyrin, phụ n dễ bị sảy thai. 1.3.2. Cadimi Bình thường lượng Cd đối với nguời cho phép từ 20 - 40 g/ngày, trong đó chỉ 5-10% thực sự vào cơ thể. Tiếp xúc dài ngày trong môi trường có chứa Cd hoặc ăn loại hạt (gạo, ngô), rau quả có chứa lượng Cd cao sẽ gây nhiễm độc mãn tnh. Tùy theo đường xâm nhập vào cơ thể và tình trạng sức khỏe của từng người với lượng Cd cao có thể bị nhiễm độc cấp, nếu qua Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 đường hô hấp, trong vòng 4-20 giờ sẽ cảm thấy đau thắt ngực, khó thở, tm tái, sốt cao, nhịp tim chậm, hơi thở nặng mùi còn nếu nhiễm Cd qua đường tiêu hoá sẽ thấy buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài. Riêng nhiễm độc Cd mãn tnh có thể gây vàng men răng, tăng men gan đau xương, xanh xao, thiếu máu, tăng huyết áp và nếu có thai sẽ làm tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi. Cadimi xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu qua đường thực phẩm, hô hấp từ không kh. Cadimi sau khi xâm nhập vào cơ thể được tch tụ ở tuỷ và xương, phần lớn được gi lại ở thận và được đảo thải (Cadimi có chu kì bán huỷ rất dài khoảng từ 20 đến 30 năm), một phần nhỏ liên kết mạnh nhất với protein của cơ thể thành thionin-kim loại có mặt ở thận, phần còn lại gi trong cơ thể dần dần được tch luỹ tăng dần theo tuổi tác. Triệu chứng độc mãn tnh là thận hư và kéo theo sự mất cân bằng thành phần khoáng trong xương. Ngộ độc qua đường miệng biểu hiện ở đau dạ dày và đau ruột. Hàm lượng 30mg/l trong nước đủ dẫn đến cái chết. Tiêu chuẩn WHO quy định nồng độ Cd cho nước uống ≤ 0,003 mg/l Qua phần tổng quan ở trên chúng tôi thấy rằng sự ảnh hưởng của Cd và Pb tới sức khỏe con người là rất lớn, sự ảnh hưởng đó không thể hiện ngay mà kéo dài hàng vài năm, chục năm mới có triệu chứng của bệnh. Vì vậy, chúng tôi tiến hành phân tch hai kim loại này trong thực phẩm nhằm mục đch giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn về hàm lượng kim loại nặng trong thực phẩm để có biện pháp bảo vệ sức khỏe của chúng ta. 1.4. TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG TẠO PHỨC CỦA THUỐC THỬ PAN [2]. 1.4.1. Cấu tạo, tính chất vật lý của PAN Thuốc thử 1-(2 pyridilazo)- 2 naphthol ( PAN ) có công thức cấu tạo: [...]... của các ion cùng tồn tại và khả năng ứng dụng vào thực tế phân tích cũng được kiểm tra Thêm vào đó một số tác giả còn xác định Co bằng phương pháp trắc quang với PAN trong nước và nước thải tạo phức ở pH = 8 với  max  560nm Một số tác giả đã công bố quá trình chiết phức PAN với một số ion kim loại trong pha rắn và quá trình chiết lỏng với một số kim loại đất hiếm hóa trị III Quá trình chiết lỏng... You dùng phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng vết chì bằng glixerin và PAN Glixerin và PAN phản ứng với Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên 10 http://www.lrc-tnu.edu.vn Pb2+ trong dung môi tạo ra phức màu ở pH=8 Phương pháp này được dùng để xác định lượng vết chì trong nước Một số tác giả xác định Co bằng phương pháp Von - Ampe sử dụng điện cực Cacbon bị biến đổi bề mặt bằng PAN... PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA PHỨC TRONG DUNG DỊCH [15] Hiện nay có rất nhiều phương pháp để xác định thành phần của phức như: phương pháp hệ đồng phân tử, phương pháp tỉ số mol, phương pháp đường thẳng Asmus, phương pháp chuyển dịch cân bằng, phương pháp Staric-Bacbanel, Tuỳ theo độ bền của phức mà áp dụng các phương pháp thích hợp khác nhau Ở đây chúng tôi sử dụng các phương pháp tỉ số mol, phương. .. vậy phương pháp này đã được nhiều tác giả sử dụng trong quá trình phân tích Một số đề tài sử dụng phương pháp này trong nghiên cứu: + Lê Thị Thu Hường (2008), Nghiên cứu chiết trắc quang sự tạo phức đa ligan trong hệ PAN-Pb(II)-SCN- bằng dung môi hữu cơ và ứng dụng trong phân tích, Luận văn Thạc sĩ Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội + Bùi Thị Thư (2008), Nghiên cứu phân tích xác định hàm lượng. .. xác với phức có tỉ lệ: 1:1; 1:2; 1:3 Với phức có tỉ lệ cao hơn cho kết quả kém tin tưởng Hai phương pháp trên chỉ xác định được tỉ lệ thành phần của phức chứ chưa xác định được là phức đơn nhân hay đa nhân 1.8.3 Phƣơng pháp Staric-Bacbanel (phƣơng pháp hiệu xuất tƣơng đối) Mục đích của phương phápxác định hệ số của ion kim loại và hệ số của thuốc thử hữu cơ đi vào phức hay xác định xem phức nghiên. .. một số kim loại trong nước sinh hoạt và nước thải khu vực Từ Liêm Hà Nội bằng phương pháp chiết trắc quang, Luận văn Thạc sĩ Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội + Hoàng Ngọc Hiền (2008), Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường Luận văn Thạc sĩ Hóa học, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên + Vũ Phương Hòa (2008), Nghiên. .. mol, phương pháp hệ đồng phân tử, phương pháp Staric-Bacbanel [3, 8, 21] 1.8.1 Phƣơng pháp tỉ số mol (phƣơng pháp đƣờng cong bão hoà) Mục đích của phương pháp này là xác định tỉ lệ giữa ion kim loại và thuốc thử hữu cơ trong phức Phương pháp này dựa trên cơ sở xây dựng sự phụ thuộc của A (hay A) vào sự biến thiên nồng độ một trong hai cấu tử trong khi nồng độ của cấu tử kia được giữ hằng định Nếu... thành CK được xác định bằng phương trình StaricBacbanel CK  CM (n  1) m(m  n  1) (1.2) m là hệ số của ion kim loại đi vào phức; n là hệ số của thuốc thử hữu cơ đi vào phức Để xác định thành phần phức theo phương pháp này cần chuẩn bị hai dãy dung dịch: - Dãy 1: Cố định nồng độ kim loại M, thay đổi nồng độ thuốc thử R - Dãy 2: Cố định nồng độ thuốc thử R, thay đổi nồng độ kim loại M Số hóa bởi Trung... Phương pháp này cho độ nhạy và độ chính xác cao Độ nhạy cỡ 0,001% 1.9.1.3 Phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) [8] AAS là một trong những phương pháp hiện đại, được áp dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm Phương pháp này xác định được hầu hết các kim loại trong mẫu sau khi đã chuyển hóa chúng về dạng dung dịch Sergio Luis Costa Ferreira và các cộng sự đã sử dụng phép đo FAAS để xác định lượng. .. thụ ánh sáng trong dung dịch - k: một hằng số thực nghiệm - b: một hằng số có giá trị 0 < b £ 1 Nó là một hệ số gắn liền với nồng độ Cx Khi Cx nhỏ thì b = 1, khi Cx lớn thì b < 1 Đối với một chất phân tích trong một dung môi xác địnhtrong một cuvet có bề dày xác định thì ε = const và L = const Đặt K = k.ε.L ta có: A λ = K.Cb Với mọi chất có phổ hấp thụ phân tử vùng UV-Vis, thì luôn có một giá trị . --------------------------------- NGUYỄ N KIM CHIẾ N NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT – TRẮC QUANG LUẬN. --------------------------------- NGUYỄ N KIM CHIẾ N NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT – TRẮC QUANG CHUYÊN NGÀNH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang, Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang, , Một số hợp chất của chì, Một số hợp chất của cadimi, CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA PHỨC TRONG DUNG DỊCH [15]., Định nghĩa về chiết Phƣơng pháp xử lí các kết quả phân tích Dụng cụ, XỬ LÝ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM. NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TẠO PHỨC ĐA LI GAN PAN- CdII-SCN, Dung dịch kim loại Cd Dung dịch nghiên cứu. Nghiên cứu các điều kiện tạo phức PAN-CdII-SCN, Xác định thành phần của phức PAN-Cd, Phổ hấp thụ electron của phức đa ligan PAN-PbII-SCN, Nghiên cứu các điều kiện tạo phức PAN-PbII-SCN, Xác định thành phần của phức PAN-Pb

Hình ảnh liên quan

Hình 1.2: Sự thay đổi mật độ quang của phức theo thời gian - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 1.2.

Sự thay đổi mật độ quang của phức theo thời gian Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.1: Hiệu ứng tạo phức đơn và đaligan - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 1.1.

Hiệu ứng tạo phức đơn và đaligan Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.3: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức theo pH 1.6.2.3. Nồng độ thuốc thử và ion kim loại tối ƣu - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 1.3.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức theo pH 1.6.2.3. Nồng độ thuốc thử và ion kim loại tối ƣu Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.4: Xtđ Phức có tỉ lệ 1:1 - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 1.4.

Xtđ Phức có tỉ lệ 1:1 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 1.5: - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 1.5.

Xem tại trang 24 của tài liệu.
∆Ai Hình 3.1: Sự phụ thuộc mật - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

i.

Hình 3.1: Sự phụ thuộc mật Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 3.2: Phổ hấp thụ electron của phức PAN-Cd2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.2.

Phổ hấp thụ electron của phức PAN-Cd2+ Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 3.3: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.3.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 3.4: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.4.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 3.8: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.8.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 3.6b: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc mật độ quang của phức  PAN-Cd2+-SCN- vào nồng độ Cd2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.6b.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+-SCN- vào nồng độ Cd2+ Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 3.9: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.9.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Cd2+ Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 3.10: Kết quả của hệ đồng phân tử có tổng nồng độ bằng 6.10-5 - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.10.

Kết quả của hệ đồng phân tử có tổng nồng độ bằng 6.10-5 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 3.12: Kết quả xác định hệ số tuyệt đối của PAN trong phức bằng phƣơng pháp Staric-Babanel - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.12.

Kết quả xác định hệ số tuyệt đối của PAN trong phức bằng phƣơng pháp Staric-Babanel Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 3.13: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức đaligan vào nồng độ SCN- - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.13.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức đaligan vào nồng độ SCN- Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 3.14: Kết quả tính lgCSCN vài - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.14.

Kết quả tính lgCSCN vài Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 3.11: Khoảng tuân theo định luật Beer của phức PAN-Cd(II)-SCN- - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.11.

Khoảng tuân theo định luật Beer của phức PAN-Cd(II)-SCN- Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.12: Sự phụ thuộc mật độ quang vào bƣớc sóng - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.12.

Sự phụ thuộc mật độ quang vào bƣớc sóng Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 3.17: Phổ hấp thụ electron của phức PAN-Pb2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.17.

Phổ hấp thụ electron của phức PAN-Pb2+ Xem tại trang 60 của tài liệu.
Hình 3.14: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Pb2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.14.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức PAN-Pb2+ Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.20: Sự phụ thuộc mật độ quang của phức vào pH - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.20.

Sự phụ thuộc mật độ quang của phức vào pH Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình 3.16: Đồ thị sự phụ thuộc mật độ quang của phức vào pH - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.16.

Đồ thị sự phụ thuộc mật độ quang của phức vào pH Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 3.19: Đồ thị xác định hệ số tuyệt đối của Pb(II) trong phức đaligan - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.19.

Đồ thị xác định hệ số tuyệt đối của Pb(II) trong phức đaligan Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình 3.24: Đƣờng chuẩn của phức PAN-Cd(II)-SCN- - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.24.

Đƣờng chuẩn của phức PAN-Cd(II)-SCN- Xem tại trang 78 của tài liệu.
Bảng 3.3 4: Ảnh hƣởng của ion Cu2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.3.

4: Ảnh hƣởng của ion Cu2+ Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 3.35: Ảnh hƣởng của ion Zn2+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.35.

Ảnh hƣởng của ion Zn2+ Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 3.36: Ảnh hƣởng của ion Fe3+ - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.36.

Ảnh hƣởng của ion Fe3+ Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 3.3 7: Kết quả xây dựng đƣờng chuẩn của phức PAN-Cd(II)-SCN- - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.3.

7: Kết quả xây dựng đƣờng chuẩn của phức PAN-Cd(II)-SCN- Xem tại trang 83 của tài liệu.
Hình 3.26: Đƣờng chuẩn của phức PAN-Pb(II)-SCN- - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Hình 3.26.

Đƣờng chuẩn của phức PAN-Pb(II)-SCN- Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng 3.46: Kết quả xác định hàm lƣợng Cadimi trong các mẫu rau, củ, quả - Nghiên cứu, xác định hàm lượng một số ion kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp chiết – trắc quang

Bảng 3.46.

Kết quả xác định hàm lƣợng Cadimi trong các mẫu rau, củ, quả Xem tại trang 96 của tài liệu.

Từ khóa liên quan