0

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa học 11 năm 2018 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

3 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2021, 15:23

Đề kiểm tra HK2 môn Hóa học 11 năm 2018 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến dưới đây là tài liệu ôn tập hiệu quả môn Hóa học dành cho các bạn học sinh lớp 11. Tham khảo đề thi giúp các bạn hệ thống lại kiến thức cũng như làm quen với đề thi và rèn luyện cho mình kỹ năng giải đề nhanh và chính xác. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017- 2018 Mơn: HỐ HỌC- LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh:………… ……………SBD: ………… Phòng: ……… Mã đề 001 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; O = 16; C= 12; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; N = 14; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65 Chú ý: Học sinh GHI MÃ ĐỀ kẻ bảng sau vào giấy kiểm tra, chọn đáp án trả lời phần trắc nghiệm theo mẫu: I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 ĐIỂM, từ câu 1- 18) Câu hỏi Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Câu 1: Gần đây, nhiều trường hợp tử vong uống phải rượu giả pha chế từ cồn công nghiệp Một hợp chất độc hại cồn cơng nghiệp metanol (CH3OH) Tên gọi khác metanol là: A phenol B ancol etylic C etanol D ancol metylic Câu 2: Đun nóng hỗn hợp X gồm ancol đơn chức no với H2SO4 đặc 1400 C Sau phản ứng hỗn hợp 10,8 gam nước 36 gam ba ete có số mol Giả sử hiệu suất đạt 100% Cơng thức ancol nói A C3H7OH C4H9OH B C2H5OH C3 H7OH C C2H5OH C3H7OH D CH3OH C2 H5OH Câu 3: Khi cho phenol vào dung dịch NaOH thấy phenol tan Sục CO2 vào dung dịch lại thấy phenol tách Điều chứng tỏ: A Phenol axit mạnh B Phenol ancol thơm C Phenol chất có tính bazơ mạnh D Phenol axit yếu, yếu axit cacbonic Câu 4: Cho hỗn hợp hai anken qua bình đựng nước brom thấy làm màu vừa đủ dung dịch chứa gam brom Tổng số mol hai anken là: A 0,05 B 0,025 C 0,1 D 0,005 Câu 5: Phản ứng đặc trưng ankan là: A Phản ứng cháy B Phản ứng C Phản ứng tách D Phản ứng cộng Câu 6: Chất sau có khả làm màu brom: A propilen B butan C metylpropan D Cacbonđioxit Câu 7: Xét loại phản ứng sau :(1) cộng (2) (3) cháy (4) trùng hợp Loại phản ứng xảy với etilen mà không xảy với metan là: A (1) (2) B (3) (4) C (1) (4) D (2) (3) Câu 8: Trong bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,20 mol B 0,15 mol C 0,10 mol D 0,25 mol Câu 9: Một hỗn hợp X gồm hai anken hiđrat hóa (cộng nước, xúc tác thích hợp) cho hỗn hợp Y gồm hai ancol.X gồm anken sau ? A Propilen but-2-en B Etilen but -2-en C Etilen propilen D Etilen but-1-en Câu 10: Trùng hợp etilen, sản phẩm thu có cấu tạo là: A (-CH2=CH2-)n B (-CH=CH-)n C (-CH2-CH2-)n D (-CH3-CH3-)n Câu 11: Chất sau hòa tan Cu(OH)2 ? A Phenol B Toluen C Etanol D Etilen glicol Trang 1/3 - Mã đề thi 001 Câu 12: Cho chất có cơng thức cấu tạo : OH CH3 OH CH2 OH (1) (2) (3) Chất không thuộc loại phenol? A (1) B (3) C (1) (3) D (2) Câu 13: Có chất: etan, axetilen, etilen, but - 1- in, but –2–in Trong chất đó, có chất tác dụng với AgNO3/NH3 tạo thành kết tủa? A B C D Câu 14: Thuốc thử để phân biệt etanol phenol là: A Dung dịch brom B Dung dịch KMnO4 C Cu(OH)2 D Quỳ tím Câu 15: Đốt cháy hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon dãy đồng đẳng ta thu số mol H2O > số mol CO2 cơng thức phân tử tương đương dãy là: A CnH2n, n ≥ B CnH2n+2, n ≥1 C CnH2n-2, n≥ D CnH2n-2 , n ≥ CnH2n, n ≥ Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C4H10 thu 0,14 mol CO2 0,23 mol H2O Số mol ankan hỗn hợp là: A 0,01 B 0,09 C 0,05 D 0,06 Câu 17: Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm ankan X anken Y thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) 12,6 gam H2O Công thức phân tử X Y là: A C2H6 C2H4 B C2H6 C3H6 C CH4 C2H4 D CH4 C3 H6 Câu 18: Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc 170 C tạo sản phẩm là: A CH3COOH B C2H4 C C2H5OC2H5 D CH3CHO II/ TỰ LUẬN (4 ĐIỂM) Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện có) theo sơ đồ sau: CH4 C2H2 C2H4 C2H 5OH PE (polietilen) Câu 2: (2,0 điểm) Cho 15,2 gam hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hồn tồn a Xác định cơng thức phân tử ancol tính % khối lượng ancol hỗn hợp ban đầu b Đun nóng X với H2SO4 đặc 1400C Tính khối lượng hỗn hợp ete tạo thành (Giả sử hiệu suất 100%) - HẾT -Học sinh không dùng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/3 - Mã đề thi 001 ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Nội dung Câu 2,0 điểm (0,5  4= 1,0 điểm) t0 CH4   C2H2 + 3H2 2,0 (1) Pd/PbCO3 ,t C2H2 + H2  C2H4 (2) + H  C2H5OH C2H4 + HOH  n CH = CH Điểm (3) t0, p, xt CH2 - CH2 n (4) Câu 2,0 điểm n H2  0,15 mol Đặt công thức chung ancol là: CnH2n+ 1OH CnH2n+ 1OH + Na   CnH2n+ 1ONa + H2 0,3 mol 0,15 mol 15,  51 (g/mol) Suy ancol cần tìm là: 0,3 C2H5OH (M=46)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HK2 môn Hóa học 11 năm 2018 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến,