0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học: Phần 3 - Phạm Ngọc Sơn

49 30 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2021, 16:24

Phần 3 Hóa học hữu cơ thuộc bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học, trong bộ câu hỏi này chứa các câu hỏi được trình bày hệ thống theo mục kiến thức sau: đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon, dẫn xuất halogen-ancol-phenol, Anđehit-xeton-axit-este, cacbonhidrat, hợp chất chứa nito, polime-vật liệu polime. Ngoài ra, cuối tài liệu còn kèm đáp án của từng câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn dễ dàng tham khảo và kiểm tra kết quả hơn. Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c B CÂU H I TR C NGHI M HÓA H C PH N 3: HÓA H C H U C Giáo viên: PH M NG C S N I IC NG V HÓA H C H U C H p ch t h u c h p ch t c a cacbon A v i hiđro B v i oxi C v i hiđro, oxi nhi u nguyên t khác D tr CO, CO2, mu i cacbonat, xianua, Theo thành ph n nguyên t , h p ch t h u c đ c chia thành A hiđrocacbon ch t không ph i hiđrocacbon B hiđrocacbon h p ch t ch a oxi C hiđrocacbon d n xu t c a hiđrocacbon D hiđrocacbon h p ch t có nhóm ch c Trong thành ph n phân t ch t h u c nh t thi t ph i có A nguyên t cacbon hiđro B nguyên t cacbon C nguyên t cacbon, hiđro oxi D nguyên t cacbon nit Các ch t h u c có m sau chung? A Tan t t n c B B n v i nhi t C Kh n ng ph n ng cao D D bay h i Liên k t hoá h c phân t ch t h u c A ch y u liên k t c ng hoá tr B ch y u liên k t ion C ch y u liên k t cho nh n D ch g m liên k t c ng hoá tr Các ch t h u c có m chung A phân t ln có cacbon, hiđro oxi B nhi t đ nóng ch y cao C kh n ng ph n ng cao D phân t ln có cacbon Ph n ng hố h c c a ch t h u c th ng A x y nhanh t o h n h p s n ph m B x y ch m t o m t s n ph m nh t C x y ch m t o h n h p s n ph m D x y ch m t o h n h p s n ph m đ ng phân c a Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 10 11 12 13 14 15 B câu h i tr c nghi m Hóa h c Các ch t h u c có m chung A phân t ln có cacbon, hiđro oxi B nhi t đ nóng ch y cao C kh n ng ph n ng ch m không theo m t h ng xác đ nh D phân t ln có cacbon, nit hiđro Nhóm ch t d i đ u d n xu t c a hiđrocacbon ? A CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br B CH2Cl2, CH2Br–CH2Br, CH2=CHCOOH, CH3Br, CH3CH2OH C FeCl2, CH2Br–CH2Br, CH2=CHCl, CH3Br, CH3CH2Br D Hg2Cl2, CH2Br–CH2Br, CH2=CHCl, Na2SO4, CH3CH2Br M c đích c a phân tích đ nh tính A tìm cơng th c phân t c a ch t h u c B tìm cơng th c đ n gi n nh t c a ch t h u c C xác đ nh phân t kh i c a ch t h u c D xác đ nh nguyên t phân t ch t h u c M c đích c a phân tích đ nh l ng A tìm công th c phân t c a ch t h u c B xác đ nh thành ph n ph n tr m kh i l ng nguyên t phân t ch t h u c C xác đ nh phân t kh i c a ch t h u c D xác đ nh nguyên t phân t ch t h u c Công th c đ n gi n nh t cho bi t A s nguyên t c a nguyên t phân t B t l t i gi n v s nguyên t c a nguyên t phân t C phân t kh i c a ch t h u c D th t liên k t gi â nguyên t phân t Công th c phân t cho bi t A s nguyên t c a nguyên t phân t B t l t i gi n v s nguyên t c a nguyên t phân t C phân t Kh i c a ch t h u c D th t liên k t gi â nguyên t phân t Khi đ t cháy ch t h u c X b ng oxi khơng khí thu đ c h n h p khí h i g m CO2, H2O, N2 i u ch ng t : A Phân t ch t X ch c ch n ph i có nguyên t C, H, O, N B Phân t ch t X ch c ch n ph i có nguyên t C, H, có th có nguyên t O, N C Phân t ch t X ch có nguyên t C, H D Phân t ch t X ch c ch n ph i có nguyên t C, H, O K t lu n sau ? A Các ch t có cơng th c đ n gi n nh t s có cơng th c phân t B Nhi u ch t khác có cơng th c đ n gi n nh t gi ng C Các ch t khác có th có cơng th c đ n gi n nh t nh ng s có cơng th c phân t khác Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 16 17 18 19 20 21 22 23 24 B câu h i tr c nghi m Hóa h c D Các ch t đ ng phân c a s có công th c đ n gi n nh t khác Hai ch t CH3COOH HCOOCH3 khác v A công th c phân t B công th c c u t o C lo i liên k t hoá h c D s nguyên t hiđro Hai ch t CH3COOH HCOOCH3 gi ng v A công th c phân t B công th c c u t o C lo i nhóm ch c D m ch cacbon Hai ch t CH3COOH CH2=CHCH2COOH gi ng v A công th c phân t B công th c c u t o C lo i liên k t hoá h c D lo i nhóm ch c Hai ch t CH3COOH CH3CH2CH2COOH khác v A công th c phân t B lo i nhóm ch c C lo i liên k t hoá h c D lo i m ch cacbon Trong phân t ch t h u c , nguyên t cacbon có th liên k t v i t o thành m ch A th ng có nhánh, th ng khơng nhánh ho c m ch vịng B h (khơng nhánh, có nhánh) ho c m ch vòng C th ng ho c m ch vòng D m ch vịng ho c m ch khơng vịng, có nhánh ng đ ng hi n t ng ch t A có cơng th c phân t khác m t s nhóm CH2, nh ng có tính ch t hố h c t ng t chúng có c u t o hố h c gi ng B có cơng th c phân t có tính ch t hố h c t ng t chúng có c u t o hố h c gi ng C có cơng th c phân t khác m t s nhóm CH2, có tính ch t hố h c khác m c dù chúng có c u t o hố h c gi ng D có cơng th c phân t khác m t s nhóm CH2, nh ng có tính ch t hố h c t ng t m c dù chúng có c u t o hố h c khơng gi ng Các ch t CH3COOH CH3CH2CH2COOH A đ ng phân c a B đ ng đ ng c a C đ ng d ng c a D đ ng hình c a ng phân hi n t ng h p ch t khác A có cơng th c phân t khác nh ng có tính ch t gi ng B có cơng th c phân t C có cơng th c c u t o khác nhau, có tính ch t gi ng D có cơng th c phân t khác có cơng th c c u t o khác Các ch t CH3CH(CH3)COOH CH3CH2CH2COOH A đ ng phân nhóm ch c c a B đ ng đ ng c a C đ ng d ng c a D đ ng phân ch c, khác v m ch cacbon Hocmai.vn – Ngơi tr ng chung c a h c trị Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 25 26 27 28 29 B câu h i tr c nghi m Hóa h c Các ch t CH3CH2COOCH3 CH3CH2CH2COOH A đ ng phân ch c, khác v m ch cacbon B đ ng đ ng c a C đ ng phân khác ch c c a D đ ng phân v v trí nhóm ch c tách ch t r n kh i h n h p có th dùng ph ng pháp A ch ng c t th ng B ch ng c t phân đo n C k t tinh l i D ch ng c t ng phân c u t o g m A đ ng phân m ch cacbon, đ ng phân nhóm ch c đ ng phân khơng gian B đ ng phân khác v v trí khơng gian C đ ng phân m ch cacbon, đ ng phân nhóm ch c đ ng phân v trí nhóm ch c D đ ng phân nhóm ch c đ ng phân v trí nhóm ch c Các ch t đ ng phân m ch cacbon c a A hồn tồn khác v tính ch t hố h c B ch khác v tính ch t hố h c C có tính ch t hố h c t ng t D có tính ch t hoàn toàn khác Cho ch t có cơng th c c u t o sau CH3 CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3 CH3CH2CH2C CH3 CH3 (Z) (X) CH3 CH3CH2 CH2CH2CH2CH2 CH3CH2CHCH2CH3 (M) CH3 (Q) CH3 CH3CHCH2CHCH3 CH3 30 31 (T) Các công th c bi u di n ch t đ ng phân c a A X, Z, Q B X, Z, M, Q C X, M, Q D X, Z, M, T Cho ch t CH4O, C2H6O, Công th c chung c a ch t dãy đ ng đ ng c a X A CnH2n+2O B CnHn+2.2O C CnH2n+4O H p ch t h u c X có ph n tr m kh i l ng c a X so v i hiđro b ng 30 Công th c phân t A CH2O C C3H8O Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t D CnH2nO2 C, H b ng 53,33%, 6,67 % l i oxi T kh i h i c a X B C2H4O2 D C3H6O T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 32 B câu h i tr c nghi m Hóa h c Cho ch t sau : CH3 CH3CH2CH2CHCH3 CH3CH2CHCH2CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3 33 CH3 CH3 (X) (Y) (Z) K t lu n sau ? A Ba ch t đ ng đ ng c a B Ba ch t đ ng phân c a C Ba ch t thu c ba dãy đ ng đ ng khác D Z đ ng đ ng c a X Y ; X Y đ ng phân c a Cho công th c c u t o sau : CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3 CH3 CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3CH2CH2C CH3 CH3 (Z) CH3 (Y) (X) CH3 CH3CHCH2CHCH3 CH3CH2CH CHCH3 CH3 CH3 CH3 (M) 34 (T) Nh ng công th c c u t o bi u th m t ch t ? A Các công th c X, Y, Z B Các công th c X, Y, Z, T C Các công th c X, Y, T D Các công th c X, Y, M Cho ch t có cơng th c c u t o sau : CH3 CH3 CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3 CH3CH2CH2C CH3 CH3 (Y) (X) CH3 (Z) CH3 CH3CHCH2CHCH3 CH3 35 (T) K t lu n sau ? A Các ch t X, Y, Z đ ng đ ng c a B Các ch t Z, T đ ng đ ng c a X C Các ch t X, Y, T đ ng đ ng c a D Các ch t X, Y, Z, T đ ng phân c a Cho công th c c u t o sau : CH3CH2 CH2CH2CH2CH3 CH3CH2CH2CH2CH3 (X) Hocmai.vn – Ngôi tr CH3CH2 (Y) CH2CH2CH3 (Z) ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s CH3 B câu h i tr c nghi m Hóa h c CH3 CH3CH3 CH2CH2CH2 CH3CH2 CH3 CH2CH2CH2CH2 CH2CHCH3 40 (M) (R) (T) Nh ng công th c c u t o bi u th m t ch t ? A X, Y, Z, T B X, Y, M, R C X, Z, M D X, Y, Z, M Ch t có cơng th c c u t o d i đ ng phân c a CH3CH2COOH ? A CH3CH2OCOCH3 B HOCH2COCH3 C CH3CH2OCH2CHO D HOCH2COOCH3 Ch t có cơng th c c u t o d i đ ng đ ng c a CH3CH2COOH ? A CH3CH2OCOCH3 B HOCH2COCH3 C CH3CH= CH–COOH D CH3CH(CH3)CH2COOH Oxi hoá hoàn toàn 5,90 gam ch t h u c X ch a m t nguyên t nit phân t thu đ c 8,10 gam n c, 6,72 lít khí CO2 1,12 lít khí nit (th tích khí đo đktc) Công th c phân t c a X A C2H7N B C3H7N C C3H9N D C2H2NO2 t cháy hoàn toàn 3,70 gam ch t h u c X phân t ch a C, H, O r i d n s n ph m cháy l n l t qua bình (1) đ ng axit H2SO4 đ c sau vào bình (2) đ ng n c vơi (d ), th y kh i l ng dung d ch axit t ng 4,50 gam, bình (2) có 20,00 gam k t t a u ki n, th tích h i c a 3,70 gam X b ng th tích c a 1,40 gam khí nit Công th c phân t c a X A C2H6O B C4H8O C C4H10O D C3H6O2 H p ch t h u c X có cơng th c đ n gi n nh t C2H4O T kh i h i c a X so v i khơng khí x p x 41 3,03 Cơng th c phân t c a X A C2H4O B C5H12O C C4H8O2 D C3H9O3 Cho trình phân c t liên k t hoá h c sau : 36 37 38 39 a CH3CH3 C H MgBr b c CH3CH2MgCl d 42 Cl2 CH3 C2H5 + MgBr + C2H5– + MgCl+ Cl Quá trình phân c t đ ng li ? A Quá trình a, b, c B Quá trình b, c, d C Quá trình a, b, d D Quá trình a, d Cho trình phân c t liên k t hoá h c sau : a CH3CH3 C2H5MgBr b c CH3CH2MgCl Hocmai.vn – Ngôi tr CH3 C2H5 + MgBr + C2H5– + MgCl+ ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 43 B câu h i tr c nghi m Hóa h c Cl Cl d Quá trình phân c t d li ? A Quá trình a, b, c B Quá trình b, c C Quá trình a, b, d D Quá trình a, d Ph n ng sau không ph i ph n ng th ? A CH2=CH2 + Br2 CH2BrCH2Br askt B C2H6 + 2Cl2 Fe,t C C C6H6 + Br2 D C2H6O + HBr 44 C6H5Br + HBr xt ,t 0C C2H5Br + H2O Ph n ng sau ph n ng th ? A CH2=CH2 + Br2 CH2BrCH2Br askt B C2H4 + 2Cl2 C2H4Cl2 askt C C6H6 + 3Cl2 D C2H6O + HBr 45 C2H4Cl2 + HCl C6H6Cl6 xt ,t C C2H5Br + H2O Cho ph n ng 2CH3CH2OH t o , xt CH3CH2OCH2CH3 + H2O Ph n ng thu c lo i ph n ng A c ng C tách 46 47 48 49 Cho ph n ng CH CH + CH3COOH B th D este hoá t o , xt CH3COOCH=CH2 Ph n ng thu c lo i ph n ng A c ng B th C tách D este hoá Ph n ng gi a axetilen b c nitrat dung d ch amoniac thu c lo i ph n ng A c ng B th C tách D este hoá Phát bi u sau v ph n ng hoá h u c ? A Ph n ng th thu c lo i ph n ng oxi hoá kh B Ph n ng c ng không thu c lo i ph n ng oxi hoá kh C Ph n ng tách thu c lo i ph n ng oxi hoá kh D Ph n ng th có th thu c lo i ph n ng oxi hoá kh Cho ph n ng sau : a clo tác d ng v i metan ; b hiđro tác d ng v i etilen c axit axetic tác d ng v i etanol d axit HBr tác d ng v i etanol, e etanol tác d ng v i H2SO4 đ c sinh etilen g brom tác d ng v i benzen có m t b t s t Nh ng ph n ng thu c lo i ph n ng th ? A Các ph n ng a, b, c, d B Các ph n ng a, b, c, d, e Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c C Các ph n ng a, c, d, g 50 D Các ph n ng b, c, d, e Cho ph n ng sau : a clo tác d ng v i metan ; b hiđro tác d ng v i etilen c axit axetic tác d ng v i etanol d axit HBr tác d ng v i etanol, e brom tác d ng v i axetilen g brom tác d ng v i benzen có m t b t s t Nh ng ph n ng thu c lo i ph n ng c ng ? A Các ph n ng b, e B Các ph n ng b, c, d, e C Các ph n ng a, c, d, g D Các ph n ng b, d, e II HI ROCACBON ANKAN Ankan hiđrocacbon phân t có A liên k t đ n C–C d ng m ch h C–H B liên k t đ n C–C d ng m ch h ho c m ch vòng C liên k t đôi cacbon –cacbon D liên k t ba cacbon –cacbon Hiđrocacbon no nh ng hiđrocacbon A phân t ch có liên k t đ n B phân t ch có m t liên k t đơi C phân t có m t vịng no D phân t có nh t m t liên k t đơi Ankan hiđrocacbon có cơng th c phân t d ng A CnH2n B CnH2n+2 C CnH2n–2 D CnH2n–6 Ankan có đ ng phân c u t o A m ch cacbon không nhánh m ch cacbon có nhánh B m ch vịng khơng vịng C khác v v trí liên k t đơi D m ch vịng m ch h Ph n tr m kh i l ng cacbon phân t ankan Y b ng 83,33% Công th c phân t c a Y A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Ph n tr m kh i l ng cacbon phân t ankan Y b ng 82,76% Công th c phân t c a Y A C2H6 B C3H8 C C4H10 D C5H12 Theo chi u t ng s nguyên t cacbon phân t , ph n tr m kh i l ng cacbon phân t ankan Hocmai.vn – Ngơi tr ng chung c a h c trị Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c A khơng đ i C t ng d n B gi m d n D bi n đ i không theo quy lu t Cho công th c c u t o c a ankan X : CH3CHCH2CH3 CH3 Tên c a X : A neopentan C 2–metylbutan Cho h p ch t X có cơng th c c u t o : B isobutan D 3–metylbutan CH3 CH3CH CH2C CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3 10 11 12 Tên g i c a h p ch t X : A 2,4–đietyl–4–metylhexan B 3–etyl–3,5–đimetylheptan C 5–etyl–3,5–đimetylheptan D 2,2,3–trietylpentan Có ankan đ ng phân c u t o có cơng th c phân t C5H12 ? A đ ng phân B đ ng phân C đ ng phân D đ ng phân Ankan 2–metylbutan t o đ c g c ankyl (g c hoá tr I) ? A Hai g c B Ba g c C B n g c D N m g c Phân t hiđrocacbon sau có nguyên t cacbon b c IV ? A CH3CH2CH2CH2CH3 B CH3CH2CH2CH2CH2CH3 CH3 CH3CH2CHCH3 13 14 15 CH3 C CH3 CH3 CH3 C D Khi cho butan tác d ng v i brom thu đ c s n ph m monobrom sau s n ph m ? A CH3CH2CH2CH2Br B CH3CH2CHBrCH3 C CH3CH2CH2CHBr2 D CH3CH2CBr2CH3 Khi nhi t phân m t ankan X u ki n khơng có khơng khí thu đ c khí hiđro mu i than, th y th tích khí thu đ c g p l n th tích ankan X (đo u ki n v nhi t đ , áp su t) Công th c phân t c a X A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 t cháy hoàn toàn 2,20 gam m t ankan X thu đ c 3,36 lít khí CO2 (đktc) Cơng th c phân t c a X A CH4 B C2H6 C C3H8 D C4H10 Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Tài li u h c t p chia s 16 B câu h i tr c nghi m Hóa h c Hiđrocacbon X có cơng th c c u t o sau : CH3 - CH -CH -CH2 - CH3 CH3 CH3 17 18 19 20 21 Tên c a X A 3,4 – imetylpentan B 2,3– imetylpentan C 2,2,3–trimetylpentan D 2,2,3–trimetylbutan Khi butan tác d ng v i brom theo t l mol : thu đ c s n ph m A CH3CH2CH2CH2Br B CH3CH2CH2CHBr2 C CH3CH2CHBrCH3 D CH3CH2CBr2CH3 Ankan X có cơng th c phân t C5H12 tác d ng v i clo t o đ c d n xu t monoclo Tên c a X A pentan B isopentan C neopentan D 2,2–đimetylpropan Cho isopentan tác d ng v i Br2 theo t l s mol :1, có ánh sáng khu ch tán thu đ c s n ph m monobrom có cơng th c c u t o A CH3CHBrCH(CH3)2 B CH3 CH2CBr(CH3)2 C (CH3)2CHCH2CH2Br D CH3CH(CH3)CH2Br Hiđrocacbon X có cơng th c phân t C5H12 tác d ng v i clo t o đ c d n xu t monoclo nh t Tên c a X A pen tan B isopentan C 2,2–đimetylpropan D 2,3–đimetylpropan Hiđrocacbon Y có cơng th c c u t o CH3 CH3 C CH2CH2CH3 CH3 22 23 24 25 Khi tác d ng v i clo, Y có th t o đ c d n xu t monoclo đ ng phân c u t o c a ? A đ ng phân B đ ng phân C đ ng phân D đ ng phân Brom hoá ankan X ch t o đ c m t d n xu t monobrom Y nh t Y có t kh i h i so v i khơng khí b ng 5,207 Ankan X có tên A n– pentan B isobutan C isopentan D neopentan Hiđrocacbon X có cơng th c phân t C5H12 tác d ng v i clo t o đ c d n xu t monoclo đ ng phân c a Tên c a X A isopentan B n–pentan C neopentan D 2–metylbutan Hiđrocacbon C3H8 tác d ng v i clo có th t o đ c d n xu t điclo đ ng phân c a ? A đ ng phân B đ ng phân C đ ng phân D đ ng phân Ankan Y tác d ng v i brom sinh h n h p d n xu t monobrom có t kh i h i so v i hiđro b ng 61,5 Tên c a Y A butan B propan Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Tài li u h c t p chia s 13 14 15 16 17 18 19 B câu h i tr c nghi m Hóa h c A Tinh b t xenluloz có thành ph n ph n tr m kh i l ng nguyên t B Tinh b t xenluloz sinh lo i s n ph m b thu phân hoàn toàn C Tinh b t xenluloz khác v tính tan D Tinh b t xenluloz đ ng phân c u trúc c a H p ch t X có cơng th c phân t C6H12O6, làm m t màu n c brom, tác d ng v i hiđro/Ni t o thành ancol ch c m ch không nhánh Tên gäi c a X là: A 1,2,3,4,5–pentahiđroxihexanal B axit 1,2,3,4,5–pentahiđroxihexanoic C 1,2,3,4,5–pentahiđroxihexanal D 1,2,3,4,5–pentahiđroxihexanal un 200 gam dung d ch glucoz v i dung d ch ph c b c–amoniac d đ n ph n ng hoàn toàn thu đ c 21,6 gam b c N ng đ ph n tr m c a glucoz b ng: A 9,0% B 18,0% C 13,5% D 16,2 % Cho 250 gam dung d ch fructoz 4,5% vào dung d ch ph c b c – amoniac d đ n ph n ng x y hoàn toàn thu đ c Ag k t t a có kh i l ng A 10,8 gam B 13,5 gam C 21,6 gam D 26,1 gam Hoà tan 18 gam h n h p X g m glucoz fructoz vào n c đ c dung d ch Y 1/2 dung d ch X v a đ làm m t màu n c brom ch a 4,8 gam brom Ph n tr m kh i l ng c a fructoz h n h p X A 30% B 70% C 40% D 50% Cho 200 gam dung d ch X g m glucoz fructoz th c hi n ph n ng tráng b c v i l ng ph c b c–amoniac d thu đ c 21,6 gam b c k t t a M t khác, 200 ml dung d ch X v a đ làm m t màu n c brom ch a 6,4 gam brom N ng đ ph n tr m c a glucoz fructoz t ng ng b ng A 3,6% 5,4% B 4,5% 3,6% C 5,4% 3,6% D 3,6% 5,4% Thu phân hoàn toàn saccaroz 200 gam dung d ch X sau cho t t n c brom vào th y đung d ch v a đ làm m t màu 6,4 gam brom N ng đ ph n tr m c a saccaroz dung d ch X A 4,68% B 6,64% C 6,48% D 6,84% 2đ n : A 21,6 gam B 10,8 gam C 32,4 gam D 26,1 gam 20 A 25% B 50% C 75% D 60% A 297 kg B 216 kg C 162 kg D 324 kg 21 Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 35 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c 22 : A 25% B 50% C 75% D 60% 23 : B 21,6 gam ; 66,67% D 48,6 gam ; 50% A 43,2 gam ; 50% C 64,8 gam ; 66,67% 24 : A 21,6 gam C 32,4 gam B 43,2 gam D 37,8 gam – 25 không ? A B C D 26 không A ? B C Lên men D (OH)2 : 27 –glucoz A B –fructoz C –fructoz – D –glucoz 28 : A 1,4–glicozit B C D 1,1–glicozit 1,4–glicozit 1,6–glicozit 29 : Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 36 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c A C6H12O6 B C12H22O11 C C12H22O11 1,1–glicozit 1,4– glicozit D (C6H10O5)n 1,4–glicozit 30 : A 200 ml C 500 ml B 1200 ml D 750 ml 31 A 20% B 80% C 40% D 60% 32 : A 40 gam B 80 gam C 60 gam D 250 gam 33 H p ch t X tác d ng v i Cu(OH)2/NaOH cho dung d ch màu xanh lam, đun nóng cho k t t a đ g ch X không ph i ch t s ch t sau? A Glucoz B Fructoz C Saccaroz D Mantoz 34 Không dùng thêm thu c th , có th nh n đ c m y dung d ch loãng s dung d ch sau : NaOH, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, FeCl3 A B C D 35 Quá trình sau khơng có ph n ng hố h c x y ? A Qu xanh bi n thành qu chín B R u đ lâu ngày b hố chua C S th ng hoa c a mu i NH4Cl D Hoà tan mu i n vào n c : amin, amino axit, peptit, protein : 5H13 A B C D : 7H9 A B C D : A B C D : A Hocmai.vn – Ngôi tr B ng chung c a h c trò Vi t C D T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 37 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c : natri hiđroxit, anilin, etyla : A natri hiđroxit, anilin, etylamin, amoniac B natri hiđroxit, anilin, etylamin, amoniac C natri hiđroxit, anilin, etylamin, amoniac D natri hiđroxit, anilin, etylamin, amoniac – A Gly–Phe– Phe–Ala C Ala–Gly–Phe–Phe – – B Gly–Phe Ala– Phe D Phe–Ala– Gly–Phe : – : A H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH B H2NCH(CH3) CONHCH(CH3) CONHCH(CH3) COOH C H2NCH2CONHCH2CH(CH3) CONHCH2COOH D H2NCH2CH(CH3) CONHCH2CONHCH2COOH 22,5 gam –amino : A H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH B H2NCHCH3) CONHCHCH3) CONHCHCH3) COOH C H2NCH2CONHCH2CHCH3) CONHCH2COOH D H2NCH2CHCH3) CONHCH2CONHCH2COOH : A HN[CH2]5CO C HN[CH2]6CO B HN[CH2]4CO D HNCH(CH3)[CH2]3CO 4H11 nit ? B axit HNO2 A C D – A Gly–Phe– Phe–Ala C Ala–Gly–Phe–Phe – – B Gly–Phe Ala– Phe D Phe–Ala– Gly–Phe : –amino axit 10 : A H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH B H2NCH(CH3)CONHCH(CH3) CONHCH(CH3) COOH C H2NCH2CONHCH2CH(CH3)CONHCH2COOH D H2NCH2CH(CH3)CONHCH2CONHCH2COOH Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 38 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c - 11 Cho : A C6H5 - CHNH2 – COOH C C3H7 - CHNH2 – COOH B CH2NH2 – COOH D CH3 - CHNH2 - CH2 – COOH 3,08 gam CO2, 0,99 gam H2 12 N2 toluen Tên A phenylamin C o-aminotoluen 336ml : B benzylamin D 2,4,6- triaminotoluen (NH2)mCxHy(COOH)n 13 A (NH2)2C2H3COOH B NH2 CH2 4COOH C NH2CH(COOH)2 D NH2CH2CH=CHCOOH -NH2 C : B C5H12N2O2 D C5H10N2O2 14 A C4H10N2O2 C C6H14N2O2 15 : A C2H7N, C3H9N, C4H11N B C3H9N, C4H11N, C5H13N C C3H7N, C4H9N, C5H11N D CH5N, C2H7N, C3H9N 2SO4 16 : A CH3NH2 C C2H5NH2 4H9NH2 4H9NH2 B C3H7NH2 D C3H5NH2 4H9NH2 4H7NH2 7,3 gam 17 A B ? C D 18 HNO2 A : B C D B : C D 19 20 A Trong phâ A anilin Hocmai.vn – Ngôi tr : B p–metylanilin ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 39 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c C o–metylanilin D p–etylanilin 21 : A C nit (đktc) B D (đktc) 22 : A 1M B 2M C 4M D 0,8M 23 50 HCl 3,65% Khi cho HNO2 : A C2H7 C C3H9N v 2H5NH2 B C3H9 D C4H11 3NHC2H5 3H7NH2 4H9NH2 – 24 : B 6,6 gam 1,07 A 3,3 gam 25 A C C 1,32 gam D 2,64 gam p–CH3C6H4NH2 B D – 26 4H9NO2 A B C D C 14,66% D 1,81% ? – 27 : : A axit 2–amionopropanoic B axit 2–amino–2–metylpropanoic C axit 3–aminopropanoic D axit 2–aminobutanoic 28 : A 7,33% 29 B 16,44% Khi cho 6,675 gam – A alanin : B glyxin C valin D lysin B C3H5NO2 : C C3H7NO2 D C2H7NO2 30 A C2H5NO2 – 31 : A H2NCH2CONHCH2 Hocmai.vn – Ngôi tr 2NCH2CONHCH(CH3)COOH ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 40 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c B H2NCH(CH3)CONHCH2 2NCH2CONHCH2COOH C H2NCH(CH3)CONH(CH3 D H2NCH(CH3)CONH(CH3 2N(CH3)CONHCH(CH3)COOH 2NCH2CONHCH(CH3)COOH – 32 : A H2NCH2CH2COOH B H2NCH2 COOH C H2NCH(CH3) COOH D H2NCH2CH(CH3) COOH ậ Phát bi u sau không đúng? A Các ch t phân t có liên k t đơi ho c vịng khơng b n ho c có t nhóm ch c tr lên đ g i monome B Các ch t tham gia ph n ng polime hoá đ c g i monome C Các ch t polime có phân t kh i l n D Các ch t có phân t kh i l n có th thu c lo i h p ch t polime Nhóm g m polime b n môi tr ng ki m là: A Polietilen, poli(vinyl clorua), polipeptit B Xenluloz , polietilen, poli(butađien–stiren) C Protein, poli(vinyl clorua), polipeptit D Polibutađien, poli(vinyl clorua), polipeptit Polime sau không tác d ng v i n c brom? A Polibutađien B Poli(phenol–fomanđehit) C Xenluloz D Protein Cho polime có cơng th c c u t o sau : NHCH2C O NHCH2CH2CH2C n O (X) HN n (Y) C O c n NHCH (Z) Nh ng phân t polime đ c t o b i liên k t peptit ? A X, Y, Z, M B X, Y, Z C Y, M D X, M Monome X t o đ c polime có cơng th c c u t o : C n CH3 O (M) CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 Monome X A but–1–en C etilen Monome Q t o đ Hocmai.vn – Ngôi tr B but–2–en D buta–1,3–đien c polime có cơng th c c u t o: ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 41 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c CH2CHCH2CHCH2CHCH2CH CH3 CH3 CH3 CH3 Monome Q A isobutilen B propen C 2–metylpropen D buta–1,3–đien Monome Y t o đ c polime có cơng th c c u t o CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2 Monome Y : A isobutilen C 2–metylpropen Monome t o đ B propen D buta–1,3–đien c polime có công th c c u t o d i ? OH ( CH2 )n OH A B HCH=O OH OH CH=CH2 CH2OH D C Polime X có cơng th c ( CH2CHCl ) n Tên gäi c a polime là: A polivinylclorua B poli(vinyl clorua) C poli(vinylclorua) D polivinyl clorua 10 Trong phân t poli(vinyl clorua), ph n tr m kh i l ng clo b ng: A 56,80% B 65,80% C 47,50% D 50,00% 11 Cho polime sau : poli(vinyl clorua), polietilen, polibutađien, poli(metyl metacrylat) Nh ng ch t không b n v i dung d ch natri hiđroxit? A Poli(vinyl clorua), polietilen, polibutađien, poli(metyl metacrylat) B Poli(vinyl clorua), polietilen, polibutađien C Poli(vinyl clorua), polietilen, poli(metyl metacrylat) D Poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat) Hocmai.vn – Ngơi tr ng chung c a h c trị Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 42 - Tài li u h c t p chia s 12 13 14 15 B câu h i tr c nghi m Hóa h c Cho polime sau : poli(vinyl clorua), polietilen, polibutađien, poliisopren, poli(metyl metacrylat) Dãy g m ch t b n khơng khí : A Poli(vinyl clorua), polietilen, polibutađien, poli(metyl metacrylat) B Poliisopren, polibutađien C Poli(vinyl clorua), polietilen, poli(metyl metacrylat) D Poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat) Các lo i t có ngu n g c xenluloz là: A t t m, t nilon, t visco B len, t t m, t axetat, s i C t visco, s i bông, t axetat D len, t t m, t axetat, s i bông, t enang T monome sau có th t ng h p đ c poli(vinyl ancol) qua không ph n ng? A CH2 =CHCOOCH3 B CH2=CH–O–COCH3 C CH2 =C(CH3) COOCH3 D CH2=CH2 Cho công th c c u t o m t đo n m ch c a polime X sau : c h2 h c =c h c h 2c h h c =c c h 2c h h h c =c h c h 2c h h c =c h c h2 Polime X có c u trúc 16 A khơng u hồ B u hồ C vơ đ nh hình D tinh th Cho cơng th c c u t o m t đo n m ch c a polime sau : c h2 h c h3 h c =c c =c c h 2c h c h3 h c h 2c h c =c c h3 h c h 2c h c =c c h3 Polime thu c lo i polime có c u trúc A khơng u hồ 17 C vơ đ nh hình Cho c u t o c a m t đo n m ch protein c h2 B u hoà D tinh th HNCHCO HN CH CO HN CH CO HN CH CO CH2 CH2 CH2 CH2 OH COOH OH COOH Hocmai.vn – Ngơi tr ng chung c a h c trị Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 43 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c Khi th y phân protein dung d ch axit H2SO4 loãng làm xúc tác thu đ ? H2N CH COOH A vµ CH2 OH COOH + H3N CH COO B vµ H3N CH COO CH2 CH2 OH COOH + H2N CH COOH C H2N CH COOH CH2 + c ch t sau vµ + H2N CH COOH CH2 CH2 OH COOH + H3N CH COOH CH2 18 19 vµ H2N CH COOH CH2 OH D Poli(vinyl clorua) đ A trùng h p C oxi hoá – kh Cho ph n ng: COOH c u ch t vinyl clorua b ng ph n ng: B trùng ng ng D trao đ i H2N – CH2 – COOH + HCl 20 21 22 23 H3N+– CH2 – COOH Cl H2N – CH2COOH + NaOH H2N – CH2 – COONa + H2O Hai ph n ng ch ng t axit aminoaxetic A ch có tính axit B ch có tính baz C có tính l ng tính D có tính oxi hố tính kh Ch t c th tham gia ph n ng trùng ng ng A H2NCH2COOH B H2NCH2CH2COOH C H2N[CH2]5COOH D CH2 = CHCOOH Ch t có th tham gia ph n ng trùng h p A toluen B vinyl clorua C propan D etan Trung hoà 7,20 gam axit cacboxylic no đ n ch c, m ch h c n dùng 100 ml dung d ch NaOH 1M Công th c c u t o c a axit là: A CH3COOH B CH2 = CHCOOH C C2H5COOH D HCOOH Hai ch t đ u có th tham gia ph n ng trùng ng ng là: A C6H5CH = CH2 H2NCH2COOH B H2N[CH2]6NH2 H2N[CH2]5COOH C C6H5CH = CH2 H2N[CH2]6NH2 D H2N[CH2]5COOH CH2= CHCOOH Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 44 - Tài li u h c t p chia s 24 25 26 27 28 29 30 31 32 B câu h i tr c nghi m Hóa h c Polietilen đ c t ng h p t monome có công th c c u t o A CH2 = CHCl B CH2 = CH2 C CH2 = CH – CH3 D CH2 = CH – CH = CH2 Ch t d i tham gia ph n ng trùng ng ng t o thành t nilon–6 ? A H2N[CH2]6COOH B C6H5OH C C6H5NH2 D H2N[CH2]5COOH Polime dùng đ s n xu t cao su buna–S đ c u ch b ng cách đ ng trùng h p buta–1,3–đien v i A etilen B stiren C axetilen D vinyl clorua Clo hoá PVC thu đ c m t polime ch a 63,96% clo v kh i l ng, trung bình phân t clo ph n ng v i k m t xích m ch PVC Giá tr c a k (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) A B C D M t nh ng m khác c a protein so v i lipit glucoz là: A protein ch a nit B protein có kh i l ng phân t l n h n C protein ch a ch c hiđroxyl D protein ch t h u c no Xenluloz trinitrat đ c u ch t xenluloz axit nitric đ c có xúc tác axit sunfuric đ c, nóng có 29,7 kg xenluloz trinitrat, c n dùng dung d ch ch a m kg axit nitric (hi u su t ph n ng đ t 90%) Giá tr c a m A 10 B 21 C 42 D 30 Phát bi u sau khơng đúng? A Dung d ch fructoz hồ tan đ c Cu(OH)2 B S n ph m th y phân xenluloz (xúc tác H+, to) có th tham gia ph n ng tráng g ng C Th y phân (xúc tác H+, to) saccaroz c ng nh mantoz đ u cho m t monosaccarit D Dung d ch mantoz tác d ng v i Cu(OH)2 đun nóng cho k t t a Cu2O Dãy g m ch t đ c dùng đ t ng h p polime s n xu t cao su buna–S là: A CH2 = CH–CH = CH2, C6H5CH = CH2 B CH2 = C(CH3)–CH = CH2, C6H5CH = CH2 C CH2 = CH–CH = CH2, CH3–CH = CH2 D CH2 = CH–CH = CH2, l u hu nh Thu tinh h u c đ c u ch t : A butađien stiren B etylen glicol axit terephtalic C metyl metacrylat D axit –aminoenantoic 33 Cho polime t ng h p : –(CH2–CH = CH–CH2)–n (I) ( CH CH)n I (II) CH (O CH2 CH2 O CO Hocmai.vn – Ngôi tr  (III) CO)n ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 45 - Tài li u h c t p chia s 34 35 B câu h i tr c nghi m Hóa h c –(NH–[CH2]5–CO)n– (IV) Polime đ c u ch t ph n ng trùng h p A I, II, III B II, III, IV C I, II, IV D I, III, IV Ch t n–butan (các d ng c thi t b , xúc tác coi nh đ y đ , không dùng thêm h p ch t h u c khác) ch th c hi n không ph n ng m i tr ng h p có th u ch đ c nh ng polime ? A PE, PVC, poli(butađien–stiren) B PE, PP, poli(butađien–stiren) C PE, polibutađien, poli(vinyl axetat) D PE, PVA, poliisopren Cho ch t sau : (CH3)2C = CH CH3 (1) ; Cl CH2 CH = CHBr (2) ; CH2 = CH CH3 (3) ; CH3 CH = CH C Nh ng ch t có đ ng phân hình h c? A 2, B 1, 36 C 2, CH (4) D 1, 3, Polime có c u t o m ch nh sau : CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH3 Công th c chung c a polime A ( CH2 )n C ( CH2 CH I CH3 B (–CH2CH(CH3)CH–)n CH2 CH )n I D ( CH2 CH CH2 CH CH2 )n I I CH3 CH3 CH3 u ch ancol polivinylic ng i ta có th : A thu phân poli(vinyl axetat) dung d ch ki m B thu phân poli(vinyl clorua) môi tr ng ki m C trùng h p ancol vinylic u ki n thích h p D thu phân poli(metyl acrylat) dung d ch ki m 38 Thu phân chu i peptit : –HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH2C6H5)–CO–NH–CH2–CO– thu đ c amino axit A H2N–CH2–COOH, H2N–CH(CH3)–COOH, H2N–CH(CH2C6H5)–COOH 37 B H2N–CH2–COOH, H2N– CH2]2–COOH C H2N–CH2–COOH, H2N–CH(CH3)–COOH D H2N–CH(CH3)–COOH, H2N–CH(CH2C6H5)–COOH 39 Dãy g m polime có c u t o m ch khơng nhánh A PE, polibutađien, poliisopren, amiloz , xenluloz , cao su l u hoá B PE, polibutađien, poliisopren, PVC, xenluloz , caosu l u hoá C PE, polibutađien, poliisopren, amiloz , xenluloz , PVC D PE, polibutađien, poliisopren, amiloz , xenluloz , amilopectin 40 Dung d ch ch a 1,0 gam cao su buna hòa tan CCl tác d ng v a h t 1,92 gam brom Ph n tr m polibutađien cao su b ng Hocmai.vn – Ngơi tr ng chung c a h c trị Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 46 - Tài li u h c t p chia s A 56,8% Hocmai.vn – Ngôi tr B câu h i tr c nghi m Hóa h c B 64,8% ng chung c a h c trò Vi t C 72,6% D 76,4% T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | 47 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c IC D 10 D 19 A 28 C 37 D 46 A C 11 B 20 B 29 D 38 C 47 B B 12 B 21 A 30 A 39 C 48 D D 13 A 22 B 31 C 40 C 49 C NG V HÓA H C H U C A D C C B 14 B 15 B 16 B 17 A 18 D 23 B 24 D 25 C 26 C 27 C 32 D 33 D 34 D 35 C 36 B 41 D 42 B 43 A 44 D 45 B 50 A ANKAN A A B A D C C C 11 C 12 D 13 B 14 D 15 C 16 B 17 C 18 B 21 B 22 D 23 B 24 C 25 B 26 C 27 B 28 A 31 A 32 D 33 A 34 B 35 A 36 A 37 A B 10 A 19 B 20 C 29 B 30 A XICLOANKAN 38 A 39 C 40 C 41 B 42 A 43 D 44 D 45 B 48 A 49 C 50 B 51 C 52 C 53 D 54 D 55 C 58 B 59 C 60 D 61 B 46 D 47 D 56 B 57 A ANKEN 62 C 63 C 64 C 65 B 66 C 67 D 68 C 69 A 70 B 71 B 72 C 73 C 74 A 75 B 76 A 77 B 78 C 79 D 80 A 81 D 82 A 83 C 84 A 85 C 86 A 87 D 88 A 89 B 90 A 91 A 92 C 93 C ANKIN 94 A 95 D 96 C 97 C 98 B 103 C 104 D 105 A 106.D 107.D 99 C 100 B 108.A 109.B ANKADIEN 112.C 113.A 114.A 115.C 116.A 117.B 118.A 121.A 122.B 123.B 124.B 125.B 126.C 127.A 130.B 131.B 132.C Hidrocacbon th m 133 B 134.C 135.B 136.C 137.C 138.C 144.B 145.C 146.B 147.A 148.B 139.A 101 B 102 C 110.B 111.C 119.B 128.D 140.A 120.D 129.B 141.A 142.B 143.D D n xu t HALOGEN ậ ANCOL ậ PHENOL 1.A 2.C 3.B 4.A 5.A 11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 6.B 16.D 7.A 17.B 8.C 18.C 9.B 19.D 10.B 20 A 21.C 26.B 27.C 28.B 29.A 30.C D 19 B 31 D 43 B C B 20 C 21 A 32 C 33 D 44 C 22 B 23.C Andehit ậ Xeton ậ Axit ậ Este B D A B 13.C 14 A 15 A 16 C 25.B 26 C 27 A 28 A 37.A 38 C 39 A 40.B Hocmai.vn – Ngôi tr 24.D 25.B C D 17 B 18 D 29 D 30 A 41 A 42 C ng chung c a h c trò Vi t 10 A 22 C 34 B T ng đài t v n: 1900 58-58-12 11.C 23 D 35 A 12 B 24.A 36 C - Trang | 48 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c Cacbohidrat C B C C D A B 12 D 13 A 14 A 15 B 16 B 17 D 18.D 23.C 24.B 25.A 26.C 27.D 28.B 29.B 34.C 35.D H p ch t ch a Nito : amin, amino axit, peptit, protein 1.A 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A 7.A 8.C 14.B 15.C 16.C 17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 27.A 28.C 29.A 30.C 31.D 32.C 33.D Polime ậ V t li u Polime A B C 11 D 12 B 13 C 21 B 22 B 23 B 31 A 32 C 33 C D 14 B 24 B 34 C C B D 15 B 16 A 17 C 25 D 26 B 27 B 35 A 36 D 37 A A 19.A 30.D 9.D 22.D C 20.C 31.D 10.A 23.B C 9.B 18 A 19 C 28 A 29 B 38 A 39 C 10.D 21.B 32.B 11.A 24.C 11.D 22.A 33.C 12.D 25.B 13.B 26.D 10 A 20 C 30 C 40 B Giáo viên: Ph m Ng c S n Ngu n Hocmai.vn – Ngơi tr ng chung c a h c trị Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 49 - ... a Cho công th c c u t o sau : CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3 CH3 CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3CH2CH2C CH3 CH3 (Z) CH3 (Y) (X) CH3 CH3CHCH2CHCH3 CH3CH2CH CHCH3 CH3 CH3 CH3 (M) 34 (T) Nh ng công th c c u t o bi... ch t có cơng th c c u t o sau CH3 CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3 CH3CH2CH2C CH3 CH3 (Z) (X) CH3 CH3CH2 CH2CH2CH2CH2 CH3CH2CHCH2CH3 (M) CH3 (Q) CH3 CH3CHCH2CHCH3 CH3 30 31 (T) Các công th c bi u di n ch... X, Y, M Cho ch t có cơng th c c u t o sau : CH3 CH3 CH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3CH2CHCHCH3 CH3 CH3CH2CH2C CH3 CH3 (Y) (X) CH3 (Z) CH3 CH3CHCH2CHCH3 CH3 35 (T) K t lu n sau ? A Các ch t X, Y, Z đ ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học: Phần 3 - Phạm Ngọc Sơn,