0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12

75 7,436 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 12:52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINHNĂM HỌC 2010-2011CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN HÓA HỌC LỚP 12KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀMCâu 1: Ion M+có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s23p6. M là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A.NaB. KC. LiD. AgĐáp án: BCâu 2: Kim loại kiềm có (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A. bán kính nguyên tử nhỏ nhất so với các nguyên tố cùng chu kì.B. cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.C. một electron hoá trị và năng lượng ion hoá thứ nhất thấp.D. khối lượng riêng đều lớn hơn khối lượng riêng của nước.Đáp án: CCâu 3: Một trong những ứng dụng quan trọng của Na, K là (chương 6 /bài 25/chung/mức 1)A. chế tạo thủy tinh hữu cơ.B. chế tạo tế bào quang điện.C. làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.D. sản xuất NaOH, KOH. Đáp án: CCâu 4: Hoà tan Na vào dung dịch nào dưới đây không thấy xuất hiện kết tủa? (chương 6/bài 25 /chung/mức 1)A. CuSO4 B. Ba(HSO3)2 C. Ca(HCO3)2 D. KHCO3Đáp án: DCâu 5: Những tính chất hoá học của NaHCO3 là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)(1).kém bền với nhiệt(2).chỉ tác dụng với axit mạnh(3).chất lưỡng tính(4).thủy phân cho môi trường axit(5).thủy phân cho môi trường kiềm mạnh.(6).thủy phân cho môi trường kiềm yếuA.(1), (2), (6)B. (1), (3), (6)C. (1), (3), (4)D. (1), (2), (5)Đáp án: BCâu 6: Để bảo quản kim loại kiềm, người ta (chương 6/bài 25 /chung/mức 1)A. cho vào lọ đậy kín.1B. ngâm chìm trong dầu hoả.C. ngâm chìm trong dung dịch muối ăn.D. ngâm chìm vào dung dịch NaOH.Đáp án: BCâu 7: Có 4 dung dịch: Na2CO3, NaOH, NaCl, HCl. Nếu chỉ dùng thêm quỳ tím thì có thể nhận biết được (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A.1 dung dịch. B. 2 dung dịch.C. 4 dung dịch. D. 3 dung dịch.Đáp án: CCâu 8: Cho khí CO2, dung dịch MgCl2 lần lượt tác dụng với các dung dịch: NaHCO3, Na2CO3, NaOH. Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A. 2B. 3C. 4D. 5 Đáp án: CCâu 9: Phương pháp phổ biến nhất dùng để điều chế NaOH trong công nghiệp là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A. cho Na tác dụng với nước.B. cho Na2O2 tác dụng với nước.C. điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn.D. cho Na2O tan trong nước.Đáp án: CCâu 10: Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư, dung dịch thu được sau phản ứng chứa các chất tan là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A.Na2SO4, CuSO4, Cu(OH)2B. Na2SO4, CuSO4.C. Na2SO4, CuSO4, NaOHD. Na2SO4, Cu(OH)2Đáp án: BCâu 11: Dãy hóa chất đều tác dụng được với dung dịch Na2CO3 là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A. HCl, K2SO4, Ba(OH)2 B. H2SO4, K2SO4, KOHC. HNO3, CaCl2, Ba(OH)2D. HNO3, CaCl2, KOHĐáp án: CCâu 12: Khi điện phân dung dịch NaCl, ở anot xảy ra (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A. sự khử H2O B. sự khử Cl-C. sự oxi hóa Cl-D. sự oxi hoá H2OĐáp án: CCâu 13: Để nhận biết được 4 dung dịch: Na2CO3, NaHCO3, NaOH, NaCl, chỉ được dùng 2 dung dịch là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)2A. HCl và MgCl2 B. HCl và BaCl2C. H2SO4 và BaCl2D. H2SO4 và CaCl2Đáp án: ACâu 14: Cho sơ đồ : Na→+ XNaOH →+ 2COY→+ZNaClX, Y, Z lần lượt là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. H2O , Na2CO3 , HCl.B. H2O, NaHCO3, CaCl2 C. Ca(OH)2, Na2CO3 , HClD. Ca(OH)2, Na2CO3 , CaCl2Đáp án: ACâu 15: Cho 6,08 gam hổn hợp gồm hai hidroxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếptác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thì thu được 8,3 gam muối clorua. Công thức của haihidroxit là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. LiOH và NaOHB. NaOH và KOHC. KOH và RbOHD. RbOH và CsOHĐáp án: BCâu 16: Hòa tan 3,06 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại kiềm bằng dung dịch HCl dư thu được 672 ml CO2 (đktc) . Nếu cô cạn dung dịch thì khối lượng muối khan thu được là (chương 6 /bài 25 /chung/mức 2)A. 3,39 gam B. 6,78 gamC. 9,33 gamD. không xác định được.Đáp án: ACâu 17: Cho sơ đồ chuyển hoá: Na2CO3 →X→Na→X→NaCl→X. X là (chương 6 /bài 25/chung/mức 2)A. NaNO3B. NaOH C. NaHCO3D. Na2OĐáp án: BCâu 18: Cho 6,55 gam hỗn hợp Na, Na2O hoà tan hoàn toàn vào nước, thu được 1,68 lít khí(đktc). Phần trăm của Na2O trong hỗn hợp là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. 52,67 %B. 65,32 % C. 43,46 %D. 47,33 %Đáp án: DCâu 19: Cho 4,6 gam kim loại kiềm M tác dụng với lượng nước (dư) sinh ra 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại M là (chương 6/bài 25/chung/mức 2) A. NaB. KC. CaD. Ba3Đáp án: ACâu 20: Dẫn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M. Dung dịch sau phản ứng chứa chất tan là(chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. NaHCO3B. Na2CO3 C.NaOH, Na2CO3D.NaHCO3, Na2CO3 Đáp án: CCâu 21: Điện phân nóng chảy muối MCl (M là kim loại kiềm) thu được 0,56 lít khí ở anot (đktc) và 1,15 gam kim loại ở catot. Công thức phân tử của muối là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. NaClB. KClC. LiClD. CsClĐáp án: ACâu 22: Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol dung dịch NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH (chương 6/bài 25/chung/mức 1)A. bằng 0B. lớn hơn 7C. nhỏ hơn 7D. bằng 7Đáp án: BCâu 23: Cho 20,7gam muối cacbonat của kim loại kiềm M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 22,35 gam muối. Kim loại M là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. LiB. NaC. KD. CsĐáp án: CCâu 24: Ion Na+ bị khử trong các trường hợp: (1) Điện phân NaOH nóng chảy(2) Điện phân dung dịch NaCl(3) Điện phân nóng chảy NaCl(4) Na2CO3 phản ứng với dung dịch HCl(5) NaOH tác dụng với dung dịch NH 4NO3 (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A.(1) và (5)B.(4) và (5)C.(1) và (3)D.(2) và (3)Đáp án: CCâu 25: Cho X, Y, Z là hợp chất của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng, X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Khí E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Vậy X, Y, Z, E lần lượt là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A.NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2C. KOH, KHCO3, K2CO3, CO24D. KOH, K2CO3, KHCO3, CO2Đáp án: BCâu 26 : Cho 8,5 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm hòa tan vào nước, thoát ra 3,36 lít H2 (đktc).Trung hòa dung dịch thu được bởi dung dịch HCl, rồi cô cạn thu được muối khan có khối lượng là(chương 6/bài 25/chung/mức 2)A.18,675 gamB.12,365 gamC.19,150 gamD.14,420 gamĐáp án: CCâu 27 : Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch có chứa b mol HCl. Điều kiện của a và b để xuất hiện kết tủa là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. b < 4aB. b = 4aC. b> 4aD. b ≥ 4aĐáp án: ACâu 28: Nung 20 gam hỗn hợp gồm NaHCO3 và Na2CO3 đến khối lượng không đổi được 16,9gam chất rắn. Phần trăm khối lượng NaHCO3 trong hỗn hợp là (chương 6/bài 25 /chung/mức 3)A. 24 %B. 42 %C. 65 %D. 56 % Đáp án: BCâu 29: Từ 100 gam muối ăn chứa 12,25% tạp chất trơ, người ta điều chế được 2,7 lít dung dịch HCl 0,5M, bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm đặc ở nhiệt độ cao. Hiệu suất của quá trình điều chế HCl đạt (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. 80 %B. 90 %C. 75 %D. 95% Đáp án: BCâu 30: Điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M (D= 1,1 g/ml), điện cực trơ, có màng ngăn xốp.Khi ở catot thoát ra 2,24 lít khí (đktc) thì ngưng điện phân. Nồng độ phần trăm của NaOH trongdung dịch sau khi điện phân là (chương 6/bài 25/chung/mức 3)A. 8,0%B. 7,6%C. 4,84%D. 3,76% Đáp án: DCâu 31: Cho 6,9 gam kim loại Na vào 100 gam dung dịch HCl 3,65%, thể tích khí H2 thu được(đktc) là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. 6,72 lítB. 3,36 lítC. 2,24 lítD. 4,48 lítĐáp án: B5Câu 32: Trộn lẫn 500 ml dung dịch NaOH 5M vào 200 ml dung dịch NaOH 30% (D = 1,33 g/ml)thu được dung dịch có nồng độ là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A. 8,72MB. 6,42MC. 2,46MD. 4,36MĐáp án: BCâu 33: - Dẫn x mol khí clo qua dung dịch NaOH loãng và nguội. - Dẫn y mol khí clo qua dung dịch NaOH đậm đặc và đun nóng đến 1000C.Nếu lượng muối NaCl sinh ra trong 2 dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ x:y là (chương 6/bài25/chung/mức 2)A. 5/6B. 5/3C. 6/3D. 8/3Đáp án: BCâu 34: Cho 3 gam hỗn hợp gồm Na và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 800ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là (chương 6/bài 25/chung/mức 3)A. LiB. CsC. KD. Rb Đáp án: ACâu 35: Cho hỗn hợp kim loại gồm K và Al vào nước, thu được dung dịch và 4,48 lít khí (đktc), 5,4 gam chất rắn. Khối lượng của K và Al tương ứng là (chương 6/bài 25/chung/mức 3)A. 3,9 gam và 2,7 gamB. 3,9 gam và 8,1 gam C.7,8 gam và 5,4 gam D.15,6 gam và 5,4 gamĐáp án: BCâu 36: Hoà tan hoàn toàn 1,17 gam NaCl vào nước, đem điện phân có màng ngăn thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Hiệu suất của quá trình điện phân là (chương 6/bài 25/chung/mức 3)A. 15%B. 25%C. 35%D. 45%Đáp án: BCâu 37: Cho 17,94 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B (thuộc 2 chu kì liên tiếp) tan hết trong500 gam H2O thu được 500 ml dung dịch C (D= 1,03464 g/ml). A, B là 2 kim loại (chương 6/bài 25/chung/mức 3)A. Li, NaB. Na, KC. K, RbD. Cs, FrĐáp án: BCâu 38: Hòa tan 47 gam K2O vào m gam dung dịch KOH 7,93% thì thu được dung dịch có nồng độ là 21%. Giá trị m là (chương 6/bài 25/chung/mức 3)6A. 338,48B. 352,95C. 284,08D. 568,16Đáp án: BCâu 39: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối (chương 6/bài 25/chung/mức 2)A.NaH2PO4 và Na2HPO4B.Na2HPO4 và Na3PO4C. NaH2PO4 và Na3PO4D.Na2HPO4Đáp án: AKIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤTCâu 40: Tính chất nào sau đây là của kim loại nhóm IIA ? (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. Có độ cứng thấp hơn kim loại kiềm, nhưng cao hơn nhôm.B. Có số electron hoá trị ít nhất và có bán kính nguyên tử lớn.C. Ở trạng thái cơ bản không có electron độc thân.D. Tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường.Đáp án: CCâu 41: Nhóm các chất đều tác dụng được với Mg là (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. HNO3, CH3COOH, O2, CuSO4.B. H2O, HCl, O2, NaNO3.C. H2SO4, Cl2, C2H5OH, O2.D. HNO3, KOH, O2, S.Đáp án: ACâu 42: Cho Ba vào dung dịch MgSO4 thu được kết tủa là (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. Mg và BaSO4.B. BaSO4.C. Mg(OH)2.D. BaSO4 và Mg(OH)2.Đáp án: DCâu 43: Từ MgO người ta điều chế Mg bằng cách (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. dùng CO khử MgO ở nhiệt độ cao.B. cho tác dụng với HNO3, cô cạn, nung ở nhiệt độ cao.C. cho tác dụng với dung dịch HCl, cô cạn, điện phân nóng chảy.D. cho tác dụng với Al ở nhiệt độ cao.Đáp án: CCâu 44: Cho 10 gam kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 12,22 lít khí (ở 250C;0,5atm). Kim loại kiềm thổ đã dùng là (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. Mg B. Ca C. Sr D. Ba Đáp án: BCâu 45: Hoà tan hoàn toàn 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl. Sau đó cô cạn thuđược 5,55 gam muối khan. Kim loại đó là (chương 6/bài 26/chung/mức 2)7A. Be B. Mg C. CaD. Ba Đáp án: CCâu 46: Vôi sống có công thức phân tử là (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. CaCO3.B. CaO.C. CaSO4.D. Ca(OH)2.Đáp án: BCâu 47: Các chất đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 gồm (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. NH4NO3, Ca(HCO3)2, Na2CO3.B. CO2, NaCl, Na2CO3.C. NaHCO3, CO2, CH3NH2.D. CO2, HNO3, NaNO3.Đáp án: ACâu 48: Các chất bị phân huỷ khi nung gồm (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. NaOH, Ca(HCO3)2, Ca(NO3)2.B. CaCO3, NaCl, Ca(HCO3)2.C. CaCO3, CaCl2, Ca(HCO3)2.D. CaCO3, Ca(HCO3)2, Ca(NO3)2.Đáp án: DCâu 49: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: CaCO3 → X →Y → Z → CaCO3. X, Y, Z lần lượt là (chương6/bài 26/chung/mức 2) A. CaCl2, Ca, CaO.B. CaSO4, CaCl2, CaO.C. Ca(NO3)2, CaO, Ca(OH)2.D. CaO, CaCl2, Ca3(PO4)2.Đáp án: ACâu 50: Dẫn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng kết tủa thu đượclà (chương 6/bài 26/chung/mức 3)A. 20 gam.B. 25 gam.C. 30 gam.D. 15 gam.Đáp án: ACâu 51: Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc nhóm IIA và ở haichu kỳ liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng dung dịch HCl dư thì thu được 10 lít khí CO2(ở 54,60C và 0,8064 atm). Hai kim loại là (chương 6/bài 26/chung/mức 3)A. Be và Mg.B. Mg và Ca.C. Ca và Sr .D. Sr và Ba.Đáp án: BCâu 52: Chất có thể làm mềm được nước cứng tạm thời là (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. NaCl.8B. HCl.C. Na2SO4.D. Ca(OH)2.Đáp án: DCâu 53: Chất có thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu là (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. NaCl.B. Na2CO3.C. Ca(OH)2.D. H2SO4.Đáp án: BCâu 54: Trong các phương pháp làm mềm nước cứng. Phương pháp nào chỉ làm mềm được nướccứng tạm thời ? (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. Phương pháp hoá học.B. Phương pháp trao đổi ion.C. Phương pháp chưng cất nước.D. Phương pháp đun sôi.Đáp án: DCâu 55: Có 3 cốc nước : nước cất, nước cứng tạm thời (chứa Ca(HCO3)2), nước cứng vĩnh cửu(chứa CaSO4). Phương pháp nhận biết 3 cốc nước trên là (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. dùng quỳ tím, dùng dung dịch HCl.B. đun nóng và dùng dung dịch Na2CO3.C. dùng dung dịch HCl, sau đó đun nhẹ.D. đun nóng, sau đó dùng dung dịch nước vôi.Đáp án: BCâu 56: Một cốc chứa 200ml nước cứng có: Ca(HCO3)2 0,1M và CaCl2 0,2M. Để làm mất tínhcứng của nước, người ta phải dùng bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,5M ? (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. 120mlB. 160mlC. 200mlD. 180 mlĐáp án: ACâu 57: Hỗn hợp các chất khi hoà tan vào nước tạo kết tủa gồm (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. Ca, NaHCO3.B. Ca(OH)2, CH3COONa.C. NaHCO3, CaCl2.D. CaO, NaNO3.Đáp án: ACâu 58: Cho hỗn hợp CaO, MgO, Na2CO3, Fe3O4 tan vào nước ta thu được chất rắn gồm (chương6/bài 26/chung/mức 2)A. MgO, Fe3O4.B. CaO, MgO, Fe3O4.C. CaCO3, MgO, Fe3O4.D. Na2CO3, Fe3O4.Đáp án: CCâu 59: Dung dịch chứa các ion: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Để loại bỏ các ion: Ca2+, Mg2+,Ba2+, H+ ra khỏi dung dịch, người ta dùng (chương 6/bài 26/chung/mức 2)9A. NaOH.B. Na2SO4.C. NaHCO3.D. K2CO3.Đáp án: DCâu 60: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa hỗn hợp các chất sau: CaO, Al2O3, Fe2O3, CuO,nung nóng. Chất rắn còn lại trong ống sứ gồm (chương 6/ bài 26/chung/mức 2)A. Al2O3, Cu, Fe2O3, CaO.B. CaCO3, Al2O3, Fe, Cu.C. Al, CaCO3, Fe, Cu.D. Al2O3, Fe, Cu, CaO.Đáp án: BCâu 61: Chỉ ra điều đúng khi nói về các hidroxit kim loại kiềm thổ. (chương 6/bài 26/chung/mức1)A. Tan dễ dàng trong nước.B. Đều là các bazơ mạnh.C. Có một hidroxit lưỡng tính.D. Được điều chế bằng cách cho oxit tương ứng tan trong nước.Đáp án: CCâu 62: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. làm các muối tan của magie và canxi biến thành muối kết tủa.B. loại bỏ bớt ion Ca2+ và Mg2+ trong nước.C. đun nóng hoặc dùng hoá chất.D. dùng cột trao đổi ion.Đáp án: BCâu 63: Sản phẩm trong bình (ở catot) sau khi điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn xốp sẽlàm cho (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. quỳ tím hoá đỏ.B. quỳ tím hoá xanh.C. quỳ tím không đổi màu.D. phenolphtalein không đổi màu.Đáp án: BCâu 64: Clorua vôi có công thức phân tử là (chương 6/bài 26/chung/mức 1)A. CaCl2.B. Ca(ClO)2.C. CaCO3.D. CaCl2O.Đáp án: DCâu 65: Đun nóng 58 gam magie hidroxit đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khốilượng so với ban đầu (chương 6/bài 26/chung/mức 2)A. tăng 18 gam.B. giảm 40 gam.C. giảm 18 gam.D. tăng 40 gam.Đáp án: CCâu 66: Dẫn 89,6 ml khí CO2 (đktc) vào 150ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M sản phẩm thu đượcgồm (chương 6/bài 26/chung/mức 2)10[...]... Mg, Al D K, Mg, Fe Đáp án: A Câu 127 : Chọn phát biểu đúng (chương 7/ bài 31/ chung/mức 1) 19 A Nguyên tử Fe có 2 electron lớp ngoài cùng B Nguyên tử Fe có 8 electron lớp ngoài cùng C Nguyên tử Fe có 2 electron hóa trị D Fe là nguyên tố s Đáp án: A Câu 128 : Dung dịch có thể hòa tan được kim loại Fe là (chương 7/bài 31/chung/mức 1) FeCl3 A AlCl3 B FeCl2 C MgCl2 D Đáp án: A Câu 129 : Hòa tan hoàn toàn 1,4... Trong tự nhiên, sắt ở trạng thái tự do trong các mảnh thi n thạch D Khi tham gia phản ứng, Fe có thể bị oxi hóa thành các ion Fe2+ hoặc Fe3+ Đáp án: A Câu 125 : Số oxi hóa của sắt trong các hợp chất thường gặp là (chương 7/bài 31/chung/mức 1) A +2, +3 B +2, +3, +6 C 0, +2, +3 D +2, +3, +4 Đáp án: A Câu 126 : Nhóm gồm các kim loại đều bị thụ động hóa trong các dung dịch HNO 3 đặc nguội và dung dịch H2SO4... nóng E 18 Đáp án: A Câu 120 : Tính chất vật lí nào sau đây không phải của sắt? (chương 7/bài 31/ chung/mức 1) A có màu nâu đỏ B có tính nhiễm từ C dẫn điện, dẫn nhiệt tốt D dẻo, dễ rèn Đáp án: A Câu 121 : Phương trình hóa học viết sai là (chương 7/bài 31/chung/mức 1) Fe + Cl2 → FeCl2 A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B Fe (dư) + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag C to 3Fe + 2O2 → Fe3O4 D Đáp án: A Câu 122 : Dãy gồm những... dịch NaOH C Al2O3, H2O, dung dịch HNO3, dung dịch AgNO3 D Đáp án: A Câu 123 : Cho phản ứng Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu Nhận xét không đúng là (chương 7/bài 31/chung/mức 1) A ion Fe2+ oxi hóa được kim loại Cu B kim loại Fe khử được ion Cu2+ C tính oxi hóa của ion Fe2+ yếu hơn ion Cu2+ D kim loại Fe có tính khử mạnh hơn kim loại Cu Đáp án: A Câu 124 : Chọn phát biểu sai (chương 7/bài 31/chung/mức 1) A Fe là kim... 3d6 D [Ar] 3d5 Đáp án: D Câu 174: Trong các chất dưới đây, chất không thể oxi hóa được Fe thành Fe3+ là (chương 7/bài 32/chung/mức 1) A S B Br2 C AgNO3 D H2SO4 Đáp án: A Câu 175: Có các phương trình hóa học: (1) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (2) Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe (3) 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (4) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl Những phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hóa của hợp chất sắt (III)... Câu 176: Dãy gồm các chất đều có tính oxi hóa và tính khử là (chương 7/bài 32/chung/ mức 2) FeO, FeCl2, FeSO4 A Fe2O3, FeCl2, FeCl3 B Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3 C Fe, FeO, Fe2O3 D Đáp án: A Câu 177: Các phương trình hóa học (1) FeO + CO  Fe + CO2 (2) 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3 (3) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 (4) 3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO (5) FeO + 2HCl FeCl2 + H2O Những phương trình phản ứng hóa. .. nếu để lâu trong không khí D Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO3 Đáp án: B Câu 179: Cho lần lượt các chất bột: MgO, Al2O3, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng Ở một thí nghiệm thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí Chất bột đó là (chương 7 /bài 32/chung/mức 2) MgO A Al2O3 B FeO C Fe2O3 D Đáp án: C Câu 180: Nung nóng hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 trong không khí cho đến khi khối lượng... FeCO3 D FeS2 30 Đáp án: D Câu 198: Cho Fe cháy trong khí clo thu được một hợp chất X Nung hỗn hợp bột Fe và S sẽ thu được một hợp chất Y Các hợp chất X và Y lần lượt là (chương 7/bài 31/chung/mức 2) A FeCl2 và FeS B FeCl3 và FeS C FeCl2 và FeS2 D FeCl3 và FeS2 Đáp án: B Câu 199: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong chén sứ gồm bột Al và Fe 2O3 thấy có lớp khói trắng bay ra Lớp khói trắng đó là (chương... 26/chung/mức 3) A 3,97 gam B 3,64 gam C 3,70 gam D 3,50 gam Đáp án: A Câu 69: Hoà tan mẫu hợp kim Ba – Na vào nước thu đựơc dung dịch A và có 13,44 lít H 2 bay ra (đktc) Để trung hoà 1/10 dung dịch A thì thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng là (chương 6/bài 26/chung/mức 3) A 115ml B 120 ml C 125 ml D 130ml Đáp án: B Câu 70: 1,78 gam hỗn hợp hai kim loại hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch H 2SO4 loãng, giải... Fe3O4 cần vừa đủ 0,32 mol H2 thu được 12, 88 gam Fe m có giá trị bằng (chương7/bài 32/chung/mức 3) A 15 gam B 18 gam C 20 gam D 25 gam Đáp án: B Câu 190: Cho 14 gam bột sắt tác dụng với 1 lít dung dịch FeCl 3 0,1M và CuCl2 0,15M Kết thúc phản ứng thu được rắn A có khối lượng là (chương7/bài 32/chung/mức 3) A 9,6 gam B 6,4 gam C 12, 4 gam D 11,2 gam Đáp án: C 29 Câu 191: Cho hỗn hợp gồm 0,02 mol Fe và . TÂY NINHNĂM HỌC 2010-2011CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN HÓA HỌC LỚP 12 KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM Câu 1: Ion M+có. trong các mảnh thi n thạch.D. Khi tham gia phản ứng, Fe có thể bị oxi hóa thành các ion Fe2+ hoặc Fe3+.Đáp án: A Câu 125 : Số oxi hóa của sắt trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12, Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học thi HK2 lớp 12,

Từ khóa liên quan