0

165 câu hỏi trắc nghiệm hóa học phần kim loại

20 1,101 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2014, 15:41

165 câu hỏi trắc nghiệm hóa học phần kim loại Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Câu 1: Các ion Na + , Mg 2+ , Al 3+ có các đặc điểm chung nào sau đây ? A. Có cùng số electron B. Có cùng số proton C. Đều bị khử khi điện phân dung dịch muối clorua D. Đều tạo liên kết ion với anion oxit tạo thành các oxit bazơ Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của Cr (Z = 24) ? A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 4s 2 3d 4 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 3 3p 6 4s 1 3d 5 Câu 3: Cho Ca (Z = 20). Cấu hình của ion Ca 2+ là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 B. 1s 2 2s 2 2p 6 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 2 Câu 4: Cho các nguyên tử có cấu hình electron tương ứng là X : 2s 2 2p 5 ; Y : 4s 1 ; Z : 5s 2 5p 2 ; T : 2s 2 2p 2 R : 3s 2 3p 6 . Các nguyên tố kim loại là A. Y ; Z B. Y C. X ; Z ; T D. R Câu 5: Trong số các ion sau, ion nào không có cấu hình electron của khí hiếm ? A. Zn 2+ B. Al 3+ C. K + D. Cl - Câu 6: Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân chính nào sau đây ? A. Là kim loại rất cứng. B. Là kim loại rất mềm. C. Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao. D. Là kim loại có khối lượng phân tử lớn. Câu 7: Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim đều gây ra bởi A. các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. B. kim loạicấu tạo mạng tinh thể. C. ion kim loại. D. các nguyên tử kim loại. Câu 8: Tổng hệ số (các số nguyên tối giản) trong phương trình hoá học của phản ứng giữa Al với HNO 3 đặc nóng là A. 9 B. 13 C. 14 D. 64 Câu 9: Phản ứng của kim loại Zn với dung dịch H 2 SO 4 loãng có phương trình ion thu gọn là A. Zn + 2H + H 2 + Zn 2+ B. Zn + 2H + + SO 2 4 H 2 + ZnSO 4 C. Zn + 4H + + SO 2 4 2H 2 O + Zn 2+ + SO 2 D. Zn + SO 2 4 ZnSO 4 Câu 10: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn ? 165 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN KIM LOẠI Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H 2 SO 4 loãng. B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl 3 . C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO 3 đặc nguội. D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H 2 O. Câu 11: Cho một đinh sắt vào dung dịch CuSO 4 (màu xanh) thấy có hiện tượng X. Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO 4 (màu xanh) thấy có hiện tượng Y. X và Y lần lượt là A. X : dung dịch mất màu xanh, có kết tủa đỏ bám trên đinh sắt ; Y : có bọt khí, kết tủa xanh. B. Dung dịch mất màu xanh, có kết tủa xanh bám trên đinh sắt ; Y : có bọt khí, kết tủa đỏ. C. Dung dịch mất màu xanh, có kết tủa đỏ bám trên đinh sắt ; Y : dung dịch mất màu xanh, có kết tủa đỏ. D. Dung dịch mất màu xanh, có kết tủa xanh bám trên đinh sắt ; Y : dung dịch mất màu xanh, có kết tủa xanh. Câu 12: Một hỗn hợp có Cu, CuO, Cu(OH) 2 . Dùng hoá chất nào sau đây để chứng minh được trong hỗn hợp có Cu ? A. H 2 SO 4 đặc B. H 2 SO 4 loãng C. AgNO 3 D. Các chất H 2 SO 4 đặc, H 2 SO 4 loãng, AgNO 3 đều dùng được Câu 13: Phản ứng hoá học giữa hai cặp oxi hoá-khử sẽ xảy ra theo chiều : E. Chất khử sẽ tác dụng với chất oxi hoá tạo thành chất khử và chất oxi hoá tương ứng của chúng. F. Chất khử của cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn sẽ tác dụng với chất oxi hoá của cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn tạo thành chất oxi hoá của cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn và chất khử của cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn. G. Chất khử của cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn sẽ tác dụng với chất oxi hoá của cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn tạo thành chất oxi hoá của cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn và chất khử của cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn. H. Làm cho số oxi hoá của chất khử cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn tăng, số oxi hoá của chất oxi hoá có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn giảm. Câu 14: Cho E 0 /SnSn 2 =  0,14V ; E 0 /AgAg = +0,80V ; E 0 /NiNi 2 =  0,26V ; E 0 /CrCr 3 = 0,74V. Thứ tự tính khử của các kim loại tăng dần theo chiều : I. Ag < Cr < Ni < Sn B. Ag < Sn < Ni < Cr C. Cr < Ni < Sn < Ag D. Sn < Ni < Cr < Ag Câu 15: Cho các cặp oxi hoá  khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn như sau : Mg 2+ /Mg ; Fe 2+ /Fe ; Cu 2+ /Cu ; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag. Kim loại nào không tác dụng được với dung dịch muối Fe 3+ ? J. Mg C. Fe K. Cu D. Ag Cõu 16: Những dung dịch nào sau đây không hoà tan được Cu ? Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - L. Dung dịch muối Fe 3+ M. Dung dịch HNO 3 loãng N. Dung dịch muối Fe 2+ O. Dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO 3 Câu 17: Cho hỗn hợp bột 2 kim loại Fe và Cu vào dung dịch AgNO 3 sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn gồm 2 kim loại. Dung dịch sau phản ứng gồm các chất A. Fe(NO 3 ) 3 và AgNO 3 B. Fe(NO 3 ) 3 và Cu(NO 3 ) 2 C. AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 D. Fe(NO 3 ) 2 và Cu(NO 3 ) 2 Câu 18: Trong quá trình pin điện hóa ZnCu hoạt động, sẽ xảy ra biến đổi nào sau đây? P. Khối lượng điện cực Zn tăng Q. Khối lượng điện cực Cu giảm R. Nồng độ của ion Zn 2+ trong dung dịch tăng S. Nồng độ ion Cu 2+ trong dung dịch tăng. Câu 19: Trường hợp nào sau đây xảy ra sự ăn mòn hoá học ? A. Tôn (sắt tráng kẽm) để ngoài không khí ẩm (có vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong). B. Sợi dây đồng nối với một sợi dây nhôm để ngoài không khí ẩm. C. Vỏ tàu biển tiếp xúc với nước biển. D. Thiết bị bằng thép trong lò đốt tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao. Câu 20 : Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại làm bằng chất nào sau đây ? A. Đồng C. Gang B. Kẽm D. Chỡ Câu 21: Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp x mol CuSO 4 và y mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp), dung dịch sau điện phân cho tác dụng với Fe thấy giải phóng hiđro. Vậy A. y = 2x B. y > 2x C. y < 2x D. y = 3x Câu 22: Trong pin điện hoá Zn-Cu, tác dụng của cầu muối là A. cho phép 2 dung dịch pha trộn với nhau B. cho phép các ion dương di chuyển qua lại giữa hai ngăn C. cho phép ion dương và ion âm di chuyển qua lại 2 ngăn D. cho phép dòng điện chuyển ngược chiều kim đồng hồ Câu 23: Khi pin điện Zn-Cu hoạt động, phản ứng nào sau đây xảy ra ở catot ? A. Cu 2+ + 2e Cu B. Zn 2+ + 2e Zn C. Cu Cu 2+ + 2e D. Zn Zn 2+ + 2e Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Câu 24: Cho biết 0 /NiNi 2 E = 0,26V. Thiết lập pin gồm hai cực: một cực gồm thanh Ni nhúng trong dung dịch NiSO 4 1M; 1 cực là cực hidro chuẩn, sức điện động chuẩn của pin và phản ứng xảy ra khi pin hoạt động là T. E 0 pin = -0,26V. Phản ứng : Ni 2 + H 2 Ni + 2H U. E 0 Pin = +0,26V. Phản ứng : Ni 2 + H 2 Ni + 2H V. E 0 pin = -0,26V. Phản ứng : Ni + 2H Ni 2 + H 2 W. E 0 Pin = +0,26V. Phản ứng : Ni + 2H Ni 2 + H 2 Câu 25: Thiết lập pin điện hoá được ghép bởi hai cặp oxi hóa - khử chuẩn : Al 3+ / Al và Fe 2+ / Fe. Cho biết E 0 /AlAl 3 = -1,66V ; E 0 /FeFe 2 = -0,44V. Sức điện động chuẩn của pin là A. +2,1V B. -2,1V C. +1,22V D. -1,22V Câu 26: Biết E 0 /SnSn 2 = 0,14V ; E 0 /AgAg = +0,80V. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá SnAg là A. +0,66V B. +0,94V C. +0,79V D. +1,09V Câu 27: Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Cr(-) -Ni(+) là +0,48V và E 0 /NiNi 2 = -0,26V. Thế điện cực chuẩn của Cr 3+ /Cr là A. +0,74V B. -0,28V C. +0,28V D. -0,74V Câu 28: Cho biết quá trình Sn Sn 2 + 2e xảy ra khi ghép điện cực Sn với điện cực nào sau đây ? A. Cực Cu B. Cực Zn C. Cực Fe D. Cực Mg Câu 29: Khi cho hỗn hợp bột kim loại gồm Zn, Ni, Mg và Fe vào dung dịch CuSO 4 thì kim loại phản ứng đầu tiên là A. Zn B. Ni C. Mg D. Fe Câu 30: Khi cho bột kim loại Mg vào dung dịch chứa các ion sau đây: Cu 2+ ; Fe 3+ ; Ag + ; NO 3 , ion nào sẽ oxi hoá Mg đầu tiên ? A. Cu 2+ B. Fe 3+ C. Ag + D. NO 3 - Câu 31: Khi hoà tan Zn bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO 4 vào thì quá trình hoà tan sẽ A. xảy ra nhanh hơn. B. không thay đổi. C. xảy ra chậm hơn. D. khụng xảy ra. Câu 32: Một hỗn hợp kim loại gồm Cu, Fe, Ag. Dung dịch nào sau đây có thể dùng để tách lấy Ag mà không làm thay đổi khối lượng của kim loại trong hỗn hợp ? A. CuSO 4 B. Fe 2 (SO 4 ) 3 C. AgNO 3 D. HCl Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - Câu 33: Để làm sạch thuỷ ngân có lẫn tạp chất là : Zn, Sn, Pb, người ta khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch chất nào sau đây ? A. AgNO 3 B. Hg(NO 3 ) 2 C. HNO 3 D. H 2 SO 4 đặc, nóng Câu 34: Trong quá trình điện phân, ở catot xảy ra : A. quá trình khử B. quá trình oxi hoá C. cả quá trình khử và quá trình oxi hoá D. quá trình oxi hoá kim loại Câu 35: Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại ? A. Phản ứng thế B. Phản ứng oxi hoá - khử C. Phản ứng phân huỷ D. Phản ứng hoá hợp Câu 36: Để bảo vệ nồi hơi bằng thép, người ta thường lót dưới đáy nồi những tấm kim loại hoặc hợp kim làm bằng kim loại nào sau đây ? A. Zn B. Cu C. Thộp khụng gỉ D. Pb Câu 37: Trường hợp nào sau đây là bảo vệ ăn mòn bằng phương pháp điện hoá ? A. Phủ sơn epoxi lên các dây dẫn bằng đồng. B. Phủ thiếc lên bề mặt thanh sắt để trong không khí. C. Phủ một lớp dầu mỡ lờn cỏc chi tiết mỏy bằng kim loại. D. Gắn các thanh Zn lên chân cầu bằng thép ngâm dưới nước. Câu 38: Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H 2 SO 4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất mạnh từ sợi dây thép. Thanh kim loại có thể là kim loại nào trong số kim loại sau ? A. Mg B. Sn C. Cu D. Pt Câu 39: Khi điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ và màng ngăn xốp thì dung dịch thu được có : A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. pH = 5 Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Ăn mòn điện hoá học phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiệt độ càng cao tốc độ ăn mòn càng nhanh. B. Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá kim loại phát sinh dòng điện. C. Ăn mòn điện hoá học là quá trình oxi hoá kim loại phát sinh dòng điện một chiều. D. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá học. Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng về bản chất của quá trình ăn mòn điện hoá học ? A. Kim loại có tính khử yếu đóng vai trò điện cực dương và bị khử. B. Kim loại có tính khử mạnh đóng vai trò điện cực dương và bị oxi hoá. C. Kim loại có tính khử yếu đóng vai trò điện cực dương và bị oxi hoá. D. Kim loại có tính khử mạnh đóng vai trò điện cực âm và bị oxi hoá. Câu 42: Quá trình nào sau đây là ăn mòn điện hoá học ? Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - A. Sắt cháy trong khí clo. B. Gang, thép để lâu ngày ngoài không khí ẩm. C. Vật bằng kẽm ngâm trong dung dịch H 2 SO 4 loãng. D. Thép tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao. Câu 43: Hai sợi dây nối với nhau đặt ngoài không khí ẩm. Mối nối giữa hai sợi dây bằng kim loại nào sau đây chóng bị đứt nhất ? A. Cu-Cu B. Al-Cu C. Fe-Cu D. Zn-Cu Câu 44: Có 1 sợi dây phơi quần áo được nối bởi 3 đoạn dây kim loại (theo thứ tự) là nhôm, đồng và thép. Sau một thời gian, tại các chỗ nối thấy có hiện tượng: A. nhôm và thép bị đứt. B. nhôm và đồng bị đứt. C. thép và đồng bị đứt. D. nhôm, thép và đồng bị đứt. Câu 45: Điều nào là đúng trong các điều sau ? A. Khi điện phân dung dịch NaCl thì pH của dung dịch giảm dần. B. Khi điện phân dung dịch chứa hỗn hợp CuSO 4 và NaCl thì pH của dung dịch không đổi. C. Khi điện phân dung dịch chứa hỗn hợp CuSO 4 và Na 2 SO 4 thì pH của dung dịch giảm dần. D. Khi điện phân dung dịch AgNO 3 thì pH của dung dịch tăng dần. Câu 46: Điện phân dung dịch AgNO 3 , sản phẩm điện phân thu được ở catot là A. O 2 B. Ag C. HNO 3 D. H 2 Câu 47: Khi điện phân dung dịch chứa CuSO 4 và NaCl, tại catot sẽ thu được sản phẩm nào sau đây ? A. Thu được Cu. B. Ban đầu thu được H 2 , sau đó thu được Cu. C. Ban đầu thu được Cu, sau đó thu được Na. D. Ban đầu thu được Cu, sau đó thu được H 2 . Câu 48: Điện phân dung dịch chứa các ion : Cu 2+ ; Fe 3+ ; H + ; NO 3 . Trên catot xảy ra quá trình khử ion theo thứ tự nào sau đây ? A. Cu 2+ , Fe 3+ , H + B. Fe 3+ , Cu 2+ , H + C. Fe 3+ , H + , Cu 2+ D. Cu 2+ , H + , Fe 3+ Câu 49: Dãy chất nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy ? A. Mg ; Zn ; Al B. Na ; Al ; Mg C. Ca ; Fe ; K D. Cu ; Ag ; Fe Câu 50: Điện phân chất nào sau đây để thu được khí H 2 ở catot ngay khi điện phân ? A. Dung dịch Pb(NO 3 ) 2 B. Dung dịch AgNO 3 C. Dung dịch CuSO 4 D. Dung dịch NaCl Câu 51: Điện phân dung dịch chứa CuCl 2 và AlCl 3 đến khi ở anot thấy thoát ra khí O 2 thì ở catot sẽ thu được các sản phẩm là Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - A. Cu ; Al B. Cu ; H 2 C. Al ; H 2 D. Cu Câu 52: Để điều chế các kim loại có tính khử mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, phải dùng phương pháp điều chế nào sau đây ? A. Phương pháp thuỷ luyện. B. Phương pháp nhiệt luyện. C. Phương pháp điện phân dung dịch. D. Phương pháp điện phân nóng chảy. Câu 53: Nguyên tắc điều chế kim loại là A. oxi hoá kim loại. B. khử cation kim loại. C. oxi hoá cation kim loại. D. khử kim loại. Câu 54: Các kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch của chúng ? A. Na ; Ca ; Cu B. K ; Mg ; Al C. Ca ; Ba ; Zn D. Ag ; Cu ; Pb Câu 55: Để tách lấy Ag từ AgNO 3 có thể dùng cách nào sau đây ? A. Nung B. Điện phân dung dịch AgNO 3 trong H 2 O C. Dùng một thanh kim loại bằng Cu cho vào dung dịch AgNO 3 D. Các cách trên đều dùng được. Câu 56: Phương pháp nhiệt luyện dùng rộng rãi trong công nghiệp để điều chế những kim loại nào sau đây ? A. Kim loại mạnh như : Na, K, Ca,… B. Kim loại như : Al, Zn, Sn,… C. Kim loại trung bình như : Fe, Cu,… D. Có thể điều chế mọi kim loại. Câu 57: Một hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Fe, Cu có tỉ lệ mol là 1:1:1. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư thì được 33,6 lít khí H 2 (đktc). m có giá trị là A. 108 gam B. 72 gam C. 216 gam D. 432 gam Câu 58: Cho H 2 SO 4 loãng dư tác dụng với 6,659 gam hỗn hợp hai kim loại A và B đều có hoá trị II được 0,1 mol chất khí, đồng thời thấy khối lượng kim loại giảm 6,5 gam. Hoà tan chất rắn còn lại bằng H 2 SO 4 đặc, nóng thì được 0,16 gam khí SO 2 . A và B là A. Mg và Cu B. Fe và Cu C. Zn và Cu D. Zn và Pb Câu 59: Cho một kim loại X hoá trị II vào 100 gam dung dịch HCl 14,6% thu được 0,24 gam khí H 2 , dung dịch sau phản ứng tăng so với dung dịch ban đầu là 2,64 gam. X là kim loại nào sau đây ? A. Zn B. Ni C. Mg D. Ca Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - Câu 60: Ngâm một đinh sắt sạch vào 200 ml dung dịch CuSO 4 1M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam so với ban đầu. Nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng là A. FeSO 4 : 0,5M B. Fe 2 (SO 4 ) 3 : 0,75M C. CuSO 4 : 0,5M ; Fe 2 (SO 4 ) 3 : 0,5M D. FeSO 4 : 0,5M ; CuSO 4 : 0,5M Câu 61: Hoà tan 2,16 gam kim loại M trong HNO 3 loãng thu được 604,8 ml hỗn hợp khí E gồm N 2 và N 2 O có tỉ khối so với H 2 là 18,45. M là A. Fe B. Al B. C. Zn D. Mg Câu 62: Một lượng kim loại hoá trị II cho tác dụng với oxi. Để hoà tan hoàn toàn oxit thu được cần một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 15,4% thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21 %. Kim loại đó là A. Mg B. Zn C. Cu D. Pb Câu 63: Cho 2,275 gam kim loại X hoá trị II tan vào dung dịch hỗn hợp chứa hai axit HNO 3 và H 2 SO 4 thu được 2,94 gam hỗn hợp khí NO 2 và D có thể tích 1,344 lít (đktc). X là A. Mg B. Cu C. Ca D. Zn Câu 64: Hoà tan hoàn toàn 0,01 mol hỗn hợp hai kim loại đều có hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa hai axit HCl và H 2 SO 4 có thể tích 2000 ml thu được V lít khí H 2 ở đktc. Giá trị pH của dung dịch axit và của V là A. 1 ; 22,4 lít B. 0 ; 4,48 lít C. 2 ; 0,224 lít D. 1 ; 4,48 lít Câu 65: Hai thanh kim loại M hoá trị II có khối lượng như nhau. Thanh I nhúng vào dung dịch Cu(NO 3 ) 2 . Thanh II nhúng vào dung dịch Pb(NO 3 ) 2 . Sau một thời gian khối lượng thanh I giảm 0,2% ; thanh II khối lượng tăng 28,4%. Biết số mol các chất trong dung dịch Cu(NO 3 ) 2 và Pb(NO 3 ) 2 đều giảm như nhau. M là A. Fe B. Zn C. Ni D. Mg KIM LOẠI NHÓM IA, IIA, IIIA Câu 1: Chỉ ra nhận định sai trong các câu sau : A. Các nguyên tử của nguyên tố nhóm IIA có bán kính nguyên tử tăng khi số hiệu nguyên tử tăng. B. Các kim loại kiềm có cùng kiểu mạng tinh thể. C. Các kim loại kiềm có độ cứng, nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại kiềm thổ. D. Các kim loại nhóm IA là những kim loại có tính khử mạnh nhất. Câu 2: Cho kim loại A vào dung dịch CuCl 2 thấy kết tủa đỏ và B vào dung dịch CuCl 2 thấy kết tủa màu xanh. A và B lần lượt là A. Na, Ca B. Al, Fe C. Ca, Fe D. Fe, K Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 9 - Câu 3: Để điều chế kim loại Na người ta dùng phương pháp A. điện phân dung dịch NaCl. B. điện phân NaCl nóng chảy. C. điện phân dung dịch NaOH. D. nhiệt phân Na 2 O. Câu 4: Dung dịch nào sau đây hoà tan được hỗn hợp gồm : Al, Mg, K ? A. H 2 O B. HCl đặc C. H 2 SO 4 đặc nguội D. NaOH Câu 5 : Hỗn hợp nào sau đây tan hoàn toàn trong nước ? A. Hỗn hợp Na, Al theo tỉ lệ khối lượng 23/27 B. Hỗn hợp Na, Al theo tỉ lệ khối lượng 12,5/27 C. Hỗn hợp Na, Al theo tỉ lệ mol 2:3 D. Hỗn hợp Na, Al theo tỉ lệ mol 1: 2 Câu 6: Đánh giá môi trường nào sau đây là sai ? A. Dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 có pH < 7 B. Dung dịch Na 2 CO 3 có pH > 7 C. Dung dịch Na[Al(OH) 4 ] có pH > 7 D. Dung dịch NaHCO 3 có pH < 7 Câu 7: Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm chúng chìm trong A. nước B. dầu hoả C. dung dịch natri clorua D. dung dịch axit clohiđric Câu 8: Để điều chế dung dịch NaOH, người ta dùng phương pháp điện phân A. NaCl nóng chảy. B. dung dịch NaCl không có vách ngăn xốp giữa hai cực. C. dung dịch NaCl có vách ngăn xốp giữa hai cực. D. dung dịch NaNO 3 . Câu 9: Một trong số các biện pháp làm chuyển dịch cân bằng của phản ứng CaCO 3  CaO + CO 2 sang phải là A. tăng nhiệt độ của phản ứng B. giảm nhiệt độ của phản ứng C. tăng nồng độ của khí CO 2 D. tăng thêm lượng đá vôi Câu 10: Để nhận biết 5 chất bột màu trắng : Na 2 CO 3 , NaCl, Na 2 SO 4 , BaCO 3 , BaSO 4 chỉ cần dùng hoá chất nào sau đây ? A. H 2 SO 4 và quỳ tím B. H 2 O và CO 2 C. dung dịch Ba(OH) 2 D. dung dịch HCl Câu 11: Để nhận biết ba dung dịch NaCl, MgCl 2 , AlCl 3 chỉ cần dùng A. dung dịch NaOH. B. dung dịch Na 2 CO 3 . C. Dung dịch Na 2 SO 4 . D. dung dịch AgNO 3 . Câu 12: Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích pH của dung dịch Na 2 CO 3 > 7 ? A. Na 2 CO 3 + 2HCl 2NaCl + CO 2 + H 2 O B. Na 2 CO 3 + Ba(OH) 2 BaCO 3 + 2NaCl Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - C. Na 2 CO 3 + CaCl 2 CaCO 3 + 2NaCl D. Na 2 CO 3 + H 2 O  NaHCO 3 + NaOH Câu 13: NaHCO 3 là một trong những thành phần của thuốc chữa bệnh đau dạ dày do tham gia phản ứng hoá học nào sau đây trong dạ dày ? A. HCO 3 + H + CO 2 + H 2 O B. HCO 3 + OH  CO 2 3 + H 2 O C. NaHCO 3 + H 2 O  Na 2 CO 3 + NaOH D. NaHCO 3 + H 2 O  H 2 CO 3 + NaOH Câu 14: Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động ? A. Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O B. CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 C. CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O D. CaCO 3 CaO + CO 2 Câu 15: Cho a mol CO 2 vào 1 dung dịch chứa b mol NaOH để thu được 2 muối NaHCO 3 , Na 2 CO 3 . Ta có : A. 2 1 b a B. 1 b a C. 1 2 1 b a D. 2 1 b a Câu 16: Cho các chất : 1. NaCl ; 2. Ca(OH) 2 ; 3. Na 2 CO 3 ; 4. HCl. Những các chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là A. 1, 2, 3. B. 2, 3. C. 1, 3. D. 1, 3, 4. Câu 17: Nước chảy đá mòn là hiện tượng tự nhiên được giải thích bằng phản ứng hoá học nào sau đây ? A. CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 B. CaCO 3 + H 2 O + CO 2 Ca(HCO 3 ) 2 C. Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O D. Ca(HCO 3 ) 2 CaCO 3 + CO 2 + H 2 O Câu 18: Một dung dịch chứa a mol NaHCO 3 và b mol Na 2 CO 3 . Thêm (a + b) mol Ca(OH) 2 vào dung dịch trên thì khối lượng kết tủa thu được là A. 100.a (g) B. 100.b (g) C. 100(a + b) (g) D. 200(a + b) (g) Câu 19: Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch ? A. AlCl 3 và NaOH B. MgCl 2 và Ba(OH) 2 C. Al(NO 3 ) 3 và (NH 4 ) 2 SO 4 D. AlCl 3 và NaAlO 2 Câu 20: Những ion nào sau đây tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch ? A. Na + ; Ba 2+ ; Ca 2+ ; HCO 3 B. Na + ; Mg 2+ ; CO 2 3 ; HCO 3 C. Na + ; Al 3+ ; CO 2 3 ; NO 3 D. Na + ; H + ; SO 2 4 ; [Al(OH) 4 ]  Câu 21: Hiện tượng nào xảy ra khi trộn dung dịch Na 2 S (dư) với dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 ? [...]... chảy của một kim loại kiềm thu được 2,24 lít khí ở anot (đktc) Kim loại đó là A Na B K C Rb D Li Câu 38: Cho một mẩu Na vào dung dịch HCl đặc, kết thúc thí nghiệm thu được 4,48 lít khí (đktc) Khối lượng Na đã dùng là Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 12 - Tài liệu học tập chia sẻ A 4,6 gam C 0,92 gam 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại B 0,46... CƢƠNG VỀ KIM LOẠI 1B 2B 3A 4A 5A 6C Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 7A 8C 9A 10B 11A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 12D 13B 14B - Trang | 19 - Tài liệu học tập chia sẻ 15D 29C 43B 57A 16C 30C 44A 58C 17D 31A 45C 59C 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại 18C 32B 46B 60D 19D 33B 47D 61B KIM LOẠI NHÓM IA, IIA, IIIA 1C 2D 3B 4B 14A 15C 16B 17B 27D 28B 29C 30A 39 A; C 40B 41A 42A KIM LOẠI NHÓM... là A 69,57% B 30,43% Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 12,8 gam chất rắn và 12,7 - Trang | 17 - Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại C 30,34% D 69,66% Câu 32: Một loại hợp kim CuSn có tỉ lệ mol Sn : Cu = 1 : 5 Hàm lượng Sn trong hợp kim là A 27,10% B 16,76% C 16,67% D 27,11% Câu 33: Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế 78 gam... nâu Câu 9: Cho một mẩu kim loại Na vào dung dịch FeCl3, khi kết thúc phản ứng sẽ quan sát thấy hiện tượng A có kết tủa nâu đỏ B dung dịch trong suốt, không màu C có kim loại Fe sinh ra D có kết tủa trắng Câu 10: Cho kim loại sắt lần lượt vào các dung dịch nào sau đây luôn luôn thu được muối sắt(II) ? A AgNO3, HCl B H2SO4 đặc nóng, HNO3 đặc nóng C HCl, CuCl2 D FeCl3, H2SO4 đặc nguội Câu 11: Kim loại. .. đồng kim loại và ngâm trong dung dịch chất điện phân Điện cực nối với vật và dung dịch chất điện phân là những chất nào sau đây ? A Cực âm ; dung dịch CuSO4 B Cực dương ; dung dịch CuSO4 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 16 - Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại C Cực dương ; dung dịch FeSO4 D Cực dương ; dung dịch FeSO4 Câu. .. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 13 - Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Câu 46: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,7M Kết thúc thí nghiệm thu được 4 gam kết tủa Giá trị của V là A 1,568 lít B 1,568 lít hoặc 0,896 lít C 0,896 lít D 8,896 lít hoặc 2,24 lít Câu 47: Dung dịch A gồm các... liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại A Al, Fe, Cu C Au, Al, Zn B Ni, Cr, Sn D Au, Ag, Cu Câu 6: Quặng có giá trị để sản xuất gang là A manhetit và hematit B manhetit và pirit C pirit và xiđerit D hematit và xiđerit Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản dung dịch muối sắt(II) người ta thường ngâm vào dung dịch đó A một cái đinh sắt B một lá nhôm C một ít bạc D một viên kẽm Câu. .. to SO2 D FeO + Mn to Fe + MnO Câu 14: Cho bột sắt (dư) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, khi kết thúc phản ứng trong dung dịch có chứa : Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 15 - Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại A FeSO4 B Fe2(SO4)3 C Hỗn hợp FeSO4 và Fe2(SO4)3 D Hỗn hợp H2SO4 và Fe2(SO4)3 0 0 Câu 15: Cho ESn2+ /Sn = 0,14V... 0,8 gam C 3,6 gam D 4,8 gam Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 18 - Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Câu 42: Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg có tỉ lệ mol là 1:2 vào dd CuSO 4 dư thu được 9,6 gam đồng Khối lượng hỗn hợp đầu là A 5,2 gam B 3,6 gam C 8,4 gam D 8 gam Câu 43: Cho 5,6 gam Fe phản ứng hoàn toàn với HNO3, thu được... ion nhôm trong Al2O3 tạo thành Al nóng chảy Câu 28: Một dung dịch chứa a mol NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa để thu được kết tủa cực đại là A a > 4b B a < 4b C a = b b mol AlCl 3 Điều kiện D a = 3b Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 11 - Tài liệu học tập chia sẻ 165 câu hỏi TN lí thuyết phần kim loại Câu 29: Một dung dịch chứa a mol Na[Al(OH)4] . điện phân nóng chảy. Câu 53: Nguyên tắc điều chế kim loại là A. oxi hoá kim loại. B. khử cation kim loại. C. oxi hoá cation kim loại. D. khử kim loại. Câu 54: Các kim loại nào sau đây được. kim loại rất cứng. B. Là kim loại rất mềm. C. Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao. D. Là kim loại có khối lượng phân tử lớn. Câu 7: Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim. Câu 10: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn ? 165 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN KIM LOẠI Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN Tài liệu học tập chia sẻ 165
- Xem thêm -

Xem thêm: 165 câu hỏi trắc nghiệm hóa học phần kim loại, 165 câu hỏi trắc nghiệm hóa học phần kim loại,