SKKN: Phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ

14 11 0
SKKN: Phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Để tạo được hứng thú cho học sinh làm thế nào giải được các đề thi nhất là đề thi trắc nghiệm khách quan và các em cảm thấy yêu thích bộ môn hơn. Từ đó tạo cho học sinh động cơ, thái độ đúng đắn và rèn luyện kĩ năng phân tích, tư duy, tổng hợp khi nghiên cứu các nội dung của môn Hoá học. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Phương pháp sử dụng tỷ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ”. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỶ LỆ CHUNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ I ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong trình dạy học mơn Hóa học: Nhiều tập trắc nghiệm tính tốn có phương trình loại có chung tỷ lệ, tỷ lệ thể qua hệ số cân chất hay sản phẩm số với hệ số tỷ lệ kết hợp Quá trình giải tập Hóa học, việc sử dụng phương pháp sử dụng tỷ lệ chung gợi ý cho ta giải nhanh tốn trắc nghiệm vơ cơ, Trong q trình giảng dạy tơi rút số kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỶ LỆ CHUNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ áp dụng có hiệu II Q TRÌNH THỰC HIỆN: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỶ LỆ CHUNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM sử dụng rộng rãi khối lớp chương trình 10, 11, 12 có mặt hầu hết dạng tốn vơ tốn kim loại Ưu điểm bật phương pháp hạn chế số ẩn số toán, nhanh gọn trình bày trực quan Dưới số thí dụ minh hoạ Cơ sở lý thuyết: Các dạng tập: PHẢN ỨNG KIM LOẠI + AXIT CLOHIDRIC: M + n H C l ® M C ln + n H2 Nhận xét: Số mol gốc clorua = lần số mol H2 số mol HCl = lần số mol H2 Bài tập 1: Hoà tan hết 9,9g hỗn hợp kim loại dung dịch HCl thu dung dịch A 8,96lít khí (đktc) Cô cạn dung dịch A thu m gam muối khan M có giá trị là: A 24,1g B 38,3g C 17g D 66,7g Lời giải: nCl - = ´ nH = ´ mMCln = mM + mCl - 8,96 = 0,8mol 22, = 9,9 + 0,8 ´ 35,5 = 38,3g Bài tập 2: Hoà tan hết 30,912 gam kim loại M dung dịch HCl dư thu dung dịch A V lít khí (đktc) Cơ cạn dung dịch A thu 70,104g muối khan M là: A Na B Mg C Fe D Ca Lời giải: é 70,104 - 30,912 ù nH = ´ ê ú = 0,552mol 2 ë 35,5 û Nếu M kim loại hoá trị 2, nM = nH = 0,552mol M= 30,912 = 56( Fe) 0,552 Bài tập áp dụng: Hoà tan hồn tồn 13g kim loại hố trị II dung dịch HCl Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 27,2 gam muối khan Kim loại dùng là: A Fe B Zn C Mg D Ba Hoà tan hết 3,53g hỗn hợp A gồm kim loại Mg, Al Fe dung dịch HCl thu dung dịch D có 2,352 lít khí hidro (đktc) Cô cạn dung dịch D thu m gam hỗn hợp muối khan Trị số m là: A 12,405g B 10,985g C 11,195g D 7,2575g Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại M (có hố trị khơng đổỉ ) dung dịch HCl dư thu 1,008lít khí (đktc) dung dịch chứa 4,575g muối khan m có giá trị là: A 2,56g B 3,56g C 2,76g D 1,38 g Cho 20g hỗn hợp gồm Ca kim loại M có tỉ lệ số mol nCa : nM = : tan hết dung dịch HCl dư thu dung dịch A V lít H2 (đktc) Cô cạn dung dịch A thu 48,4g chất rắn khan M là: A Mg B Al C Ba D.Fe Hỗn hợp X gồm Fe kim loại A, B thuộc nhóm IIA với nFe : nA : nB = : : Cho mg hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Y 8,96 lit H2 (đktc) Cô cạn dung dịch Y thu 44,08g muối khan A B lần lược là: A Be Mg B Mg Ca C Mg Sr D Sr Ba PHẢN ỨNG KIM LOẠI + AXIT SUNFURIC LOÃNG xM + yH SO ® M x ( SO ) y + yH Nhận xét: Số mol gốc sunfat = số mol H2 số mol H2SO4 = số mol H2 Bài tập 1: Hoà tan hết 11,1g hỗn hợp gồm kim loại dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch A 8,67 lit khí (đktc) Cơ cạn dung dịch A thu m gam muối khan m có giá trị là: A 59,1g B 35,1g C 49,5g D 30,3g Lời giải: m = 11,1 + 8,96 ´ 96 = 49,5 g 22, Bài tập 2: Hoà tan hết 20,608g kim loại M dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch A V lit khí (đktc) Cơ cạn dung dịch A thu 70,0672 gam muối khan M là: A Na B Mg C Fe D Ca Lời giải: nH = 70, 0672 - 20, 608 = 0, 5152mol 96 Nếu M kim loại hoá trị II, nM = nH = 0,5152mol M= 20, 608 = 40(Ca ) 0,5152 Bài tập áp dụng: Cho 13,33g hỗn hợp gồm Al, Cu, Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch A, 7,728lit khí (đktc) 6,4 gam chất rắn khơng tan Cô cạn dung dịch A thu gam chất rắn khan A 40,05g B 42,25g C 25,35g D 46,65g Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Fe 0,24 mol kim loại M (có hố trị khơng đổỉ ) dung dịch H2SO4 lỗng dư thu dung dịch A 10,752 lit H2 (đktc) Cô cạn dung dịch A thu 59,28g muối khan M là: A Mg B Ca C Al D Na Cho 3g hỗn hợp gồm kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hoá học phản ứng hết với H2SO4 dư thu 1,008 lít khí H2 (đktc) Cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn Vậy m bằng: A 7,32g B 5,016g C 4,98g D 8,46g Cho mg hỗn hợp gồm kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hoá học phản ứng hết với H2SO4 dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch thu 18,6g muối khan Vậy m bằng: A 6g B.10,8g C 9g D 8,6g Cho m gam hỗn hợp kim loại tác dụng với 147g dung dịch H2SO4 20% thu dung dịch X V lit khí H2 (đktc) Để trung hồ lượng axít dư X cần 32g dung dịch NaOH 15% thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 38,02g muối khan a V có giá trị là; A 5,376lit B 6,72lit C 4,032lit D 5,828lit b m có giá trị là: A 6,46g B 7,1g C 7,64g D 7,58g PHẢN ỨNG KIM LOẠI + AXIT NITRIC: Kim loại + HNO3 Muối nitrat + (Al, Fe không tác dụng với HNO3 đặc nguội) Ví dụ: 3M + 4n HNO3 n H N O3 ( m t ) = n N O ( M ( N O3 )n ) NO2 NO N2O N2 NH4NO3 + H2O 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O = ´ n NO Tổng quát: n H N O3 ( m t ) = n N O ( M ( N O3 )n ) = số mol e trao đổi ´ số mol sản phẩm khử Số mol HNO3 đóng vai trị chất oxi hoá = số mol nguyên tử nitơ sản phẩm khử Số mol HNO3 tác dụng = số mol HNO3 ( mơi trường) *Số mol HNO3 đóng vai trị chất oxi hố: Sản khử NO2 phẩm Q trình +5 +4 N O3- + 1e = N O2 Số mol HNO3 trường = Số mol NO2 môi Số mol HNO3 tác dụng = ´ Số mol NO2 +5 +2 NO N O3- + 3e = N O N2O N O3- + 8e = N O N2 N O3- + 10e = N NH4NO3 N O3- + 8e = N H 4+ +5 +1 +5 +5 -3 = ´ Số mol NO = ´ Số mol NO = ´ Số mol N2O = 10 ´ Số mol N2O = 10 ´ Số mol N2 = 12 ´ Số mol N2 = ´ Số mol NH 4+ ( số = 10 ´ Số mol NH 4+ mol gốc NO3- M(NO3)n = ´ Số mol NH 4+ ) Bài tập 1: Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO 0,04 mol NO2 Khối lượng tạo dung dịch sau phản ứng là: A 5,69g B 3,79g C 8,53g D 9,48g Lời giải: Khối lượng muối : mmuối = 1,35 +(0,01 ´ + 0,04 ´ 1) ´ 62 = 5,69g Bài tập 2: Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm kim loại dung dịch HNO3 thu dung dịch A hỗn hợp khí gồm 0,12 mol NO, 0,08 mol N2O, 0,06 mol N2 dung dịch B Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy 3,36lít khí NH3 (đktc) Số mol HNO3 tác dụng là: A.3,0g B.2,75g C 3,5g D.2,2g Lời giải: Số mol HNO3 tác dụng: n = 0,12 ´ + 0,08 ´ 10 + 0,06 ´ 12 + 3,36 ´ 10 = 22, 3,5mol Bài tập áp dụng: Hoà tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag dung dịch HNO3 2M dư thu hỗn hợp khí gồm 0,15 mol NO, 0,05 mol N2O dung dịch B Cô cạn dung dịch B làm khan, khối lượng muối khan thu là: A 120,4g B.89,8g C.110,7g D.125,6g Cho tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Pb dung dịch HNO3 dư thu 3,584 lít hỗn hợp khí gồm NO, NO2 có tỉ khối so với H2 21 dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu 30,34 gam muối khan m có giá trị là: A 12,66g B.15,46g C.14,73g D.21,13g Cho hỗn hợp A: 0,15mol Mg, 0,35 mol Fe phản ứng với V lít dung dịch HNO31M; thu dung dịch B, hỗn hợp G: 0,05 mol N2O; 0,1 mol NO cịn 2,8 gam kim loại Giá trị V lít là: A 1,1 B.1,15 C.1,22 D.0,9 Cho 16,5g hỗn hợp X gồm kim loại vào dung dịch HNO3 lỗng dư, thu dung dịch Y 10,08 lít khí NO (đktc - sản phẩm nhất) Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y lượng muối khan thu là: A 50,1g B.100,2g C.44,4g D.90,9g Cho m gam hỗn hợp X gồm Al Mg có tỉ lệ khối lượng 1:1 tác dụng với dung dịch HCl dư thu 14,112 lít H2(đktc) Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí A (gồm NO, N2O ) có tỉ khối so với H2 20,25 dung dịch B Số mol HNO3 tác dụng là: A 1,540 B.1,585 C.1,250 D.1,486 PHẢN ỨNG KIM LOẠI + AXIT SUNFURIC ĐẬM ĐẶC SO2 Kim loại + H2SO4 Muối SUNFAT + (Al, Fe không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội) S + H2O H2S Ví dụ: xM + 2y H2SO4 Mx(SO4)y + ySO2 + 2y H2O Số mol H2SO4 (môi trường) = Số mol gốc SO42 – Mx(SO4)y = Số mol SO2 Tổng quát: Số mol H2SO4 (môi trường) = Số mol gốc SO42 – Mx(SO4)y = 1/2 (số electron trao đổi ´ số mol sản phẩm khử) Số mol H2SO4 đóng vai trị chất oxy hố = Số mol ngun tử lưu huỳnh sản phẩm khử Số mol H2SO4 tác dụng = Số mol H2SO4 (môi trường) * Số mol H2SO4 đóng vai trị chất oxy hố Sản khử SO2 phẩm Quá trình +6 +4 S +6 H2S +6 S O42- + 2e = S O2 S O42- + 6e = S -2 S O42- + 8e = H S Số mol môitrường = Số mol SO2 H2SO4 Số mol H2SO4 tác dụng = ´ Số mol SO2 = ´ Số mol S = ´ Số mol S = ´ Số mol H2S = ´ Số mol H2S Bài tập 1: Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu dung dịch A 9,632 lít SO2(đktc) Cơ cạn dung dịch A thu số gam muối khan là: A 57,1g B.60,3g C.58,81g D.54,81g Lời giải: Khối lượng muối : mmuối = 15, 58 + 9, 632 ´ 96 = 57,1g 22, Bài tập 2: Cho 13,248g kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí H2S (đktc) dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu 66,24g muối khan V có giá trị là: A 2,4640 lit B 4,2112 lit C 4,7488 lit D 3,0912 lit Lời giải: 1 ( 66, 24 - 13, 248 ) nH S = ´ nSO 2- ( M ( SO ) ) = ´ = 3, 0912 (lít) x y 4 96 Bài tập áp dụng: Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm kim loại dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 11,782 lít SO2 (đktc) dung dịch A Cơ cạn dung dịch A thu 71,06g muối khan m có giá trị là: A 20,18g B.22,88g C.25,68g D.18,78g Cho 18g kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 3,36 lít SO2 (đktc); 6,4 gam S dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu số gam muối khan là: A 75g B.90g C.96g D.86,4g Cho hỗn hợp X gồm m gam Fe 0,12 mol FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 9,408 lít SO2 (đktc) dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 72 gam muối khan Để hoà tan hết hỗn hợp X cần số gam dung dịch HCl 7,3% là: A 120 B.240 C.180 D.160 M kim loại hoá trị II Cho m gam M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 0,672 lít khí có tỉ khối so với NH3 dung dịch A Cô cạn dung dịch Y thu 14,4 gam muối khan M là: A Ca B Mg C Zn D Ba Hỗn hợp X gồm hai kim loại Cu Ag Hoà tan m gam hỗn hợp X dung dịch chứa axit HNO3, H2SO4 thu dung dịch Y chứa 7,06 gam muối hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO2, 0,01 mol SO2 Giá trị m là: A 2,58g B.3,32g C.3,06g D.3,00g PHẢN ỨNG CỦA OXIT KIM LOẠI + AXIT (khơng đóng vai trị chất oxy hố) M xO y + yH + ® xM ( y x )+ + yH 2O Nhận xét: Số mol ion H+ = ´ số mol O = ´ số mol H2O Bài tập 1: Cho m gam hỗn hợp gồm kim loại tác dụng với oxi dư thu (m + 4,8) gam hỗn hợp oxit Hoà tan hết hỗn hợp oxit cần ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M? A 300 B.600 C.150 D.800 Lời giải: (m + 48) - m = 0,3mol 16 = 0,3 ´ = 0, 6mol nO = nH + v= 0, = 0,3lit = 300ml (1 + 0,5 ´ 2) Bài tập 2: X oxit kim loại có chứa 27,586% khối lượng oxi Để hoà tan 37,12 gam X cần ml dung dịch HCl 1M? A 1000 B.1280 C.800 D 640 Lời giải: 27,586 100 = 0, 64mol nO = 16 nH + = 0, 64 ´ = 1, 28mol 37,12 ´ v= 1, 28 = 1, 28lit = 1280ml Bài tập áp dụng: Cho 13 gam hỗn hợp gồm kim loại tác dụng với oxi dư thu 20,68g hỗn hợp oxit Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp oxit dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M vừa đủ thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu m gam chất rắn m có giá trị là: A 62,04g B 53,08g C 60,76g D 42,46g Để oxi hoá m gam hỗn hợp kim loại cần 1,904 lít O2(đktc) thu 6,08gam hỗn hợp oxit Hoà tan hết hỗn hợp oxit dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch A Cô cạn dung dịch A thu muối khan có khối lượng là: A 14,16g B.15,43g C.18,15g D.16,79g Hoà tan hỗn hợp gồm 6,528g Al2O3; 5,12g Fe2O3 3,264g CuO dung dịch hỗn hợp HCl 1,5M dung dịch H2SO4 0,25M vừa đủ Tổng khối lượng muối dung dịch tạo thành là: A 33,649g B 28.041g C 35,051g D 87,628g Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6g A oxi dư 44,6 gam hỗn hợp oxit B Đem hoà tan hết B dung dịch HCl dung dịch D Cô cạn dung dịch D lượng muối khan là: A 99,6g B.49,8g C.64,1g D.73,2g Một oxit sắt có khối lượng 25,52g Để hoà tan hết lượng oxit Fe cần dùng vừa đủ 220ml dung dịch H2SO4 2M (lỗng) Cơng thức oxit Fe là: A Fe3O4 B FeO4 C Fe2O3 D FeO PHẢN ỨNG OXIT KIM LOẠI + CO (ở nhiệt độ cao) t MxOy + yCO ¾¾ ® xM + yCO2 t aMxOy + (ax - bx)CO ắắ đ xMxOy + (ay - by)CO2 Nhn xét: Số mol nguyên tử O bị khử = Số mol CO = Số mol CO2 Bài tập 1: Cho luồng khí CO qua m gam Fe2O3 đun nóng thu 39,2 gam hỗn hợp gồm bốn chất rắn sắt kim loại ba oxit nó, đồng thời có hỗn hợp khí Cho hỗn hợp khí hấp thụ vào dung dịch nước vơi có dư thu 55 gam kết tủa Trị số m là: A 48g B 64g C 40g D 72g Lời giải: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 55 = 0,55mol 100 Số mol oxi bị khử = số mol CO2 = 0,55mol m = 39,2 + 0,55 ´ 16 = 48gam Bài tập 2: Một hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO, Al2O3, có khối lượng 42,4 gam Khi cho X tác dụng với CO dư nung nóng người ta thu 41,6 gam chất rắn Y hỗn hợp khí gồm CO, CO2 cho hỗn hợp khí qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Khối lượng kết tủa bằng: A 9,7g B.39,4g C.9,85g D.4,925g Lời giải: Số mol CO2 = số mol oxi bị khử = CO2 + 0,05mol Ba(OH)2 42, - 41, = 0, 05mol 16 BaCO3 + 0.05 mol H2O m = 0,05 ´ 197 = 9,85 gam Bài tập áp dụng: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam oxít sắt FexOy đun nóng , thu 57,6 gam hỗn hợp chất rắn gồm Fe oxit Cho hấp thụ khí khỏi ống sứ vào dung dịch nước vơi dư thu 40 gam kết tủa Trị số m là: A 64g B.56g C.80g D.69,6g Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng a gam hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, FeO, Al2O3 nung nóng Khí cho vào nước vơi dư thấy có 30 gam kết tủa trắng Sau phản ứng, chất rắn ống sứ có khối lượng 202 gam a có giá trị là: A 200,8g B.216,8g C.206,8g D.103,4g Khử m gam hỗn hợp MgO, FeO, CuO khí CO nhiệt độ cao sau phản ứng thu 21,6 gam hỗn hợp chất rắn A hỗn hợp khí B Cho B qua dung dịch Ba(OH)2 thu 19,7 gam kết tủa dung dịch C Lọc bỏ kết tủa đun sôi dung dịch C lại có 19,7 gam kết tủa Giá trị m là: A 28,4g B.26,4g C.25,5g D.32,4g Dẫn CO dư qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp gồm Fe3O4, CuO Dẫn hết khí sau phản ứng qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 17,73 gam kết tủa Cho chất rắn ống sứ lúc sau phản ứng với HCl dư thu 0,672 lít H2 (đktc) Giá trị m là: A 5,44 B.5,8 C.6,32 D.7,82 Cho 31,9 gam hỗn hợp gồm Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư đun nóng thu 28,7 gam hỗn hợp Y Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít H2 (đktc) V là: A 4,48 lit B.5,6 lit C 6,72 lit D.11,2 lit 7/ TỔNG KẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP: Các phương pháp giải tốn hóa học có đặc điểm chung khơng cứng nhắc tập cố định mà có ngun tắc tư khơng đổi, cịn việc vận dụng phương pháp linh hoạt III ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ: Trên sở kinh nghiệm truyền thụ rèn luyện kỹ phương pháp tổng hợp cách áp dụng giải số dạng tập hố học, tơi cho học sinh làm kiểm tra 15 phút (đối với học sinh 11) Bài tập 1: Cho tan 3,734 gam hỗn hợp X gồm Zn Al vào 275ml dung dịch HNO3 thu dung dịch A 1,12 lít (đktc)hỗn hợp khí D gồm NO, N2O có tỉ khối so với H2 16,75 Cô cạn dung dịch A thu số gam muối khan là: A 16,909g B.14,32g C 21,84g D 8,534g Bài tập 2: Cho tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, dung dịch HNO3 dư kết thúc thí nghiệm thu 6,72 lít hỗn hợp khí (gồm NO, NO2) (đktc) có khối lượng 12,2 gam Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 43 gam hỗn hợp hai muối khan Nếu hoà tan m gam hỗn hợp kim loại ban đầu với HCl dư sau phản ứng cịn 8m/15 gam chất rắn khơng tan dung dịch X Đem cô cạn dung dịch X thu số gam muối khan là: A 15,24g B.12,70g C.10,16g D.19,05g Bài tập 3: Hoà tan hết m gam kim loại nhôm cần dùng vừa đủ 302,97ml dung dịch HNO3 3,073%, dung dịch axit có khối lượng riêng 015g/ml, khơng có khí Nồng độ % chất tan dung dịch sau phản ứng A 2,761%; 0,389% B 2,25%; 0,54% C 3,753%; 0,684% D 3,755% Bài tập 4: Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO2, 0,02 mol NO Số mol HNO3 tác dụng là: A 0,14 B 0,12 C 0,1 D 0,2 Bài tập 5: 2,11gam hỗn hợp Fe, Cu, Al hoà tan hết dung dịch HNO3 tạo thành 0,04 mol NO2, 0,02 mol NO Khối lượng muối khan thu là: A 8,31g B 9,62g C 7,86g D 5,18g Kết làm học sinh năm học: Năm học 20082009 20092010 Lớp Sĩ số 10 5> 11A1 11A3 11A4 11A2 11A3 11A4 47 50 50 47 47 49 11 10 15 11 13 11 10 12 13 12 12 12 15 11 11 5 2 1 0 Bài tập 1: Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, , Fe2O3 cần vừa đủ 2,24 lit CO (đktc) Khối lượng sắt thu là: A 14,4g B 16g C 19,2g D 20,8g Bài tập 2: Trong bình kín chứa 0,4 mol CO m gam Fe3O4 Đun nóng bình phản ứng xảy hồn tồn khí bình có tỉ khối so với H2 20 Giá trị m là: A 18,56g B 20,88g C 17,4g D 16,24g Bài tập 3: Cho hỗn hợp X gồm kim loại Cu Ag Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X dung dịch chứa axit HNO3 H2SO4 thu dung dịch Y chứa 7,06 gam muối hỗn hợp khí Z chứa 0,05mol NO2 0,01 mol SO2 Giá trị m là: A 2,58g B 3,32g C 3,06g D 3,00g Bài tập 4: Hoà tan 28,02g hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag, Mg vào dung dịch HCl thu 6,72l khí H2(đktc), chất rắn A dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu 27,6g chất rắn khan Khối lượng chất rắn A là: A.20,08g B 21,72g C 23,44g D.19,98g Bài tập 5: Hỗn hợp X gồm Ba, Mg Fe ( Mg chiếm19,917% khối lượng hỗn hợp X ) tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch A 8,96l H2 (đktc) Cô cạn dung dịch A thu 52,5g chất rắn khan Khối lượng Mg hỗn hợp X là: A.4,80g B 10,8g C 7,20g D.4,56g Kết làm học sinh năm học : Năm học Lớp Sĩ số 10 5> 20082009 12A1 12A3 12A4 12A3 12A4 12A5 44 45 47 47 50 49 12 10 15 10 12 17 14 20 14 11 12 10 15 10 11 9 10 3 3 1 0 0 20092010 IV KẾT LUẬN: Nội dung kinh nghiệm vận dụng trình giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh, đáp ứng nhu cầu đổi nay: làm giải đề thi đề thi trắc nghiệm khách quan em cảm thấy yêu thích mơn Từ tạo cho học sinh động cơ, thái độ đắn rèn luyện kĩ phân tích, tư duy, tổng hợp nghiên cứu nội dung mơn hố học Ninh sơn, ngày tháng năm 2010 Người viết Trần Thị Tâm Thuận ... dụng tỷ lệ chung gợi ý cho ta giải nhanh tốn trắc nghiệm vơ cơ, Trong q trình giảng dạy tơi rút số kinh nghiệm PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỶ LỆ CHUNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ áp dụng. .. tập trắc nghiệm tính tốn có phương trình loại có chung tỷ lệ, tỷ lệ thể qua hệ số cân chất hay sản phẩm số với hệ số tỷ lệ kết hợp Quá trình giải tập Hóa học, việc sử dụng phương pháp sử dụng. .. THỰC HIỆN: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỶ LỆ CHUNG GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM sử dụng rộng rãi khối lớp chương trình 10, 11, 12 có mặt hầu hết dạng tốn vơ tốn kim loại Ưu điểm bật phương pháp hạn

Ngày đăng: 28/04/2021, 18:53

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan