0

Bài soạn giao an can ban

35 243 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Good evening class! Exercise 1: •Complete the conversation. Then practice in groups •Nicole: Excuse me. Are you Steven Carson? • David: No, ……… not. My name…………. David Medina. Steven … Over there. • Nicole: Oh, sorry. •Nicole: …… you Steven Carson? • Steven: Yes, I • Nicole: Hi. …. Nicole Johnson. •Steven: Oh, …. In my math class, right? • Nicole: Yes, I…… • Steven: … nice to meet you. Exercise 1: •Complete the conversation. Then practice in groups •Nicole: Excuse me. Are you Steven Carson? • David: No, I am not. My name is David Medina. Steven is over there. • Nicole: Oh, sorry. •Nicole: Are you Steven Carson? • Steven: Yes, I am • Nicole: Hi. I’m Nicole Johnson. •Steven: Oh, Are you in my math class, right? • Nicole: Yes, I am. • Steven: It’s nice to meet you. Exercise 2: • Make true sentence with the verb to be • 1. I’m not at home. • 2. We …in class • 3. It …. Monday today. • 4. My teacher’s name …. John. • 5. My mother and my father….at work. • 6. I ….married. • 7. My grandmother……seventy-five years old. • 8. Marcos and Carlos ….my brother. • 9. We … in the coffee bar. We….in the classroom. Exercise 2: • Make true sentence with the verb to be • 1. I am not at home. • 2. We are/ aren’t in class • 3. It is/ isn’t Monday today. • 4. My teacher’s name is/isn’t John. • 5. My mother and my father are/aren’t at work. • 6. I am/am not married. • 7. My grandmother is/ isn’t seventy-five years old. • 8. Marcos and Carlos are/aren’t my brothers. • 9. We are/aren’t in the coffee bar. We aren’t/ are in the classroom. SAYING GOOD BYE • Good bye • Bye • Bye bye • See you later • See you again • See you tomorrow • Have a good day: chúc ngày mới tốt lành • Have a good evening: chúc ngày mới vui vẻ • You, too: bạn cũng vậy Unit 2: What’s this? Đây là cái gì? Pager: máy nhắn tin [...]... that? • It’s a /an + noun (danh từ số ít) • This/ That is +a /an + noun (danh từ số ít) • 2) What’re these?/ What’re those? • They’re + noun (danh từ số nhiều) • These/ Those are + noun (danh từ số nhiều) Mạo từ a /an • Maọ từ a và an được dùng trước 1 danh từ số ít • An: dùng cho những danh từ số ít bắt đầu bằng những nguyên âm ( vowel sound) như: u,e,o,a,i • Ex: an apple: 1 quả táo • an egg: 1 quả trứng... his wife, and his children Peter is a doctor His last name’s Binchey He is from Ireland This year, he is fifty-six years old His wife’s name is Brenda She is a teacher She is forty –one years old His son’s name is Brian He’s sixteen and he’s a student Hid daughter’s name is Laura She’s twelve and she’s a student, too Answer the questions about Peter’s family 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 How many people... egg: 1 quả trứng • A: đứng trước 1 danh từ số ít bắt đầu bằng 1 phụ âm (consonant sound) • Ex: a book: 1quyển sách • Examples • • • • This is a camera This is an English book It is a watch It is an eraser • But: • These are cameras • They are cell phones Some things in your classroom • • • • • • • • Wastebasket: giỏ rác Pen: bút English dictionary : từ điển tiếng anh Cassette player: đài Pencil: bút... bảng Wall: tường Table: bàn Window: cửa sổ Door: cửa Cách thành lập danh từ số nhiều • • • • • • • Ta thêm s vào sau các danh từ số ít để tạo thành danh từ số nhiều pager pagers book books Nhưng: Ta phải thêm es vào các dt để tạo thành dt số nhiều nêu các dt có tận cùng bằng: ch, sh, s, x, o và z watch watches box boxes Cách thành lập danh từ số nhiều • Trường hợp dt đó có tận cùng bằng y thì : + Ta phải... daughter’s name? What’s her job? How old is she? How is his family? Answer key 1 How many people are there in Peter’s family? 4 people 2 What’s his job? He is a doctor 3 How old is he? He is fifty-six 4 What’s his wife’s job? She is a teacher 5 How old is she? She is 41 6 What’s her name? Her name’s Binchey 7 What’s his son’s name? His name is Brian Answer key 8 What’s his son’s job? He is a student 9 How old... Brian Answer key 8 What’s his son’s job? He is a student 9 How old is he? 10 What’s his daughter’s name? 11 What’s her job? 12 How old is she? 13 How is his family? PRONUNCIATION Plural s • s= /s/ khi danh từ tận cùng bằng các âm: /p/, /k/, /t/, /f/ desks • Ex: desk map maps wastebasket wastebaskets S=/z/ và S=/iz/ • S được đọc là z sau các âm /b/, /d/,/g/, /v/, /m/, /n/, /l/ Ex: telephone telephones... cả các nguyên âm và sau các âm /s/,/z/, /iz/, /ge/, /sh/, /ch/ Ex: sentence sentences exercise exercises watch watches Some objects newspaper: báo briefcase: cặp táp key : chìa khoá address: purse: = handbag stamp: con tem • television • wallet: ví tiền • • • • • The end . that? • It’s a /an + noun (danh từ số ít) • This/ That is +a /an + noun (danh từ số ít) • 2) What’re these?/ What’re those? • They’re + noun (danh từ số nhiều). 5. My mother and my father are/aren’t at work. • 6. I am/am not married. • 7. My grandmother is/ isn’t seventy-five years old. • 8. Marcos and Carlos are/aren’t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giao an can ban, Bài soạn giao an can ban,

Hình ảnh liên quan

• Board: bảng - Bài soạn giao an can ban

oard.

bảng Xem tại trang 24 của tài liệu.