0

Bài soạn giao an can ban

35 250 0
  • Bài soạn giao an can ban

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Good evening class! Exercise 1: •Complete the conversation. Then practice in groups •Nicole: Excuse me. Are you Steven Carson? • David: No, ……… not. My name…………. David Medina. Steven … Over there. • Nicole: Oh, sorry. •Nicole: …… you Steven Carson? • Steven: Yes, I • Nicole: Hi. …. Nicole Johnson. •Steven: Oh, …. In my math class, right? • Nicole: Yes, I…… • Steven: … nice to meet you. Exercise 1: •Complete the conversation. Then practice in groups •Nicole: Excuse me. Are you Steven Carson? • David: No, I am not. My name is David Medina. Steven is over there. • Nicole: Oh, sorry. •Nicole: Are you Steven Carson? • Steven: Yes, I am • Nicole: Hi. I’m Nicole Johnson. •Steven: Oh, Are you in my math class, right? • Nicole: Yes, I am. • Steven: It’s nice to meet you. Exercise 2: • Make true sentence with the verb to be • 1. I’m not at home. • 2. We …in class • 3. It …. Monday today. • 4. My teacher’s name …. John. • 5. My mother and my father….at work. • 6. I ….married. • 7. My grandmother……seventy-five years old. • 8. Marcos and Carlos ….my brother. • 9. We … in the coffee bar. We….in the classroom. Exercise 2: • Make true sentence with the verb to be • 1. I am not at home. • 2. We are/ aren’t in class • 3. It is/ isn’t Monday today. • 4. My teacher’s name is/isn’t John. • 5. My mother and my father are/aren’t at work. • 6. I am/am not married. • 7. My grandmother is/ isn’t seventy-five years old. • 8. Marcos and Carlos are/aren’t my brothers. • 9. We are/aren’t in the coffee bar. We aren’t/ are in the classroom. SAYING GOOD BYE • Good bye • Bye • Bye bye • See you later • See you again • See you tomorrow • Have a good day: chúc ngày mới tốt lành • Have a good evening: chúc ngày mới vui vẻ • You, too: bạn cũng vậy Unit 2: What’s this? Đây là cái gì? Pager: máy nhắn tin [...]... that? • It’s a /an + noun (danh từ số ít) • This/ That is +a /an + noun (danh từ số ít) • 2) What’re these?/ What’re those? • They’re + noun (danh từ số nhiều) • These/ Those are + noun (danh từ số nhiều) Mạo từ a /an • Maọ từ a và an được dùng trước 1 danh từ số ít • An: dùng cho những danh từ số ít bắt đầu bằng những nguyên âm ( vowel sound) như: u,e,o,a,i • Ex: an apple: 1 quả táo • an egg: 1 quả trứng... his wife, and his children Peter is a doctor His last name’s Binchey He is from Ireland This year, he is fifty-six years old His wife’s name is Brenda She is a teacher She is forty –one years old His son’s name is Brian He’s sixteen and he’s a student Hid daughter’s name is Laura She’s twelve and she’s a student, too Answer the questions about Peter’s family 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 How many people... egg: 1 quả trứng • A: đứng trước 1 danh từ số ít bắt đầu bằng 1 phụ âm (consonant sound) • Ex: a book: 1quyển sách • Examples • • • • This is a camera This is an English book It is a watch It is an eraser • But: • These are cameras • They are cell phones Some things in your classroom • • • • • • • • Wastebasket: giỏ rác Pen: bút English dictionary : từ điển tiếng anh Cassette player: đài Pencil: bút... bảng Wall: tường Table: bàn Window: cửa sổ Door: cửa Cách thành lập danh từ số nhiều • • • • • • • Ta thêm s vào sau các danh từ số ít để tạo thành danh từ số nhiều pager pagers book books Nhưng: Ta phải thêm es vào các dt để tạo thành dt số nhiều nêu các dt có tận cùng bằng: ch, sh, s, x, o và z watch watches box boxes Cách thành lập danh từ số nhiều • Trường hợp dt đó có tận cùng bằng y thì : + Ta phải... daughter’s name? What’s her job? How old is she? How is his family? Answer key 1 How many people are there in Peter’s family? 4 people 2 What’s his job? He is a doctor 3 How old is he? He is fifty-six 4 What’s his wife’s job? She is a teacher 5 How old is she? She is 41 6 What’s her name? Her name’s Binchey 7 What’s his son’s name? His name is Brian Answer key 8 What’s his son’s job? He is a student 9 How old... Brian Answer key 8 What’s his son’s job? He is a student 9 How old is he? 10 What’s his daughter’s name? 11 What’s her job? 12 How old is she? 13 How is his family? PRONUNCIATION Plural s • s= /s/ khi danh từ tận cùng bằng các âm: /p/, /k/, /t/, /f/ desks • Ex: desk map maps wastebasket wastebaskets S=/z/ và S=/iz/ • S được đọc là z sau các âm /b/, /d/,/g/, /v/, /m/, /n/, /l/ Ex: telephone telephones... cả các nguyên âm và sau các âm /s/,/z/, /iz/, /ge/, /sh/, /ch/ Ex: sentence sentences exercise exercises watch watches Some objects newspaper: báo briefcase: cặp táp key : chìa khoá address: purse: = handbag stamp: con tem • television • wallet: ví tiền • • • • • The end . that? • It’s a /an + noun (danh từ số ít) • This/ That is +a /an + noun (danh từ số ít) • 2) What’re these?/ What’re those? • They’re + noun (danh từ số nhiều). 5. My mother and my father are/aren’t at work. • 6. I am/am not married. • 7. My grandmother is/ isn’t seventy-five years old. • 8. Marcos and Carlos are/aren’t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giao an can ban, Bài soạn giao an can ban,

Hình ảnh liên quan

• Board: bảng - Bài soạn giao an can ban

oard.

bảng Xem tại trang 24 của tài liệu.