0

Bài giảng GA tuan 21 cktkn

36 297 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:11

TU ầ N 21 Th hai ngày 17 tháng 1 năm 2011 Toán: RT GN PHN S i. Mục tiêu .Giỳp HS : -Bc u nhn bit v rỳt gn phõn s v nhận biết phõn s ti gin . (trng hp cỏc phõn s n gin) - bài tập 1a,2a. ii. Các hoạt động dạy học : Hot ng dy Hot ng hc 1.Kim tra bi c. - Gv gi 2 HS lờn bng , yờu cu cỏc em nờu kt lun v tớnh cht c bn ca phõn s. - GV nhn xột v cho im HS. 2.Bi mi. a, Gii thiu bi b,GV nờu vn : cho phõn s 15 10 . Hóy tỡm phõn s bng phõn s 15 10 nhng cú t s v mu s bộ hn. - GV yờu cu HS nờu cỏch tỡm phõn s bng 15 10 va tỡm c. - GV : Hóy so sánh t s v mu s ca hai phõn s trờn vi nhau. - GV nhc li : T s v mu s ca phõn s 3 2 u nh hn t s v mu s ca phõn s 15 10 , phõn s 3 2 li bng phõn s 15 10 . Khi ú ta núi phõn s 15 10 ó c rỳt gn thnh phõn s 3 2 , hay phõn s 3 2 l phõn s rỳt gn ca 15 10 . - GV nờu kt lun : cú th rỳt gn phõn s c mt phõn s cú t s v mu s bộ i m phõn s mi vn bng phõn s ó cho. * Cỏch rỳt gn phõn s. Phõn s ti gin - 2 HS lờn bng thc hin yờu cu, HS di lp theo dừi nhn xột bi lm ca bn. - Nghe GV gii thiu bi. - HS tho lun v tỡm cỏch gii quyt vn . 15 10 = 5:15 5:10 = 3 2 - Ta cú 15 10 = 3 2 . - T s v mu s ca phõn s 3 2 nh hn t v mu s ca phõn s 15 10 . - HS nghe ging v nờu : Phõn s 15 10 c rỳt gn thnh phõn s 3 2 . Phõn s 3 2 l phõn s rỳt gn ca phõn s 15 10 . - HS nhc li kt lun. - HS thc hin : 1 Ví dụ 1. - GV viết lên bảng phân số 8 6 và yêu cầu HS tìm phân số bằng phân số 8 6 nhưng có tử số và mẫu số đều nhỏ hơn. - GV : Khi tìm phân số bằng phân số 8 6 nhưng có tử và mẫu số đều nhỏ hơn chính là em đã rút gọn phân số 8 6 . Rút gọn phân số 8 6 ta được phân số nào ? - Hãy nêu cách em làm để rút gọn từ phân số 8 6 được phân số 4 3 ? - Phân số 4 3 còn có thể rút gọn được nữa không ? Vì sao ? - GV kết luận : Phân số 4 3 không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng phân số 4 3 là phân số tối giản. Phân số 8 6 được rút gọn thành phân số tối giản 4 3 . Ví dụ 2 - GV yêu cầu HS rút gọn phân số 54 18 . GV có thể đặt câu hỏi gợi ý để HS rút gọn được : + Tìm một số tự nhiên mà 18 và 54 đều chia hết cho số đó ? + Thực hiện chia cả tử và mẫu số của phân số 54 18 cho số tự nhiên mà em vừa tìm được. + Kiểm tra phân số vừa rút gọn được, nếu là phân số tối giản thì dừng lại, nếu chưa là phân số tối giản thì rút gọn tiếp. - GV hỏi : Khi rút gọn phân số 54 18 ta 8 6 = 2:8 2:6 = 4 3 - Ta được phân số 4 3 . - HS nêu: Ta thấy cả 6 và 8 đều chia hết đựơc cho 2 nên ta thực hiện phêp chia cả tử và mẫu số của phân số 8 6 cho 2 . - Không thể rút gọn phân số 4 3 được nữa vì 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. - HS nhắc lại. + HS có thể tìm được các số 2, 9, 18. + HS thực hiện như sau : • 54 18 = 2:54 2:18 = 27 9 • 54 18 = 9:54 9:18 = 6 2 • 54 18 = 18:54 18:18 = 3 1 + Những HS rút gọn đựơc phân số 27 9 và phân số 6 2 thì rút gọn tiếp. Những HS đã rút gọn đến phân số 3 1 thì dừng lại. - Ta đựơc phân số 3 1 . 2 được phân số nào ? - Phân số 3 1 đã là phân số tối giản chưa? Vì sao ? Kết luận - GV : Dựa vào cách rút gọn phân số 8 6 và phân số 54 18 em hãy nêu các bước thực hiện rút gọn phân số. - Gv yêu cầu HS mở SGK và đọc kết luận của phần bài học. (GV ghi bảng). 3. Luyện tập. Bài 1. - GV yêu cầu HS tự làm bài . Nhắc các em rút gọn đến khi được phân số tối giản rồi mới dùng lại. Khi rút gọn có thể có một số bước trung gian, không nhất thiết phải giống nhau. Bài 2. - Gv yêu cầu HS kiểm tra các phân số trong bài, sau đó trả lời câu hỏi. 3. Củng cố- dặn dò. - GV tổng kết giờ học, dặn dò HS ghi nhớ cách thực hiện rút gọn phân số. - chuẩn bị bài sau. - Phân số 3 1 đã là phân số tối giản vì 1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1. - HS nêu trước lớp : + Bước 1 : Tìm một số tự nhiên lớn hơn 1 sao cho cả tử và mẫu số của phân số đều chia hết cho số đó. + Bước 2 : Chia cả tử và mẫu số của phân số cho số đó. - 1 HS đọc . - 2 HS lên bảng làm bài , cả lớp làm bài vào vở bài tập. 3 2 2:6 2:4 6 4 == ; 5 3 5:25 5:15 25 15 == 2 3 4:8 4:12 8 12 == ; 2 1 11:22 11:11 22 11 == 5 18 2:10 2:36 10 36 == ; 12 25 3:36 3:75 36 75 == a) Phân số 3 1 đã là phân số tối giản vì 1 và 3 không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1. HS trả lời tương tự với phân số 7 4 , 3 72 . Khoa häc: ÂM THANH i. Môc tiªu Sau bài học, học sinh biết: Nhận biết âm thanh do vật rung động phát ra . ii. Đ å dïng d¹y- häc : - GV: Ống bơ, đồ dùng thí nghiệm, đàn ghita - HS: SGK, vở ghi iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : Hoạt động d¹y Hoạt động häc 1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ bầu không - 2 em tr¶ lêi. 3 khí trong sạch ? 2.Bài mới: - Giới thiệu bài – Viết đầu bài. - Nội dung bài Hoạt động 1: Mục tiêu: Nhận biết được những âm thanh xung quanh. +Nêu các âm thanh mà các em biết ? + Trong các âm thanh trên những âm thanh nào do con người gây ra ? Những âm thanh nào thường được nghe vào sáng sớm ? Ban ngày ? Buổi tối ? Hoạt động 2: Mục tiêu : HS biết và thực hiện được các cách khác nhau để làm cho vật phát ra âm thanh. + Y/c các nhóm thảo luận và báo cáo kết quả. + Làm việc theo cặp. + Giải thích hiện tượng. * Kết luận: Âm thanh do các vật xung quang phát ra. Hoạt động 3: Mục tiêu: HS nêu được VD hoặc làm thí nghiệm đơn giản chứng minh về sự liện hệ giữa rung động và sự phát ra âm thanh của 1 số vật -GV làm thí nghiệm + Khi rắc gạo lên trống mà không gõ thì mặt trống như thế nào? + Khi gõ mạnh hơn các thì các hạt gạo chuyển động như thế nào? + Khi đặt tay lên mặt trống đang rung thì có hiện tượng gì? * Thí nghiệm 2: - Dùng tay bật dây đàn , sau đó đặt tay lên dây đàn - Nhắc lại đầu bài. Tìm hiểu các âm thanh xung quanh. - Làm việc cả lớp. - HS nêu. - Cười , nói,khóc, hát - Tiếng gáy, tiếng động cơ… - tiếng nói cười , chim chóc xe cộ - Dế kêu, ếch kêu, côn trùng kêu Thực hành các cách phát ra âm thanh. - Thảo luận nhóm. - Gõ trống theo hướng dẫn ở trang 83 để thấy được mối quan hệ giữa sự sung động của trống và âm thanh do tiếng trống phát ra. - Khi trống đang rung và đang kêu, nếu ta đặt tay lên mặt trống, trống sẽ không rung và không kêu nữa. - Để tay vào yết hầu để phát hiện ra sự rung động của dây thanh quản khi nói. - Khi nói, không khí từ phổi đi lên khí quản qua dây thanh quản làm cho dây thanh rung động. Rung động này tạo ra âm thanh. - Tìm hiểu khi nào vật phát ra âm thanh - HS quan sát trao đổi và trả lời câu hỏi - Mặt trống rung lên, các hạt gạo không chuyển động -Các hạt gạo chuyển động mạnh trống kêu to - Mặt trống không rung mà trống không kêu nữa - HS thực hiện lớp quan sát và nêu hiện tượng + Khi bật dây đàn thấy dây đàn rung và phát ra âm thanh + Khi đặt tay lên dây đàn thì dây dàn không rung nữa và âm thanh cũng mất 4 3. Cng c Dn dũ: - Nhn xột tit hc. - V hc k bi v CB bi sau. Tập đọc: ANH HNG LAO NG trầN I NGHA i. Mục tiêu : Giỳp hc sinh - bớc đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phự hp vi ni dung tự hào ca ngợi. - Hiu ni dung bi : Ca ngi anh hựng lao ng lao ng Trn i Ngha ó cú nhng cng hin xut sc cho s nghip quc phũng v xõy dng nn khoa hc tr ca nc nh.trả lời đợc các câu hỏi trong bài. ii. ồ dùng dạy- học : - GV : tranh minh ho, bng ph. - HS : dựng hc tp. iii. Các hoạt động dạy học : Hot ng dy Hot ng hc 1. n nh t chc : Cho hỏt , nhc nh HS 2.Kim tra bi c : Gi HS c bi : Trng ng ụng Sn + tr li cõu hi GVnhn xột ghi im cho HS 3. Dy bi mi : - Gii thiu bi Ghi bng. Cho HS quan sỏt tranh SGk. a. Luyn c : - Bi chia lm 4 on: - HS c ni tip 2 ln - kt hp sa li phỏt õm cho HS - HD HS c on khú - HS tỡm t khú c - Luyn c theo cp - c chỳ gii - 1 HS c ton bi - GV c mu. b. Tỡm hiu ni dung : - HS c on 1. - Nờu tiu s ca anh hựng Trn i Ngha . - 2 em thc hin Ghi u bi. - HS c ni tip mi em 1 on- lp theo dừi c thm on 1 : t u n ch to v khớ. on 2 : tip n lụ ct ca gic. on 3 : tip n k thut nh nc. on 4 : cũn li. - 3 em HS c on khú - 4 em c t khú. - c theo cp - 2 em c - 1 em c - lp theo dừi. - HS nghe. - c thm on 1 v tr li cõu hi. - Trn i Ngha tờn tht l Phm Quang 5 - Chốt nªu ý chÝnh ®o¹n1. - Gọi H đọc đoạn 2,3. - Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ về nước khi nào? - Vì sao ông lại có thể rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoai để về nước? -“ Nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” là gì ? - Trần Đại Nghĩa đã đóng góp gì to lớn cho kháng chiến? - Nêu những đóng góp của ông cho sự nghiệp xây dựng đất nước? - Tiểu kết rút ý chÝnh. - Y/c H đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi. - Nhà nước đánh giá những cống hiến của ông như thế nào? - Nhờ đâu ông có được những cống hiến to lớn như vậy? - Tiểu kết rút ý chính. * Nội dung bài nói lên điều gì? c. Luyện đọc diễn cảm. Lễ, quê ở Vĩnh Long, ông học trung học ở Sài Gòn, năm 1935 sang Pháp học đại học. Ông theo học đồng thời 3 ngành: kĩ sư cầu cống, kĩ sư điện, kĩ sư hàng không. ngoài ra ông còn miệt màinghiên cứu kĩ thuật chế tạo vũ khí - Ý 1: Tiểu sử của Trần Đại Nghĩa. - hs ®äc thÇm vµ trả lời các câu hỏi: - Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ về nước năm 1946. - Ông rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài để về nước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. - Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc là nghe theo tình cảm yêu nước, trở về xây dựng và bảo vệ đất nước. - Trên cương vị cục trưởng cục quân giới ông đã cùng anh em nghiên cứu chế ra loại vũ khí có sức công phá lớn như súng ba- dô- ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. - Ông có công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà. Nhiều năm liền giữ cương vị chủ tịch uỷ ban khoa học và kĩ thuật nhà nước. - Ý 2: Những đóng góp to lớn của giáo sư Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - 1 em đọc. - Năm 1948 ông được phong thiếu tướng, năm 1953 ông được tuyên dương anh hùng loa động, ông còn được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quí. - Ông có được nhưng cống hiến lớn như vậy là nhờ ông có lòng yêu nước, ham nghiên cứu học hỏi. - Ý3: Những cống hiến của ông được nhà nước ghi nhận bằng các giải thưởng cao quí. * Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của đất nước. 6 - Gi hc sinh c ni tip ton bi - Luyn c din cm on 2. - GV c mu - GV gch chõn t cn th hin ging c. - HS c theo cp. - Thi c din cm. - Nhõn xột ghi im. 4. Cng c- dn dũ. - Cho HS c phn ni dung chớnh ca bi - V nh c bi v chun b bi sau - Nhn xột gi hc - 2 HS c ni tip. - Nờu cỏch c bi. - HS nghe- tỡm t th hin ging c. - HS c theo cp. - Thi c din cm on- c bi. - 1 em c. - Ghi nh. Chính tả: ( Nh - vit) CHUYN C TCH V LOI NGI i. Mục tiêu : - Nh v vit li ỳng chớnh t, trỡnh by ỳng các kh th trong bi chuyn c tớch loi ngi. - Làm ỳng bt3 kết hợp đọc bài văn sau khi đã hoàn chỉnh. ii. ồ dùng dạy- học : - GV; Ba t phiu phụ tụ ni dung BT 3a. - HS: V ghi iii. Các hoạt động dạy học : Hot ng dy Hot ng hc 1. KTBC - Nhn xột bi vit ln trc. 2. Bi mi. -Gii thiu bi: -Hng dn vit chớnh t. -c on th +Khi tr con sinh ra phi cn cú nhng ai? vỡ sao li phi nh vy? - Tỡm t khú vit. -Yờu cu HS nh-vit chớnh t. Nhc nh t th ngi vit. - Lng nghe - 3-5 HS c thuc lũng on th +Khi tr con sinh ra phi cn cú m cú cha, m l ngi chm súc b bng, b dy tr bit ngh, bit ngoan - sỏng lm, nhỡn rừ, cho tr, li ru, chm súc, sinh ra, rng lm. HS vit vở nháp t khú vit. - HS vit bi theo trớ nh. 7 Luyn tp Bi 3 -Chia lp thnh 3 nhúm. Dỏn 3 t giy kh to lờn bng. T chc cho Hs thi lm bi tip sc. Gi HS NX cha bi. GV NX v tuyờn dng nhúm lm bi nhanh v ỳng nht. Yờu cu HS c on vn hon chnh. 3.Cng c dn dũ. -Dn HS v nh c li cỏc bi tp chớnh t, HS no lm sai v nh vit li vo v. - Nhn xột gi hc 1 HS c thnh ting - Nghe GV ph bin lut chi Cỏc nhúm tip sc lm bi -Nhn xột -Dỏng-dn-im-rn-thm-di-r- mn 1 HS c li on vn Th 3 ngày 18 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu: CU K AI TH NO? i. Mục tiêu : - Nhn biết đợc cõu k ai th no? Nội dung ghi nhớ. - Xỏc nh c b phn CN,VN trong cõu k ai th no? tìm đợc bt1, mục 3. - Bớc đầu vit đợc on vn cú s dng cõu k ai th no? (Bt2). ii. Các hoạt động dạy học : Hot ng dy Hot ng hc 1.Kim tra bi c . Gi 3 HS lờn bng - Nhn xột ghi im 2. Bi mi . - Gii thiu bi: - GV vit hai cõu: Anh y chi cu lụng. Bộ Minh rt nhanh nhn. +HS1:Tỡm 3 t ch nhng hot ng cú li cho sc kho . +HS 2:Tỡm 3 t ch nhng c im ca mt c th kho mnh. +HS 3 : Nờu ba cõu thnh ng thuc ch im sc kho m em bit. HS nhn xột - HS c thm v suy ngh tr li 8 ®©y là kiểu câu gì? - Nội dung bài. a. Nhận xét: Bài 1,2. - Đọc đoạn văn ở bài tập 1 và gạch hai gạch dưới những từ chỉ đặc điểm tính chất hoặc trạng thái của sự vật. - Trong đoạn văn những câu nào thuộc câu kể Ai làm gì? Câu 3, 5,7 là kiểu câu ai làm gì. Bài 3: Nêu yêu cầu bài tập. Gọi HS trình bày. GV nhận xét - Các câu hỏi trên có đặc điểm gì chung? Bài 4 - Nêu yêu cầu Y/c HS tự làm bài. Gọi HS đọc bài GV nhận xét và kết luận đúng Bài 5: Đặt câu hỏi cho các từ vừa tìm được Gọi hs đọc yêu cầu bài tập Gọi HS phát biểu ý kiến của mình. GV nhận xét - Xác định CN, VN của từng câu kể Ai thế nào bằng dấu// để ngăn cách giữa CN và VN. -Em hãy cho biết câu kể ai thế nào ? gồm những bộ phận nào ?Chúng trả lời cho những câu hỏi nào? * Ghi nhớ: - Kiểu câu kể Ai làm gì? HS đọc thành tiếng .Lớp đọc thầm và tìm hiểu theo Y/c. +Bên đường, cây cèi xanh um. +Nhà cửa thưa thớt dần. +Chúng thật hiền lành . +Anh trẻ và thật khỏe mạnh. Lắng nghe. Đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được. + Bên đường, cây cối thế nào? + Nhà cửa thế nào? + Chúng (đàn voi) thế nào? + Anh thế nào? - Các câu trên đều kết thúc bằng từ thế nào? - Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu? HS làm bài tập. + Bên đường, cây cối xanh um. + Nhà cửa thưa thớt dần. + Chúng hiền lành và thật cam chịu + Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. - HS đọc và trao đổi theo cặp HS đọc bài của mình. + Bên đường, cái gì xanh um? + Cái gì thưa thớt dần? + Những con gì hiền lành và thật cam chịu? + Ai trẻ và thật khoẻ mạnh? -HS xác định CN,VN - Câu kể ai thế nào? gồm hai bộ phận CN,VN.CN trả lời cho câu hỏi:Ai(cái gì con gì)? VN trả lời cho câu hỏi: Thế nào? - HS đọc ghi nhớ 9 ? Lấy VD về câu kể Ai thế nào? Luyện tập: Bài 1. -Gọi hs đọc yêu cầu. -Y/c HS tự làm. - Gọi HS nhận xét. GV nhận xét.Kết luận lời giải đúng -GV giảng bài: ở câu văn Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường là câu 2 VN, 1 VN trả lời cho câu hỏi Ai thế nào?(lớn lên), 1 VN trả lời câu hỏi Ai làm gì?(lần lượt lên đường). Nhưng vì VN chỉ đặc diểm lớn lên đứng trước nên đây sẽ thuộc câu kể Ai thế nào? Bài 2. - Yêu cầu của bài tập. HS làm bài theo nhóm, mỗi nhóm 4 HS cùng tổ. -Hãy tìm ra những đặc điểm, nét tính cách, đức tính của từng bạn và sử dụng câu kể Ai thế nào? GV phát giấy khổ to cho 3 mnhóm và yêu cầu các em làm bài tập vào giấy. - Nhận xét bài của nhóm bạn theo các tiêu chí: Đoạn kể đã sử dụng câu Ai thế nào? chưa? đó là những câu nào? bạn kể có hay không? Dùng những từ ngữ có sinh động không? 3.Củng cố-dặn dò. - Nêu lại ghi nhớ -Dặn HS về nhà viết bài và viết đoạn +Ông em //đã già và yếu rồi. +Con quạ// khôn ngoan. -1HS đọc thành tiếng.Lớp đọc thầm. -1HS lên bảng làm,dưới lớp làm vào vở NX, ch÷a bµi. +Rồi những người con //cũng lớn lên và lần lượt lên đường . +Căn nhà//trống vắng. +Anh Khoa//hồn nhiên, xởi lởi. +Anh Đức//lầm lì ít nói +Còn anh Tinh//thì đĩnh đạc, chu đáo. - Kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể có sử dụng câu kể Ai thế nào?- -Hoạt động theo nhóm -3 đại diện HS trình bày trước lớp -Nhận xét lời kể của bạn theo những tiêu chí GV hướng dẫn. - 2 em KÓ chuyÖn: KỂ CHUYỆN ĐîC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA i. Môc tiªu : - dùa vµo gîi ý trong sgk chọn được 1 câu chuyện (®îc chøng kiÕn hoÆc tham gia) nãi về 1 người có khả năng hoặc có sức khoẻ đặc biệt. 10 [...]... bom n ca k thự (trả lời đợc các câu hỏi trong sgk; thuộc đợc một đoạn thơ trong bài) ii ồ dùng dạy- học : Tranh minh ho SGK hoc tranh (nh) v dũng sụng La Bng ph ghi sn on th cn hng dn luyn c iii Các hoạt động dạy học Hot ng dy Hot ng hc 1 ktbc - 2 hs đọc bài anh lao động trần đại nghĩa 2 bài mới - Gọi hs nối tiếp nhau đọc bài -GV kt hp sa li phỏt õm, ngt ging cho tng HS - Nhng t no khú c? - YC HS c... - Dn dũ HS v nh chun b bi sau - Nhõn xột gi hc 20 2 8 2 = ; = 30 3 12 3 - HS thc hin li theo hng dn : 2 ì3 ì5 / / 3 ì5 ì7 / / a) Cựng chia nhm tớch trờn v di gch ngang cho 7 , 8 c phõn s 5 11 b) Cựng chia nhm tớch trờn v di gch ngang cho 19 , 5 c phõn s 2 3 - HS ghi nh thứ t ngày 19 tháng 1 năm 2011 Khoa học: S LAN TRUyềN M THANH i Mục tiêu :Sau bi hc HS cú th Nờu c VD v õm thanh cú th truyn... bi sau - Nhn xột gi hc Toán: QUY NG MU S CC PHN Số i Mục tiêu:Giỳp HS : - Bit c cỏch quy ng mu s hai phõn s trng hp n gin - bài1 ii Các hoạt động dạy học Hot ng dạy Hot ng học 1 Kim tra bi c - Mun rỳt gn phõn s ta lm th no? -2 hs nêu - Gv nhn xột cho im HS 2.Bi mi: -Gii thiu bài - Nghe GV gii thiu bi *Vớ d : - HS trao i nhúm 2 tỡm cỏch gii 1 2 - GV : Cho hai phõn s v Hóy quyt vn 3 5 tỡm hai phõn... chỳng ta lm nh th no ? 3 bng - Yờu cu HS lm bi 2 3 - HS rỳt gn cỏc phõn s v bỏo cỏo kt qu trc lp : Bi 4 - GV vit bi mu lờn bng, sau ú va thc hin va gii thớch cỏch lm : + Vỡ tớch trờn vch ngang v tớch di gch ngang u chia ht cho3 nờn ta chia nhm c hai tớch cho 3 + Sau khi chia nhm c hai tớch cho 3, ta thy c hai tớch cựng chia ht cho 5 nờn ta tip tc chia nhm cho 5 Vy cui cựng ta c 2 7 - GV yờu cu... 2 on 2 Thi c din cm HS c thuc lũng on th Nhn xột ỏnh giỏ bn c - HS tr li Tập làm văn: TR BI VN MIấU T ồ VT i Mục tiêu:biết rút kinh nghiệm về bài tlv tả đồ vật(đúng ý bố cục rõ ràng, dùng từ ,đặt câu và viết đúng chính tả, ); tự sửa đợc các lỗi đã mắc trong bài vết theo sự hớng dẫn của gv 19 ii ồ dùng dạy- học : -GV: Giy kh to vit sn 1 s li in hỡnh ca HS v: Chớnh t, dựng t t cõu iii Các hoạt động... gỡ ? Em cm nhn c gỡ qua bc tranh a) S nh nc thi Hu Lờ v quyn lc ca nh vua Hot ng hc - 3HS thc hin y/c - Tranh v cnh triu ỡnh vua Lờ rt, cho thy triu ỡnh vua Lờ rt uy nghiờm, vua ngi trờn ngai vng cao, phớa di cú ngai vng cú cỏc quan ng hu vua, cú ngi qu, cho thy uy quyn ca vua rt ln, + Nh Hu Lờ ra i vo thi gian no? - HS c thm SGK, tr li cỏc cõu hi Ai l ngi thnh lp ? t tờn nc l + Nh hu Lờ c Lờ Li thnh... - Gi HS c bi - cỏc cõu 1,2, 4,6,7 L cỏc cõu k Ai - Yờu cu HS t lm bi th no? - Gi HS nhn xột - 1 HS lờn bng xỏc nh CN, VN ca - GV nhn xột cõu + V ờm, cnh vt// tht im lỡm +Sụng// thụi v súng dn dp v b 21 nh hi chiu +ễng Ba// trm ngõm +Trỏi li ụng Sỏu// rt sụi ni + ễng//ht nh Thn Th a ca vựng ny Bi 4(29) - Yờu cu ca bi - HS c y/c - Hóy tho lun - 2 HS ngi cựng bn trao ụi tho lun + VN trong cỏc cõu biu... Gừ ca, bm chuụng khi mun vo g hay tip xỳc nh ngi khỏc + n ung t tn, khụng ri vói, khụng va nhai va núi +Th no l lch s vi mi ngi ? - 3 hc sinh ghi nh (32) 3 Cng c- dn dũ Nhn xột gi hc Sáng Thứ bảy ngày 21 tháng 1 năm 20111 Kĩ thuật : IU KIấN NGOI CNH CA CY RAU, HOA i Mục tiêu: - HS bit c cỏc iu kin ngoi cnh v nh hng ca chỳng i vi cõy rau, hoa - Cú ý thc chm súc cõy rau, goa ỳng k thut ii ồ dùng dạy-... nc, phõn bún, lm t m bo cỏc iu kin ngoi cnh phự hp vi mi loi cõy - * Ghi nh: SGK - 2 em 3 Cng c - dn dũ - V nh c bi - Ghi nh - Chun b bi sau" Lm t lờn lung - Nhn xột tit hc i Mục tiêu: SINH HOT LP TUN 21 - Qua tit sinh hot HS thy c u nhc im T ú cú hng phn u trong tun ti - Rốn cho HS cú thúi quen thc hin n np - Giỏo dc HS chm hc, ngoan II Nội dung sinh hoạt: GV nhn xột chung 1.o c: +Nhỡn chung cỏc em . gì. Bài 3: Nêu yêu cầu bài tập. Gọi HS trình bày. GV nhận xét - Các câu hỏi trên có đặc điểm gì chung? Bài 4 - Nêu yêu cầu Y/c HS tự làm bài. Gọi HS đọc bài. dõi để nhận xét bài làm của bạn. - Nghe GV giới thiệu bài. - 2 HS lên bảng làm bài , mỗi HS rút gọn 2 phân số, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA tuan 21 cktkn, Bài giảng GA tuan 21 cktkn,

Hình ảnh liên quan

-GV viết lờn bảng phõn số 86 và yờu cầu HS tỡm phõn số bằng phõn số   - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

vi.

ết lờn bảng phõn số 86 và yờu cầu HS tỡm phõn số bằng phõn số Xem tại trang 2 của tài liệu.
-2 HS lờn bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

2.

HS lờn bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập Xem tại trang 3 của tài liệu.
-GV: tranh minh hoạ, bảng phụ. - HS : đồ dựng học tập. - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

tranh.

minh hoạ, bảng phụ. - HS : đồ dựng học tập Xem tại trang 5 của tài liệu.
Gọi 3HS lờn bảng - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

i.

3HS lờn bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
-GV gọi 2HS lờn bảng, yờu cầu cỏc em nờu cỏch rỳt gọn phõn số bt 3 sgk. - GV nhận xột và cho điểm HS. - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

g.

ọi 2HS lờn bảng, yờu cầu cỏc em nờu cỏch rỳt gọn phõn số bt 3 sgk. - GV nhận xột và cho điểm HS Xem tại trang 12 của tài liệu.
-GV viết bài mẫu lờn bảng, sau đú vừa thực hiện vừa giải thớch cỏch làm : + Vỡ tớch ở trờn vạch ngang và tớch ở  dưới gạch ngang đều chia hết cho3 nờn  ta chia nhẩm cả hai tớch cho 3. - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

vi.

ết bài mẫu lờn bảng, sau đú vừa thực hiện vừa giải thớch cỏch làm : + Vỡ tớch ở trờn vạch ngang và tớch ở dưới gạch ngang đều chia hết cho3 nờn ta chia nhẩm cả hai tớch cho 3 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Đưa bảng phụ. - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

a.

bảng phụ Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Gv gọi 2HS lờn bảng ,yờu cầu cỏc em nờu cỏch quy đồng mẫu số hai  phõn sốvà làm cỏc bài tập hớng dẫn  luyện thờm tiết 103 . - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

v.

gọi 2HS lờn bảng ,yờu cầu cỏc em nờu cỏch quy đồng mẫu số hai phõn sốvà làm cỏc bài tập hớng dẫn luyện thờm tiết 103 Xem tại trang 25 của tài liệu.
-4 HS lờn bảng làm bài mỗi HS thực hiện quy đồng 2 cặp phõn số ,HS cả lớp làm bài  tập vào vở bài tập. - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

4.

HS lờn bảng làm bài mỗi HS thực hiện quy đồng 2 cặp phõn số ,HS cả lớp làm bài tập vào vở bài tập Xem tại trang 26 của tài liệu.
-Gọi 2HS lờn bảng ,yờu cầu cỏc em làm bài tập hướng dẫn luyện thờm của  tiết 105. - Bài giảng GA tuan 21 cktkn

i.

2HS lờn bảng ,yờu cầu cỏc em làm bài tập hướng dẫn luyện thờm của tiết 105 Xem tại trang 31 của tài liệu.

Trích đoạn