0

Gián án GA lớp 1 tuần 15 - Song

24 208 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:12

Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song Tun 15 Th hai, ngy 29 thỏng 11 nm 2010 Sỏng Cho c Hc vn Bi 60 : om - am I .Mc tiờu bi hc : Giỳp HS - Đọc, viết đúng om, am, làng xóm, rừng tràm . - Đọc đúng các từ ngữ ứng dụng có chứa vần om, am và câu ứng dụng trong bài . - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Nói lời cảm ơn. II. dựng dy hc GV : Bộ chữ vi tính, tranh rừng tràm . HS : B thc hnh TV . SGK III.Cỏc hot ng dy hc Tit 1 1. Kim tra bi c ( 5) - 2 HS yu c : bình minh, nhà rông, nắng chang chang, ăng, âng, ung, - ng, ang, anh . - 2 HS khỏ, gii c t, cõu ng dng SGK 2. Dy hc bi mi : GVgii thiu bi . * Hot ng 1 (15) : Dạy vần om, am - HS nhận biết vần mới, nêu cấu tạo vần . -HS ỏnh vn, c trn vn, ( cỏ nhõn, ng thanh ). - HS ghép vần, tiếng mới, luyện đọc trên bảng cài . - GVđính các tiếng, từ khoá cho HS đọc kết hợp phân tích cấu tạo . - HS quan sát tranh, nêu nội dung, GV giảng từ . - HS so sánh 2 vần : om am . + Củng cố : HS đọc lại bài ( cá nhân + đồng thanh ). * Gii lao (5) * Hot ng 2 (12): HS luyn c t ng dng. - GV ớnh t, HS c thm, nhn bit ting mi, HS c, phõn tớch ting mi, c t, GV kt hp ging t. * Hot ng 3 (5): HS luyn vit vn, t ng dng trờn bng con, GV un nn, rốn HS yu. Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song Tit 2 3. Luyn tp. * Hot ng 1 (20): Luyn c + c bng tit 1: GV ch bt kỡ, thứ tự cho HS c ( cá nhân + đồng thanh ) . + c cõu ng dng : HS c thm, nhn bit ting mi có vần om, am . HS c ting mi, c t, c cõu ( cỏ nhõn + ng thanh ). GV lu ý cho HS cỏch c ngt ngh trong cõu, rốn HS c yu . + Luyn c SGK : HS c thm, c nhúm, rốn c cỏ nhõn. - Thi ua cỏc nhúm . * Gii lao (5) * Hot ng 2 (7): Luyện nói chủ đề Nói lời cảm ơn . - HS hot ng nhúm ụi, quan sỏt tranh, nờu ni dung . - Mt s HS luyện nói trc lp, HS nhn xột . - GV cht li, GD HS . * Hot ng 3 (5): Luyn vit v tp vit. - GV hng dn quy trỡnh vit, t th vit. - HS vit bi, GV chm, nhn xột kt qu. 4. Cng c dn dũ (3): HS c li bi, GV cht li. - Dn dũ: HS c vit bi nh, tỡm cỏc ting, t m rng cú cha vần om, am . Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song Toỏn Luyện tập I. Mc tiờu bi hc : Giỳp HS - Tip tc cng c v phộp cng, phép trừ trong phạm vi 9 . - Rèn HS có kĩ năng làm tính nhẩm . - Biết biu th tỡnh hung bng phộp tớnh thớch hp . II . dựng dy hc: GV : Bng ph, bng nam chõm, bng búng vit ND bi tp, tranh tỡnh hung . HS : B thc hnh Toỏn . III. Cỏc hot ng dy hc 1 .Kim tra bi c (5) : 3 HS yu c bng cng, bảng trừ trong phm vi 9 . 2 . Dy hc bi mi : GV gii thiu bi * Hot ng 1 ( 5) : HS làm tính nhẩm bài tập 1 trang 80 . - Một số HS nêu kết quả, lớp nhận xét .( GV củng cố về KN tính nhẩm, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ). * Hot ng 1 ( 6) : S dng bng con - HS lm ( bi tp 2 trang 80 ), 2HS yu lm bng lp, GV un nn . - HS nhn xột ( GV cng c v k nng tính nhẩm ) * Gii lao (5) * Hot ng 3 ( 7): S dng SGK - HS yu, TB lm bi tp 3 ( trang 80 ) . GV chm bi - HS khỏ, gii lm bi tp 3, 5 ( trang 80 ) . GV chm bi 5 - 2 HS cha bi trờn bng ph, bng búng . HS nhn xột ( GV cng c v KN làm tính và so sánh ). * Hot ng 4 ( 5) : S dng b thc hnh toỏn . - GV ớnh tranh minh ha tỡnh hung , HS quan sỏt , nờu bi toỏn v lp phộp tớnh trờn bng ci . 3. Cng c dn dũ ( 3) : GV h thng li bi, nhn xột gi hc . - Dn dũ HS : hc thuc bng cng, bảng trừ trong phm vi 9 . Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song Sỏng Th ba, ngy 30 thỏng 11 nm 2010 Toỏn Phép cộng trong phm vi 10 I. Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh - Thnh lp v ghi nh bng tr trong phm vi 10 . - Bit thc hnh lm tớnh cộng trong phm vi 10 . - Tp biu th tỡnh hung trong tranh bng phộp tr thớch hp . II. dựng dy hc GV: Mt s mu vt, bng ph, bng nam chõm, phn mu . Tranh minh ha tình huống . HS: b thc hnh toỏn, SGK. III. Cỏc hot ng dy hc. 1. Kim tra bi c ( 5) :3 HS yu c li bng cng , bảng trừ trong phm vi 9. - Lp lm bng con: Tớnh 5 + 4 = 6 + 3 = 9 - 7 = - HS nhn xột . 2. Dy hc bi mi * Hot ng 1 (12) : Thnh lp v ghi nh bng cộng trong phm vi 10. - HS thc h nh trên bộ đồ dùng toán, GV đính mẫu vật trên bảng . - Mt s HS nờu bi toỏn, lp phộp tớnh, nhn xột . - GV ghi bng cộng trong phm vi 10, cho HS c ghi nh . * Gii lao ( 5 ) * Hot ng 2 (5) : S dng bng con - 2 HS yu lm bng lp ( Bi tp 1 tr 81- phần a ), lp lm bng con . - HS nhn xột, GVcht li ( Cng c v k nng t tớnh v tớnh ). * Hot ng 3 ( 7): S dng SGK - HS yu, TB lm bi tp 1 phần b ( trang 81 ), GV chm . - HS khỏ, gii lm bi 1, 2 ( trang 81) .GV chm bi 2. - 1 HS cha trờn bng ph, HS nhn xột .( GV cng c v k nng lm tớnh cộng trong phm vi 10 ). 3. Cng c dn dũ ( 5):Trũ chi Thi vit phộp tớnh ỳng. - GV ớnh tranh minh ha tình huống . HS tho lun nhúm, tập nêu bài toán, thi ua lp phép tính - GV nhn xột, h thng li bi . - Dn dũ HS v c thuc bng cộng trong phm vi 10 . Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song Hc vn Bi 61 : ăm - âm I .Mc tiờu bi hc : Giỳp HS - c, vit c ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm . - c úng các t v câu ng dng trong b i . -Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch : Thứ, ngày, tháng, năm . II. dựng dy hc GV : B ch vi tớnh, tranh minh ha t khúa. HS : B thc hnh TV . III. Cỏc hot ng dy hc Tit 1 1. Kim tra bi c ( 6) : 2 HS yu c om, am, làng xóm, rừng tràm, đom đóm, quả cam. - 2 HS khỏ c cõu ng dng SGK . HS nhn xột, GV ghi điểm . 2. Dy hc bi mi * Hot ng 1 ( 12) : Dy vn ăm, âm . - GV ớnh hai vn ăm, âm cho HS c phỏt õm, nờu cu to vn, so sỏnh hai vn. - HS ghộp hai vn, ghộp ting mi cho HS đọc, phân tích tiếng, tỡm núi t mi chứa tiếng vừa đọc . - GV ớnh t khúa trờn bng, cho HS c ( cá nhân + đồng thanh ) GV đính tranh kết hợp ging t. * Gii lao ( 5) * Hot ng 2 ( 10): Luyn c t ng dng - HS thi đua tìm nói từ có chứa vần ăm, âm . - GV ớnh cỏc t, cho HS c thm, nhn bit cỏc ting cú vn ăm, âm - HS c ting, c t ( cỏ nhõn + ng thanh ) . GV kt hp ging t . * Hot ng 3 ( 7): Luyn vit bng con - GV c: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm cho HS vit bng con . GV un nn, rốn HS vit yu . Giỏo ỏn lp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Tiết 2 3. Luyện tập * Hoạt động 1 ( 20’) : HS luyện đọc + Luyện đọc bảng lớp : GV chỉ bảng theo thứ tự, bất kì cho HS đọc cá nhân, rèn HS đọc yếu . Lớp đọc đồng thanh . + Luyện đọc c©u ứng dụng : HS đọc thầm , nhận biết tiếng có vần ¨m, ©m . - HS đọc tiếng, đọc từ, đọc c©u ( cá nhân + đồng thanh) - GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn + Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm . - Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên . Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . * Giải lao ( 5’) * Hoạt động 2 ( 7’): Luyện nói - HS hoạt động nhóm đôi, quan sát tranh luyện nói theo chủ đề : Thø, ngµy, th¸ng, n¨m . - Đại diện các nhóm lên nói .HS nhận xét . - GV tổng kết, đánh giá các nhóm. * Hoạt động 3 (5’): Luyện viết - GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết vở tập viết . - GV uốn nắn, chấm bài nhận xét 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài . - Dặn dò HS : về đọc kĩ bài. Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Chiều : Ôn Tiếng Việt Bài 61 :¨m - ©m I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc, viết vần và từ ứng dụng có chứa vần ¨m, ©m . - Nối đúng từ với từ để tạo câu có nghĩa; điền đúng vần ¨m hay ©m để được từ thích hợp. II. Đồ dùngdạy học GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC HS : Bảng con, vở BTTN Tiếng Việt . III.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 ( 12’): Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . * Hoạt động 2 ( 15’): HS làm vở bài tập + Bài tập 1 , 2 ( trang 54 ) : HS đọc thầm các tiếng, nhận biết và khoanh tròn tiếng có vần ¨m, ©m . - Một số HS chữa bài, nêu kết quả .Lớp đọc lại bài . + Bài tập 3 ( trang 54 ): HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ rồi nối từ để tạo câu có nghĩa. - 1 HS chữa bài, nối các từ trên bảng bóng - GV chấm bài, nhận xét . HS đọc câu mới ghép (cá nhân, đồng thanh). GV củng cố kĩ năng đọc câu. Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song * Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 - tr 54 ) - 2 HS yếu làm bảng lớp . - HS nhận xét, đọc từ (GV củng cố kĩ năng điền từ) IV. Củng cố dặn dò ( 3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài . - Dặn dò HS : về đọc bài . Ôn toán PhÐp céng trong phạm vi 10 I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh - Ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10 . - Biết thực hành làm tính céng trong phạm vi 10 . - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép cộng thích hợp . II. Đồ dùng dạy học: GV: Một số mẫu vật, bảng phụ, bảng nam châm, phấn màu HS: bộ thực hành toán, SGK. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) - 3 HS yếu đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10. - Lớp làm bảng con: Tính 5 + 5 = 6 + 4 = 7 + 3 = - HS nhận xét . 2. Dạy học bài mới(30’) * Hoạt động 1 (8’) – HS ghi nhớ bảng céng trong phạm vi 10. - Làm bảng con các phép tính GV ghi trên bảng. + Củng cố bảng cộng trong phạm vi 10. * Hoạt động 2 (5’) Sử dụng bảng con - 2 HS yếu làm bảng lớp ( Bài tập 1 – tr ), lớp làm bảng con . - HS nhận xét, GVchốt lại ( Củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ). * Giải lao ( 5’ ) * Hoạt động 3 ( 7’) Sử dụng SGK - HS yếu, TB làm bài tập 1 ( trang ), GV chấm . - HS khá, giỏi làm bài 1, 2 ( trang ) .GV chấm bài 2. - 1 HS chữa trên bảng phụ, HS nhận xét .( GV củng cố về kĩ năng làm tính céng trong phạm vi 10 ). 3. Củng cố dặn dò ( 5’) Trò chơi “ Thi viết phép tính đúng”. - GV đính tranh minh họa t×nh huèng . HS thảo luận nhóm, tËp nªu bµi to¸n, thi đua lập phÐp tÝnh - GV nhận xét, hệ thống lại bài . - Dặn dò HS về đọc thuộc bảng céng trong phạm vi 10 . ------------------------------------------- Tự học: Ôn tiếng việt Bài 61,62 Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, đoạn thơ ứng dụng trong bài . - Rèn viết đúng, đẹp . II. Đồ dùngdạy học: - GV : Bảng ôn, bài tập viết bảng phụ, BNC - HS : Bảng con, SGK. III.Các hoạt động dạy học: * Hoạt động 1 ( 12’) Luyện đọc - GV đính bảng ôn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên . - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . - HS luyện đọc đoạn thơ ứng dụng SGK . * Hoạt động 2 ( 15’) Luyện viết - GV hướng dẫn quy trình viết, HS viết vở , HS TB – yếu viết 4 dòng, HS khá – giỏi viết 6 dòng . - GV uốn nắn, chấm bài nhận xét IV. Củng cố dặn dò ( 3’) HS đọc lại bài, GV chốt lại . - Dặn dò HS : về đọc kĩ bài . Thể dục Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản – Trò chơi vận động I. Mục tiêu bài học : Giúp HS - Ôn một số động tác về thể dục RLTTCB đã học .Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác . - Tiếp tục chơi trò chơi “ Ch¹y tiếp sức”. Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi chủ động . II. Địa điểm, phương tiện - Sân trường, còi, cê . III. Các hoạt động 1. Phần mở đầu (5’) - GV tập trung HS, phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. * Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát. Giáo án lớp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song - Chy nh nhng 1 hng dc trờn sõn. - Trũ chi Dit cỏc con vt cú hi. 2. Phn c bn (25) * Hot ng 1 : ễn th dc rốn luyn t th c bn. + ễn ng a mt chõn ra sau, hai tay gi cao thng hng ( 1 - 2 ln) + ễn phi hp ng a mt chõn ra trc, hai tay chng hụng v ng a mt chõn ra sau, hai tay gi cao thng hng ( 1 2 ln ) . - Đứng đa chân ra sau, hai tay lên cao chếch chữ v .( 1 2 lần ). - GV quan sát, uốn nắn . * Trũ chi : Chạy tip sc. - HS nêu lại cách chơi . GV hng dn cỏch chi, HS chi 2 3 lần . GV nhc nh, ng viờn - Thi ua chi gia cỏc tổ . 3. Phn kt thỳc (5) - HS ng ti ch v tay v hỏt, GV h thng li bi. - Dn dũ HS chun b gi sau. Sỏng Th t, ngy 1 thỏng 12 nm 2010 Toỏn Luyn tp I. Mc tiờu bi hc : Giỳp HS cng c v - Phép cộng trong phm vi 10 . - Rốn HS k nng lm tớnh nhm trong phm vi 10. - Giỏo dc HS cú ý thc t giỏc, tớch cc hc toỏn . II . dựng dy hc GV : Bng ph, bng búng, BNC vit ni dung BT, vt mu . HS : Bng con, SGK, v toỏn . III. Cỏc hot ng dy hc Giỏo ỏn lp 1 [...]... 10 10 – 0 = 0 6 < 10 – 3 7+3>9 * Hoạt động 2( 8’): Sử dụng bảng con + Bài 1 : Đặt tính rồi tính 5+5 10 – 6 8+2 10 – 7 10 – 4 10 + 0 3+7 9 +1 - 2 HS yếu làm bảng lớp, HS nhận xét ( GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) * Giải lao (5’) * Hoạt động 3 ( 12 ’): Sử dụng vở tốn + Bài tập 2 : Tính + Bµi 3 : Sè 7+ 3 = 4+3 +1= 3+7= 1+ 9 –2= + = 10 10 – 3 = 7–3+6 = 10 - 7 = 10 – 0 - 9 = = 5 - HS yếú, TB làm bµi... nhiên xã hội Bài 15 : Lớp học I Mục tiêu: - KT: lớp học là nơi các em đến học hàng ngày - KN: nói về các thành viên của lớp học và các đồ dùng trong lớp học Nói được tên lớp , cô chủ nhiệm và một số bạn học cùng lớp Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Nhận dạng và phân loại đồ dùng lớp học - TĐ: giáo dục HS kính trọng thầy cô giáo , đoàn kết với bạn và yêu q lớp học của mình... Nhóm đó thắng - GV nhận xét – tuyên dương * Hoạt động 4 : củng cố (4’) Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 + Em kể tên đồ dùng trong lớp + Cần làm gì để sử dụng chúng lâu dài ? 5 Tổng kết – dặn dò(3’) - Tô màu hình vẽ lớp học trong vở bài tập - Chuẩn bò : Hoạt động ở lớp - Nhận xét tiết học -Thủ cơng Bài 15 : Gấp cái quạt ( T1 ) GV: Trần Thị Song I Mục tiêu: - KT: HS biết... mình trong tuần - Nắm được phương hướng nhiệm vụ tuần sau - Giáo dục HS có ý thức phấn đấu vươn lên để học tốt II Các hoạt động tập thể GV: Chuẩn bị néi dung sinh ho¹t HS : mét sè tiÕt mơc v¨n nghƯ III Các hoạt động * Hoạt động 1 (3’): Ổn định tổ chức - Lớp hát, GV phổ biến nội dung, u cầu giờ sinh hoạt * Hoạt động 2 (15 ’): Kiểm điểm tuần 15 - Các tổ thảo luận, tự kiểm điểm các mặt trong tuần Bạn nào... nói - HS: Bộ thực hành TV, bảng con III Các hoạt động dạy học: Tiết 1 1 Kiểm tra bài cũ (5’) -HS đọc viết bài 62 2 Dạy học bài mới(30’) * Hoạt động 1 (12 ’) Dạy vần em, êm - HS nhận biết vần mới, tiếng mới, tự ghép trên bảng cài - Cho HS nêu cấu tạo vần , tiếng mới (Đánh vần, đọc trơn) - GV đính nội dung trên bảng, rèn HS đọc cá nhân, đồng thanh - GV đính tranh minh họa từ khóa, giảng từ - HS so sánh... * Hoạt động 1 :Ơn các động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - HS ơn mỗi động tác 1 – 2 lần - Tập phối hợp các động tác 2 – 3 lần, GV uốn nắn - Thi đua các tổ, nhóm * Hoạt động 2: Ơn trò chơi “ Ch¹y tiếp sức” - HS nêu lại cách chơi, HS chơi theo tổ, cả lớp 1 – 2 lần - GV khun khÝch, ®éng viªn - Thi đua các tổ, GV động viên 3 Phần kết thúc: (5’) - Tập trung lớp, HS đứng vỗ tay và hát - GV hệ thống... (5’) Bước 1: GV yêu cầu hs thảo luận về lớp học Bước 2: GV gọi 1 – 2 hs kể về trường, lớp của mình - Chốt lại : Cần nhớ tên lớp , tên trường Các em phải biết yêu quý và giữ gìn lớp học của mình Vì đó là nơi các em học hành ngày cùng các bạn * Hoạt động 3 : trò chơi : “ Ai nhanh – ai đúng” - GV phát mỗi nhóm 1 bộ bìa HS sẽ chọn 1 tấm bìa và ghi tên đồ dùng trong lớp có và đính lên bảng - Nhóm nào... vi 10 - Biết làm tính cộng và trừ trong phạm vi 10 Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - Rèn kĩ năng làm tính nhanh, chính xác II Đồ dùng dạy học GV : Bảng phụ, BNC viết nội dung bài tập HS : Bảng con, vở tốn, thẻ bài III Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 (7’): Sử dụng thẻ - GV đính các phép tính , u cầu HS quan sát nhận biết đúng, sai và giải thích kết quả 5+ 4 = 10 10 ... chính xác - HS biết tham gia vào trò chơi “Ch¹y tiếp sức”chđ ®éng II Địa điểm, phương ti ện - Sân trường, còi, cê III Các hoạt động 1 Phần mở đầu (5’) - Tập trung HS, GV phổ biến nội dung u cầu giờ học * Khởi động: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Chạy nhẹ nhàng 1 hàng dọc trên sân - Trò chơi “ Diệt các con vật có hại” 2 Phần cơ bản (25’) Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song * Hoạt... Chuẩn bò : - GV: Nhiều tấm bìa , mỗi tấm ghi tên một đồ dùng trong lớp học - HS : sgk III Các hoạt động dạy hoc: 1 Kiểm tra bài cũ(5’) + Có nên sử dụng dao hoặc các đồ vật sắc nhọn không ? vì sao ? + Trường hợp trong nhà có lửa cháy em phải làm gì ? - Nhận xét bài cũ 2 Bài mới(30’) *Hoạt động 1 : Biết các thành viên của lớp học và đồ dùng có trong lớp học (12 ’) - GV treo tranh Bước 1: chia nhóm . bài . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Tự nhiên xã hội Bài 15 : Lớp học I . Mục tiêu: - KT: lớp học là nơi các em đến học hàng ngày . - KN: nói. dò(3’) - Tô màu hình vẽ lớp học trong vở bài tập - Chuẩn bò : Hoạt động ở lớp . - Nhận xét tiết học -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Thủ cơng Bài 15 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GA lớp 1 tuần 15 - Song, Gián án GA lớp 1 tuần 15 - Song,

Hình ảnh liên quan

GV: Bảng phụ, BNC viết nội dung bài tập. HS : Bảng con, vở toỏn, thẻ bài . - Gián án GA lớp 1 tuần 15 - Song

Bảng ph.

ụ, BNC viết nội dung bài tập. HS : Bảng con, vở toỏn, thẻ bài Xem tại trang 23 của tài liệu.