0

Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

22 230 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 Tuần 21 Th hai ng y 17 tháng 1 n m 2011 Tập đọc TR DNG SONG TON I/ Mục tiêu: - Bit c din cm bi vn, c phõn bitging cỏc nhõn vt: Giang Vn Minh, vua Minh, i thn nh Minh, vua Lờ Thn Tụng. - Hiu ý ngha: Ca ngi s thn Giang Vn Minh trớ dng song ton, bo v c quyn li v danh d ca t nc. II/ Đồ dùng dạy- học: GV: Tranh minh ho bi c trong SGK. III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hot ng học 1. Kiểm tra bài cũ: - Gi HS c on 1, 2 bi Nh ti tr ca cỏch mng v tr li cõu hi. - GV nx , cho im. 2. Dạy- học bài mới: 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a) Luyện đọc: - Gi 1 HS c bi. - GV chia bi thnh 4 on luyn c cho HS - Hng dn HS phỏt õm nhng t ng c sai, khụng chớnh xỏc. - Yờu cu HS c t ng chỳ gii - GV c din cm bi vn b) Tìm hiểu bài: - Cho HS c thnh ting, c thm. + S thn Giang Vn Minh lm cỏch no vua nh Minh bói b l gúp gi Liu Thng? - Cho HS c thnh ting, c thm. + Vỡ sao vua nh Minh sai ngi ỏm hi - 1 HS c bi. - 1 HS khỏ gii c.C lp c thm. - Nhiu HS tip ni c tng on ca bi vn. - 1 HS c. C lp c thm. Cỏc em cú th nờu thờm t ng cha hiu - Cho c t ng chỳ gii, c lp c theo. - 1 HS c thnh ting, c lp c thm theo. + ễng v khúc than vỡ khụng cú mt nh cỳng gi c t nm i .vua Minh b mc mu nhng vn phi b l nc ta gúp gi Liu Thng. - 1HS c thnh ting, lp c thm. - 2HS nhc li cuc i ỏp. Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 54 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 ụng Giang Vn Minh? + Vỡ sao cú th núi ụng Giang Vn Minh l ngi trớ dng song ton? - GV chốt lại phần tìm hiểu bài. c, Đọc diễn cảm: - Cho 1 nhúm c phõn vai. - GV a bng ph ó ghi sn on cn luyn v hng dn HS c. - Cho HS thi c. - GV nx chung. 3. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Khen những học sinh học tốt. + Vỡ vua Minh mc mu ụng phi b l gúp gi Liu Thng. Vua Minh cũn cm ghột ụng vỡ ụng dỏm ly c vic quõn i ba triu i Nam Hỏn, Tng v Nguyờn u thm bi trờn sụng Bch ng i li. + Vỡ ụng va mu trớ va bt khut. Gia triu ỡnh nh Minh, ụng bit dựng mu buc nh Minh phi b l gúp gi Liu Thng. ễng khụng s cht, dỏm i li bng mt v i trn y lũng t ho dõn tc. - HS nờu ni dung bi. - 5 HS c phõn vai: ngi dn chuyn, Giang Vn Minh, vua nh Minh, i thn nh Minh, vua Lờ Thn Tụng. - HS c theo hng dn ca GV. - HS thi c phõn vai. - Lp nhn xột ___________________________________ Toán Tiết 101 : Luyện tập V TNH DIN TCH I/ Mục tiêu: - HS tớnh c din tớch mt s hỡnh c cu to t cỏc hỡnh ó hc - Bi tp cn lm: Bi 1 II/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hot ng học 1. Kiểm tra bài cũ: - Yờu cu 1 HS nờu cụng thc tớnh din tớch mt s hỡnh ó hc ( Din tớch hỡnh tam giỏc, hỡnh thang, hỡnh vung, hỡnh ch nht) - Gi HS nhn xột - HS tr li S hcn = a x b S tg = a x h : 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 55 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 - GV xỏc nhn 2. Dạy- học bài mới: 2.1 . Giới thiệu bài. 2.2. Thực hành. *Hot ng 1: Hng dn hc sinh thc hnh tớnh din tớch ca mt s hỡnh trờn thc t Treo bng ph cú v sn hỡnh minh ho trong vớ d SGK (trang 103) - GV c yờu cu: Tớnh din tớch ca mnh t cú kớch thc theo hỡnh v trờn bng . - Cú th ỏp dng ngay cụng thc tớnh tớnh din tớch cu mnh t ó cho cha ? + Mun tớnh din tớch mnh t ny ta lm th no ? - Yờu cu HS nhc li *Hot ng 2: Luyn tp . Bi 1: (trang 104) - Gi 1 HS c bi .Xem hỡnh v - Yờu cu - Cha bi: + Gi HStrỡnh by bi lm, HS khỏc nhn xột cha bi . + GV nhn xột, cha bi 3. Củng cố, dặn dò: S vuụng = a x a Sthang =(a + b ) x h : 2 (Cỏc s o phi cựng n v ) - HS quan sỏt - HS lng nghe, quan sỏt hỡnh ó treo ca GV . - Cha cú cụng thc no tớnh c din tớch ca mnh t ú. - Ta phi chia hỡnh ú thnh cỏc phn nh l cỏc hỡnh ó cú trong cụng thc tớnh din tớch . - HS lng nghe - HS thc hin yờu cu - HS lm vo v, 1HS khỏc lm bng ph - Cỏc nhúm trỡnh by kt qu - HS c v lm bi vo v Bi gii Chia mnh t thnh 2 hỡnh ch nht ABCI v FGDE Chiu di ca hỡnh ch nhtABDI l: 3,5 x 3,5 + 4,2 = 11,2(m) Din tớch hỡnh ch nht ABDI l: 3,5 x 11,2 = 39,2(m 2 ) Din tớch hỡnh ch nht FGDE l: 4,2 x 6,5 = 27,3(m 2 ) Din tớch khu t ú l: 39,2 + 27,3 = 66,5(m 2 ) ỏp s: 66,5(m 2 ) Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 56 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 - GV nhận xét tiết học. Khen những học sinh học tốt. - Yêu cầu HS xem lại bài. - Chuẩn bị bài sau. ___________________________________ Chính tả Nghe- viết: TR DNG SONG TON I/ Mục tiêu: - Nghe - vit ỳng chớnh t mt on bi Trớ dng song ton.Trỡnh by ỳng hỡnh thc bi vn xuụi. - Lm ỳng cỏc bi tp chớnh t phõn bit ting cú õm u r/d/gi, cú thanh hi hoc thnh ngó( BT 2a/b hoc BT 3a/b) II/ Đồ dùng dạy- học : - V bi tp Ting Vit 5, tp hai ( nu cú) - Bỳt d v 3, 4 t giy kh to. III/ Các hoạt động dạy- học : Hoạt động dạy Hot ng học 1. Kiểm tra bài cũ : - Kim tra 2 HS: GV c cho HS vit nhng t ng cú õm u r/d/gi . - GV nhn xột + cho im. 2. Dạy- học bài mới: 2.1. Giới thiệu bài. 2.2. Hớng dẫn HS nhớ- viết. - GV c bi chớnh t H: on chớnh t k v iu gỡ? - Cho HS c li on chớnh t. - GV c tng cõu hoc tng b phn trong cõu HS vit . - GV c bi chớnh t mt lt. - GV chm 5-7 bi. - GV nhn xột chung 3. Hớng dẫn HS làm bài tập : - 2 HS lờn vit trờn bng lp. - Lng nghe - C lp theo dừi trong SGK. - K v vic ụng Giang Vn Minh khng khỏi khin vua nh Minh tc gin, sai ngi ỏm hi ụng. Vua Lờ Thn Tụng thng tic, ca ngi ụng. - HS c thm - HS vit chớnh t. - HS t soỏt li - HS i v cho nhau sa li. Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 57 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 * Bi 2. - Cho HS c yờu cu ca BT. - GV giao vic: - Cho HS lm bi. GV dỏn 3 t phiu ó chun b trc BT. - Cho HS trỡnh bi kt qu bi lm. *Bi 3. a) Cho HS c yờu cu v c bi th. - Cho HS lm bi. GV hng dn cho HS lm bi theo hỡnh thc thi tip sc. - GV nhn xột kt qu v cht li ý ỳng. b) (Cỏch tin hnh tng t cõu a) Kt qu ỳng: Du hi v du ngó ln lt t nh sau: tng, mói, hói, gii, cng, phi, nh. 4. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. Khen những HS học tốt. - 3 HS lờn lm bi vo phiu. - HS cũn li lm bi cỏ nhõn. - Mt s HS ni tip nhau c cỏc t tỡm c. - 1 HS c to, lp c thm theo. - HS lm bi theo nhúm. Mi nhúm 4 HS ln lt lờn in õm u vo ch trng thớch hp. - Lp nhn xột kt qu Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 Toán Tiết 102 : LUYN TP V TNH DIN TCH ( TIP THEO) I/ Mục tiêu: - HS tớnh c din tớch mt s hỡnh c cu to t cỏc hỡnh ó hc - Bi tp cn lm: Bi 1 II. CHUN B - Bng ph III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hot ng học 1. Kiểm tra bài cũ: + Hóy nu cỏc bc tớnh din tớch mnh t bi trc? - Yờu cu HS nhn xột 2. Dạy- học bài mới: 2.2. Giới thiệu bài. 2.2. Thực hành: - HS trỡnh by Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 58 KÕ ho¹ch d¹y- häc Buæi 1 TuÇn 21 *Hoạt động 1: Cách tính diện tích các hình trên thực tế - GV gắn hình và giới thiệu + Bước 1: Chúng ta cần làm gì? - Gọi 1 HS nêu và thực hiện cách chia: + Mảnh đất được chia thành những hình nào? - GV vẽ nối vào hình đã cho theo câu trả lời của HS + Muốn tính được diện tích của các hình đó ,bước tiếp theo ta phải làm gì? + Ta cần đo đạc những khoảng cách nào? - Yêu cầu 1HS thực hiện tính, trình bày vào bảng phụ. - HS dưới lớp làm nháp - Yêu cầu HS nhận xét . *Hoạt động 2:Thực hành tính diện tích các hình Bài 1: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài . - Yêu cầu HS nêu các bước giải BT - Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm trên bảng . + Gọi 1 số HS trình bày bài làm , HS khác nhận xét chữa bài. + GV nhận xét, đánh giá và chữa bài: Bài giải Độ dài của đoạn thẳng BG là: 63 + 28 = 91(m) Diện tích hình tam giác BCG là: 91 x 30 ; 2 = 1365(m 2 ) Diện tích hình thang ABGD là: ( 63 + 91) x 84 :2 = 6468(m 2 ) - HS quan sát - Chia mảnh đất thành các hình cơ bản đó là hình thang và hình tam giác - Nối điểm A với điểm D ta có: Hình thang ABCD và hình tam giác ADE - Phải tiến hành đo đạc - Muốn tính được diện tích hình thang ta phải biết được chiều cao, độ dài hai cạnh đáy. Nên phải tiến hành đo chiều cao và hai cạnh đáy của hình thang tương tự, phải đo được chiều cao và đáy của tam giác. - HS quan sát - Tính diện tích hình thang ABCD và hình tam giác ADE: Từ đó tính diện tích mảnh đất - HS làm bài - HS đọc - HS làm bài - HS đọc bài làm - HS nx Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Trêng TiÓu häc Xu©n Thîng 59 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 Din tớch mnh t l: 1365 + 6468 = 7833(m 2 ) ỏp s: 7833(m 2 ) 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS xem lại bài. ________________________________ Luyện từ và câu M RNG VN T: CễNG DN I/ Mục tiêu: - M rng, h thng vn hoỏ t gn vi ch im Cụng dõn. HS lm c BT 1,2. - Vn dng vn t ó hc, vit c mt on vn ngn núi v ngha v bo v T quc ca cụng dõn( BT 3). II/ Đồ dùng dạy- học: - V bi tp Ting Vit 5 tp hai . - Bỳt d + mt s t giy kh to. III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hot ng học 1. Kiểm tra bài cũ: - Kim tra 3 HS: Cho HS lm li 3 BT (Phn luyn tp) tit Luyn t v cõu tun trc. - GV nhn xột + cho im. 2. Dạy- học bài mới: 2.1. Giới thiệu bài. GV nêu MĐ- YC của giờ học. 2.2.Hng dn HS lm BT: Bi 1. - Cho HS c yờu cu ca BT. - GV giao vic. - Cho HS lm bi. GV phỏt bỳt d + phiu cho 3 HS. - Cho HS trỡnh bi kt qu. - GV cha chung. Bi 2. - Cho HS c yờu cu ca BT v c - HS1 lm li BT1. - HS2 lm li BT2 - HS3 lm li BT3 - 1 HS c to, lp lng nghe. - 3HS lm bi vo phiu. HS cũn li lm bi cỏ nhõn vo v bi tp . - 3 HS lm bi vo phiu lờn dỏn trờn bng lp. - Lp nhn xột. Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 60 KÕ ho¹ch d¹y- häc Buæi 1 TuÇn 21 nghĩa đã cho ở cột A, đọc các từ đã cho ở cột B. - Cho HS làm bài. GV dán 3 tờ phiếu đã kẻ sẵn cột A, cột B. - Cho HS trình bài kết quả. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe. - 3 HS lên làm bài vào phiếu. HS còn lại dùng bút chì nối trong vở BT. - Lớp nhận xét bài làm của 3 bạn bảng A B Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi. Nghĩa vụ công dân Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. Quyền công dân Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác. Ý thức công dân Bài 3. - Cho HS đọc yêu cầu của BT. - GV giao việc: • Đọc lại câu nói của Bác Hồ với các chú bồ đội nhân dịp Bác đến thăm đền Hùng. • Dựa vào nội dung câu nói để viết thêm một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân - Cho HS làm bài ( có thể 1; 2 HS khá giỏi làm mẫu) - Cho HS trình bày kết quả. - GV nx chung. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau - 1HS đọc to, lớp lắng nghe. - HS làm việc cá nhân. - Một số HS đọc đoạn văn mình đã viết. - Lớp nhận xét. ___________________________________________________________________ Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Trêng TiÓu häc Xu©n Thîng 61 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 K chuy n Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia I/ Mục tiêu: - HS kể đợc một câu chuyện về việc làm của những công dân nhỏ tuổi thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lịch sử văn hoá; ý thức chấp hành Luật giao thông đờng bộ hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thơng binh, liệt sỹ. - Biết sắp xếp các tình tiết, sự kịên thành một câu chuyện. Hiểu và trao đổi đợc với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. - Rèn luyện kỹ năng nghe: Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. II/ Đồ dùng dạy- học: - Bảng lớp viết đề bài. - Một số tranh ảnh phục vụ cho đề b III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hot ng học 1. Kim tra b i c : 2. Dy- hc b i m i: 2.1. Gii thiu b i: - GV ghi b i 2.2. Hớng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề bài. - Cho HS đọc đề bài. - GV viết cả 3 đề bài trên bảng lớp và gạch dới những từ quan trọng trong từng đề bài. Cụ thể: Đề 1: Kể một việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử -văn hoá. Để 2: Kể một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đờng bộ. Đề 3: Kể một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thơng binh, liệt sỹ - Cho HS đọc gợi ý. GV: Em nào chọn đề nào thì nhớ đọc kĩ phần gợi ý cho đề đó - Cho HS giới thiệu trớc lớp câu chuyện mình sẽ kể GV: Mỗi em cần lập nhanh dàn ý cho câu chuyện. Nhớ chỉ gạch đầu dòng, không cần viết thành đoạn. 2.3. Học sinh kể chuyện * Học sinh kể chuyện trong nhóm và - 1 HS đọc cả 3 đề bài cho các HS khác lắng nghe - 3 HS lần lợt đọc gợi ý trong SGK - Một số HS nêu tên câu chuyện mình sẽ kể. - Từng cặp HS kể chuyện cho nhau nghe Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 62 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện. * Cho HS thi kể trớc lớp. - GV nhận xét + khen những câu chuyện có ý nghĩa hay v kể hay 3. Cng c dn dò: - Khắc sâu kiến thức. - GV nx giờ học. - Trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện. - Đại diện các nhóm lên thi kể và nêu ý nghĩa câu chuyện mình kể. - Lớp nhận xét __________________________________ Toán Tiết 103: LUYN TP CHUNG I/ Mục tiêu HS bit: - Tỡm mt s yu t cha bit ca cỏc hỡnh ó hc. - Vn dng gii cỏc bi toỏn cú ni dung thc t. - Bi tp cn lm: Bi 1; 3. II/ Đồ dùng dạy- học: - Bng ph v cỏc hỡnh BT 3 (trang 106) III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hot ng học 1. Kiểm tra bài cũ: - GV gi mt HS lờn bng lm bi tp luyn thờm ca tit trc. - GV cha bi, nhn xột cho im 2. Dạy- học bài mới: 2.1. Giới thiệu bài. 2.2. Thực hành: Bi 1: - Gi HS c yờu cu ca bi . - Gi 1 HS lờn bng gii - GV cha bi: Bi gii di ỏy ca tam giỏc l 5 1 5 2 : ( ) 8 2 2 x m= Bi 3: - Yờu cu HS c bi - Mt HS lờn bng lm, HS c lp theo dừi nhn xột - 1HS c bi - HS thc hin yờu cu - HSlm bi v cha bi. - HS c bi Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng 63 [...]... dạy- học: Hoạt động dạy 1 Kiểm tra bài cũ: ? Nờu tỏc dng ca vic lp chng trỡnh hot ng? ? Nờu cu to ca mt chng trỡnh hot ng? 2 Dạy- học bài mới: 2.1 Giới thiệu bài GV nêu MĐ- YC của giờ học 2.2 Hớng dẫn HS làm bài tập - Cho HS c bi - GV nhc li yờu cu: Cỏc em c li 5 bi ó cho Chn 1 bi trong 5 bi ú v lp chng trỡnh hot ng cho bi cỏc em ó chn Nu khụng chn 1 trong 5 bi, em cú th lp 1 chng trỡnh cho... tớch xung quanh hỡnh hp ch nht l ( 5+ 4) x 2 x 3 = 54 (dm 2 ) Din tớch ton phn HLP l 54 +2 x (4 x5 ) = 949(dm 2 ) ỏp s : Sxq: 54 m 2 Stp : 949m 2 - 2 HS nờu 3 Củng cố, dặn dò: - Gi HS nhc li cỏch tớnh DTXQ v DTTP ca HHCN - GV nhận xét tiết học Ban giỏm hiu ký duyt Tun 21 Ngày Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền tháng 1 năm 2011 75 Trờng Tiểu học Xuân Thợng ... Hoạt động dạy Hot ng học 1 Kiểm tra bài cũ: - Kim tra 2 HS: c bi Trớ dng song - 2HS c bi - Lp nhn xột ton Tr li cõu hi - GV nhn xột, cho im 2 Dạy- học bài mới: 2.1 Giới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học 2.2 Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài a) Luyện đọc: Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền - 2HS tip ni nhau c ton bi C lp 64 Trờng Tiểu học Xuân Thợng Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 - Gi HS c c ton bi... tiến hành - Gọi 2 HS đọc truyện trong SGK Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền - 2 HS đọc truyện trong SGK - HS thảo luận 66 Trờng Tiểu học Xuân Thợng Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 - HS thảo luận + Bố Nga đến UBND phờng để làm gì? + Bố dẫn Nga đến phờng để làm giấy khai sinh - Ngoài việc cấp giấy khai sinh UBND + UBND phờng làm các công việc gì? xã, phờng còn làm nhiều việc: xác nhận chỗ ở, quản lí việc... đúng) - GV cht: Phù hợp Không phù hợp Các câu: 2, 4, 5, 7, Các câu 1, 3, 6 8, 9, 10 3 Cng c : - Khc sõu kin thc - GV nhn xột tit hc Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 Tập làm văn Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền 67 Trờng Tiểu học Xuân Thợng Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 LP CHNG TRèNH HOT NG I/ Mục tiêu: Bit lp chng trỡnh cho mt hot ng tp th tneo 5 hot ng gi ý SGK (hoc mt hot ng ỳng ch im ang hc, phự... dạy- học Buổi 1 Tuần 21 - Treo bng ph v sn hỡnh - HS quan sỏt - Yờu cu HS lm vo v ,1 HS lm vo - HS lm bi bng ph - Gi HS cha bi: + Gi HS nhn xột bi ca bn Bi gii + GV nhn xột ,ỏnh giỏ di si dõy l: (3,1 x 2) + ( 0, 35 x 3,14 ) = 7,299(m) ỏp s: 7,299 m - Yờu cu HS phỏt biu quy tc tớnh chu - HS nờu li quy tc vi hỡnh trũn khi bit ng kớnh 3 Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS xem lại bài -... học Xuân Thợng Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 + Vit li vo v cho hay hn on vn va chn - GV chm 1 s on vn vit li ca HS v chn mt on vn vit li ca HS, c trc lp cho c lp nghe 5 Cng c dn dũ: * Em hóy nhc li mt s im cn ghi nh v cỏch lm bi vn t ngi ? - GV nhn xột tit hc - Yờu cu HS v nh c k li bi lm v hon thin 1 on khỏc hoc c bi vn cho hay hn Toán Tiết 1 05: DIN TCH XUNG QUANH V DIN TCH TON... Mt s hỡnh hp ch nht cúth khai trin c - Bng ph cú v hỡnh khai trin III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy 1 Kiểm tra bài cũ: - K tờn mt s vt cú hỡnh dng lp phng ? Hỡnh hp ch nht ? - Nờu c im ca hỡnh lp phng, hỡnh hp ch nht ? - GV nhn xột cho im 2 Dạy- học bài mới: 2.1 Giới thiệu bài * Hot ng 1: Hỡnh thnh khỏi nim v cụng thc tớnh Sxq v Stp ca HHCN - Cho HS quan sỏt cỏc mụ hỡnh trc quan v HHCN Hot... chuyn núi lờn iu gỡ? - HS nhc li ni dung bi: - GV chốt lại phần tìm hiểu bài Ca ngi hnh ng x thõn cao thng ca anh thng binh nghốo, dng cm xụng vo ỏm chỏy cu mt gia ỡnh thoỏt nn c) Luyện đọc lại - Cho HS c ton bi - GV a bng ph ó chộp sn on vn - HS lng nghe Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền 65 Trờng Tiểu học Xuân Thợng Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 cn luyn c v hng dn HS c - 4HS ni tip nhau c ton bi Mi... HS đọc ghi nhớ trong SGK Hoạt động 2: Làm bài tập trong SGK *Mục tiêu: GV nêu * Cách tiến hành: - HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - ại diện nhóm trình bày - HS thảo luận nhóm - Gọi đại diện nhóm trình bày thông qua + Mặt cời( đúng ) ý b; c; d; đ; e; h; i; + Măt mếu (sai ) a; g các thẻ mặt cời, mặt mếu Hoạt động 3: Làm bài tập 3 trong SGK * Mục tiêu: GV nêu * Cách . Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 Tuần 21 Th hai ng y 17 tháng 1 n m 2 011 Tập đọc TR DNG SONG TON I/ Mục tiêu: - Bit c din. Tiểu học Xuân Thợng 55 Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21 - GV xỏc nhn 2. Dạy- học bài mới: 2 .1 . Giới thiệu bài. 2.2. Thực hành. *Hot ng 1: Hng dn hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5, Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5,

Hình ảnh liên quan

Treo bảng phụ cú vẽ sẵn hỡnh minh hoạ trong vớ dụ ở SGK (trang 103) - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

reo.

bảng phụ cú vẽ sẵn hỡnh minh hoạ trong vớ dụ ở SGK (trang 103) Xem tại trang 3 của tài liệu.
- 2HS lờn viết trờn bảng lớp. - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

2.

HS lờn viết trờn bảng lớp Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Lớp nhận xột bài làm của 3 bạn bảng - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

p.

nhận xột bài làm của 3 bạn bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Bảng lớp viết đề bài. - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

Bảng l.

ớp viết đề bài Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Bảng phụ vẽ cỏc hỡnh ở BT3 (trang 106) - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

Bảng ph.

ụ vẽ cỏc hỡnh ở BT3 (trang 106) Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Treo bảng phụ vẽ sẵn hỡnh. - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

reo.

bảng phụ vẽ sẵn hỡnh Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng phụ - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

Bảng ph.

Xem tại trang 15 của tài liệu.
-GV treo bảng phụ. - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

treo.

bảng phụ Xem tại trang 16 của tài liệu.
- 2HS lờn bảng - HS khỏc nhận xột  - Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

2.

HS lờn bảng - HS khỏc nhận xột Xem tại trang 21 của tài liệu.