0

Tài liệu GAL5- T21-CKT(MAI NGOC)

29 144 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

Tuần 21 Từ ngày 17/1 - >21 /1/ 2011 T/N Buổi Tiết Môn Mục bài 2 17/1 Sáng 1 2 3 4 Chào cờ Toán Tập đọc Đạo đức Luyện tập về tính diện tích. Trí dũng song toàn. Uỷ ban nhân dân xã(phờng) em. 3 18/1 Chiều 1 2 3 4 Toán LTVC Chính tả HĐNGLL Luyện tập về tính diện tích( TT). MRVT: Công dân. Trí dũng song toàn. (Soạn riêng) 4 19/1 Sáng 1 2 3 4 Toán Tập đọc Kể chuyện T. Việt Luyện tập chung. Tiếng rao đêm. Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia. Luyện T. Việt. 5 20/1 Sáng 1 2 3 4 Toán Toán LTVC TLV Hình hộp chữ nhật - Hình lập phơng. Luyện toán. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Lập chơng trình hoạt động. Chiều 1 2 T.Việt Toán Luyện T.Việt. Luyện toán. 6 21/1 Chiều 1 2 3 4 Toán Toán TLV Sinh hoạt Diện tích xq và Stp của hình hộp chữ nhật. Luyện toán. Trả bài văn tả ngời. Sinh hoạt lớp. 1 Thø 2 ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2011 Tiết 1: Chµo cê Tiết 2: TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I/Mục tiêu: - TÝnh ®ỵc diƯn tÝch mét sè h×nh ®ỵc cÊu t¹o tõ c¸c h×nh ®· häc. - Lµm BT: 1. II. Chuẩn bò : + Bảng phụ vẽ hình VD. III. Các hoạt động : 1.Bài cũ : - Gọi một số em nêu quy tắc tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật. - Giáo viên nhận xét. 2. Bài mới : - “ Luyện tập về tính diện tích” . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính. * Yêu cầu HS quan sát, động não, thực hành. +Học sinh đọc ví dụ ở SGK. +Nêu cách chia hình và cách tính . +Tính S từng phần → tính S của toàn bộ hình - Giáo viên chốt: + Chia hình trên thành 2hình vuông và 1 hình chữ nhật + Xác đònh kích thước : HV có cạnh 20 m ; HCN có kích thước là 70 m và 40,1 m + Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ mảnh đất Hoạt động 2: Thực hành luyện tập. Bài 1: - Yêu cầu đọc đề. - Yêu cầu làm bài cá nhân vào vơ.û Gợi ý: Chia hình đã cho thành 2 HCN - Tính diện tích toàn bộ hình. Bài giải: Ta có thể chia diện tích mảnh đất ra thành 2 hình chữ nhật: ABCD và MNPQ. Độ dài cạnh DC là: 3,5 x 2 + 4,2 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 11,2 x 3,5 = 39,2 (m 2 ) Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: - Học sinh đọc ví dụ ở SGK. - Nêu cách chia hình. - Tính S từng phần → tính S của toàn bộ cả hình . - Học sinh đọc đề. - HS làm bài theo yêu cầu. - 1HS lên bảng,cả lớp làm vở. - Ch÷a bài 2 4,2 x 6,5 = 27,3 (m 2 ) Diện tích của mảnh đất là: 39,2 + 27,3 = 66,5 (m 2 ) Đáp số ; 66,5m 2 - Giáo viên nhận xét . 3. Củng cố – dặn dò : - Chuẩn bò: “Luyện tập về tính diện tích (tt)”. - Nhận xét tiết học Tiết 3: TẬP ĐỌC TRÍ DŨNG SONG TOÀN I. Mục đích yêu cầu : - BiÕt ®äc diƠn c¶m bµi v¨n, ®äc ph©n biƯt giäng cđa c¸c nh©n vËt. - HiĨu ý nghÜa: Ca ngỵi Giang V¨n Minh trÝ dòng song toµn, b¶o vƯ ®ỵc danh dù, qun lỵi ®Êt níc. (tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái trong SGK). II. Chuẩn bò :- Tranh minh hoạ bài đọc SGK; Thông tin về các nhân vật lòch sử đề cập trong bài III. Hoạt động dạy và học : 1. Bài cũ : - Nhà tài trợ ….Cách mạng - Yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi : H: Kể những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kỳ? H :Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì? H: Nêu đại ý của bài? - Nhận xét , ghi điểm cho từng HS. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài - ghi đề Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Luyện đọc - Gọi 1 HS đọc khá đọc toàn bài. -Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng phần trước lớp: Đoạn 1: Từ đầu đến …ra lẽ Đoạn 2: Tiếp đến … đền mạng Liễu Thăng Đoạn 3: Tiềp đến .ám hại ông . Đoạn 4: Phần còn lại - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn ,GV theo dõi, sai sửa cho học sinh, kết hợp giải nghóa từ GGK , hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ đúng. - HS luyện đọc trong nhóm, đọc thể hiện . - GV đọc mẫu toàn bài. -1 HS đọc, HS khác đọc thầm. -Đọc nối tiếp nhau trước lớp. -Đọc nối tiếp, kết hợp nêu cách hiểu nghóa của từ. - HS luyện đọc theo nhóm đôi, một số em đọc thể hiện. 3 HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài -Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 , 2 và trả lời câu hỏi: H: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để bãi bỏ lễ “góp giỗ Liễu Thăng “? ( …Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời để Vua Minh mắc mưu nên phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.) -Yêu cầu HS đọc lướt đoạn 3 và trả lời câu hỏi: H: Nhắc lại nội dung đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh ? Đại thần nhà minh: Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc Giang Văn Minh: Bạch Đằng thû trước máu còn loang.) -Yêu cầu HS đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi: H : Vì sao vua nhà Minh lại sai người ám hại ông Giang Văn Minh ? (Vì: vua Minh mắc mưu ông Giang Văn Minh, phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông. Nay thấy Giang Văn Minh không chòu nhún nhường trước câu đối của đại thần trong triều, còn dám lấy việc quân đội cả 3 triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch đằng để đối lại, nên giận quá, sai người ám hại Giang Văn Minh.) H : Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn? (vì: Giang Văn Minh vừa mưu trí, vừa bất khuất. Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt; để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.) -Yêu cầu học sinh thảo luận theo bàn rút ra ý nghóa của câu chuyện, sau đó trình bày, giáo viên bổ sung chốt: Ý nghóa: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn , bảo vệ quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài. HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu - Một HS đọc to , lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi. -Đọc lướt và trả lời câu hỏi. -HS trả lời, HS khác bổ sung. -Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. -HS trả lời, HS khác bổ sung. -HS thảo luận nhóm bàn nêu ý nghóa của bài, HS khác bổ sung. -HS đọc ý nghóa. -3 HS mỗi em đọc một vai, HS 4 “ Chờ …….cúng giỗ ?” -Tổ chức HS tốp 3 em theo vai đọc diễn cảm.Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm trước lớp. GV theo dõi uốn nắn. -Tổ chức cho HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất. 3. Củng cố - dặn do ø : - Gọi 1 HS đọc ý nghóa.GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà đọc bài, trả lời lại được các câu hỏi cuối bài, chuẩn bò bài tiếp theo. khác nhận xét cách đọc. -HS thi đọc diễn cảm trước lớp; bình chọn bạn đọc tốt nhất. -1 HS nêu ý nghóa của bài. Tiết 4 : ®¹o ®øc UỶ BAN NHÂN DÂN Xà ( PHƯỜNG) EM (TiÕt 1) I. Mục tiêu : - Bíc ®Çu biÕt vai trß quan träng cđa ban nh©n d©n x· (phêng) ®èi víi céng ®ång. - KĨ ®ỵc mét sè c«ng viƯc cđa ban nh©n d©n x· (phêng) ®èi víi trỴ em trªn ®Þa ph¬ng. - BiÕt tr¸ch nhiƯm cđa mäi ngêi d©n ph¶i t«n träng ban nh©n d©n x· (phêng). - Cã ý thøc t«n träng ban nh©n d©n x· (phêng). HS kh¸, giái: - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phï hỵp do ban nh©n d©n x· (phêng) tỉ chøc. II. Chuẩn bò : - dùng thẻ màu cho hoạt động 2, - Bảng phụ ghi tình huống. III. Hoạt động dạy và học. 1. Kiểm tra: - Yêu quê hương. H: Vì sao phải yêu quê hương đất nước ? Em đã làm những việc gì để thể hiện tình yêu quê hương đất nước ? H : Nêu bài học? 2.Bài mới : - Giới thiệu bài – Ghi đề . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động1 : Tìm hiểu truyện : Đến ủy ban nhân dân. - Gọi 1-2 em đọc nội dung truyện . - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn các câu hỏi : H. Bố Nga đến UBND phường để làm gì ? H. UBND phường làm các công việc gì ? H. Mỗi người dân cần phải có thái độ như thế nào đối với UBND ? GV Kết luận :UBND xã( phường ) giải quyết nhiều công việc quan trọng đối với người dân ở đòa phương . Vì vậy, mỗi người dân đều phải tôn trọng và giúp đỡ y ban hoàn thành công việc . - HS đọc đề nêu yêu cầu. - Thảo luận nhóm bàn. - Trình bày ý kiến thảo luận, mời nhóm khác nhận xét, bổ sung. 5 - Rút ra ghi nhớ Hoạt động 2 : Làm bài tập 1 SGK. - Gọi HS đọc đề nêu yêu cầu bài 1 -GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm. + GV nhận xét chốt ý đúng :UBND xã ( phường ) làm các việc : b,c,d,e,h, i. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 SGK. - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho HS - Gọi một số em trình bày ý kiến . - GV kết luận : Hành vi , việc làm đúng : b, c . Hành vi không nên làm : a . 3. Củng cố - dặn dò: - Nêu những việc mà UBND xã ( phường ) làm? Chúng ta cần phải có thái độ như thế nào đối với UBND xã ? - Về nhà học bài , tìm hiểu về UBND xã tại nơi mình ở ; các công việc chăm sóc , bảo vệ trẻ em mà UBND xã đã làm , chuẩn bò bài cho các tình huống tiết sau . - Nhận xét tiết học. + Học sinh đọc lại ghi nhớ. - HS thảo luận nhóm 2 .Cử đại diện trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung thêm . - HS làm việc cá nhân . - HS trình bày ý kiến - HS nhận xét, bổ sung thêm . ChiỊu thø 3 ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2011 Tiết 1: to¸n LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH ( tt) I. Mục tiêu: - TÝnh ®ỵc diƯn tÝch mét sè h×nh ®ỵc cÊu t¹o tõ c¸c h×nh ®· häc. - Lµm BT: 1. II. Chuẩn bò: + Bảng phụ vẽ trước hìnhVD . III. Các hoạt động: 1. Bài cũ: - Nêu quy tắc , công thức tính diện tích hình tam giác , hình thang? - Vận dụng tính diện tích hình tam giác có đáy 5cm, chiều cao 7 cm , đáy 5,2 m, chiều cao 4,8m . - Lớp làm nháp . - Giáo viên nhận xét. 2. Bài mới: - “Luyện tập về tính diện tích (tt) . 6 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính. -Yêu cầu HS đọc ví dụ . -Gắn hình vẽ lên bảng yêu cầu HS nêu cách chia hình, nêu cách tính dựa vào bảng số liệu SGK . - Gợi ý HS tính diện tích từng hình -> diện tích mảnh đất. - GV củng cố cho HS : cách tính diện tích hình tam giác, diện tích hình thang . Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1 - Yêu cầu HS thực hành chia hình theo nhóm bàn. HS làm bài cá nhân. - Hướng dẫn HS chia hình thành : + 1 HCN và 2 HTG và tính S từng hình + Tính S toàn bộ mảnh đất Bài giải: Diện tích mảnh đất tam giác ABE là: 84 x 28 : 2 = 1176 (m2) Diện tích mảnh đất tam giác BGC là: (63 + 28) x 30 : 2 = 1365 (m2) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 (m2) Diện tích cả mảnh đất là: 1176 + 1365 + 5292 = 7833 (m2) Đáp số: 7833m2 3. Củng cố - dặn dò: - Ôn lại các qui tắc và công thức tính diện tích các hình đã học . - Nhận xét tiết học. - Học sinh đọc ví dụ . - Thực hiện theo yêu cầu - Học sinh làm bài’ 1 em lên bảng, lớp nhận xét, sửa bài . - Học sinh chia hình (theo nhóm) - Đại diện nhóm trình bày cách chia hình. - Cả lớp nhận xét. - Chọn cách chia hợp lý. - Tính diện tích toàn bộ hình. 1HS lên bảng làm cả lớp làm vở. Tiết 2: Lun tõ vµ c©u MỞ RỘNG VỐN TỪ : CÔNG DÂN I. Mục đích yêu cầu. - Lµm ®ỵc BT1, 2. 7 - ViÕt ®ỵc ®o¹n v¨n vỊ nghÜa vơ b¶o vƯ Tỉ qc cđa mçi c«ng d©n theo yªu cÇu cđa BT3. II . Chuẩn bò: + B¶ng phơ kẻ sẵn bảng ở bài tập 2 để học sinh làm bài tập 2. III. Các hoạt động: 1. Bài cũ: - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. 4’ - Giáo viên kiểm tra 2, 3 học sinh làm lại các bài tập 2, 3, 4. - Thêm quan hệ từ thích hợp để nối các vế câu ghép. a. Tấm chăm chỉ hiền lành … Cám độc ác lười biếng. b. Đêm đã khuya … mẹ vẫn còn ngồi vá áo cho em. c.Bạn Hằng không những học giỏi … bạn ấy còn tham gia rất tích cực các hoạt động Đội. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới: - Giới thiệu bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1. -Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Cho học sinh trao đổi theo cặp. Sau đó thực hiện vào vở .Yêu cầu 4 nhóm làm vào bảng nhóm. - Giáo viên nhân xét kết luân. (Nghóa vụ công dân ; Quyền công dân ; Ý thức công dân; Bổn phận công dân; Trách nhiệm công dân;Công dân gương mẫu. ) * GV giải nghóa thêm về các từ sau : Nghóa vụ công dân; Quyền công dân ; Ý thức công dân HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2. - GV treo bảng phụ ghi bài 2 lên bảng - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Yêu cầu cá nhân suy nghó và làm ( dùng bút chì nối ) thực hiện trong SGK; 1 em làm - GV sửa bài chốt . ( Ý 1 : quyền công dân ; Ý2: ý thức công dân ; Ý3: nghóa vụ công dân ) HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3. -Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Giáo viên giới thiệu: câu văn trên là câu Bác Hồ nói với các chú bộ đội nhân dòp Bác và các chiến só thăm - 1 học sinh đọc yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm. - Học sinh trao đổi theo cặp để thực hiện yêu cầu đề bài - 4 Nhóm dán bài trên bảng lớp rồi trình bày kết quả. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc yêu cầu của bài. - Làm bài cá nhân ; 1 em lên bảng nối và đọc kết qủa - Theo dõi, sửa bài. Cả lớp nhận xét. - 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập. 1 em đọc lớp theo dõi 8 đền Hùng. ( Cho HS xem tranh đền Hùng ) - Yêu cầu HS tự viết đoạn văn. 4 tổ cử đại diện mỗi tổ 1 bạn lên bảng thi làm. - GV hướng dẫn cho HS cả lớp đáng giá bài làm của bạn ( Trên bảng , dứơi vở) - Nhận xét chọn bài làm hay. 3. Củng cố - dặn dò: H:Em đã làm gì để thực hiện nghóa vụ công dân nhở tuổi? - Học bài –Chuẩn bò: “Nối các vế câu bằng quan hệ từ”. - Nhận xét tiết học. - Quan sát tranh - Cá nhân làm bài , 3 em làm trên bảng - Nghe GV hứơng dẫn và nhận xét bài của bạn. Bình chọn bài hay Tiết 3: ChÝnh t¶ TRÍ DŨNG SONG TOÀN I. Mục đích yêu cầu : - ViÕt ®óng bµi CT, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. - Lµm ®ỵc BT (2) a/ b, hc bµi tËp (3) a/b. II. Chuẩn bò : + B¶ng phơ ghi nội dung bài tập 2, 3, phấn màu, SGK. III. Các hoạt động : 1. Bài cũ : - Giáo viên gọi 3 HS lên bảng, lớp viết nháp: - nhạt nắng, lặng im, có điều., đều bảo nhau . - Nhận xét , sửa sai. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1 :Hướng dẫn nghe - viết. a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - Gọi 1 HS đọc bài “ Trí dũng song toàn ” - GV nêu câu hỏi : H :Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn? ( Vỉ ông Giang Văn Minh vừa mưu trí, vừa bất khuất. Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt; để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông -Học sinh suy nghó và trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe. 9 dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc. ) b. Viết đúng : -GV yêu cầu HS nêu và đọc những từ khó : Sứ thần , triều đại , linh cữu ông, anh hùng thiên cổ , thảm bại - GV đọc cho HS viết bảng lớn , vở nháp c.Viết bài : - Nhắc nhở HS tư thế ngồi viết . - GV đọc bài cho HS viết bài, mỗi cụm từ đọc 2 lượt. - Đọc lại toàn bài chính tả 1 lượt cho HS soát lỗi. - GV chấm chữa bài tổ 2-3 .Nhận xét chung. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. - Giáo viên gọi 1 em lên bảng làm . + Gv nhận xét chốt : - Giữ lại để dùng về sau : để dành, dành dụm . - Biết rõ, thành thạo : rành, rành rẽ. - Đồ dụng đan bằng tre, nứa, đáy phẳng, thành cao : cái giành . - Dám đương đầu với khó khăn nguy hiểm : dũng cảm . - Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây , quả : vỏ . - Đồng nghóa với giữ gìn : bảo vệ . Bài 3: - Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập. - Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. - Ví dụ: các từ có âm đầu r , d , gi , dành dụm, để dành, rành mạch, rành rọt. -Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Ví dụ: thứ tự các từ điền vào: a. Rầm rì – dạo – dòu – rào- giữ – dáng. b. Tưởng mão – sợ hãi – giải thích – cổng – bảo – đã – phải – nhỡ. GV cho HS thi tìm từ láy có thanh hỏi hay ngã theo - 3 học sinh viết bảng lớp, lớp viết nháp. - HS viÕt bµi. - Dùng bút mực soát bài . - Từng cặp học sinh đổi chéo vở sửa lỗi cho nhau - Học sinh đọc yêu cầu. - Cả lớp nhận xét. - 1 học sinh đọc yêu cầu đề, lớp đọc thầm. - 1 học sinh lên bảng làm bài ë VBT rồi đọc kết quả. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh sửa bài vào vở. - Tìm từ láy có thanh hỏi hay thanh ngã. 10 . vật lòch sử đề cập trong bài III. Hoạt động dạy và học : 1. Bài cũ : - Nhà tài trợ ….Cách mạng - Yêu cầu HS đọc bài và trả lời câu hỏi : H: Kể những đóng. hình vẽ lên bảng yêu cầu HS nêu cách chia hình, nêu cách tính dựa vào bảng số liệu SGK . - Gợi ý HS tính diện tích từng hình -> diện tích mảnh đất. - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GAL5- T21-CKT(MAI NGOC), Tài liệu GAL5- T21-CKT(MAI NGOC),

Hình ảnh liên quan

Hình hộp chữ nhật - Hình lập phơng. Luyện toán. - Tài liệu GAL5- T21-CKT(MAI NGOC)

Hình h.

ộp chữ nhật - Hình lập phơng. Luyện toán Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Có biểu tợng về hình hộp chữ nhật, hình lập phơng. - Tài liệu GAL5- T21-CKT(MAI NGOC)

bi.

ểu tợng về hình hộp chữ nhật, hình lập phơng Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Có biểu tợng về hình hộp chữ nhật, hình lập phơng. - Tài liệu GAL5- T21-CKT(MAI NGOC)

bi.

ểu tợng về hình hộp chữ nhật, hình lập phơng Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Có biểu tợnh về diện tích xunh quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Biết tính diện tích xunh quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhât - Tài liệu GAL5- T21-CKT(MAI NGOC)

bi.

ểu tợnh về diện tích xunh quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Biết tính diện tích xunh quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhât Xem tại trang 26 của tài liệu.