0

Tài liệu ÔN TẬP Đ7-CHƯƠNG III.@

2 315 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:11

ÔN TẬP ĐẠI 7 – CHƯƠNG III Đề 1 I.Trắc nghiệm: chọn câu trả lời đúng nhất Điểm số trong những lần bắn của một vận động viên được ghi lại như sau: 7 8 9 6 10 9 8 9 7 9 10 8 9 10 9 7 8 9 10 8 1.Số lần bắn của vận động viên: A.10 B.20 C.5 D.6 2.Số điểm khác trong những lần bắn: A.4 B.5 C.10 D.20 3.Số lần đạt điểm 8: A.4 B.6 C.5 D.7 4.Mốt của dấu hiệu: A.6 B.10 C.8 D.7 5.Số trung bình cộng: A.8.5 B.8.6 C.8.7 D.8.8 6.Điểm thấp nhất trong những lần bắn của vận động viên: A.5 B.6 C.7 D.8 II.Tự luận Bài 1: Điểm kiểm tra Toán học kì I của lớp 7A như sau: 7 5 4 8 7 10 3 5 4 9 9 10 8 7 6 9 10 5 4 3 6 9 9 9 7 7 6 7 10 8 6 7 8 7 10 a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? b) Lập bảng “tần số” c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt. d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. e) Hãy nêu một số nhận xét. Bài 2: Trung bình cộng của năm số là 4. Do thêm số thứ sáu nên trung bình cộng của sáu số là 5. Tìm số thứ sáu Bài 3: Điểm kiểm tra Văn học kì I của lớp 7A như sau: 8 5 7 8 3 6 4 3 4 9 7 5 5 7 5 9 6 5 4 3 3 7 8 9 8 7 6 7 5 8 6 7 8 7 5 a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? b) Lập bảng “tần số” c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt. d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. e) Hãy nêu một số nhận xét. Đề 2 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : Kết quả thống kê số điểm đạt đươc sau mỗi lần bắn của một xạ thủ được cho trong bảng sau: Giá trị 0 6 7 8 9 10 Tần số 1 2 4 8 11 4 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau : 1) Tổng số phát súng xạ thủ đã bắn là: A.31 B.40 C.30 D.41 2) Số điểm khác nhau sau mỗi lần bắn là : A.5 B.40 C.10 D.6 3) Số lần xạ thủ bắn trượt là: A.0 B.1 C.2 D. 4 Nguyễn Thanh Vinh-THCS NGUYỄN DU 4) Giới hạn cao nhất của số điểm là: A.0 B.11 C.10 D. 40 5) Mốt của dấu hiệu là: A. 10 B. 11 C.4 D. 9 6) Số lần đạt điểm 9 và 10 là: A.11 B.4 C. 15 D.19 II.Tự luận Bài 1: Trung bình cộng của năm số là 6. Do thêm số thứ sáu nên trung bình cộng của sáu số là 7. Tìm số thứ sáu. Bài 2: Số lượng học sinh của từng lớp trong một trường THCS được ghi trong bảng như sau: 40 37 38 40 39 40 35 36 39 40 36 40 36 40 40 35 39 36 36 39 40 39 39 36 39 39 40 37 39 40 38 40 40 40 37 39 40 36 37 40 a/Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? b/Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? c/Lập bảng tần số? d/Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu? e/Vẽ biểu đồ đoạn thẳng? Đề 3 I. TRĂ ́ C NGHIÊ ̣ M: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Số cân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau: Số cân (x) 28 30 31 32 36 45 Tần số (n) 2 4 5 6 2 1 N=20 1. Có bao nhiêu bạn được điều tra? a. 28 b. 45 c. 6 d. 20 2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: a. 6 b. 5 c. 20 d. 45 3. Mốt của dấu hiệu là: a. 45 b.32 c. 31 d. 20 4. Số học sinh có số cân là 30 kg là: a. 6 b. 5 c. 4 d. 3 5. Số trung bình cộng là: a. 30 b.31 c.32 d. 36 6. Người nặng nhất bao nhiêu kg? a. 20 b. 45 c. 6 d. 5 II.Tự luận Bài 1 :Số cân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau : 32 36 30 32 36 28 30 31 28 32 32 30 32 31 45 28 31 31 32 31 a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? b/ Lập bảng tần số và nhận xét. c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Bài 2 :Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng sản xuất được ghi trong bảng sau: 6 5 3 4 3 7 2 3 2 4 5 4 6 2 3 6 4 2 4 2 5 3 4 3 6 7 2 6 2 3 4 3 4 4 6 5 4 2 3 6 a/Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? b/Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? c/ /Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu? Nguyễn Thanh Vinh-THCS NGUYỄN DU . ÔN TẬP ĐẠI 7 – CHƯƠNG III Đề 1 I.Trắc nghiệm: chọn câu trả lời đúng nhất Điểm số trong. và tìm mốt của dấu hiệu. d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Bài 2 :Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng sản xuất được ghi trong bảng sau: 6 5 3 4 3 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ÔN TẬP Đ7-CHƯƠNG III.@, Tài liệu ÔN TẬP Đ7-CHƯƠNG III.@,

Hình ảnh liên quan

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? b) Lập bảng “tần số” - Tài liệu ÔN TẬP Đ7-CHƯƠNG III.@

a.

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? b) Lập bảng “tần số” Xem tại trang 1 của tài liệu.
b/Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? c/Lập bảng tần số? - Tài liệu ÔN TẬP Đ7-CHƯƠNG III.@

b.

Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? c/Lập bảng tần số? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Số cân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau: Số cân (x) 283031323645 - Tài liệu ÔN TẬP Đ7-CHƯƠNG III.@

c.

ân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau: Số cân (x) 283031323645 Xem tại trang 2 của tài liệu.