0

Tài liệu giao an lop 4 buoi 2(2) đã đc giám định

26 1,022 9
  • Tài liệu giao an lop 4 buoi 2(2) đã đc giám định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

tuần 3 Buổi 1 Luyện Toán I. Mục đích yêu cầu: - HS ôn tập và củng cố lại các hàng và các lớp II. c ác hoạt động dạy và học: Tiết 1 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm thích hợp để đợc 4 số tự nhiên liên tiếp. a, 121 ; 122 ; . ; . b, 6979 ; . ; 6981 ; . ; c, . ; 99 999 ; . ; 100 001. d, . ; . ; 5 395 000 ; 5 395 001. Bài 2: a, Viết các số tròn triệu có bảy chữ số. b, Tìm x ,biết x là số tròn triệu và x < 6 000 000. Bài 3: a, Trong số 4 444 444 , kể từ phải sang trái mỗi chữ số 4 lần lợt có giá trị là bao nhiêu? b, Trong số 88 008 080 , kể từ phải sang trái mỗi chữ số 8 lần lợt có giá trị là bao nhiêu? tiết 2 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm và nêu rõ cách tìm số đó: a, 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; . ; . ; . ; . ; b, 200 ; 195 ; 190 ; 185 ; . ; . ; . ; c, 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; . ; . ; . ; . ; . Bài 2: Cho biết chữ số 4 trong mỗi số sau thuộc hàng nào , lớp nào? 745 ; 826 435 ; 451 369 ;574 098. Bài 3: Viết giá trị của chữ số 8 trong mỗi số sau: Số 486 753 894 325 563 804 697 108 Giá trị của chữ số 8 Bài 4: a, Viết số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau. b, Viết số bé nhất có sáu chữ số khác nhau. III. Củng cố dặn dò: - GV giao bài tập về nhà cho HS. - Nhận xét, đánh giá giờ học. TP C Th thăm bạn I/ YấU CU: - HS c ỳng, din cm bi. - Hiu c ni dung ca bi, thuc ý ngha. II/ DNG: - Vit sn on cn luyn c din cm. III/CC HOT NG: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 1/Luyn c: - Hng dn hc sinh c. - ớnh phn on luyn c. - Theo dừi giỳp HS c ỳng, hay,lu ý cỏch c . 2/Cng c ni dung: - Hng dn HS cng c li cỏc cõu hi SGK. 3/Luyn thuc lũng: - GV c mu. 4/Cng c: -GDHS -Hc thuc ý ngha. - c ni tip. - Nhn xột bỡnh chn bn c hay. - Tho lun nhúm 4. - i din nhúm tr li cõu hi SGK. - Lp theo dừi nhn xột b sung. - HS c nhm thuc ý ngha. - HS hc thuc lũng theo nhúm. -T kim tra nhau. Buổi 2 TON: ễN LUYN I- Mc tiờu: -Cng c li kin thc ó hc:. +c ,vit cỏc s n lp triu. +Gii toỏn có lời văn. II- Hot ng ca thy v trũ: -Gv cng c kin thc thụng qua cỏc dng bi tp sau: *Phn 1 : Em hóy khoanh trũn cỏc ch cỏi t trc cõu tr li ỳng cho mi bi tp di õy: 1-S ba triu bn trm linh chớn nghỡn nm trm hai mi t vit nh sau: A-300 409 524 C-3 000 409 524 B-30 409 524 D-3 409 524 2-Số bé nhất trong các số 867 435, 786 453 , 678 345 , 687 534. A- 786 435 C- 687 543 B- 678 345 D- 867 435 3-Số nào trong các số sau đây có chữ số 8 biểu thị cho 8 chục nghìn: A-248 378 C-123 800 543 B-684 025 D- 658 092 4-Cho biết :86 574=80 000+ …… + 500+70 +4. Số thích hợp để đièn vào chỗ trống là : A- 6574 C- 60 B- 6 000 D-6 *Phần 2 : Mét h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh lµ 17 cm. H·y tÝnh chu vi h×nh vu«ng ®ã? - HS ®äc ®Ị bµi - HS lµm bµi - ChÊm ch÷a bµi - NhËn xÐt. III. Cđng cè dỈn dß: - GV giao bµi tËp vỊ nhµ cho HS. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc. «n LUYỆN To¸n I. MỤC TIÊU : Giúp HS: - Củng cố về đọc, viết các số đến lớp triệu. - Củng cố kó năng nh/biết gtrò của từng chữ số theo hàng & lớp. II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC : - Bảng viết sẵn nd BT 1, 3/VBT. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU : 1) KTBC: - GV: Gọi 3HS lên sửa BTl thêm ở tiết tríc, đồng thời ktra VBT của HS. - GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS. 2) Dạy-học bài mới : *Gthiệu: *Hdẫn luyện tập: a) Củng cố về đọc số & ctạo hàng lớp của số (BT2): - GV: Lần lượt viết các số trong BT2, y/c HS đọc các số này. - Hỏi về ctạo hàng lớp của số (Vd: Nêu các chữ số ở từng hàng của số? Số … gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn…?). b) Củng cố về viết số & ctạo số (BT3): - GV: Lần lượt đọc các số trong BT & y/c HS viết. - Nxét phần viết của HS. - Hỏi về ctạo của số HS vừa viết (như BT phần a). c) Củng cố về nhËn biÕt gtrò của từng chữ số theo hàng & lớp (BT4): - GV: Viết các số trong BT 4 & hỏi: + Trong số 715 638, chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào? + Vậy gtrò của chữ số 5 trong số 715 638 là bao nhiªu? + Gtrò của chữ số 5 trong số 571 638 là bao nhiªu ? Vì sao? + Gtrò của chữ số 5 trong số 836 571 là bao nhiªu ? Vì sao? - GV: Có thể hỏi thêm với các chữ số khác ở hàng khác. Vd: Nêu gtrò của chữ số 7 trong mỗi số trên & gthích vì sao số 7 lại có gtrò như vậy? … 1) Củng cố-dặn do ø: - GV: T/kết giờ học, dặn làm BT TiÕng viƯt Lun kĨ chun ®· nghe, ®· ®äc A- Mơc ®Ých, yªu cÇu: 1.TiÕp tơc rÌn kÜ n¨ng nãi: HS biÕt kĨ tù nhiªn b»ng lêi cđa m×nh 1 c©u chun ®· nghe, ®· ®äc nãi vỊ lßng nh©n hËu, th¬ng ngêi. 2.Lun kÜ n¨ng nghe: Nghe b¹n kĨ chun, nhËn xÐt ®óng, kĨ ®ỵc tiÕp lêi. B- §å dïng d¹y- häc: - Mét sè chun cã néi dung vỊ lßng nh©n hËu - B¶ng líp chÐp ®Ị bµi - B¶ng phơ, vë bµi tËp C- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß I- Tỉ chøc: II- KiĨm tra bµi cò GV nhËn xÐt III- D¹y bµi míi 1.Giíi thiƯu bµi: Nªu M§ - YC 2.Híng dÉn kĨ chun a)Híng dÉn hiĨu yªu cÇu ®Ị bµi - GV më b¶ng líp - Treo b¶ng phơ b)Thùc hµnh kĨ chun vµ trao ®ỉi ý nghÜa chun - Thi kĨ chun - H¸t - 2em lun kĨ - NhËn xÐt vµ bỉ sung - HS l¾ng nghe - Vµi HS lun kĨ - NhËn xÐt vµ bỉ sung - HS ®äc yªu cÇu híng dÉn - Thùc hµnh kĨ chun - NhËn xÐt vỊ c¸ch kĨ chun - T×m hiĨu vỊ ý nghÜa cđa chun - GV nhận xét 3.Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Biểu dơng những học sinh kể tốt. - Dặn học sinh về nhà su tầm thêm và đọc những câu chuyện có nội dung nói về lòng nhân hậu. Buổi 3 Tiếng Việt Luyện: Viết th A. Mục đích yêu cầu 1. HS nắm chắc mục đích việc viết th, nội dung cơ bản, kết cấu thông thờng 1 bức th. 2. Luyện kĩ năng viết th, vận dụng vào thực tế cuộc sống. B. Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ chép đề văn, vở bài tập Tiếng Việt. C. Các hoạt động dạy- học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. ổn định II. Kiểm tra bài cũ III. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài: SGV(93) 2. Phần nhận xét - GV nêu câu hỏi - Bạn Lơng viết th cho Hồng làm gì? - Ngời ta viết th để làm gì? - 1 bức th cần có nội dung gì? - Qua bức th đã đọc em có nhận xét gì về mở đầu và cuối th? 3. Phần ghi nhớ 4. Phần luyện tập a) Tìm hiểu đề - GV gạch chân từ ngữ quan trọng trong đề. - Đề bài yêu cầu em viết th cho ai? Mục đích viết th làm gì? - Cần xng hô nh thế nào? Thăm hỏi bạn những gì? - Kể bạn những gì về trờng lớp mình? - Cuối th chúc bạn, hứa hẹn điều gì? - Hát - Nghe giới thiệu, mở sách - 1 h/s đọc bài: Th thăm bạn - Lớp trả lời câu hỏi - Để chia buồn cùng bạn Hồng. - Để thăm hỏi, thông báo tin tức + Nêu lý do và mục đích viết th + Thăm hỏi tình hình của ngời nhận th. + Thông báo tình hình, bày tỏ tình cảm - Đầu th ghi địa điểm, thời gian, xng hô. - Cuối th: Ghi lời chúc, hứa hẹn,chữ kí,tên - 3 em đọc SGK.Lớp đọc thầm. - 1 h/s đọc đề bài, lớp đọc thầm, xác định yêu cầu của đề. - 1 bạn ở trờng khác. Hỏi thăm và kể cho bạn về trờng lớp mình. - Bạn, cậu, mình,,Sức khoẻ, học hành, gia đình, sở thích - Tình hình học tập,sinh hoạt,cô giáo,bạn bè. - Sức khoẻ, học giỏi . b) Thùc hµnh viÕt th - Yªu cÇu h/s viÕt ra nh¸p nh÷ng ý chÝnh - Kh/ khÝch h/s viÕt ch©n thùc, t×nh c¶m - GV nhËn xÐt, chÊm 3-5 bµi - Thùc hiƯn - Tr×nh bµy miƯng(2 em) - C¶ líp viÕt th vµo vë.1 em ®äc IV. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - HƯ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ häc thc ghi nhí vµ lun thùc hµnh «n LUYỆN To¸n I. MỤC TIÊU : Giúp HS: - Củng cố kó năng đọc, viết số, thứ tự các số đến lớp triệu. - Làm quen với các số đến lớp tỉ. - Luyện tập về bài toán sử dụng bảng th/kê số liệu. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC: II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1) KTBC: - GV ktra VBT của HS. - GV: nxét & cho điểm HS. 2) Dạy-học bài mới : *Gthiệu: *Hdẫn luyện tập Bài 1: - GV: Viết các số trong BT lên bảng, y/c HS vừa đọc vừa nêu gtrò của chữ số 3, 5 trong mỗi số. - GV: Nxét & cho điểm HS. Bài 2: - Hỏi: BT y/c cta làm gì? - GV: Y/c HS tự viết số. - GV: Nxét & cho điểm HS. Bài 3: - GV: Treo bảng số liệu trong BT lên bảng & hỏi: Bảng số liệu th/kê về nd gì? - Hãy nêu dân số của từng nước được th/kê. - GV: Y/c HS đọc & TLCH của bài. Có thể HS dưới lớp theo dõi, nxét - HS: Nhắc lại đề bài. - HS làm việc theo cặp, sau đó 1 số HS làm việc trc lớp. - HS: Nxét. - BT y/c viết số. - 1HS lên viết, cả lớp làm VBT, sau đó đổi chéo ktra nhau. - Th/kê về dân số 1 nước vào tháng 12/1999. - HS: Nêu theo y/c. - HS: TLCH theo hdẫn. h/dẫn HS: để TLCH cta cần so sánh số dân của các nước được th/kê với nhau. Bài 4: - Nêu vđề: Ai có thể viết được số 1 nghìn triệu? - Hỏi: + Số 1 tỉ có mấy chữ số, đó là nh÷ng chữ số nào? + Ai có thể viết được các số từ 1 tỉ đến 10 tỉ? - GV: Thống nhất cách viết đúng, cho HS đọc dãy số từ 1 tỉ đến 10 tỉ. - 3 tỉ là mấy nghìn triệu? 10 tỉ là mấy nghìn triệu? - Hỏi: Số 10 tỉ có mấy chữ số, là nh÷ng chữ số nào? - Viết 315 000 000 000 & hỏi: Số này là bao nhiªu nghìn triệu? Vậy là bao nhiªu tỉ? Bài 5: - GV: Treo lược đồ & y/c HS qsát. - GV: Gthiệu trên lược đồ có các tỉnh, TP; số ghi bên cạnh tên tỉnh, TP là số dân của tỉnh, TP đó. Vdụ số dân của HN là ba triệu bảy nghìn dân. - Y/c HS: Chỉ tên các tỉnh, TP trên lược đồ & nêu số dân của tỉnh, TP đó. - GV: Nxét 3) Củng cố-dặn do ø: - GV: T/kết giờ học, dặn làm BT - 3-4HS lên viết, cả lớp viết nháp. - Đọc số: 1 tỉ. - Có 10 chữ số: 1 chữ số 1 & 9 chữ số 0 đứng bên phải chữ số 1. – 3- 4HS lên viết. - Là 3 000 triệu. - Có 11 chữ số: 1 chữ số 1& 10 chữ số 0 đứng bên phải chữ số 1. - Là 315 nghìn triệu hay 315 tỉ. - HS: Qsát lược đồ. - HS: Nghe GV hdẫn. - HS: Làm việc theo cặp, sau đó nêu tríc lớp. «n LUYỆN To¸n MỤC TIÊU: Giúp HS: - Củng cố kó năng đọc, viết số, thứ tự các số đến lớp triệu. - Làm quen với các số đến lớp tỉ. - Luyện tập về bài toán sử dụng bảng th/kê số liệu. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KTBC: - GV ktra VBT của HS. - GV: nxét & cho điểm HS. Dạy-học bài mới: *Gthiệu: *Hdẫn luyện tập Bài 1: - GV: Viết các số trong BT lên bảng, y/c HS vừa đọc vừa nêu gtrò của chữ số 4, 3,7 trong mỗi số 14256, 25478, 387640 - GV: Nxét & cho điểm HS. Bài 2: - GV: Treo bảng số liệu trong BT lên bảng & hỏi: Bảng số liệu th/kê về nd gì? - Hãy nêu dân số của từng nước được th/kê. - GV: Y/c HS đọc & TLCH của bài. Có thể h/dẫn HS: để TLCH cta cần so sánh số dân của các nước được th/kê với nhau. Bài 3: - viết số 1 nghìn triệu? - Hỏi: + Số 1 tỉ có mấy chữ số, đó là nh÷ng chữ số nào? + Viết các số từ 1 tỉ đến 10 tỉ? - GV: Thống nhất cách viết đúng, cho HS đọc dãy số từ 1 tỉ đến 10 tỉ. - 3 tỉ là mấy nghìn triệu? 10 tỉ là mấy nghìn triệu? - Hỏi: Số 10 tỉ có mấy chữ số, là nh÷ng chữ số nào? - Viết 124 000 000 000 & hỏi: Số này là bao nhiªu nghìn triệu? Vậy là bao nhiªu tỉ? - GV: Nxét Củng cố-dặn dò: - GV: T/kết giờ học, dặn làm BT HS dưới lớp theo dõi, nxét - HS: Nhắc lại đề bài. - HS làm việc theo cặp, sau đó 1 số HS làm việc tríc lớp. - HS: Nxét. - BT y/c viết số. - Th/kê về dân số 1 nước vào tháng 12/1999. - HS: Nêu theo y/c. - HS: TLCH theo hdẫn. - cả lớp viết vµo vë. - Đọc số: 1 tỉ. Có 10 chữ số: 1 chữ số 1 & 9 chữ số 0 đứng bên phải chữ số 1. 4HS lên viết. - Là 124 nghìn triệu hay 124 tỉ. Tuần 4 Buổi 1 Ôn Luyện Toán: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên I. Mục tiêu: -Tiếp tục giúp HS hệ thống hoá một số kiến thức ban đầu về Cách so sánh hai số tự nhiên - Nắm chắc đặc điểm về thứ tự các số tự nhiên II. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ: Cho HS Viết mỗi số sau thành tổng các giá trị các hàng của nó:123457, 145700985.- Gv nhận xét, cho điểm - 2 HS lên bảng - HS nhận xét Hớng dẫn HS thực hành : - So sánh số tự nhiên * Luôn thực hiện đợc phép so sánh hai số tự nhiên bất kì - Gv yêu cầu HS nêu các số tự nhiên bất kì - Vậy với hai số tự nhiên bất kì ta luôn xác định đợc điều gì? * Nhắc lại : Cách so sánh hai số tự nhiên bất kì - Hãy so sánh hai số 100 và 99 - Khi so sánh hai số tự nhiên căn cứ vào số chữ số của chúng, ta có thể kết luận đợc điều gì? - Hs nối tiếp nêu câu trả lời - Luôn so sánh đợc hai số tự nhiên - HS so sánh và nêu cách so sánh (dựa vào số chữ viết trên số) - Số nào nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. * So sánh hai số tự nhiên trong dãy số tự nhiên và trên tia số - Trong dãy số tự nhiên 5 đứng trớc hay 7? - Trong dãy số tự nhiên số đứng trớc ntn' với số đứng sau của nó (ngợc lại) Gv vẽ tia số hs so sánh hai số * Sắp xếp các số tự nhiên - Yêu cầu hs nêu rõ cách sắp xếp - Vì sao ta luôn sắp xếp đợc 1 nhóm các số tự nhiên theo thứ tự lớn đến bé và ngợc lại - Số nào ít chữ số hơn thì số đó nhỏ hơn - HS so sánh 5 và 7 - Trong dãy, số nào đứng trớc thì nhỏ hơn và ngợc lại - HS xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 7698, 7968, 7896, 7869 3. Luyện tập Bài 1: - Bài yêu cầu ta làm gì? - Yêu cầu hs nêu cách so sánh số Bài 2: - Bài yêu cầu ta làm gì? - Muốn sắp xếp đợc các số Cho HS yếu làm - HS nêu yêu cầu - Hs làm bài HS TB làm bài. tự nhiên từ bé đến lớn ta làm nh thế nào? Bài 3:- Bài yêu cầu ta làm gì? - Nêu cách sắp xếp Gv nhận xét, cho điểm - Hs nêu ý kiến - HS nêu y/c - HS nêu - HS nêu yêu cầu 4. Củng cố: Gv treo bảng phụ Tìm x biết: 145 < x < 150, x là số tự nhiên x là số chẵn biết 200 < x < 210 x là số tròn chục 450 < x < 510 Gv nhận xét , cho hs nhắc lại cách so sánh hai số tự nhiên - Lớp làm vào nháp - Chữa hs nêu rõ tại sao 5. Dặn dò: - Nhận xét giờ học Ôn Luyện Toán I. Mục đích yêu cầu: - HS ôn tập, củng cố về so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. II. Các hoạt động dạy và học: Bài 1: a, Viết các số 375 ; 357 ; 9 529 ; 76 548 ; 843 267 ; 834 762 theo thứ tự từ bé đến lớn. b, Viết các số 4 803 624 ; 4 803 264 ; 4 830 246 ; 4 380 462 ; 3 864 420 theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 2: Khoanh vào trớc câu trả lời đúng: a, Có bao nhiêu số có hai chữ số ? A. 89 B. 90 C. 91 D. 100. b, Có bao nhiêu số có ba chữ số ? A. 899 B. 900 C. 901 D. 1 000. c, Có bao nhiêu số có bốn chữ số và lớn hơn 5 000 ? A. 4 999 B. 5 000 C. 5001 D. 4 000. III. Củng cố, dặn dò: - Giao bài tập về nhà cho HS. - Nhận xét đánh giá tiết học. Tiếng Việt Luyện : Từ ghép và từ láy A. Mục đích, yêu cầu 1. Luyện : Nắm đợc 2 cách chính cấu tạo từ phức tiếng Việt. 2. Luyện kĩ năng : vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy,tìm từ ghép, từ láy, tập đặt câu với các từ đó. B. Đồ dùng dạy học - Từ điển tiếng Việt, bảng phụ viết 2 từ làm mẫu. - Vở bài tập Tiếng Việt 4. C. Các hoạt động dạy- học [...]... t« trong 3 giê ®Çu mçi giê ®i ®ỵc 48 km, trong 2 giê sau mçi giê ®i ®ỵc 43 km Hái trung b×nh mçi giê « t« ®ã ®i ®ỵc bao nhiªu ki-l«-mÐt? Bµi gi¶i Trong 3 giê ®Çu, « t« di dỵc lµ: 48 × 3 = 144 (km) Trong 2 giê sau, « t« ®i ®ỵc lµ: 43 × 2 = 86 (km) Trung b×nh mçi giê « t« ®i ®ỵc lµ: ( 144 + 86 ) : ( 3 + 2 ) = 46 (km) §¸p sè: 46 km V Cđng cè dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc - Giao bµi tËp vỊ nhµ cho HS TiÕng... 1010 1500 19 54 1975 IX b, §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm ( < , > , = ): 7 phót 10 gi©y 42 0 gi©y 3 giê 55 phót 4 giê 1/6 ngµy 5 giê 1/6 phót 1/5 phót 2005 1/5 giê 12 phót 1 /4 thÕ kØ 1/5 thÕ kØ Bµi 2: Líp 4A quyªn gãp ®ỵc 33 qun vë, líp 4B quyªn gãp ®ỵc 28 qun vë, líp 4C quyªn gãp ®ỵc nhiỊu h¬n líp 4B lµ 7 qun vë hái trung b×nh mçi líp quyªn gãp ®ỵc bao nhiªu qun vë? Bµi gi¶i Líp 4C quyªn gãp... 636 gi©y Thêi gian ®Ĩ B×nh thùc hiƯn 1 phÐp tÝnh lµ: 636 : 4 = 159 ( gi©y ) Thêi gian ®Ĩ B×nh thùc hiƯn 3 phÐp tÝnh lµ: 159 x 3 = 47 7 ( gi©y ) §¸p sè: 47 7 gi©y III Cđng cè, dỈn dß: - Giao bµi tËp vỊ nhµ cho HS - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc Bi 2 TỐN ƠN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN I-Mục tiêu: -Củng cố lại các kiến thức đã học về số tự nhiên, đổi đo khối lượng và thời gian - Củng cố lại... bảng , cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn trên bảng Tóm tắt ; Lớp 4/ 1 : 35 cây Lớp 4/ 2, 4/ 3 : mỗi lớp trồng 30 cây Lớp 4/ 4 : ít hơn 4/ 1là 10 cây - Trung bình mỗi lớp trồng ? cây Giải Số cây lớp 4/ 2 trồng được : 35 – 10 = 25 (cây) Số cây cả 4 lớp trồng được : 35 + 30 +30 + 25= 120 ( cây ) Trung bình mỗi lớp trồng được : 120 : 4 = 30 ( cây) Đáp số : 30 cây ¤n lun to¸n I Mục tiêu : -Rèn kỹ năng thực... thÕ Tỉng sè phÇn b»ng nhau lµ: 3 + 1 = 4 ( phÇn ) Sè ki-l«-gam l¹c lµ: 216 : 4 = 54 ( kg ) Sè ki-l«-gam ®ç lµ : 216 - 54 = 162 ( kg ) §¸p sè: §ç: 162 kg L¹c: 54 kg III Cđng cè, dỈn dß: - Giao bµi tËp vỊ nhµ cho HS - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc ¤n lun To¸n Gi©y, thÕ kØ I Mơc tiªu: TiÕp tơc gióp häc sinh: - N¨m ch¾c c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian gi©y, thÕ kØ - N¾m ®ỵc mèi quan hƯ gi÷a gi©y vµ phót, n¨m vµ thÕ... triệu ba trăm hai mươi nghìn năm trăm mười sáu : b) Mười hai nghìn triệu c) Gồm 3 triệu , 3 chục nghìn , 3 trăm Bài 4 : Khối 4 tham gia lao động trồng cây, kết quả như sau :Lớp 4/ 1trồng được 35 cây, lớp 4/ 2 và 4/ 3 trồng bằng nhau và mỗi lớp trồng được 30 cây Lớp 4/ 4 trồng ít hơn lớp 4/ 1 là 10 cây Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? -u cầu hs đọc đề , tóm tắt bài tốn rồi giải 3 Củng cố... II C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: tiÕt 1: Bµi 1: ViÕt ch÷ sè thÝch hỵp vµo chç chÊm: a, 46 7 5 0 > 46 7 589 b, 846 57 > 846 910 > 846 9 5 c, 783 52 < 783 522 d, 657 843 , = ) vµo chç chÊm : 3 tÊn 59 kg 3 059 kg 8 t¹ 8 kg 880 kg 9 kg 97 g 9700 g 9 t¹ - 756 kg 1 t¹ 4 n 47 5 kg x 8 3 tÊn 80 kg 3 600 kg : 3 12t¹ 5kg Bµi 3 : Cã 1 700kg g¹o ®ùng ®Ịu vµo... giê 5 phót = phót 4 ngµy 4 giê = giê Bµi 2: §ỉi c¸c sè ®o sau: 1/5 phót = gi©y 1 /4 thÕ kØ = n¨m b, 4 thÕ kØ = n¨m 7 thÕ kØ = n¨m 5 thÕ kØ 16 n¨m = n¨m 7 thÕ kØ 5 n¨m = n¨m 1/3 giê = phót 1 /4 phót = gi©y 1/8 ngµy = giê 1/2 thÕ kØ = n¨m Bµi 3: B¹n B×nh thùc hiƯn xong 4 phÐp tÝnh hÕt 10 phót 36 gi©y Hái b¹n B×nh thùc hiƯn xong 3 phÐp tÝnh ®ã hÕt bao nhiªu gi©y? ( Thêi gian thùc hiƯn mçi phÐp... văn về dạng trung bình cộng -Làm đúng chính xác, nhanh , trình bày sạch sẽ II- Hoạt đơng thầy và trò: Giáo viên 1-Gợi ý cho hs hệ thống lại các kiến thức đã học về số tự nhiên , đo đổi thời gian và đo đổi khối lượng qua từng bài tập Bài tập1: Viết vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp: …,1 45 6 389 … ……., 1000 000 ….,10 376 41 2,… 40 1 000 43 6,… +Hỏi hs :- Để tìm được số liền trước ,ta làm như... nghÜa víi trung thùc: Dèi tr¸, gian dèi, gian lËn, gian gi¶o, lõa bÞp… - GV nªu yªu cÇu cđa bµi - GV ghi nhanh 1, 2 c©u lªn b¶ng - NhËn xÐt - GV treo b¶ng phơ - GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng +Tù träng lµ coi träng vµ gi÷ g×n phÈm gi¸ cđa m×nh - GV gỵi ý, gäi 2 em lªn b¶ng ch÷a bµi - NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng 3 Lun danh tõ : - Gäi 1 häc sinh nªu ghi nhí: ThÕ nµo lµ danh tõ ? - GV ph¸t phiÕu bµi tËp . 000 40 9 5 24 B-30 40 9 5 24 D-3 40 9 5 24 2-Số bé nhất trong các số 867 43 5, 786 45 3 , 678 345 , 687 5 34. A- 786 43 5 C- 687 543 B- 678 345 D- 867 43 5 3-Số nào. 357 ; 9 529 ; 76 548 ; 843 267 ; 8 34 762 theo thứ tự từ bé đến lớn. b, Viết các số 4 803 6 24 ; 4 803 2 64 ; 4 830 246 ; 4 380 46 2 ; 3 8 64 420 theo thứ tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giao an lop 4 buoi 2(2) đã đc giám định, Tài liệu giao an lop 4 buoi 2(2) đã đc giám định,

Hình ảnh liên quan

e HS hiểu được các yếu tố của hình lăng trụ đứng: đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên, chiều cao - Tài liệu giao an lop 4 buoi 2(2) đã đc giám định

e.

HS hiểu được các yếu tố của hình lăng trụ đứng: đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên, chiều cao Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Œy chú ý cho hs cách vẽ hình. - Tài liệu giao an lop 4 buoi 2(2) đã đc giám định

y.

chú ý cho hs cách vẽ hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Nắm cách vẽ hình lăng trụ đứng, tên gọi các yếu tố. - Tài liệu giao an lop 4 buoi 2(2) đã đc giám định

m.

cách vẽ hình lăng trụ đứng, tên gọi các yếu tố Xem tại trang 4 của tài liệu.