0

Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39)

14 412 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Men-®ª-lª-Ðp 1834- 1907 N m ă 1869, Men-đê-lê-ép đã tìm ra đ c đ nh lu t tu n ượ ị ậ ầ hoàn và công b b ng tu n ố ả ầ hoàn các nguyên t hóa h c. ố ọ Ở th i kì c a ông, ch có 60 ờ ủ ỉ nguyên t đ c tìm th y, nên ố ượ ấ ông ph i đ tr ng m t s ô ả ể ố ộ ố trong b ng và d đoán các ả ự tính ch t c a các nguyên t ấ ủ ố này trong các ô đó. Sau này các nguyên t đó đã đ c tìm ố ượ th y v i các tính ch t đúng v i ấ ớ ấ ớ các d đoán c a ông.ự ủ Em hãy giải thích các ký hiệu, các con số trong ô nguyên tố Magie? B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc Kim lo¹i Phi kim KhÝ hiÕm Kim lo¹i chuyÓn tiÕp 2+ 1+ Hi®ro Heli *Chu k× 1 -Cã 1 líp elctron trong nguyªn tö -§iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn H (1+) ®Õn He (2+) 3+ Liti Oxi 8+ *Chu k× 2 -Cã 2líp electron trong nguyªn tö -§iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn Li (3+) ®Õn Ne (10 +) -§iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn: Na (11+),… ®Õn A(18+) 11+ 13+ Natri Nh«m *Chu k× 3 -Cã 3 líp electron trong nguyªn tö B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc Kim lo¹i Phi kim KhÝ hiÕm Kim lo¹i chuyÓn tiÕp *Nhãm I 3+ Liti 11+ Natri -Cã 1 electron(e) líp ngoµi cïng -§iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn -Gåm nh÷ng kim lo¹i m¹nh *NhãmVII 17+ 9+ Clo Flo -Cã 7 electron (e) líp ngoµi cïng -§iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn -Gåm nh÷ng phi kim m¹nh [...]...Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Kim loại chuyển tiếp Kim loại Phi kim Khí hiếm Củng cố Bài tập 1 Hoàn thành bảng sau : +11 4+ +17 B A N tố A B C Số lớp B C Chu kỳ 2 32 3 3 3 3 Số C (e) ngoài cùng 2 1 7 nhóm II Tên nguyên tố Beri I II Natri 12 Clo VII V nh hc bi ,lm bi tp 1,2,3 trang 101 SGK Xem phn III,IV cũn li . ự tính ch t c a các nguyên t ấ ủ ố này trong các ô đó. Sau này các nguyên t đó đã đ c tìm ố ượ th y v i các tính ch t đúng v i ấ ớ ấ ớ các d đoán c a ông.ự. các nguyên t hóa h c. ố ọ Ở th i kì c a ông, ch có 60 ờ ủ ỉ nguyên t đ c tìm th y, nên ố ượ ấ ông ph i đ tr ng m t s ô ả ể ố ộ ố trong b ng và d đoán các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39), Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39),

Hình ảnh liên quan

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39)

Bảng tu.

ần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39)

Bảng tu.

ần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39)

Bảng tu.

ần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hoàn thành bảng sau : - Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39)

o.

àn thành bảng sau : Xem tại trang 12 của tài liệu.
+ í nghĩa của bảng hệ thống tuần hoàn cỏc nguyờn tố húa học . - Tài liệu sơ lược về BTH các nguyên tố hóa hoc(tiết 39)

ngh.

ĩa của bảng hệ thống tuần hoàn cỏc nguyờn tố húa học Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan