Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

13 502 2
Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

2 3 Li Liti 7 4 Be Beri 9 5 B Bo 11 6 C Cacbon 12 7 N Nitơ 14 8 O Oxi 16 9 F Flo 19 10 Ne Neon 20 1. Trong một chu kỳ 1. Trong một chu kỳ ? Hãy cho nhận xét về số electron lớp ngoài cùng của ? Hãy cho nhận xét về số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 2? nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 2? ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong chu kì? nguyên tố trong chu kì? iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tuần hoàn 1. Trong một chu kì 3 11 Na Natri 23 12 Mg Magie 24 13 Al Nhôm 27 14 Si Silic 28 15 P Phốtpho 31 16 S Lưu huỳnh 32 17 Cl Clo 35,5 18 Ar Agon 40 ? Hãy cho nhận xét về số electron lớp ngoài cuàng của ? Hãy cho nhận xét về số electron lớp ngoài cuàng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 3? nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 3? ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong chu kì? nguyên tố trong chu kì? iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tuần hoàn 1. Trong một chu kì ? Hãy cho nhận xét về số electron lớp ngoài cuàng của ? Hãy cho nhận xét về số electron lớp ngoài cuàng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 4? nguyên tử các nguyên tố trong chu kì 4? ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong chu kì? nguyên tố trong chu kì? iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tuần hoàn 1. Trong một chu kì iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tuần hoàn ? Trong một chu kì, khi đi từ ? Trong một chu kì, khi đi từ đầu chu kì tới cuối chu kì đầu chu kì tới cuối chu kì theo chiều tăng dần của điện theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính chất tích hạt nhân thì tính chất của các nguyên tố biến đổi của các nguyên tố biến đổi như thế nào? như thế nào? Trong chu kì, đi từ đầu tới cuối chu kì theo chiều tăng dần của Trong chu kì, đi từ đầu tới cuối chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử: điện tích hạt nhân nguyên tử: + Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8. + Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8. + Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi + Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần. kim tăng dần. ( Đầu chu kì là một KL kiềm, cuối chu kì là một Halogen, kết thúc ( Đầu chu kì là một KL kiềm, cuối chu kì là một Halogen, kết thúc chu kì là một khí hiếm. chu kì là một khí hiếm. 2. Trong một nhóm I iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn 1. Trong một chu kỳ 1. Trong một chu kỳ ? Hãy cho nhận xét về số lớp electron ? Hãy cho nhận xét về số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm I? I? ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong nhóm I? kim của các nguyên tố trong nhóm I? 2. Trong một nhóm I iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn 1. Trong một chu kỳ 1. Trong một chu kỳ ? Hãy cho nhận xét về số lớp electron ? Hãy cho nhận xét về số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm VII? VII? ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi ? Nhận xét về tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố trong nhóm VII? kim của các nguyên tố trong nhóm VII? 2. Trong một nhóm iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn 1. Trong một chu kỳ 1. Trong một chu kỳ ? Trong một nhóm, đi từ trên ? Trong một nhóm, đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân dần của điện tính hạt nhân nguyên tử sự biến đổi tính nguyên tử sự biến đổi tính chất của các nguyên tố diễn chất của các nguyên tố diễn ra như thế nào? ra như thế nào? Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử: tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử: + Số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố tăng dần. + Số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố tăng dần. + Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời + Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần. tính phi kim của các nguyên tố giảm dần. iv. ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố ( so sánh tính kim loại hay phi kim của nguyên tố này với các nguyên tố lân cận ) Nguyên tố B có số hiệu Nguyên tố B có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I. Hãy cho biết cấu tạo nhóm I. Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tử, tính chất của nguyên tố B so với các nguyên tố B so với các nguyên tố lân cận? nguyên tố lân cận? - Nguyên tố B có số hiệu nguyên tử 11, nên điện tích hạt nhân của nguyên tử B Nguyên tố B có số hiệu nguyên tử 11, nên điện tích hạt nhân của nguyên tử B - bằng 11+, Có 11 electron. bằng 11+, Có 11 electron. - Nguyên tố B ở chu kì 3, nhóm I nên có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có Nguyên tố B ở chu kì 3, nhóm I nên có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. 1 electron. - Nguyên tố B ở đầu chu kì 3 nên B là một kim loại hoạt động mạnh, tính kim loại Nguyên tố B ở đầu chu kì 3 nên B là một kim loại hoạt động mạnh, tính kim loại của B ( Na ) mạnh hơn nguyên tố đứng sau có số hiệu 12, là Mg. Nguyên tố B của B ( Na ) mạnh hơn nguyên tố đứng sau có số hiệu 12, là Mg. Nguyên tố B đứng gần đầu nhóm I, nên tính kim loại của B mạnh hơn nguyên tố đứng trên , là đứng gần đầu nhóm I, nên tính kim loại của B mạnh hơn nguyên tố đứng trên , là nguyên tố có số hiệu là 3 ( Li ), nhưng lại yếu hơn nguyên tố đứng dưới là nguyên nguyên tố có số hiệu là 3 ( Li ), nhưng lại yếu hơn nguyên tố đứng dưới là nguyên tố có số hiệu 19 là nguyên tố K. tố có số hiệu 19 là nguyên tố K. iv. ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 1. Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố ( so sánh tính kim loại hay phi kim của nguyên tố này với các nguyên tố lân cận ) Nguyên tố A điện tích hạt Nguyên tố A điện tích hạt nhân nguyên tử là 8+, có 2 nhân nguyên tử là 8+, có 2 lớp electron, lớp electron lớp lớp electron, lớp electron lớp ngoài cùng có 6 electron. Hãy ngoài cùng có 6 electron. Hãy cho biết vị trí của A trong cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn và tính chất bảng tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó? cơ bản của nó? - Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân là 8+, Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân là 8+, có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 6 electron, có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 6 electron, nên A nên A ở ô 8, chu kì 3, nhóm VI, A là một nguyên tố phi kim ở ô 8, chu kì 3, nhóm VI, A là một nguyên tố phi kim đứng gần cuối chu kì 2 và đầu nhóm 6. A là một phi kim đứng gần cuối chu kì 2 và đầu nhóm 6. A là một phi kim hoạt động hoá học mạnh. hoạt động hoá học mạnh. 2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể suy đoán vị trí và tính chất của nguyên tố đó. [...]...? Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần: a Na, Mg, Al, K b.K, Na, Mg, Al Al K, Na, Mg, b c Al, K, Na, Mg d Mg, K, Al, Na Giải thích sự lựa chọn Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tư ơng tự Clo ( trừ At ): Tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối; tác dụng với Hidro tạo hợp chất khí Viết PTHH minh hoạ với Brôm + Học bài + Làm bài tập luyện . các nguyên tố B so với các nguyên tố lân cận? nguyên tố lân cận? - Nguyên tố B có số hiệu nguyên tử 11, nên điện tích hạt nhân của nguyên tử B Nguyên tố. chất của nguyên tố ( so sánh tính kim loại hay phi kim của nguyên tố này với các nguyên tố lân cận ) Nguyên tố B có số hiệu Nguyên tố B có số hiệu nguyên

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Hình ảnh liên quan

iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iii..

Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng Xem tại trang 2 của tài liệu.
iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iii..

Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iii..

Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iii..

Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
I iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn 1 - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iii..

Sự biến đổi tính chất của các nguyên iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn 1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
I iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn 1 - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iii..

Sự biến đổi tính chất của các nguyên iii. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tố trong bảng tuần hoàn 1 Xem tại trang 7 của tài liệu.
tố trong bảng tuần hoàn - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

t.

ố trong bảng tuần hoàn Xem tại trang 8 của tài liệu.
iv. ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iv..

ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 9 của tài liệu.
iv. ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Gián án Tiết 40.sơ lược về BTH các nguyên tố hoa học

iv..

ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan