0

Bài soạn Tiết 20 Bài 18 Hai loai dien tich

16 1,449 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + + + - + - + - + - + - + - --- Mảnh vải Thước nhựa Trước khi cọ xát Sau khi cọ xát Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách nào ? (4điểm) 2) Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác. Theo em : (3điểm). 3) Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích. (3điểm). Một ống bằng gỗ Một ống bằng giấy Một ống bằng nhựa Một ống bằng thép Đúng Sai A A B D C * Như chúng ta biết một vật bị nhiễm điện (mang điện tích) có khả năng hút các vật khác. Nếu hai vật đều bị nhiễm điện đặt gần nhau thì chúng hút nhau hay đẩy nhau ? ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. 1. Kẹp hai mảnh nilông vào thanh nhựa rồi nhấc lên. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau, đẩy nhau hay bình thường). 2. Trải hai mảnh nilông xuống mặt bàn, dùng miếng len cọ xát chúng nhiều lần. Cầm thanh nhựa để nhấc lên. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). 3. Dùng hai mảnh vải khô cọ xát một đầu hai thanh nhựa sẫm màu giống nhau. Đặt một thanh lên một giá nhọn. Đưa các đầu đã được cọ xát của hai thanh nhựa lại gần nhau. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). (Tiến hành thí nghiệm, lần lượt ghi các kết quả thí nghiệm vào bảng phụ). ? ? Hai đầu đã được cọ xát ?     Thí nghiệm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK) I. Hai loại điện tích. Bảng kết quả thí nghiệm 1. Lần TN Tiến hành Hiện tượng xảy ra khi đặt gần nhau Nhận xét về sự nhiễm điện của hai vật TN1. a Hai mảnh nilông chưa được cọ xát TN1. b Hai mảnh nilông đã được cọ xát TN1. c Hai thước nhựa giống nhau đã được cọ xát Không có hiện tượng gì xảy ra (không hút, không đẩy) Cả hai không bị nhiễm điện Chúng đẩy nhau Nhiễm điện giống nhau Chúng đẩy nhau Nhiễm điện giống nhau (mang điện tích cùng loại) (mang điện tích cùng loại) Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích . . . . . . . . . loại và khi được đặt gần nhau thì chúng . . . . . . Nhau. cùng đẩykhác hút (1) (2) Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. ThÝ nghiÖm 2: (hình 18.3 SGK). * Đưa đầu thanh thủy tinh đã được cọ xát bằng mảnh lụa lại gần đầu thanh nhựa sẫm màu đã được cọ xát. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). ? Thanh thủy tinh   Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Bảng kết quả thí nghiệm 2. Lần TN Tiến hành Hiện tượng gì xảy ra khi đặt gần nhau Nhận xét về sự nhiễm điện của hai vật TN2. a Thanh thủy tinh và thước nhựa chưa cọ xát TN2. b Thanh thủy tinh và thước nhựa đã cọ xát ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK) I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. ThÝ nghiÖm 2: (hình 18.3 SGK). Không có hiện tượng gì (không hút, không đẩy) Cả hai không nhiễm điện Hút nhau Cả hai bị nhiễm điện. (mang điện tích khác loại) Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH ThÝ nghiÖm 1: (hình 18.1 và hình 18.2 SGK). I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. ThÝ nghiÖm 2: (hình 18.3 SGK) * Nhận xét: Thanh nhựa sẫm màu và thanh thủy tinh khi được cọ xát thì chúng. . . . . nhau do chúng mang điện tích . . . . . . loại. cùng hútkhác đẩy (1) (2) Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH Thí Nghi mệ 1:(hình 18.1 và hình 18.2 SGK). I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. Thí Nghi m 2:ệ (hình 18.3 SGK). * Nhận xét: Thanh nhựa sẫm màu và thanh thủy tinh khi được cọ xát thì chúng hút nhau do chúng mang điện tích khác loại. Kết luận : Có hai loại điện tích. * Quy ước : - Điện tích của thuỷ tinh khi cọ xát vào lụa là điện tích dương (+). - Điện tích của thanh nhựa sẩm màu khi cọ xát vào vải khô là điện tích âm (-). mang điện tích khác loại thì hút nhau. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy, nhau C1.  ? + Mảnh vải mang điện tích dương hay âm ? Tại sao ? Mảnh vải mang điện tích dương. Do thanh nhựa mang điện tích âm, mà nó hút mảnh vải nên mảnh vải mang điện tích dương. Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử. + Hạt nhân - - - Êlectrôn I. Hai loại điện tích. Kết luận : Có . . . . loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì . . . . . nhau, mang điện tích khác loại thì . . . . . Nhau. hai đẩy hút 1. Ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương. 2. Xunh quanh hạt nhân có các êlectrôn mang điện tích âm chuyển động tạo thành lớp vỏ nguyên tử. 3. Tổng điện tích âm của các êlectrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó, bình thường nguyên tử trung hòa về điện. 4. Êlectrôn có thể dịch chuyển từ nguyên tử nầy sang nguyên tử khác, từ vật nầy sang vật khác. Mô hình đơn giản của nguyên tử Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH [...]... - +- +- - +- Sau khi c xỏt Tit 20 Bi 18 : HAI LOI IN TCH I Hai loi in tớch Thí nghiệm 1: (hỡnh 18. 1 v hỡnh 18. 2 SGK) * Nhn xột : Hai vt ging nhau, c c xỏt nh nhau thỡ mang in tớch cựng loi v khi c t gn nhau thỡ chỳng y nhau Thí nghiệm 2: (hỡnh 18. 3 SGK) * Nhn xột: Thanh nha sm mu v thanh thy tinh khi c c xỏt thỡ chỳng hỳt nhau do chỳng mang in tớch khỏc loi Kt lun : Cú hai loi in tớch Cỏc vt mang in... õm chuyn ng quanh ht nhõn III Vn dng * Vy : Mt vt nhim in õm nu nhn thờm ờlectrụn , nhim in dng nu mt bt ờlectrụn Tit 20 Bi 18 : HAI LOI IN TCH * Cõu hi nh c : * Ghi cng 1) Chn cõu tr li em cho l y nht khi núi v kt lun hai loi in tớch : A B C D Cú hai loi in tớch l in tớch dng v Cú hai loi in tớch l in tớch dng v in tớchloi thỡ in tớch õm Cỏc vt nhim in cựng õm Cỏc vt nhim in cựng thỡ hỳt y nhau y... cỏc vt u cú in hỳt dng giy nh ? in tớch õm tn ti cỏc ờlectrụn cu to nờn vt C3. Vỡ trc khi c xỏt nguyờn t trung hũa v in (cha cú nhim in), nờn khụng hỳt cỏc vn giy nh Tit 20 Bi 18 : HAI LOI IN TCH I Hai loi in tớch Kt lun : Cú hai loi in tớch Cỏc vt mang in tớch cựng loi hỳt thỡ nhau, mang in tớch khỏc loi thỡ Nhau y II S lc v cu to nguyờn t Nguyờn t gm ht nhõn mang in dng v cỏc ờlectrụn...Tit 20 Bi 18 : HAI LOI IN TCH I Hai loi in tớch Kt lun : Cú hai loi in tớch Cỏc vt mang in tớch cựng loi thỡ y nhau, mang in tớch khỏc loi thỡ hỳt Nhau II S lc v cu to nguyờn t Nguyờn t gm ht nhõn mang in dng v cỏc ờlectrụn mang... in õm chuyn ng quanh ht nhõn * Sp xp th t sau thnh ni dung ỳng v cu to nguyờn t A Nguyờn t gm ht nhõn C chuyn ng quanh ht nhõn B v cỏc ờlectrụn mang in õm D mang in dng Tit 20 Bi 18 : HAI LOI IN TCH I Hai loi in tớch Kt lun : Cú hai loi in tớch Cỏc vt mang in tớch cựng loi y hỳt thỡ nhau, mang in tớch khỏc loi thỡ Nhau II S lc v cu to nguyờn t Nguyờn t gm ht nhõn mang in dng v cỏc ờlectrụn... chỳng mang quanh ht nhõn in nh th no ? 3 Khi no lnhim in in õm vnhn nhim Mt vt vt nhim õm nu vt thờm in dng ? ờlectrụn, nhim in dng nu mt bt ờlectrụn Dn dũ - Hc thuc phn ghi nh SGK - Lm cỏc bi tp 18. 1 18. 4 trong sỏch Bi tp trang . điện tích cùng loại) Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH ThÝ nghiÖm 1: (hình 18. 1 và hình 18. 2 SGK). I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau,. đẩykhác hút (1) (2) Tiết 20 Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH ThÝ nghiÖm 1: (hình 18. 1 và hình 18. 2 SGK). I. Hai loại điện tích. * Nhận xét : Hai vật giống nhau,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Tiết 20 Bài 18 Hai loai dien tich, Bài soạn Tiết 20 Bài 18 Hai loai dien tich,

Hình ảnh liên quan

(Tiến hành thớ nghiệm, lần lượt ghi cỏc kết quả thớ nghiệm vào bảng phụ). - Bài soạn Tiết 20 Bài 18 Hai loai dien tich

i.

ến hành thớ nghiệm, lần lượt ghi cỏc kết quả thớ nghiệm vào bảng phụ) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng kết quả thớ nghiệm 1. - Bài soạn Tiết 20 Bài 18 Hai loai dien tich

Bảng k.

ết quả thớ nghiệm 1 Xem tại trang 4 của tài liệu.