0

Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de)

6 804 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

CH 3 tính toán hoá học A. Kiến thức trọng tâm 1. Chuyển đổi giữa khối lợng thể tích lợng chất số phân tử (nguyên tử) 2. Công thức tính tỉ khối của chất khí : a) = = = A A A A A / B B B B B m n M M d m n M M vì V A = V B ( cùng điều kiện ) n A = n B b) 29 A A / KK M d = (Khối lợng mol trung bình của không khí : 29). 3. Tính theo công thức hoá học và phơng trình hoá học a) Tính theo công thức hoá học : Từ CTHH C x H y O z thành phần nguyên tố. Bớc 1 : Tính khối lợng mol M. Bớc 2 : 12 100 1 100 16 100 = = = C H O .x. % .y. % .z. % %m ; %m ; %m M M M Từ thành phần % nguyên tố, tìm công thức hoá học. Bớc 1 : Tìm số mol nguyên tử từng nguyên tố trong 1 mol chất. Số mol chất (n) Lợng chất (m) Số phân tử (a) Thể tích khí (V) m = n.M V = 22,4. n a = n.N m n M = 22 4 V n , = a n N = V a N 22, 4 = ì a V 22, 4 N = ì = ì a m M N m a N M = ì Bớc 2 : Lập công thức hoá học với chỉ số là số mol của từng nguyên tố. b) Tính theo phơng trình hoá học : Bớc 1 : Viết phơng trình hoá học. Bớc 2 : Chuyển đổi lợng chất (khối lợng chất) hoặc thể tích khí thành số mol chất. Bớc 3 : Dựa vào phơng trình tìm số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm. Bớc 4 : Chuyển đổi về đơn vị theo yêu cầu đầu bài. B. Câu hỏi và bài tập kiểm tra 1. Tính khối lợng của : a) 0,5 mol HNO 3 . b) 3,01.10 23 phân tử KOH. c) 5,6 lít (đktc) khí CO 2 . 2. Tính số mol của : a) 2,8 lít (đktc) khí metan. b) 2 g đồng oxit. c) 1,51.10 23 phân tử Cl 2 . 3. Tính thể tích (đktc) của : a) 0,25 mol khí amoniac. b) 3,2 g khí SO 2 . c) 6,02.10 22 phân tử khí N 2 . 4. Tìm : a) Số phân tử khí CO 2 có trong 1,12 lít khí CO 2 ở đktc. b) Số gam Cu chứa số nguyên tử Cu bằng số phân tử hiđro có trong 5,6 lít khí H 2 (đktc). 5. Có 4 bình giống nhau: bình X chứa 0,25 mol khí CO 2 bình Y chứa 0,5 mol khí CH 4 ; bình Z chứa 1,5 mol khí H 2 và bình R chứa 0,2 mol khí SO 2 . Sau đây là thứ tự các bình đợc xếp theo chiều giảm dần về khối lợng : A) X ; Y ; Z ; R C) R ; X ; Y ; Z B) Z ; Y ; X ; R D) Z ; X ; Y ; R Hãy chọn câu đúng. 6. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? A) 1 mol của mọi chất đều chứa 6,02.10 23 nguyên tử hay phân tử chất đó. B) ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích của 1 mol chất đều bằng 22,4 lít. C) Các chất có số mol bằng nhau thì khối lợng bằng nhau. D) ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, những thể tích bằng nhau của mọi chất khí đều chứa cùng một số phân tử khí. 7. Tính tỉ khối của : a) Khí amoniac (NH 3 ) so với khí hiđro. b) Khí metan (CH 4 ) so với khí oxi. c) Hỗn hợp khí 20% O 2 và 80% khí N 2 so với khí CO 2 . d) Hỗn hợp 1 có 25% khí C 2 H 4 và 75% khí C 3 H 8 so với hỗn hợp 2 có 40% khí H 2 và 60% khí N 2 . 8. Chất khí X có tỉ khối so với không khí bằng 2,21. X là khí : A) CO 2 ; B) SO 2 ; C) H 2 S ; D) SO 3 . Hãy chọn câu trả lời đúng. 9. Tính hàm lợng Fe (% theo khối lợng) trong các hợp chất sau : FeO ; Fe 2 O 3 ; Fe 3 O 4 ; FeCO 3 . 10. Hỗn hợp khí X gồm 2 khí CO 2 và CO có tỉ khối so với khí H 2 bằng 20. Tính % theo thể tích từng khí trong hỗn hợp. 11. Tính : a) Số gam NaOH để có số phân tử NaOH bằng số phân tử H 2 SO 4 trong 4,9 g H 2 SO 4 . b) Số gam khí N 2 có thể tích bằng thể tích của 1,6 g khí oxi (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). c) Số phân tử khí NH 3 có trong 5,6 lít khí NH 3 (đktc) d) Số mol Fe bằng số mol của 2,2 g khí CO 2 . 12. Dựa vào nội dung "thể tích mol của chất khí" trong SGK hãy chứng minh biểu thức sau : A A / KK M d 29 . Biết trong không khí, khí N 2 chiếm 80% thể tích, khí O 2 chiếm 20% thể tích. 13. Trộn hai khí O 2 và H 2 S theo tỉ lệ bao nhiêu về thể tích để đợc hỗn hợp khí A có tỉ khối so với không khí bằng 1,12 14. Hỗn hợp khí X gồm các khí CO 2 và CO. Hỗn hợp khí Y gồm các khí O 2 và N 2 . Viết biểu thức tính tỉ khối của hỗn hợp khí X so với hỗn hợp khí Y ( X / Y d ). 15. Giải thích các cách làm sau : a) Khí N 2 và khí CO 2 đều không duy trì sự cháy, tại sao trong thực tế không dùng khí N 2 để chữa cháy mà lại dùng khí CO 2 . b) Thu khí O 2 bằng cách đặt đứng bình thu còn thu khí CH 4 bằng cách úp ngợc bình thu. c) Dùng khí H 2 (đắt hơn) để bơm vào bóng bay mà không dùng khí CO 2 (rẻ hơn). 16. Giải thích vì sao ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, những thể tích bằng nhau của mọi chất khí đều chứa cùng số phân tử khí. Điều đó có thể áp dụng cho chất lỏng đợc không ? Vì sao ? 17. Có 3 bình giống nhau chứa đầy các khí sau ở cùng điều kiện Bình A : chứa khí etilen C 2 H 4 . Bình B : chứa khí metan CH 4 . Bình C : chứa khí oxi O 2 . Nêu cách phân biệt 3 bình khí. 18. So sánh hàm lợng (% theo khối lợng) của nguyên tố N trong các loại phân đạm sau : a) Đạm amoni nitrat NH 4 NO 3 . b) Đạm amoni sunfat (NH 4 ) 2 SO 4 . c) Đạm urê CO(NH 2 ) 2 . 19. Để đánh giá hàm lợng nguyên tố P trong các loại phân lân ngời ta tính hàm lợng P quy về điphotpho pentaoxit (P 2 O 5 ). Hãy tính hàm lợng P trong các loại phân lân sau : Ca 3 (PO 4 ) 2 ; Ca(H 2 PO 4 ) 2 . 20. Xác định công thức hoá học của các hợp chất có thành phần về khối lợng : a) 50% nguyên tố S và 50% nguyên tố O. b) 52,94% nguyên tố Al và 47,06% nguyên tố O. c) 8,33% nguyên tố hiđro ; 91,67% nguyên tố cacbon và có phân tử khối là 78 đvC. 21. Khí X có thành phần gồm hai nguyên tố là C và H, trong đó nguyên tố H chiếm 14,29% về khối lợng. Xác định công thức phân tử của X, biết 2 X / O d = 1,3125. 22. Khí butan C 4 H 10 có trong thành phần khí mỏ dầu. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 2,9 gam butan và tính số gam nớc tạo thành sau phản ứng. Biết sản phẩm của phản ứng đốt cháy C 4 H 10 là CO 2 và H 2 O. 23. Xác định công thức của hợp chất hai nguyên tố gồm nguyên tố M và oxi. Trong đó, nguyên tố M có hoá trị VII và phân tử khối của hợp chất là 222. 24. Viết phơng trình hoá học cho các phản ứng sau : a) Nung đồng kim loại trong không khí (có oxi) tạo thành đồng oxit (CuO). b) Nung đá vôi (CaCO 3 ) thành vôi sống (CaO) và khí cacbonic (CO 2 ). c) Khí metan (CH 4 ) tác dụng với khí oxi tạo thành khí cacbonic và nớc. d) Cho kim loại kẽm vào axit clohiđric (HCl) đợc muối kẽm clorua (ZnCl 2 ) và giải phóng khí hiđro (H 2 ). 25. Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, ngời ta nung thuốc tím (KMnO 4 ). Sau phản ứng, ngoài khí oxi còn thu đợc 2 chất rắn có công thức là K 2 MnO 4 và MnO 2 . a) Viết phơng trình hoá học của phản ứng. b) Tính khối lợng KMnO 4 cần để điều chế 2,8 lít O 2 (đktc) và khối lợng hai chất rắn sau phản ứng. 26. Cho 6 g kim loại Mg phản ứng với 2,24 lít O 2 (đktc), sau phản ứng tạo thành magie oxit (MgO) a) Viết phơng trình hoá học. b) Tính khối lợng MgO tạo thành sau phản ứng. 27*. Trên 2 đĩa cân A và B , đĩa A đặt cốc đựng dung dịch HCl, đĩa B đặt cốc đựng dung dịch axit sunfuric (H 2 SO 4 ) Điều chỉnh cho cân về vị trí thăng bằng. Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 10 g CaCO 3 , xảy ra phản ứng theo sơ đồ : CaCO 3 + HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 Cân mất thăng bằng. Để cân trở lại vị trí thăng bằng, ngời ta thêm vào cốc đựng dung dịch H 2 SO 4 a g kim loại kẽm, xảy ra phản ứng theo sơ đồ : Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 a) Viết các phơng trình hoá học. b) Tính a. (Biết dung dịch hai axit ở hai cốc đợc lấy d). 28*. Cho 2,8 g oxit của kim loại R hoá trị II phản ứng với dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu đợc muối RCl 2 và nớc. a) Viết phơng trình hoá học. b) Xác định tên kim loại, biết sau phản ứng thu đợc 0,9 g nớc. 29. ở điều kiện (t o = 0 o C ; p = 1atm) 1 g H 2 và 16 g O 2 : A) có thể tích bằng nhau. B) đều có thể tích 22,4 lít. C) có thể tích khác nhau. D) H 2 : 1,2 lít ; O 2 : 22,4 lít. Hãy chọn câu đúng. 30. Khí X có tỉ khối so với không khí lớn hơn 1 là : A) H 2 ; B) CH 4 ; C) C 2 H 2 ; D) CO 2 . Hãy chọn câu đúng. 31. Hãy điền vào chỗ (?) để hoàn thành bảng sau : Chất M (khối lợng mol) m (khối lợng chất) n ( số mol) CO ? ? 0,5 NH 3 ? 8,5 ? KOH 56 ? ? O 2 ? ? 1,5 Cu ? 3,2 ? . hoặc chất sản phẩm. Bớc 4 : Chuyển đổi về đơn vị theo yêu cầu đầu bài. B. Câu hỏi và bài tập kiểm tra 1. Tính khối lợng của : a) 0,5 mol HNO 3 . b) 3,01.10. O d = 1,3125. 22. Khí butan C 4 H 10 có trong thành phần khí mỏ dầu. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 2,9 gam butan và tính số gam nớc tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de), Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de),

Hình ảnh liên quan

31. Hãy điền vào chỗ (?) để hoàn thành bảng sa u: - Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de)

31..

Hãy điền vào chỗ (?) để hoàn thành bảng sa u: Xem tại trang 6 của tài liệu.