Bài soạn Đề Ôn tập lớp 11 (13/1/2011)

2 408 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

ĐỀ ÔN TẬP LỚP 11 Ngày 09 tháng 01 năm 2011 Câu I. Giải bất phương trình: a) ( ) ( ) 2 2 4 4 2 2x x x x x− − + + − < b) ( ) 3 2 2 2 6x x x+ − = + + Câu II. Giải hệ phương trình: ( ) 2 3 3 2 19 x y y x y  − =   − =   Câu III. Giải các phương trình lượng giác: a) 2 2 2 sin 1 tan cos 2 4cos 3 2 2 x x x x − = + + b) 2 2 3 4sin 3 cos 2 1 2cos 2 4 x x x π   − = + −  ÷   Câu IV. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC A ( 0; 2 ) , B ( −2;−2 ) , C ( 4 ;−2 ) . Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N. Câu V. Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn 3 2 a b c+ + ≤ . Chứng minh rằng: 1 1 1 P a b c a b c = + + + + + ĐỀ ÔN TẬP LỚP 11 Ngày 09 tháng 01 năm 2011 Câu I. Giải bất phương trình: c) ( ) ( ) 2 2 4 4 2 2x x x x x− − + + − < d) ( ) 3 2 2 2 6x x x+ − = + + Câu II. Giải hệ phương trình: ( ) 2 3 3 2 19 x y y x y  − =   − =   Câu III. Giải các phương trình lượng giác: c) 2 2 2 sin 1 tan cos 2 4cos 3 2 2 x x x x − = + + d) 2 2 3 4sin 3 cos 2 1 2cos 2 4 x x x π   − = + −  ÷   Câu IV. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC A ( 0; 2 ) , B ( −2;−2 ) , C ( 4 ;−2 ) . Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N. Câu V. Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn 3 2 a b c+ + ≤ . Chứng minh rằng: 1 1 1 P a b c a b c = + + + + + . ĐỀ ÔN TẬP LỚP 11 Ngày 09 tháng 01 năm 2 011 Câu I. Giải bất phương trình: a) ( ) ( ) 2 2 4 4 2 2x. + ≤ . Chứng minh rằng: 1 1 1 P a b c a b c = + + + + + ĐỀ ÔN TẬP LỚP 11 Ngày 09 tháng 01 năm 2 011 Câu I. Giải bất phương trình: c) ( ) ( ) 2 2 4 4 2 2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Đề Ôn tập lớp 11 (13/1/2011), Bài soạn Đề Ôn tập lớp 11 (13/1/2011), Bài soạn Đề Ôn tập lớp 11 (13/1/2011)