0

Gián án Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

17 878 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 22:11

Môn: Sinh học 8 Gi¸o viªn d¹y : Lê Thị Đăng Khoa Tr­êng THCS Bình Hiệp CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: Bảng 38. Các sản phẩm thải chủ yếu cơ quan thực hiện bài tiết Sản phẩm thải chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu CO 2 Phổi Nước tiểu Thận Mồ hôi Da Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu? T¹o ra CÁC CHẤT CẦN THIẾT CHO TẾ BÀO Qu¸ tr×nh TRAO ĐỔI CHẤT CỦA TẾ BÀO T¹o ra c¸c CHẤT CẶN BÃ vµ DƯ THỪA CÁC CHẤT THẢI KHÁC HÒA TAN TRONG MÁU CO 2 PHỔI THẬN DA MÔI TRƯỜNG NGOÀI HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT HÔ HẤP BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU THOÁT MỒ HÔI Vậy hoạt động bài tiết là gì ? Bài tiết có vai trò như thế nào đối với cơ thể? CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: - Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, chất độc hại chất thừa ra môi trường ngoài cơ thể. - Bài tiết làm cho môi trường trong cơ thể được ổn định, không bị nhiễm độc. CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: - Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, chất độc hại chất thừa ra môi trường ngoài cơ thể. (?) Giả sử các chất thải trong cơ thể không được thải ra ngoài thì cơ thể sẽ như thế nào ? Tại sao ? + Cơ thể bị nhiễm độc có các biểu hiện như : mệt mỏi, đau đầu, thậm chí tới mức hôn mê chết. + Vì các chất thải ( CO2, urê, axit uric,…) sẽ bị tích tụ nhiều trong máu làm biến đổi các tính chất của môi trường trong cơ thể. - Bài tiết làm cho môi trường trong cơ thể được ổn định, không bị nhiễm độc. T¹o ra CÁC CHẤT CẦN THIẾT CHO TẾ BÀO Qu¸ tr×nh TRAO ĐỔI CHẤt CỦA TẾ BÀO T¹o ra c¸c CHẤT CẶN BÃ vµ DƯ THỪA CÁC CHẤT THẢI KHÁC HÒA TAN TRONG MÁU CO 2 PHỔI THẬN DA MÔI TRƯỜNG NGOÀI HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT HÔ HẤP BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 90% 10% THOÁT MỒ HÔI Trong các hoạt động bài tiết thì hoạt động bài tiết nào quan trọng nhất ? CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: - Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, chất độc hại chất thừa ra môi trường ngoài cơ thể. - Bài tiết làm cho môi trường trong cơ thể được ổn định, không bị nhiễm độc. CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: Thận trái Thận phải Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Ống đái Sơ đồ hệ bài tiết nứơc tiểu CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: 1 5 4 3 2 Thận phải Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Ống đái Phần vỏ Phần tủy Bể thận Hình 38.1A: C¸c c¬ quan hÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu H 38.1B: L¸t c¾t däc thËn CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: Thận trái - Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái. Ống góp Thận phải Ống dẫn nước tiểu Ống đái Bóng đái Phần tuỷ Bể thận Phần vỏ H38.1A H38.1B ống thận Cầu thận Nang cầu thận Phần tuỷ Nang cầu thận cầu thận Phần vỏ ống thận H38.1C H38.1D Động mạch đi Động mạch đến CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: - Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái. - Thận gồm 2 quả: mỗi quả gồm phần vỏ với các đơn vị chức năng; phần tuỷ; cùng các ống góp; bể thận. - Mỗi đơn vị chức năng gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận. (?) Đơn vị chức năng của thận làm nhiệm vụ gì ? chức năng để lọc máu hình thành nước tiểu. 1 2 3 4 5 Thn phi Thn trỏi ng dn nc tiu Búng ỏi ng ỏi Hỡnh 38.1A: Cỏc c quan trong h bi tit nc tiu Phan tuyỷ Beồ thaọn Phan voỷ Cu thn v nang cu thn ng thn ng gúp Hỡnh 38.1B: Lỏt ct dc ca thn Hỡnh 38.1C: Mt n v chc nng ca thn CHNG VII: BI TIT BI 38: BI TIT V CU TO H BI TIT NC TIU I/ Bi tit: II/ Cu to h bi tit nc tiu: [...]...CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: 2 Thận trái Thận phải 1 Ống dẫn nước tiểu 3 Bóng đái 4 Ống đái 5 Hình 38.1A: Các cơ quan trong hệ bài tiết nước tiểu CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: 2 Phần tuỷ 1 Phần vỏ Bể thận... thận phải Viên sỏi dài 8mm được tạo bởi các tinh thể canxiphotphat CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: * Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học bài, trả lời các câu hỏi ở cuối bài - Chuẩn bị bài 39 “ Bài tiết nước tiểu , hs kẻ phiếu học tập vào vở - Bảng so sánh nước tiểu đầu nước tiểu chính thức: Đặc điểm - Nồng... khoáng một số chất khác ở đường dẫn nước tiểu có thể dẫn đến bệnh gì? Trong thành phần nước tiểu có những muối vơ cơ hữu cơ như muối canxi, muối phơtphat, muối urat,…dễ bị kết tinh khi nồng độ của chúng q cao gặp pH thích hợp hoặc gặp những điều kiện đặc biệt khác Các tinh thể của chúng có thể làm ngưng trệ q trình bài tiết nước tiểu thậm chí gây đau đớn dữ dơi, ảnh hưởng tới sức khoẻ và. .. BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: 2 Phần tuỷ 1 Phần vỏ Bể thận 3 Hình 38.1B: Lát cắt dọc của thận CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU NANG CẦU THẬN ỐNG THẬ N CẦU THẬN Đơn vị chức năng của thận GIẢI Ô CHỮ 1 B À I T I Ế T 2 N Ư Ớ C T I Ể 3 C Ầ U T H Ậ N 4 S Ỏ I T H Ậ N Chủ đề T H Ậ N 1 U Đây là hoạt động... bị bài 39 “ Bài tiết nước tiểu , hs kẻ phiếu học tập vào vở - Bảng so sánh nước tiểu đầu nước tiểu chính thức: Đặc điểm - Nồng độ các chất hồ tan - Chất độc, chất cặn bã - Chất dinh dưỡng Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức Bµi häc kÕt thóc Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C¸c thÇy c« gi¸o Chóc c¸c em häc tèt!! . CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: Thận trái - Hệ bài tiết nước tiểu gồm:. quan trong hệ bài tiết nước tiểu CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I/ Bài tiết: II/ Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu: Phan
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU, Gián án Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU,

Từ khóa liên quan