0

Gián án Bài 38: bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu( Hội giảng)

25 821 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 11:11

TiÕt 40 TRƯỜNG THCS HÀNG GÒN Giáo Viên : Nguyễn Trường Sinh TiÕt 40 SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI CƠ THỂ Hệ hô hấp Hệ tiêu hoá Hệ bài tiết Ôxi Thức ăn, nước, Muối khoáng CO 2 Phân Nước tiểu Sự trao đổi chất giữa cơ thể môi Trường ngoài biểu hiện như thế nào? TiÕt 40 SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI CƠ THỂ Hệ hô hấp Hệ tiêu hoá Hệ bài tiết Ôxi Thức ăn, nước, Muối khoáng CO 2 Phân Nước tiểu Hằng ngày cơ thể chúng ta bài tiết ra môi trường ngoài những sản phẩm thải nào? Mồ hôi, CO 2 , nước tiểu. TiÕt 40 VẤN ĐỀ ĐẶT RA Hằng ngày, cơ thể chúng ta cần hấp thụ các chất cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể, đồng thời thải ra môi trường ngoài những sản phẩm thừa, những chất độc hại cho cơ thể, thông qua quá trình trao đổi chất. Quá trình thải các chất thừa, chất độc hại đó được thực hiện như thế nào? Những cơ quan nào tham gia thực hiện ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi đó . Tiết 40 – Bài 38 : Chương VII: BÀI TIẾT TiÕt 40 CO 2 N­íc tiĨu Må h«i S¶n phÈm th¶i chđ u Bảng 38: Các sản phẩm thải chủ yếu các cơ quan thực hiện bài tiết Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu? Phỉi ThËn Da C¬ quan bµi tiÕt chđ u I. Bài tiết: 1. Khái niệm: Từ hoạt động trao đổi chất của tế bào hoạt động của cơ thể. TiÕt 40 T¹o ra CÁC CHẤT CẦN THIẾT CHO TẾ BÀO Qu¸ tr×nh TRAO ĐỔI CHẤT CỦA TẾ BÀO T¹o ra c¸c CHẤT CẶN BÃ vµ DƯ THỪA CÁC CHẤT THẢI KHÁC HÒA TAN TRONG MÁU CO 2 PHỔI THẬN DA MÔI TRƯỜNG NGOÀI HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT HÔ HẤP BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU THOÁT MỒ HÔI Bài tiết là gì? I. Bài tiết: 1. Khái niệm: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. TiÕt 40 Sản phẩm thải chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu CO 2 Phổi Nước tiểu Thận mồ hôi Da Bảng 38. Các sản phẩm thải chủ yếu cơ quan thực hiện bài tiết: Việc bài tiết sản phẩm thải do cơ quan nào đảm nhận? I. Bài tiết: Bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 1. Khái niệm: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hôi. - Thận bài tiết nước tiểu. TiÕt 40 Giả sử nếu các chất thải không được cơ thể thải ra ngoài thì cơ thể sẽ như thế nào? Cụ thể nếu ta nín thở không thải CO 2 ra ngoài hoặc nín tiểu (một thời gian dài) thì cơ thể sẽ như thế nào? Cơ thể sẽ bò đầu độc gây mệt mỏi,nhức đầu…vì các chất thải sẽ tích tụ nhiều trong máu làm biến đổi các tính chất của môi trường trong cơ thể gây ra bệnh lí Vậy bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể? I. Bài tiết: Bài tiết là q trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra mơi trường ngồi. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 1. Khái niệm: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hơi. - Thận bài tiết nước tiểu. 3. Vai trò: Bài tiếtø duy trì tính ổn đònh của môi trường trong TiÕt 40 - Hoạt động bài tiết nào đóng vai trò quan trọng? I. Bài tiết: Bài tiết là q trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra mơi trường ngồi. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 1. Khái niệm: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hơi. - Thận bài tiết nước tiểu. 3. Vai trò: Bài tiếtø duy trì tính ổn đònh của môi trường trong -Phổi bài tiết CO 2 , thận bài tiết nước tiểu là quan trọng nhất. -Vì hai cơ quan này bài tiết chủ yếu chất độc, chất cặn bãvà khí CO 2 ra khỏi cơ thể. Hoạt động bài tiết của da vàø thận còn tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi trường ngoài cơ thể . + Nếu nhiệt độ môi trường càng thấp thì hoạt động thải các chất cặn bã hoàn toàn là thận. + Nếu nhiệt độ môi trường cao cơ thể hoạt động nhiều , mạnh thì da tham gia bài tiết bằng việc thoát mồ hôi qua các lỗ chân lông Cơ quan bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào mà có thể lọc thải được các chất cặn bã ra ngoài bằng nước tiểu . Các em sẽ tìm hiểu vấn đề đó qua phần tiếp theo TiÕt 40 I. Bài tiết: Bài tiết là q trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra mơi trường ngồi. 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 1. Khái niệm: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hơi. - Thận bài tiết nước tiểu. 3. Vai trò: Bài tiếtø duy trì tính ổn đònh của môi trường trong II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu : 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: [...]... Bài tiết: 1 Khái niệm: 2 Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 3 Vai trò: II Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu : 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan nào? TiÕt 40 I Bài tiết: 1 Khái niệm: 2 Các cơ quan thực hiện bài tiết sản phẩm thải chủ yếu: 3 Vai trò: Cấu tạo hệ. .. tạo hệ bài tiết bµi HƯ Phần tuỷ nước tiể cơ m: tiÕt n­íc Phần Thận là u gồquan quan thận + 2ng nhấtBểcủa2hện vỏ quả thận nằm bê tiĨu n»m II Cấu tạo của hệ bài tiết trọ cột sống vùng thắt trÝ Ống dẫn ë vÞ lưng, nước tiểu : bài tiết nướcptiểuthận nước thận phải thấ tiểuhơn trong nµo 1.Các cơ quan của hệ bài Vậy ithận có đáiB.c¬ thĨ othận cấLát cắt dọc u tạ trá tiết nước tiểu: Bóng Hệ bài tiết nước tiểu... sát hình 38.1 Sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu thảo luận nhóm hồn thành bài tập lệnh ▼ SGK trang 123 124 TiÕt 40 Đáp án : PHIẾU HỌC TẬP 1 Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: a Thận, cầu thận, bóng đái b Thận, ống thận, bóng đái c Thận, bóng đái, ống đái d Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái 2 Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là: a Thận b Ống dẫn nước tiểu c Bóng đái... thận,ống thận TiÕt 40 I Bài tiết: II Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu : 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: 2 .Cấu tạo của thận: - Thận gồm có phần vỏ phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận - Mỗi đơn vị chức năng gồm: Cầu thận, nang cầu thận, ống thận - Thận gồm 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu hình thành nước tiểu Thận được cấu tạo bởi những phần nào? Chức... chúng q cao gặp pH thích hợp hoặc gặp những điều kiện đặc biệt khác Các tinh thể của chúng có thể làm ngưng trệ q trình bài tiết nước tiểu thậm chí gây đau đớn dữ dội, ảnh hưởng tới sức khỏe mọi hoạt động khác TiÕt 40 TiÕt 40 TiÕt 40 2 Thận trái 1 Thận phải Ống dẫn nước 3 tiểu Bóng 4 i đá Ống 5 i đá A Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu Hình 38 – 1 Sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu... tiết nước tiểu Hình 38 – 1 Sơ đồ cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu TiÕt 40 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học bài làm bài tập 1,2,3 trang 124 SGK - Đọc mục “em có biết” - Chuẩn bị bài mới tiết 41 .Bài tiết nước tiểu + Q trình tạo thành nước tiểu thải nước tiểu được diễn ra như thế nào? + So sánh nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức? TiÕt 40 Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo, cùng các em học sinh ! ...TiÕt 40 Chọn câu trả lời đúng nhất: 1 Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: a.Thận ,cầu thận ,bóng đái c Thận ,bóng đái ,ống đái b Thận ,bóng đái ,ống đái d Thận , ống dẫn nước tiểu,bóng đái ,ống đái 2 Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là: a Thận c Bóng đái b ống dẫn nước tiểu d.Ống đái 3 .Cấu tạo của thận gồm: a Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận ,ống dẫn nước tiểu b Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận... Ống đái thận, ống dẫn nước tiểu, ống dẫn nước tiểu ta sẽ tìm hiểu qua bóng đái, ống đái thông với bóng đái phần đái p theo tiế ống bài tiết nước tiểu Hệ ở trong khoang bụng TiÕt 40 Đáp án : PHIẾU HỌC TẬP 3 Cấu tạo của thận gồm: a Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu b Phần vỏ, phần tuỷ, phần bể thận c Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bể thận d Phần vỏ phần tuỷ với các đơn... hai n p, lớp trong n phầngồmphầlớph tuỷ) tuỷ) (nằm ở vỏ n phầ Phần vỏ tiếp giáp với búi cầu thận Thận phải Ống dẫn nước tiểu với bộ phậngn nà? ? mạch hình với là nhữ n nà mao chính bộ phậ búi o o TiÕt 40 SỎI THẬN Khin pháp phònn đau tiểu nê g Biệ đi ngay khônn ? g tránh sỏi thậ nhòn tiểu lâu, uống nhiều nước … Trong thành phần nước tiểu có những muối vơ cơ hữu cơ như muối canxi, muối phơtphat,... quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là: a Thận b Ống dẫn nước tiểu c Bóng đái d Ống đái TiÕt 40 Đáp án : PHIẾU HỌC TẬP 3 Cấu tạo của thận gồm: a Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu b Phần vỏ, phần tuỷ, phần bể thận c Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bể thận d Phần vỏ phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận 4 Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm: . 3. Vai trò: II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu : Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái Hệ bài tiết nước tiểu ở trong. thực hiện bài tiết và sản phẩm thải chủ yếu: 1. Khái niệm: - Phổi bài tiết CO 2 . - Da bài tiết mồ hơi. - Thận bài tiết nước tiểu. 3. Vai trò: Bài tiết duy
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 38: bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu( Hội giảng), Gián án Bài 38: bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu( Hội giảng),

Từ khóa liên quan