0

Giáo án môn Ngữ văn lớp 8 tiết 1, 2: Văn bản: Tôi đi học - Thanh Tịnh

8 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 21:08

KiÕn thøc: - Học sinh cảm nhận được những hồi tưởng về không khí của ngày hội tựu trường và tâm trạng, cảm xúc, ấn tượng của nhân vật tôi.. Thái độ : - Giáo dục HS tình cảm nâng niu trân[r] (1)TuÇn 1- TiÕt So¹n ngµy 20/8/2011 Bµi V¨n b¶n: T«i ®i häc -Thanh TÞnh- A Mục tiêu cần đạt: KiÕn thøc: - Cèt truyÖn, nh©n vËt, sù kiÖn ®o¹n trÝch "T«i ®i häc" - Nghệ thuật miêu tả tâm lý trẻ nhỏ tuổi đến trường văn tự qua ngßi bót Thanh TÞnh KÜ n¨ng: - §äc- hiÓu ®o¹n trÝch tù sù cã yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m - Tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc cuéc sèng cña b¶n th©n Thái độ: - Giáo dục HS biết rung động, cảm xúc với kỉ niệm thời học trò và biết trân träng, ghi nhí nh÷ng kØ niÖm Êy B ChuÈn bÞ: - Giáo viên: Chuẩn bị kiến thức, soạn giáo án,đọc tư liệu tham khảo - Học sinh: Ôn lại số bài văn nhật dụng chương trình Ngư văn 7.Soạn bài trước nhà C Phương pháp: - Sử dụng phương pháp vấn đáp, nêu và giải vấn đề - Sử dụng kỹ thuật động não: nêu câu hỏi, liệt kê các ý kiến phát biểu, phân loại và lµm s¸ng tá ý kiÕn D Tiến trình các hoạt động dạy- học * ổn định lớp * KiÓm tra bµi cò KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh * Bµi míi Hoạt động thầy Hoạt động Nội dung cần đạt cña trß Hoạt động 1: Khởi động: - Môc tiªu: T¹o t©m thÕ cho häc sinh giê häc - Phương pháp: Thuyết trình - Gi¸o viªn giíi - Häc sinh Trong đời người, kỉ niệm thiÖu bµi nghe tuổi học trò thường giữ bền lâu trí nhớ Đặc biệt là kỉ niệm buổi đến trường đầu tiªn: Ngµy ®Çu tiªn ®i häc Mẹ dắt tay đến trường Em võa ®i võa khãc MÑ dç dµnh bªn em (Viễn Phương) Truyện ngắn Tôi học đã diễn tả kỉ niÖm m¬n man, b©ng khu©ng cña mét thêi th¬ Êy Lop8.net (2) Hoạt động 2: Giới thiệu chung - Môc tiªu: + Häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ Thanh TÞnh vµ xuÊt xø v¨n b¶n "T«i ®i häc" - Phương pháp: Sử dụng phương pháp vấn đáp, thuyết trình và kỹ thuật động não I Giíi thiÖu chung T¸c gi¶: Nghe, tr¶ lêi ? Bằng hiểu biết cá nhân và - Thanh tịnh(1911-1988) qua việc soạn bài, hãy giới thiệu - Tác phẩm mang văn phong tác giả Thanh Tịnh? đằm thắm, êm dịu, trẻo - ¤ng lµ t¸c gi¶ cña nhiÒu tËp -Bæ sung, giíi thiÖu thªm truyện ngắn, tập thơ; đó næi tiÕng nhÊt lµ tËp Quª mÑ (truyÖn ng¾n) vµ §i tõ gi÷a mét mïa sen (truyÖn th¬) V¨n b¶n: C¸ nh©n tr¶ ? XuÊt xø cña vb¶n T«i ®i häc? - T«i ®i häc in tËp Quª GV bæ sung thªm: “T§H” lµ mét lêi mÑ, xuÊt b¶n n¨m 1941 t¸c phÈm tiªu biÓu cho giäng v¨n nhÑ nhµng mµ thÊm s©u mang l¹i dư vị vừa man mác buồn thương, võa ngät ngµo quyÕn luyÕn Hoạt động 3: Đọc - hiểu văn - Mục tiêu: +Thông qua hoạt động giúp HS có kĩ đọc, trình bày việc ®o¹n trÝch + Gióp häc sinh c¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, c¶m gi¸c bì ngì nhân vật “tôi” buổi tựu trường đầu tiên đời, học sinh thấy ngòi bút v¨n xu«i giµu chÊt th¬, gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh - Phương pháp, kỹ thuật: Sử dụng phương pháp vấn đáp, nêu và giải vấn đề kết hợp với phương pháp thuyết trình và kỹ thuật động não II §äc - hiÓu v¨n b¶n §äc vµ t×m hiÓu chó thÝch - Y/c đọc: giọng chậm, dịu, - Nghe, đọc buån, s©u l¾ng - HS nèi - GV đọc mẫu đoạn đọc toàn - GV nhận xét, uốn nắn cách đọc bài lần cña HS - Líp nhËn ? Trong c¸c chó thÝch nªu ë SGk xÐt có chú thích nào mà em chưa - HS tự bộc - VD: chú thích (Ông đốc: lé hiểu cần giải đáp? đây là ông hiệu trưởng) §Ò tµi cña v¨n b¶n ? Néi dung xuyªn suèt - Nghe, tr¶ lêi - Toµn bé t¸c phÈm lµ “nh÷ng vb¶n T«i ®i häc lµ g×? kØ niÖm m¬n man cña buæi tùu - GV nhËn xÐt, bæ sung trường” qua hổi tưởng nh©n vËt “t«i” T×m hiÓu thÓ lo¹i vµ bè côc ? V¨n b¶n nµy thuéc kiÓu v¨n C¸ nh©n tr¶ - V¨n biÓu c¶m v× toµn truyÖn Lop8.net (3) b¶n nµo? V× sao? lêi ? Kỉ niệm ngày đầu tiên đến nghe, trả lời trường “tôi” kể theo tr×nh tù kh«ng gian vµ thêi gian nào? Tương ứng với trình tự là c¸c ®o¹n nµo cña v¨n b¶n? ->nhËn xÐt, bæ sung ?Em h·y nªu nh÷ng hoµn c¶nh vµ - §äc, tr¶ lêi thêi ®iÓm khiÕn t¸c gi¶ nhí vÒ buổi tựu trường đầu tiên m×nh lµ c¶m xóc t©m tr¹ng cña nh©n vật “tôi” buổi tựu trường ®Çu tiªn (Ngoµi cßn cã c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶) + C¶m nhËn cña “t«i” trªn ®­êng tíi truêng: “Buæi mai h«m Êy trªn ngän nói” + C¶m nhËn cña “t«i” lóc ë s©n trường: “Trước s©n trường nghỉ ngày nữa” + C¶m nhËn cña “t«i” líp häc: ®o¹n cßn l¹i => Bµi v¨n lµ nh÷ng c¶m nhËn cña t¸c gi¶ trªn ®­êng tíi trường, lúc sân trường và líp häc 4-Ph©n tÝch a-Kh¬i nguån nçi nhí -Thêi ®iÓm: Cuèi thu -C¶nh thiªn nhiªn: L¸ ngoµi ®­êng rông nhiÒu, m©y bµng b¹c -C¶nh sinh ho¹t: MÊy em nhá cùng mẹ tới trường =>Thêi ®iÓm khai gi¶ng hµng n¨m ?Vì vào thời điểm đó tác giả - Suy ngẫm, lại nhớ buổi tựu trường đầu trả lời tiªn cña m×nh ?T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i -T©m tr¹ng: N¸o nøc; m¬n nhí vÒ nh÷ng kØ niÖm buæi tùu man; t­ng bõng; rén r· trường đầu tiên nào C¶m xóc ch©n thùc, cô thÓ ?Để diễn tả tâm trạng đó tác giả - Đọc, tìm, gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch đã sử dụng từ ngữ suy ngẫm, trả thời gian quá khứ và nµo? Em h·y ph©n tÝch gi¸ trÞ lêi t¹i biểu cảm từ ngữ đó * Cñng cè ?H·y nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ nhµ v¨n Thanh TÞnh vµ v¨n b¶n “T«i ®i häc” cña «ng ?Em hãy kể lỉ niệm đẹp buổi tựu trường đầu tiên thân * Hướng dẫn học bài - Häc kÜ bµi cò, kÓ tãm t¾t l¹i v¨n b¶n -So¹n tiÕp phÇn cßn l¹i cña v¨n b¶n( T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i theo nh÷ng dòng hồi tưởng buổi tựu trường đầu tiên) Lop8.net (4) TuÇn 1- TiÕt So¹n ngµy 20/8/2011 Bµi V¨n b¶n: T«i ®i häc -Thanh TÞnh- tiÕp theo A Mục tiêu cần đạt: KiÕn thøc: - Học sinh cảm nhận hồi tưởng không khí ngày hội tựu trường và tâm trạng, cảm xúc, ấn tượng nhân vật tôi - ThÊy ®­îc nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lý tinh tÕ ch©n thùc víi giäng ®iÖu tr÷ t×nh s¸ng vµ ng«n ng÷ giµu yÕu tè biÓu c¶m cña t¸c gi¶ KÜ n¨ng: - Ph¸t hiÖn, ph©n tÝch, tr×nh bµy suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ sù viÖc Thái độ : - Giáo dục HS tình cảm nâng niu trân trọng kĩ niệm đẹp B ChuÈn bÞ - Giáo viên: Chuẩn bị kiến thức, soạn giáo án,đọc tư liệu tham khảo - Häc sinh: §äc kü v¨n b¶n, n¾m ch¾c c¸c sù viÖc v¨n b¶n, so¹n bµi C Phương pháp: - Sử dụng phương pháp vấn đáp, nêu và giải vấn đề - Sử dụng kỹ thuật động não: nêu câu hỏi, liệt kê các ý kiến phát biểu, phân loại vµ lµm s¸ng tá ý kiÕn D Tiến trình các bước dạy và học: * ổn định lớp * KiÓm tra bµi cò: ? Em h·y tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ v¨n Thanh TÞnh vµ t¸c phÈm “ T«i ®i häc” ? Điều gì khiến nhân vật tôi có liên tưởng ngày đầu tiên học cña m×nh? Gi¸o viªn nhËn xÐt, cho ®iÓm * Bµi míi: Hoạt động thầy Hoạt động Nội dung cần đạt cña trß II §äc hiÓu v¨n b¶n(tiÕp) Ph©n tÝch (tiÕp): b-T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i cïng mÑ trªn ®­êng tíi trường ?Khi nhí vÒ nh÷ng kØ niÖm buæØ - §äc, tr¶ - “Nh÷ng c¶m gi¸c s¸ng tựu trường đầu tiên cảm xúc lời Êy l¹i n¶y në nh­ mÊy cµnh hoa cña "t«i" ®­îc t¸c gi¶ miªu t¶ nh­ tươi mỉm cười…” thÕ nµo - “Buæi mai h«m Êy …mÑ t«i ? Nh÷ng h×nh ¶nh, chi tiÕt nµo l¾m tay t«i …Con ®­êng nµy t«i v¨n b¶n cho ta biÕt ®­îc t©m đã quen lại lần…vì tr¹ng cña chó bÐ cïng mÑ tíi chÝnh lßng t«i ®ang cã sù thay Lop8.net (5) trường ? Từ chi tiết đó, em có cảm nhËn g× vÒ t©m tr¹ng cña nh©n vËt tôi ngày hội tựu trường ?Trong ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ sö dông nghÖ thuËt g×.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt nµy *T©m tr¹ng cña cËu bÐ lÇn ®Çu tiªn đến trường -> Có thay đổi lớn ? Cảnh trước sân trường làng Mĩ LÝ l­u l¹i t©m trÝ t¸c gi¶ cã g× næi bËt? ? C¶m nhËn cña “t«i” vÒ ng«i trường lúc này có gì khác với cảm nhận ngôi trường chưa häc? ? Khi t¶ nh÷ng häc trß nhá tuæi lần đầu đến trường, tác giả dùng h×nh ¶nh so s¸nh nµo? *? Nh÷ng h×nh ¶nh Êy cã ý nghÜa g×? - Suy nghÜ, tr¶ lêi đổi lớn :hôm tôi học” - Trong chiÕc ¸o v¶i thÊy mình trang trọng và đứng đắn - “Tôi có ý nghĩ …lướt ngang trªn ngän nói …” -> §ã lµ t©m tr¹ng n¸o nøc, vui vÎ nh­ng còng rÊt trang träng - Th¶o luËn C¸ch kÓ chuyÖn nhÑ nhµng , cÆp, tr¶ lêi nghÖ thuËt miªu t¶ nh÷ng c¶m gi¸c b»ng nh÷ng lêi v¨n giµu chÊt th¬ , h×nh ¶nh so s¸nh ®Çy thơ mộng cho thấy thay đổi lín “t«i” c-T©m tr¹ng vµ c¶m gi¸c cña nh©n vËt t«i trªn s©n trường và nghe thấy tên m×nh * Khi đứng sân trường HS theo dâi ®o¹n v¨n bản: “Trước sân trường lµng rén rµng - Rất đông người (Trước sân c¸c líp” trường làng Mĩ Lí dày đặc tr¶ lêi nguêi) - Người nào đẹp (Người nµo quÇn ¸o còng s¹ch sÏ, gương mặt vui tươi và sáng sủa) - Lúc này ngôi trường so sánh với đình làng - nơi thờ cóng tÕ lÔ, n¬i thiªng liªng cÊt giÊu nh÷ng ®iÒu bÝ Èn => sù - §äc, tr¶ trang nghiêm ngôi trường lêi - Họ chim non đứng bªn bê tæ, nh×n qu·ng trêi réng - Suy nghÜ, muèn bay, nh­ng cßn ngËp ngõng e sî tr¶ lêi - Miêu tả sinh động hình ảnh và t©m tr¹ng c¸c em nhá lÇn ®Çu tới trường - §Ò cao søc hÊp dÉn cña nhµ trường HS theo dâi - ThÓ hiÖn kh¸t väng bay bæng tác giả với trường học Lop8.net (6) đoạn: “Ông * Khi ông đốc gọi tên vào lớp đốc càng lóng tóng h¬n” Tr¶ ? Cho biÕt c¶m nhËn cña “t«i” lêi - “t«i c¶m thÊy nh­ qu¶ tim t«i nghe ông đốc gọi tên vào lớp? ngừng đập” đến “quên mẹ tôi đứng sau tôi”, và nghe gọi đến tên “tôi tự nhiên giật mình vµ lóng tóng” - C¶m thÊy m×nh vµ c¸c b¹n người ngắm nhìn nhiều => đã lúng túng lại - Suy nghÜ, cµng lóng tóng h¬n ?Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu tr¶ lêi ->Dïng lèi so s¸nh , tõ ng÷ t¶ t©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i miªu t¶ t©m tr¹ng chÝnh x¸c c¶m xóc cña nh©n vËt ? T¹i lóc nµy c¶m gi¸c håi - V× ®©y lµ mét giê phót hÖ hộp “tôi” lại rõ nét đến träng “t«i” chÝnh thøc trë vËy? thành HS trường * Khi ph¶i rêi bµn tay mÑ cïng HS theo dâi c¸c b¹n ®i vµo líp ®o¹n: “¤ng đốc đẩy cặp kÝnh tr¾ng…chót + Khãc mét phÇn v× lo sî (do ? Em nghÜ g× vÒ tiÕng khãc cña nµo hÕt” phải tách rời người thân để bước c¸c cËu häc trß bÐ nhá s¾p Tr¶ lêi vào môi trường hoàn toàn hàng để vào lớp? lạ), phần vì sung sướng (lần - TiÕng khãc nh­ mét ph¶n øng ®Çu ®­îc tù m×nh häc tËp) d©y chuyÒn, rÊt tù nhiªn, rÊt ng©y + Đó là giọt nước mắt th¬ vµ giµu ý nghÜa Nã võa lµ sù e báo hiệu trưởng thành, sợ trước thử thách vừa là giọt nước mắt ngoan không niềm tâm để bước vào phải nước mắt vòi vĩnh thÕ giíi kh¸c l¹ mµ ®Çy hÊp dÉn trước ? H·y nhí vµ kÓ l¹i c¶m xóc cña - HS tù béc chÝnh m×nh vµo lóc nµy, lé ngµy ®Çu tiªn ®i häc nh­ nh÷ng b¹n nhá kia? * Khi ngåi líp häc HS theo dâi ®o¹n: “Mét mùi hương l¹ T«i ®i ? Nh÷ng c¶m gi¸c mµ nh©n vËt häc” - “Một mùi hương lạ không “t«i” nhËn ®­îc vµo líp häc lµ c¶m thÊy sù xa l¹ chót nµo” g×? Tr¶ lêi ? Hãy lí giải cảm giác đó - C¶m gi¸c l¹ lÉm v× lÇn ®Çu Lop8.net (7) cña nh©n vËt “t«i”? - Theo dâi vµo ®o¹n: “Mét chim liÖng đánh vần *?Những chi tiết đó nói thêm điều đọc” g× vÒ nh©n vËt “t«i”? - Th¶o luËn cÆp, tr¶ lêi ?Dßng ch÷ t«i ®i häc kÕt thóc - Suy nghÜ, truyÖn cã ý nghÜa g× tr¶ lêi *?Em có nhận xét gì thái độ cử - Trả lời người lớn (Ông đốc;thầy giáo;phụ huynh )đối với c¸c em lÇn ®Çu tiªn ®i häc ?Qua h×nh ¶nh,cö chØ vµ tÊm lßng người lớn các em nhỏ em c¶m nhËn ®­îc g× ? Cho biết nét đặc sắc - Tr¶ lêi nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n nµy? c©u hái ? Truyện đã thể ý nghĩa gì? Lop8.net ®­îc vµo líp häc, mét m«i trường sẽ, ngắn - Kh«ng c¶m thÊy sù xa l¹ víi bµn ghÕ vµ b¹n bÌ v× b¾t ®Çu ý thøc ®­îc - Mét chót buån tõ gi· tuæi th¬ - Bắt đầu trưởng thành nhËn thøc vµ viÖc häc hµnh cña b¶n th©n => §©y lµ phót sang trang cña mét t©m hån trÎ d¹i, t¹m biÖt giới ấu thơ biết nô đùa, nghịch ngợm để bước vào giíi tuæi häc trß - C¸ch kÕt thóc truyÖn tù nhiªn bÊt ngê Dßng ch÷ “T«i ®i häc” võa khÐp l¹i bµi v¨n vµ më mét thÕ giíi míi Dßng ch÷ gîi cho ta håi nhí l¹i buæi thiÕu thời, thể chủ đề truyện -Ông đốc: Từ tốn, bao dung -Thµy gi¸o trÎ: Vui tÝnh, giµu tình yêu thương -Phụ huynh: Chu đáo, trân trọng ngày khai trường Tr¸ch nhiÖm, tÊm lßng cña gia đình nhà trường hệ trẻ tương lai Tæng kÕt - NghÖ thuËt miªu t¶ tinh tÕ, ch©n thùc diÔn biÕn t©m tr¹ng cña ngµy ®Çu tiªn ®i häc - Sö dông ng«n ng÷ giµu yÕu tè biểu cảm, hình ảnh so sánh độc đáo ghi lại dòng liên tưởng, hồi tưởng nhân vật tôi - Giäng ®iÖu tr÷ t×nh, s¸ng -> Buổi tựu trường đầu tiên m·i kh«ng thÓ nµo quªn ký øc cña nh©n vËt t«i còng nh­ (8) nhµ v¨n Thanh TÞnh ? T×nh c¶m nµo ®­îc kh¬i gîi vµ båi- HS béc lé đắp em đọc truyện Tôi học? Hoạt động 4: Luyện tập - Môc tiªu: Häc sinh vËn dông kiÕn thøc hiÓu biÕt vµo lµm bµi tËp - Phương pháp: Khái quát hoá II LuyÖn tËp Bµi tËp 1: - Hướng dẫn HS biết tổng hợp, - §äc yªu - C¶m xóc cña nh©n vËt t«i b¾t kh¸i qu¸t l¹i dßng c¶m xóc, t©m cÇu bµi tËp ®Çu tõ thêi ®iÓm hiÖn t¹i trë vÒ - Häc sinh qu¸ khø Tõ ®­êng tíi tr¹ng cña nh©n vËt t«i thµnh c¸c bước theo trình tự thời gian Chú ý khái quát trường, đến sân trường vào chØ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a biÓu líp häc ë mçi thêi gian, kh«ng c¶m, miªu t¶ vµ tù sù gian tác giả kết hợp tự sự, miªu t¶ vµ biÓu c¶m Bµi tËp 2: Thùc hiÖn - Hướng dẫn cách viết bài văn - Bài văn ngắn ghi lại ấn tượng ë nhµ ngắn ghi lại ấn tượng mình cña b¶n th©n lÇn khai buổi tựu trường đầu tiên Chú ý gi¶ng ®Çu tiªn trình bày có cảm xúc các ấn tượng riªng * Cñng cè: - Em häc tËp ®­îc g× rõ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña nhµ v¨n Thanh TÞnh? - Trong các tiết học Âm nhạc các em đã học bài hát nào ngày đầu tiên học? Em hãy hát bài hát đó cho lớp cùng nghe? * Hướng dẫn nhà: - §äc kü v¨n b¶n, n¾m ch¾c néi dung vµ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n - Lµm bµi tËp 2- phÇn luyÖn tËp: - Soạn bài: Cấp độ khái quát nghĩa từ Lop8.net (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Ngữ văn lớp 8 tiết 1, 2: Văn bản: Tôi đi học - Thanh Tịnh,