0

Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2010-2011 - Ngọc Thanh Mạnh

20 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2021, 23:25

TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: Bài 1: Cảnh sông nước thay đổi theo điểm nhìn của tác Học sinh đọc câu hỏi giả qua ba chặng đường trên sông Phân tích sự thay đổi - Đoạn đầu t[r] (1)Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 TiÕt «n tËp tiÕng viÖt A Môc tiªu bài học: - Hệ thống hoá, củng cố kiến thức đã học học kỳ I - Học sinh nhận diện, sử dụng chính xác các đơn vị kiến thức đã học B Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy – học I - Néi dung «n tËp: Từ và cấu tạo từ: đơn - phức (ghép - láy) * Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh Hệ thống các kiến thức đã häc Gi¸o viªn chèt l¹i b»ng NghÜa cña tõ: ChÝnh – chuyÓn b¶ng phô lôc Nguồn gốc từ: Mượn- Hán việt - việt Lèi dïng tõ: Dïng sai nghÜa cña tõ LÉn lén c¸c tõ gÇn ©m LÆp tõ Tõ lo¹i vµ côm tõ Danh tõ vµ côm Danh tõ §éng tõ vµ côm §éng tõ TÝnh tõ vµ côm TÝnh tõ Số từ - lượng từ - từ - phó từ II- LuyÖn tËp: Bµi 1: Cho ®o¹n v¨n Giáo viên treo bảng phụ lục Một hôm, Mã Lương vẽ cò trắng không mắt Vì ghi bµi chút sơ ý, em đánh rơi giọt mực xuống Học sinh đọc BT tranh Giọt mực rơi đúng chỗ mắt cò Thế là cò mở mắt Học sinh trao đổi nhóm đôi xoè cánh bay Chuyện làm chấn động thị trấn người Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác với nhà vua Vua phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đô Mã Lương không muốn đi, bọn họ tìm đủ cách dụ dỗ, doạ nạt để bắt em hoàng cung a) Tìm các cụm danh từ, cụm động từ, tìm từ Hán việt từ ghép b) Nêu cấu tạo các cụm danh từ, động từ Giáo viên hướng dẫn học Gọi ý sinh a) Côm danh tõ: - Con cß tr¾ng kh«ng m¾t - Mét giät mùc - C¶ thÞ trÊn - MÊy kÎ m¸ch lÎo b) Cụm động từ - VÏ mét cß tr¾ng kh«ng m¾t - §¸nh r¬i mét giät mùc xuèng bøc tranh Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (2) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 - Rơi đúng chỗ mắt cò - Më m¾t, xoÌ c¸nh, bay ®i - §Õn tè gi¸c víi nhµ vua - Phái triều thần đến đón Mã Lương kinh đô - Đến đón ML kinh đô - Kh«ng muèn ®i - Tìm đủ cách dụ dỗ, doạ nạt Bµi Xác định cụm động từ, tính từ - Vô cùng ngạc nhiên - cụm động từ - Hết sức sửng sốt - cụm động từ - Kh«i ng« tuÊn tó v« cïng - côm tÝnh tõ - T­ng bõng nhÊt kinh kú - côm tÝnh tõ - Khiếp sợ vô cùng - cụm động từ ( Chó ý: c¨n cø vµo tõ kiÓm chøng: chØ mÖnh lÖnh; h·y, đừng, chớ) TiÕt : Hướng dẫn phương pháp học A Môc tiªu bài học: - Hướng dẫn học sinh cách soạn bài, cách học bài môn văn - Hướng dẫn cụ thể soạn bài "Bài học đường đời B Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy – học I- Hướng dẫn soạn bài văn - Học bài: Bước 1: Đọc kỹ văn (3 lần trở lên) Giáo viên hướng dẫn học - Th¬ häc thuéc - TruyÖn tãm t¾t sinh các bước soạn bài, học - Chia ®o¹n, t×m bè côc bµi Bước 2: Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn - Lần lượt trả lời các câu hỏi SGK Bước 3: Làm các bài tập phần luyện tập- bài tập bổ sung Bước 4: Học bài cũ Giáo viên hướng dẫn học II- Hướng dẫn soạn "Bài học đường đời đầu tiên": sinh đọc văn "Bài häc " T×m bè côc v¨n b¶n Bước 1:Đọc kỹ * T×m bè côc: - H×nh ¶nh DÕ MÌn - Câu chuyện bài học đường đời đầu Hướng dẫn học sinh tóm tắt tiên Dế Mèn v¨n b¶n * Tãm t¾t v¨n b¶n - Dế Mèn niên khoẻ mạnh - cường tráng kiêu căng coi thường người - Hµng xãm cã anh DÕ Cho¾t xÊu xÝ èm ®au MÌn coi thường Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (3) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 - Mét h«m, MÌn h¸t trªu chÞ Cèc chui vµo hang Cèc tiÓu lầm tưởng Choắt trêu mình, đánh Choắt trọng thương - Trước chết Choắt bài học đường đời đầu tiên cho Mèn: Làm việc gì phải biết suy nghĩ trước sau - Mèn ân hận, xót thương Choắt Bước 2: Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu TiÕt C¶m thô v¨n b¶n: Bài học đường đời đầu tiên A Môc tiªu bài học: - Häc sinh hiÓu s©u h¬n vÒ ND NT v¨n b¶n - RÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n b¶n truyÖn B Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy – học I- Néi dung kiÕn thøc: Tác phẩm có 10 chương Tóm tắt tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" - Chương đầu:Lai lịch và bài học đường đời đầu Mèn - 2Chương tiếp: Mèn bị bọn trẻ bắt đem chọi trốn thoát - sa lưới bọn Nhện - đánh Nhện cứu Nhà Trò - Chương cuối: Mèn, Trũi kết nghĩa phiêu lưu trên bè lá sen - đến sứ ếch, Nhái, Cua - đến vùng Cỏ may Chuồn Chuån, Ch©u ChÊu - thi vâ th¾ng Bä Ngùa, Bä Muçm t«n lµm Ch¸nh phã thñ lÜnh Tæng Ch©u ChÊu - Tæng Ch©u Chấu tìm nơi trú đông, đánh với Chấu Voi, Trũi bị b¾t lµm tï binh - DÕ MÌn bÞ l·o chim Tr¶ b¾t giam hang tèi - ®­îc ChÊu Voi, XiÕn tãc, Tròi cøu tho¸t - c¶ bọn đến vùng Kiến để nhờ Kiến truyền thông tin mong muèn hoµ b×nh - hiÓu lÇm bän MÌn bÞ bän KiÕn bao v©y, Tròi tho¸t t×m cøu viÖn NgÉu nhiªn vßng v©y KiÕn bÞ ph¸ MÌn t×m ®­îc KiÕn chóa, gi¶i to¶ mäi hiÓu lÇm KiÕn truyÒn lêi hÞch mu«n loµi kÕt anh em MÌn, Tròi vÒ quª th¨m mé mÑ dù tÝnh cuéc phiªu l­u míi Tóm tắt đoạn trích "Bài học đường đời…" - Mèn là chàng Dế niên cường tráng, kiêu ngạo, xốc næi - Mèn coi thường chê bai anh hàng xóm Dế Choắt ốm yếu xÊu xÝ - Mét chiÒu MÌn trªu chÞ Cèc xong trèn vµo hang khiÕn chị hiểu lầm đánh Choắt trọng thương - Trước chết Choắt khuyên Mèn bỏ thói hăng bậy b¹ - Mèn xót thương Choắt và ân hận vô cùng bài học đường đời đầu tiên II- Bµi tËp SGK: Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (4) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 Bµi 1:(Trang 11SGK) ViÕt ®o¹n v¨n t¶ t©m tr¹ng MÌn * Néi dung: + Cay đắng vì lỗi lầm + Xót thương Dế Choắt + ăn năn hành động tội lỗi + Lời hứa với người đã khuất: thay đổi cách sống (Chó ý khung c¶nh xung quanh nÊm må) * H×nh thøc: + §o¹n v¨n - c©u + Ngåi kÓ - nh©n vËt MÌn x­ng t«i Bµi 2: §äc ph©n vai nh©n vËt III- Bµi tËp bæ sung: ViÕt ®o¹n v¨n tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt DÕ MÌn * Ngo¹i h×nh: - Nét đẹp, khoẻ mạnh * TÝnh c¸ch: - Nét chưa đẹp; kiêu căng tự phụ - Nét đẹp; yêu đời, tự tin - ân hận, sám hối TiÕt LuyÖn tËp phã tõ A Môc tiªu bài học: - Häc sinh hiÓu ý nghÜa chÝnh cña phã tõ - RÌn kü n¨ng sö dông c¸c phã tõ B Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy – học I - Néi dung: GV cho HS hÖ thèng l¹i Kh¸i niÖm: kiÕn thøc vÒ phã tõ Ph©n lo¹i: II - Bµi tËp SGK: Bµi 2: (trang 15) Học sinh đọc bài tập Một hôm, thấy chị Cốc kiếm mồi, Mèn cất giọng đọc nªu yªu cÇu cña bµi tËp mét c©u th¬ c¹nh khoÐ råi chui tät vµo hang ChÞ Cèc rÊt Gi¸o viªn giíi thiÖu bùc, ®i t×m kÎ d¸m trªu m×nh Kh«ng thÊy MÌn nh­ng chÞ ®o¹n v¨n tham kh¶o Cốc trông thấy Choắt loay hoay trước cửa hang Chị Häc sinh viÕt ®o¹n liÒn trót c¬n giËn lªn ®Çu Cho¾t III- Bµi tËp bæ sung: Bài 1: Tìm phó từ điền vào chỗ trống câu "dÕ MÌn…………kiªu c¨ng, hèng h¸ch" để có sáu câu văn khác 1, Rất2- vẫnđã hay 2, Kh«ng- cøsÏ Bài 2: Chỉ khác nội dung câu trên Từ đó rót kinh nghiÖm g× dïng phã tõ Mức độ kiêu căng hống hách cao Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (5) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 VÉn - kh«ng söa ch÷a  Phải dùng chính xác phù hợp với khả diễn đạt Học sinh đọc bài tập s¸ch bµi tËp Häc sinh th¶o luËn nhãm Học sinh đọc bài tập Trao đổi nhóm Bµi (trang SGK) - Phã tõ "vÉn" chØ sù tiÕp diÔn cña c¬n b·o - "Vẫn" tiếp diễn hoạt động tàu - "VÉn" chØ sù tiÕp diÔn tr¹ng th¸i ®iÒn tÜnh cña thuyÒn trưởng  tính cách không kiên định nao núng người huy Bµi 5: a) Không thể bỏ phó từ vì quan hệ phận đồng thời b) Cã thÓ bá phã tõ "®ang" v× quan hÖ gi÷a c©u hái vµ c©u trả lời và hoàn cảnh giao tiếp: Trực tiếp đối thoại Tiết Cảm thụ văn bản: Sông nước Cà Mau A Môc tiªu bài học: - Häc sinh hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ ND, NT v¨n b¶n - Häc sinh lµm mét sè bµi tËp c¶m thô v¨n b¶n B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- Bµi tËp SGK: HS lµm viÖc c¸ nh©n Bµi 1:(trang 23) Trao đổi phát biểu ý * Cảm nhận vùng đất Cà Mau kiÕn - Cảm nhận thiên nhiên vẻ đẹp hùng vĩ đầy sức sống GV định hướng học + Không gian mênh mông trời nước cây lá toàn màu xanh sinh viÕt ®o¹n hoµn th¬ méng chØnh + ¢m r× rµo bÊt tËn cña tiÕng sãng, giã, rõng c©y + S«ng ngßi kªnh r¹ch chi chÝt: R¹ch M¸i GiÇm, kªnh Ba KhÝa, kªnh Bä M¾t +Dòng sông Năm Căn; rộng ngàn thước, nước đổ ầm ầm ngày đêm, cá bơi hàng đàn đen trũi + Rừng đước cao ngất trường thành vô tận + Chợ Năm Căn; trù phú, đông vui, tấp nập, thuyền bè san sát, đống gỗ cao núi, bến vận hà nhộn nhịp, ngôi nhà bè ánh đèn măng sông sáng rực + Độc đáo; họp trên sông khu phố nổi, thuyền bán hàng len lỏi, tiếng nói, màu sắc quần áo người bán hàng Bµi 2: C©u 4b (trang 22 SGK) * Các động từ câu: thoát qua, đổ ra, xuôi * Không thể thay đổi trình tự các động từ vì làm sai lạc nội dung đặc biệt là diễn tả trạng thái hoạt động thuyền khung cảnh - Thoát qua; nói thuyền vượt qua nơi khó khăn nguy hiÓm - Đổ ra; diễn tả thuyền từ kênh nhỏ đổ dòng sông Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (6) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 lín - Xu«i vÒ; diÔn t¶ thuyÒn nhÑ nhµng xu«i theo dßng nước nơi dòng sông êm ả TiÕt 6-7 LuyÖn tËp v¨n miªu t¶ A Môc tiªu bài học: - Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n miªu t¶ - RÌn kü n¨ng lµm bµi v¨n miªu t¶ B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: Bµi 4: ( trang 29 SGK) Học sinh đọc bài tập Tả quang cảnh buổi sáng trên quê hương em Trao đổi thảo luận, - Mặt trời (mâm lửa, mâm vàng) lòng đỏ trứng thiên tr×nh bµy ý kiÕn nhiªn - BÇu trêi (lång bµn khæng lå, nöa qu¶ cÇu xanh) bÇu trêi s¸ng vµ m¸t mÎ nh­ khu«n mÆt em bÐ sau giÊc ngñ dµi, chiÕc b¸t thuû tinh, tÊm kÝnh lau - Hàng cây tường thành cao vút, cô gái nghiêng mình, hµng qu©n danh dù - Núi đồi bát úp, cua kềnh, mâm xôi - Nh÷ng ng«i nhµ; viªn g¹ch, bao diªm, tr¹m g¸c Bµi 5: (trang 29 SGK) Häc sinh th¶o luËn, T¶ c¶nh dßng s«ng T×m ý - BÇu trêi - ¸nh n¾ng- kh«ng gian - thêi gian t¶ Giáo viên định hướng - Dòng sông nào ? đâu…? - MÆt s«ng - Hai bªn bê s«ng - §iÓm næi bËt cña dßng s«ng Bµi 1: (trang s¸ch bµi tËp) a) C¶nh s¾c mïa thu c) nh÷ng chiÕc l¸ vµng r¶i r¸c bay theo giã d) vầng trăng tròn sáng gương b) Không chọn A vì đó là bầu trời mùa hè B vì đó là khí hậu mùa đông D vì đó là đặc điểm mùa xuân Bµi 3: TiÕt LuyÖn tËp so s¸nh A Môc tiªu bài học: - Häc sinh hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ phÐp tu tõ so s¸nh - Lµm c¸c bµi tËp ph¸t hiÖn vËn dông B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (7) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 I- Néi dung kiÕn thøc cÇn n¾m v÷ng: Häc sinh hÖ thèng So s¸nh lµ g×? nh¾c l¹i kiÕn thøc C¸c kiÓu so s¸nh: cho häc sinh + Ngang b»ng Gi¸o viªn chèt b»ng + Kh«ng ngang b»ng b¶ng phô lôc T¸c dông + Gîi h×nh ¶nh + Thể tư tưởng tình cảm M« h×nh cÊu t¹o phÐp so s¸nh II- Bµi tËp SGK: Bµi 1: (trang 25) Học sinh đọc bài tập a) So sánh đồng loại trang 25 - Thầy thuốc mẹ hiền (người - người) - Kªnh r¹ch s«ng ngßi nh­ m¹ng nhÖn (vËt - vËt) Trao đổi thảo luận, b) So sánh khác loại tr×nh bµy - Cá nước bơi hàng đàn đen trũi người bơi ếch Lớp nhận xét bổ sung - Chúng chị là hòn đá tảng trên trời Gi¸o viªn chèt l¹i Chúng em chuột nhắt đòi lung lay - Sự nghiệp chúng ta giống rừng cây đương vươn lên Bµi 2: (trang 26) - Khoẻ voi, hùm, trâu, Trương Phi - §en nh­ bå hãng, cét nhµ ch¸y, cñ sóng, tam thÊt - Trắng bông, cước, ngà, ngó cần, trứng gà bóc - Cao sếu, sào, núi Trường Sơn… Bài 3: Phép so sánh bài "Bài học đường đời đầu tiên" - Nh÷ng ngän cá gÉy r¹p y nh­ cã nh¸t dao võa h¹ qua - Hai cái đen nhánh n… hai lưỡi kiếm máy - C¸i anh DÕ Cho¾t… nh­ g· nghiÖn - Đã niên…như người cởi trần - Má Cèc nh­ c¸i dïi s¾t - Chị trợn tròn mắt giương cánh lên đánh C D¨n dß: - Häc l¹i ghi nhí Tiết Cảm thụ văn bản: Vượt thác A Môc tiªu bài học: - Củng cố kiến thức bài, biết cảm nhận chi tiết hay hình ảnh đẹp - Tích hợp với tập làm văn tả cảnh, tả người B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: Bài 1: Cảnh sông nước thay đổi theo điểm nhìn tác Học sinh đọc câu hỏi giả qua ba chặng đường trên sông Phân tích thay đổi - Đoạn đầu tiên: Nằm vùng đồng sông hiền hoà thơ cảnh sông nước mộng, cảnh hai bên bờ đẹp êm đềm với bãi dâu trải hai bê Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (8) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 Người kể đã quan sát bạt ngàn đến tận làng xa tít Trên sông sù vËt tõ vÞ trÝ nµo? vÞ thuyÒn chÇm chËm b×nh yªn trí có thích hợp - Đoạn 2: Toàn thác nhịp điệu câu văn biến vẻ đẹp dội qua hình ảnh nước từ trên cao phóng xuống hai kh«ng? t¹i sao? Học sinh trao đổi vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn nhãm - Đoạn 3: Sau cảnh vượt thác thiên nhiên trở lại êm đềm đón chào thắng lợi trở "qua nhiều lớp núi đồng ruéng l¹i më ra" * Người kể đã quan sát cảnh vật từ trên thuyền Đây là vị trí thích hợp người tả vừa quan sát cảnh vật trên sông vừa nhìn thấy cảnh tượng thay đổi trên hai bờ sông Qua đôi mắt người kể cảnh trí lên thước phim quay chậm vÒ mét thiªn nhiªn hïng vÜ nh­ng còng ®Çy chÊt th¬ Bài 2: Cảm nhận sâu sắc em vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp người lao động trên sông + Vẻ đẹp thiên nhiên: hùng vĩ thơ mộng - hiểm trở + Vẻ đẹp người lao động: gân guốc, rắn mạnh mẽ, dòng c¶m dµy d¹n kinh nghiÖm Bµi 3: PhÇn luyÖn tËp SGK trang 41 Tìm nét đặc sắc phong cảnh thiên nhiên miêu tả bài "sông nước và trượt thác" Sông nước Cà Mau - Sông ngòi dày đặc chi chít - Bao trïm lµ mµu xanh - TiÕng r× rµo bÊt tËn cña rõng c©y sãng biÓn  C¶nh th¬ méng hoang s¬, ®Çy søc sèng Vượt thác - S«ng réng bê b·i ngót ngµn - Th¸c ghÒnh d÷ hiÓm trë  Th¬ méng, hïng vÜ C DÆn dß: - Lµm bµi tËp cßn l¹i - Häc l¹i lý thuyÕt TiÕt 10 luyÖn tËp so s¸nh (tiÕp) A Môc tiªu bài học: - Cñng cè phÐp so s¸nh - Häc sinh ph©n tÝch t¸c dông cña phÐp so s¸nh B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- Bµi tËp SGK: Bµi 1: trang 43 T×m phÐp so s¸nh Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (9) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 Học sinh tìm phép so - Dượng Hương Thư tượng đồng đúc hiệp sĩ s¸nh T©y S¬n Líp nhËn xÐt bæ sung  miêu tả cụ thể sinh động vẻ đẹp người lao động rắn Häc sinh tr×nh bµy h×nh ch¾c, khoÎ m¹nh g©n guèc vµ ®Çy hµo hïng, dòng m·nh ¶nh so s¸nh em thÝch trước thiên nhiên II- Bµi tËp bæ sung: Bµi 1: T×m vµ ph©n tÝch lo¹i phÐp so s¸nh Học sinh đọc bài tập a) Việt Nam đất nước ta trao đổi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp T×m phÐp so s¸nh b) Ta tới trên đường ta bước tiếp Rắn thép, vững đồng C¶ líp nhËn xÐt bæ §éi ngò ta trïng trïng ®iÖp ®iÖp sung Cao nh­ nói, dµi nh­ s«ng Chí ta lớn biển đông trước mặt Gi¸o viªn chèt l¹i c) Đất nước Của người gái trai §Ñp nh­ hoa hång cøng h¬n s¾t thÐp * Ph©n tÝch t¸c dông cña phÐp so s¸nh a) Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp So s¸nh kh«ng ngang b»ng b) R¾n nh­ thÐp ngang b»ng Vững đồng §éi ngò cao nh­ nói, dµi nh­ s«ng  ngang b»ng c) §Ñp nh­ hoa hång  ngang b»ng Cøng h¬n s¾t thÐp  kh«ng ngang b»ng C DÆn dß: - Häc l¹i lý thuyÕt - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i TiÕt 11-12 ¤n tËp v¨n häc ( KÕt hîp c¶m thô: Buæi häc cuèi cïng) A Môc tiªu bài học:: - Gióp häc sinh «n tËp c¸c v¨n b¶n; DÕ MÌn phiªu l­u ký, Bøc tranh cña em g¸i tôi, Sông nước Cà Mau - Häc sinh rÌn kü n¨ng c¶m thô v¨n häc B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: Bµi 1: ThuËt l¹i diÔn biÕn t©m tr¹ng nh©n vËt DÕ MÌn Học sinh đọc bài tập việc trêu chị Cốc dẫn đến cái chết Dế Choắt? Từ việc Giáo viên cho học sinh đó Dế Mèn đã rút bài học đường đời đầu tiên Bài học đó nªu yªu cÇu cña bµi tËp lµ g×? Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (10) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 Häc sinh th¶o luËn * Gîi ý: nhãm thêi gian - DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña DÕ MÌn phót + Lóc ®Çu huªnh hoang, ng«ng cuång lªn mÆt víi DÕ Cho¾t, Häc sinh tr×nh bµy ý giäng kÎ c¶: "Mµy b¶o tao cßn biÕt sî h¬n n÷a" kiÕn + Sau đó hèn nhát, sợ hãi chui vào hang nằm im thin thít Giáo viên cho học sinh (hể với trò đùa tinh quái mình , bắt chân chữ ngữ) nhËn xÐt söa ch÷a, bæ Khi thÊy chÞ Cèc mæ DÕ Cho¾t sung + Cuối cùng: Hốt hoảng, lo sợ trước cái chết Dế Choắt Giáo viên chốt lại đáp Tỏ ân hận sám hối rút bài học đầu tiên ¸n * Bµi häc ®Çu tiªn - Hành động phải có suy nghĩ, phải tính trước sau đến hậu qu¶ - Kh«ng ®­îc h¨ng, huªnh hoang - Sống phải biết đoàn kết yêu thương giúp Học sinh đọc bài Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n 5- c©u nªu c¶m nhËn cña em vÒ v¨n Nêu yêu cầu bài tập "Sông nước Cà Mau" - C¶m nhËn vÒ néi dung; Học sinh thảo luận lập + Cảnh sông nước, kênh rạch, rừng Đước, âm thanh, màu sắc dµn ý theo nhãm tæ  c¶nh réng lín hïng vÜ ®Çy søc sèng hoang d· phót + Cảnh chợ Năm Căn tấp lập trù phú độc đáo * C¶m nhËn vÒ nghÖ thuËt: Nghệ thuật tả vừa bao quát vừa cụ thể chi tiết sinh động Tác giả đã huy động các giác quan và nhiều điểm nhìn để quan s¸t, miªu t¶ cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt phong phó vÒ thiên nhiên và sống vùng đất  Thêm hiểu và yêu mến, ấn tượng vùng đất tận cùng phÝa Nam cña Tæ quèc Bµi 3: Em rót bµi häc g× qua c©u chuyÖn "Bøc tranh cña em g¸i t«i) * Bµi häc - Trước thành công hay tài người khác, người cần vượt qua lòng mặc cảm tự ti để có trân träng vµ niÒm vui thùc sù ch©n thµnh - Lòng nhân hâu và độ lượng có thể giúp người nhận hạn chế và vượt lên chính mình Bài 4: Cảnh thiên nhiên đoạn trích "Vượt thác' thay đổi qua tõng vïng - Trước đến đoạn có thác; cảnh êm đềm thơ mộng, hài hoà; hai bên bờ là bãi dâu trải bạt ngàn đến làng xa tít Trên sông là thuyền chở đầy cam tươi, mít, quế…xuôi chầm chậm bình yên Dọc sông vườn tược um tïm, nh÷ng chßm cæ thô trÇm ng©m lÆng nh×n xuèng nước - Khi đến đoạn thác dữ; cảnh dội mạnh mẽ Nước từ trên cao phóng hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn Nước văng bọt tứ tung, thuyền rùng - Sau vượt thác; cảnh êm đềm hiền hoà Dòng sông chảy quanh co däc nh÷ng nói cao sõng s÷ng Nh÷ng c©y to gi÷a 11 Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (11) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 bụi lúp xúp Qua nhiều lớp núi, đồng ruộng lại mở đón chào người chiến thắng trở  C¶nh hïng vÜ ®Çy chÊt th¬ TiÕt 13 luyÖn tËp nh©n ho¸ A Môc tiªu bài học: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ nh©n ho¸; kh¸i niÖm, c¸c kiÓu nh©n ho¸, t¸c dông cña nh©n ho¸ nãi viÕt - LuyÖn tËp lµm bµi tËp B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc Gi¸o viªn cñng cè l¹i Học sinh trao đổi thảo luËn nhãm §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn C¸c b¹n nhËn xÐt, bæ sung Gi¸o viªn kÕt luËn I- Néi dung kiÕn thøc: Nhân hoá là cách gọi, tả vật, cây cối, đồ vật, tượng thiên nhiên từ ngữ dùng để gọi tả người Tác dụng: làm cho đồ vật, cây cối thiên nhiên trở lên gần gũi với người - diễn đạt sinh động cụ thể gợi cảm 3.C¸c kiÓu nh©n ho¸ + Gọi vật từ vốn gọi người: Lão miệng, cô m¾t… + Dùng từ hoạt động tính chất người để hoạt động, tính chất vật, thiên nhiên; Sông gầy, đê choãi chân ra… + Trò chuyện xưng hô với vật với người Khăn thương nhớ Khăn rơi xuống đất? Khăn thương nhớ Kh¨n v¾t lªn vai? II- Bµi tËp SGK: Bµi 4: (trang 59) a) Núi (trò chuyện xưng hô với vật với người) b) Cua, c¸ tÊp nËp; cß, sÕn, v¹c, le c·i cä om sßm; dïng từ hoạt động tính chất người để hoạt động tính chất vật Họ (cò, sếu, vạc,le), anh (cò); dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật c) Chòm cổ thụ - dáng mãnh liệt, đứng trầm ngâm lặng nhìn, thuyền - vùng vằng: dùng từ hoạt động tính chất người để vật Quay đầu chạy: đây là tượng chuyển nghĩa từ kh«ng ph¶i biÖn ph¸p tu tõ d) Cây - bị thương, thân mình, vết thương, cục máu; dùng từ hoạt động, tính chất phận người  vËt Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net 12 (12) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 * T¸c dông: - Làm cho vật miêu tả trở lên sống động gần gũi với người - Để bộc lộ tâm người (câu a) Bµi 5: ViÕt ®o¹n v¨n cã sö dông phÐp nh©n ho¸ - Yêu cầu: đoạn văn miêu tả, tả người - tả cảnh - Cã sö dông phÐp nh©n ho¸ hîp lý III- Bµi tËp bæ sung: Häc sinh thi t×m nhanh Bµi 1: H·y chØ phÐp nh©n ho¸ bµi "M­a" cñ T§K phÐp nh©n ho¸ Nªu t¸c dông cña nh÷ng phÐp nh©n ho¸ Êy + ¤ng trêi/mÆc ¸o gi¸p ®en/ trËn + Muôn nghìn cây mía/ múa gươm + KiÕn/ hµnh qu©n ®Çy ®­êng + Cá gµ rung tai/ nghe + Bôi tre tÇn ngÇn/ gì tãc + Hàng bưởi đu đưa bế lũ đầu tròn trọc lốc + Sấm ghé xuống sân khanh khách cười + C©y dõa s¶i tay b¬i + Ngän mång t¬i nh¶y móa + C©y l¸ h¶ hª * Tác dụng: Sự vật trở lên gần gũi sinh động Häc sinh lµm viÖc c¸ Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n t¶ trËn m­a rµo cã sö dông phÐp nh©n nh©n ho¸ Gi¸o viªn chÊm bµi Bµi 3: T×m c©u ca dao cã sö dông phÐp nh©n ho¸ C D¨n dß: - Hoµn thµnh nèt c¸c bµi tËp vµ Tiết 14 Luyện tập văn miêu tả - Tả người A Môc tiªu bài học: - Học sinh củng cố văn tả người; cách tả, bố cục, hình thức đoạn văn, bài văn tả người - LuyÖn kü n¨ng quan s¸t, lùa chän, tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu quan s¸t theo mét thø tù hîp lý B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- Néi dung kiÕn thøc: GV yêu cầu HS nhắc * Muốn tả người cần: l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n + Xác định đối tượng cần tả (tả chân dung hay tả người t­ thÕ lµm viÖc) + Quan s¸t lùa chän c¸c chi tiÕt miªu t¶ + Tr×nh bµy kÕt qu¶ quan s¸t theo mét thø tù + Bè côc mét bµi miªu t¶ gåm phÇn Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net 13 (13) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 Mở bài: Giới thiệu người tả Thân bài: Miêu tả chi tiết (ngoại hình, cử chỉ, hành động, lêi nãi…) Kết bài: Nhận xét nêu cảm nghĩ người đó II - LuyÖn tËp: HS th¶o luËn nhãm Bµi 1: ViÕt ®/v t¶ em bÐ ®ang tuæi tËp nãi tËp ®i Cử đại diện trình bày +§é tuæi - Các nhóm khác bổ + Dáng người: bụ bẫm, mập mạp sung + Khuôn mặt: Xinh xắn, đáng yêu GV chèt l¹i + Tãc: Vµng hoe, th­a thít, ®en, sËm, ph¬ phÊt + Nước da: Trắng hồng, mịn màng + Miệng: Nhoẻn cười + Răng: sữa, trắng muốt, + Nãi: ª a, ngäng nghÞu + Chân: Ngắn, bước liêu xiêu chạy, lao phía trước Bµi 2: Nªu c¸c chi tiÕt tiªu biÓu mµ em sÏ lùa chän t¶ mét cô giµ cao tuæi - Dáng còng xuống, bước chậm chạp - Người gầy gò - Da nh¨n nheo - M¾t mê - Tãc b¹c tr¾ng * C« gi¸o say s­a gi¶ng bµi - T­ thÕ: §øng, ®i l¹i, cÇm s¸ch, phÊn - Lêi nãi: nhÑ nhµng, trÇm Êm, khóc chiÕt - Cö chØ: gi¶ng - viÕt - ®i l¹i - nhÞp nhµng - Nét mặt: phấn khởi, ánh mắt, khích lệ, tin tưởng - Thái độ: kiên nhẫn, chờ đợi, vui vẻ… Bµi 3: (Trang 62 SGK) * §iÒn vµo chç trèng: + §á nh­ t«m luéc + Không khác gì (thần hộ vệ) đền * Đoán ông Cản Ngũ chuẩn bị xuống xới vật để đo søc víi Qu¾m §en Bµi 2: (Trang 62) LËp dµn ý Tiết 15 Cảm thụ văn bản: Lượm A Môc tiªu bài học: - Học sinh củng cố kiến thức văn "Lượm" - Lµm c¸c bµi tËp c¶m thô vÒ v¨n b¶n B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- KiÕn thøc c¬ b¶n: Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net 14 (14) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 Học sinh đọc bài thơ Néi dung: Học sinh nhắc lại kiến - Hình ảnh chú bé liên lạc hồn nhiên vui tươi dũng cảm thức bài thơ - Tình cảm xót thương khâm phục tác giả NghÖ thuËt: - KÕt hîp yÕu tè kÓ t¶, biÓu c¶m - ThÓ th¬ chø giµu ©m ®iÖu - Hình ảnh thơ, từ láy sáng tạo đặc sắc II Bµi tËp SGK: Gi¸o viªn yªu cÇu häc Bµi 1: sinh thuéc lßng bµi th¬ Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n 10 dßng miªu t¶ chuyÕn ®i liªn l¹c cuèi cïng Giáo viên hướng dẫn Buổi trưa hôm đó ngày, Lượm nhận thư đề hai viÕt ®o¹n chữ "Thượng khẩn" bỏ vào bao Mặt trận thật gay go ác liệt, Học sinh nghe đoạn đạn bay vèo vèo Chớp lửa loé lên liên tiếp với tiếng mÉu nổ đinh tai nhức óc Lượm dũng cảm băng qua lao Học sinh dựa vào đó mũi tên làn mưa bom bão đạn Bóng áo trắng viÕt ®o¹n chú bé và mũ ca lô nhấp nhô trên cánh đồng quê vắng vẻ Bỗng loè chớp đỏ, đoàng tiếng nổ chát chúa vang lên Thôi Lượm ơi! Chú bé đã ngã xuống Một dòng máu tươi trào nơi lưng áo Chú nằm trên lúa tay nắm chặt bông Hồn chú bé hoà quyện với hương lúa quê hương III- Bµi tËp bæ sung: Bài 1: Cảm nhận em hình ảnh chú bé Lượm -Hồn nhiên, vui tươi, say mê tham gia công tác cách mạng - Dòng c¶m h¨ng h¸i quyÕt t©m hoµn thµnh nhiÖm vô kh«ng nÒ nguy hiÓm Hy sinh cao bảo vệ quê hương  thiên thần nhỏ yên nghỉ hoá thân vào thiên nhiên đất nước - Yêu mến khâm phục, xúc động, xót thương Tiết 16 Luyện tập văn tả người A Môc tiªu bài học: - Học sinh củng cố kiến thức viết văn tả người - Bè côc, h×nh thøc mét ®o¹n v¨n, bµi v¨n - Luyện tập quan sát lựa chọn, trình bày điều đã quan sát B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- Néi dung kiÕn thøc: Học sinh nhắc lại Những lưu ý làm văn tả người: kiến thức + Xác định đối tượng văn tả người + Quan s¸t lùa chän + Tr×nh bµy kÕt qu¶ Bè côc: Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net 15 (15) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 Më bµi Th©n bµi KÕt bµi II- LuyÖn tËp: Học sinh đọc đề SGK Đề trang 94 SGK Giáo viên hướng dẫn Mở bài: giới thiêu người mẹ em - là người quan tâm học sinh tìm hiểu đề, gần gũi lËp dµn ý (Cã thÓ dÉn ca dao, lêi h¸t) Th©n bµi: a) T¶ ngo¹i h×nh: nghÒ nghiÖp, tuæi, c«ng viÖc - Dáng người - Khu«n mÆt; chó ý nÐt riªng - M¸i tãc - Cử chỉ, hành động lời nói - Khi nấu cơm - Khi d¹y em häc - Trang phôc b) T¶ tÝnh t×nh - MÑ dÞu dµng, nghiªm kh¾c, gÇn gòi - Khi em cã lçi - MÑ nh­ giµ ®i - Lçi häc sinh; bÞ ®iÓm kÐm, vi ph¹m nãi chuyÖn, bÞ c« mêi phô huynh - Thay đổi mẹ; bữa mẹ hay nói chuyện hôm mẹ kh«ng nãi g× Giäng trïng xuèng- Nh×n mÑ em ©n hËn; Gi¸ nh­ kh«ng m¶i ch¬i, xem phim, kh«ng chñ quan * Khi em bÞ èm - Lo lắng chăm sóc chu đáo - Mắt buồn trũng sâu đêm thức - Tãc b¹c thªm - Mua thuèc, ch¸o, lo l¾ng, an ñi * Khi em lµm viÖc tèt - MÑ vui nhÊt - Khu«n mÆt mÑ r¹ng ngêi h¹nh phóc - Nụ cười tươi tăn - MÑ lµm c¶ nhµ vui l©y - Cã lÏ viÖc lµm cña em tiÕp thªm søc m¹nh, nghÞ lùc cho mẹ, để mẹ làm việc tốt *Th«ng qua mét kû niÖm Cã mét lÇn III- KÕt bµi: C¶m nghÜ: Yªu mÕn, kÝnh träng, biÕt ¬n, tù hµo Chó ý: So s¸nh nhËn xÐt t¶ Tả theo trình tự định Ph¶i cã c¶m xóc TiÕt 17 ¤n tËp Èn dô - Ho¸n dô Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net 16 (16) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 A Môc tiªu bài học: - Häc sinh ®­îc cñng cè kh¸i niÖm Èn dô - ho¸n dô - Bước đầu nhận biết và nêu tác dụng ẩn dụ hoán dụ các câu v¨n, c©u th¬ B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- Néi dung kiÕn thøc: Èn dô: * Khái niệm: Gọi tên A tên vật B có nét tương đồng * Ph©n lo¹i: Häc sinh ®­îc cñng cè kh¸i niÖm Èn dô - ho¸n dô - Bước đầu nhận biết và nêu tác dụng ẩn dụ hoán dụ c¸c c©u v¨n, c©u th¬.: - H×nh thøc - C¸ch thøc - PhÈm chÊt - Chuyển đổi cảm giác Ho¸n dô: * Kh¸i niÖm: Gäi tªn A b»ng tªn B cã quan hÖ gÇn gòi * Ph©n lo¹i: - Bé phËn - toµn thÓ - DÊu hiÖu sù vËt - sù vËt - Vật chứa đựng - vật bị chứa đựng - Cụ thể - trừu tượng II- LuyÖn bµi tËp SGK: Bµi 2: (trang 70) Häc sinh th¶o luËn C©u ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y Học sinh trình bày ăn quả: tương đồng cách thức với hưởng thụ thành lao kÕt qu¶ động ăn - hưởng thụ Kẻ trồng cây: Tương đồng phẩm chất với người lao động Kẻ trồng cây - người  khuyên chúng ta hưởng thụ thành phải nhơ đến lao động công lao người lao động đã vất vả tạo thành Câu 2: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Mùc ®en - c¸i xÊu - Mực đen có nét tương đồng phẩm chất với cái xấu §Ìn s¸ng - c¸i tèt - Đèn sáng có nét tương đồng phẩm chất vơi cái tốt cái hay Câu Thuyền……khăng khăng đợi thuyền ẩn dụ phẩm chất: Thuyền - người xa Bến - người lại Câu Mặt trời - Bác Hồ: Tương đồng phẩm chất Bµi ( trang 70) a) Ch¶y b) Ch¶y c) Máng d) ­ít Bµi 2: (trang 84) So s¸nh Èn dô vµ ho¸n dô cho vÝ dô minh ho¹ * Gièng 17 Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (17) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 - Đều gọi tên vật tượng này tên vật tượng khác - §Òu cã t¸c dông t¨ng søc gîi h×nh, gîi c¶m * Kh¸c Èn dô Ho¸n dô Dựa vào quan hệ tương Dựa vào quan hệ tương đồng về: c©n vÒ: - H×nh thøc - Bé phËn - toµn thÓ - C¸ch thøc - DÊu hiÖu - sù vËt - PhÈm chÊt - VËt chøa - vËt bÞ chøa - Chuyển đổi cảm giác - VËt chøa - vËt bÞ chøa VÝ dô: - Cụ thể - trừu tượng Người cha mái tóc bạc VÝ dô: chØ B¸c Hå Ngày Huế đổ máu  chiÕn tranh III- Bµi tËp bæ sung: Bµi 4: ( trang 44 SBT) ChØ phÐp ho¸n dô Häc sinh suy nghÜ tr¶ a) Trái tim  người chiến sĩ cộng sản: phận- toàn thể lêi b) Mồ hôi  sức lao động; dấu hiệu Bµi 5: (trang 40 SBT) Thay thÕ c¸c tõ ng÷ in ®Ëm b»ng nh÷ng Èn dô thÝch hîp - Trong ánh hoàng hôn, nương sắn với màu nắng vàng lộng lẫy có trên khắp các sườn đồi  Trong đôi mắt sâu thẳm ông tôi thấy có niềm hy väng  loÐ lªn mét niÒm tin hy väng Bµi 3: Hai c©u th¬ sau cã g× gièng vÒ h×nh thøc nghÖ thuËt - L­ng nói th× to mµ l­ng mÑ th× nhá - Người cha mái tóc bạc (Èn dô) Bµi 4: ChØ phÐp tu tõ a) Chúng ta không nên nướng tiền bạc cha mẹ b) Chóng ta t¾m c¸c cuéc khëi nghÜa cña ta nh÷ng bÓ Học sinh đọc bài tập máu c) Em thÊy c¬n m­a rµo - chØ phÐp tu tõ Ngập tiếng cười bố Tiết 18 hoạt động ngữ văn: Thi lµm th¬ bèn ch÷, n¨m ch÷ A Môc tiªu bài học: - Củng cố kiến thức đặc điểm thể thơ bốn chữ, năm chữ - Tổ chức hoạt động ngữ văn học sinh tập làm thơ bốn chữ, năm chữ Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net 18 (18) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- Néi dung kiÕn thøc: Häc sinh nh¾c l¹i kiÕn §Æc ®iÓm cña thÓ th¬ bèn ch÷: thức đặc điểm thể thơ - Bài thơ có nhiều dòng ch÷ vµ ch÷ - Mçi dßng cã bèn ch÷ - NhÞp 2/2 thÝch hîp víi lèi kÓ vµ t¶ - VÇn: l­ng, ch©n, xen kÏ, vÇn liÒn, c¸ch vÇn hçn hîp - XuÊt hiÖn nhiÒu ca dao tôc ng÷, vÌ §Æc ®iÓm cña thÓ th¬ n¨m ch÷ ( ngò ng«n): - Bài thơ có nhiều dòng, thường chia khổ, khổ câu - Mçi dßng cã ch÷ NhÞp 3/2 hoÆc 2/3 - Vần thay đổi liền cách, lưng, chân, trắc II- Thùc hµnh: Từng tổ cử đại diện trình Giới thiệu bài thơ đoạn thơ sưu tầm: bµy bµi th¬, ®o¹n th¬ s­u - Th¬ ch÷ tÇm - Th¬ ch÷ §äc vµ b×nh bµi th¬ cña tæ m×nh s¸ng t¸c: - Th¬ ch÷ Từng tổ cử đại diện đọc - Thơ chữ và bình bài thơ tổ *Yêu cầu đọc s¸ng t¸c - To râ, chÝnh x¸c v¨n b¶n C¶ líp tham gia cïng - BiÓu c¶m thầy cô nhận xét đánh * Cách bình thơ gi¸, xÕp lo¹i - Chỉ cái hay, độc đáo nhan đề - Gi¸ trÞ néi dung - Những nét nghệ thuật đặc sắc TiÕt 19 ¤n tËp c¸c thµnh phÇn chÝnh cña c©u A Môc tiªu bài học: - Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c TPC cña c©u - LuyÖn tËp sö dông c¸c TPC c©u B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- KiÕn thøc c¬ b¶n: Häc sinh nh¾c l¹i kiÕn C¸c TPC: Chñ ng÷ - vÞ ng÷ lµ nh÷ng thµnh phÇn b¾t thøc c¬ b¶n buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt Gi¸o viªn chèt l¹i kiÕn ®­îc ý trän vÑn thøc b»ng b¶ng phô Khi nãi TPC b¾t buéc ph¶i cã mÆt lµ nãi vÒ mÆt kÕt cÊu NP cña c©u, t¸ch rêi hoµn c¶nh nãi n¨ng cô thÓ Nếu đặt hoàn cảnh nói cụ thể thì có TPC có thể lược bỏ, còn TPP thì không VÝ dô:- Anh vÒ h«m nµo? Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net 19 (19) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 - T«i vÒ h«m qua - Hôm qua (lược bỏ CN - VN) Thµnh phÇn chñ ng÷ a) §Æc ®iÓm - BiÓu thÞ sù vËt - Tr¶ lêi c©u hái: Ai? Con g×? C¸i g×? b) CÊu t¹o - Có thể là từ, cụm từ (đại từ, danh từ, cụm danh tõ…) C©u cã thÓ lµ mét hoÆc nhiÒu chñ ng÷ Thµnh phÇn vÞ ng÷ a) §Æc ®iÓm - Có thể kết hợp các phó từ: đã, đang, sẽ, vẫn… - Tr¶ lêi c©u hái: lµm sao? Nh­ thÕ nµo? b) CÊu t¹o - Thường là từ, cụm (ĐT, TT, cụm ĐT, TT) - C©u cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu chñ ng÷ II- LuyÖn tËp sgk: Bµi 1: (trang 94) + Tôi/đã trở thành Học sinh đọc bài CN(đại từ) - VN (cụm ĐT) trang 94 + Nh÷ng c¸i vuèt /cø cøng dÇn HS trao đổi nhóm CN- côm DT VN -2 côm TT Tr×nh bµy kÕt qu¶ +§«i cµng t«i /mÉm bãng CN - côm DT VN - TT + T«i /co c¼ng… CN - đại từ VN - côm §T + Nh÷ng ngän cá /gÉy r¹p, y nh­ CN - côm DT VN - côm §T Bµi 2: (trang 94) Học sinh làm việc cá a) Trong kiểm tra, em đã cho bạn mượn bút nh©n b) B¹n Êy rÊt ch¨m chØ Gi¸o viªn chÊm, ch÷a c) Bà đỗ Trần là người huyện Đông Triều III Bµi tËp bæ sung: Bài 1: Xác định CN - VN và nêu cấu tạo Giêi chím hÌ C©y cèi um tïm C¶ lµng th¬m C©y hoa Häc sinh th¶o luËn lan në tr¾ng muèt Hoa dÎ tõng chïm m¶nh dÎ Hoa mãng nhãm rồng bụ bẫm thơm mùi mít chín góc vườn ông Tr×nh bµy kÕt qu¶ Tuyên Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn để Lớp nhận xét sửa chữa hút mật hoa Chúng đuổi bướm Bướm hiền lành bỏ bæ sung chỗ lao xao Từng đàn rủ lặng lẽ bay + Giêi/ chím hÌ Gi¸o viªn chèt l¹i DT 1côm §T + C©y cèi/ um tïm DT TT + C¶ lµng / th¬m côm DT TT 20 Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (20) Giáo án Tự choc – Năm học 2010 - 2011 + C©y hoa lan / në hoa tr¾ng xo¸ côm DT TT + Hoa dÎ tõng chïm / m¶nh dÎ côm DT TT + Hoa mãng rång / th¬m nh­ côm DT 1côm TT + Ong vµng, ong vß vÏ / đánh lộn DT côm §T + Chúng / đuổi bướm đại từ côm §T TiÕt 20 «n tËp tiÕng viÖt A Môc tiªu bài học: - Gióp häc sinh hÖ thèng hãa kiÕn thøc TiÕng viÖt vÒ c¸c phÐp tu tõ, c¸c thµnh phÇn chÝnh cña c©u, c¸c kiÓu c©u - Hướng dẫn hs làm các bài tập B TiÕn tr×nh tổ chức các hoạt động dạy – học: I- Néi dung kiÕn thøc: Gi¸o viªn yªu cÇu hs hÖ C¸c phÐp tu tõ: So s¸nh, nh©n ho¸, Èn dô, ho¸n dô thèng c¸c kiÕn thøc C¸c TPC: Chñ ng÷ - VÞ ng÷ TiÕng ViÖt Câu TT đơn c¸c kiÓu c©u: Câu TT đơn có từ là Câu TT đơn không có từ là II LuyÖn tËp: Häc sinh th¶o luËn Bµi 1: nhãm Cho ®o¹n v¨n: Bãng tre  trïm lªn ©u yÕm lµng b¶n, xãm Trình bày kết thảo thôn Dưới bóng tre ngàn xưa thấp thoáng  mái đình luËn mái chùa cổ kính Dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời, người d©n cµy ViÖt Nam  dùng nhµ, dùng cöa, vì ruéng, khai hoang Xác định CN - VN Bµi 2: ChØ t¸c dông cña phÐp Èn dô c©u th¬ sau: Người cha mái tóc bạc §èt löa cho anh n»m * Gọi hình ảnh Bác chăm sóc chiến sĩ ân cần chu đáo hết lòng người cha yêu thương chăm lo chu đáo cho đứa * Gîi t×nh c¶m niÒm kÝnh yªu biÕt ¬n v« h¹n cua anh ®/v vị lãnh tụ vĩ đại Bµi 3: ViÕt ®o¹n v¨n - c©u nªu c¶m nhËn cña em vÒ hình ảnh chú bé Lượm Tố Hữu đó có sử dụng mét phÐp so s¸nh, g¹ch ch©n * MĐ: - Hình ảnh Lượm 21 Ngọc Thanh Mạnh - Trường THCS Mường Mùn Lop6.net (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự chọn Ngữ văn Lớp 6 - Năm học 2010-2011 - Ngọc Thanh Mạnh,