0

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK Y TẾ I HÀ NỘI

22 391 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

NH GI CHUNG V MT S í KIN XUT NHM HON THIN CễNG TC tổ chức K TON BN HNG V XC NH KT QU BN HNG TI CễNG TY XNK Y T I H NI. 3.1. ỏnh giỏ chung cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti cụng ty XNK Y T I H Ni. 3.1.1. Nhng u im: Trong iu kin c ch qun lý mi, tng ng vi mụ hỡnh v c im ca lnh vc hot ng kinh doanh, h thng ca cụng ty c t chc gn nh v hon chnh. Xut phỏt t c im kinh doanh XNK, cụng ty ó la chn mụ hỡnh va tp trung va phõn tỏn, mụ hỡnh ny va to thun li cho vic kim tra giỏm sỏt tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty, va to iu kin cho cụng tỏc phõn cụng lao ng, t ú nõng cao trỡnh nghip v, ý thc trỏch nhim ca cỏc cỏn b k toỏn. Qua thi gian thc tp v nghiờn cu ti cụng ty, em thy cụng tỏc k toỏn ti cụng ty cú nhng im ni bt sau: +V chng t v luõn chuyn chng t: Cụng ty chp hnh ghi chộp hoỏ n, chng t theo ỳng quy nh v mu ca BTC, mi mt nghip v kinh t phỏt sinh u c phn ỏnh trờn cỏc hoỏ n, chng t phự hp c v s lng v nguyờn tc ghi chộp theo yờu cu ca cụng tỏc qun lý chng t. Chng t c ỏnh s theo th t thi gian v c kim tra thng xuyờn ni dung cỏc nghip v kinh t phỏt sinh,kim tra cỏc chng t gc kốm theo . giỳp cho vic tng hp, phõn loi thụng tin ghi s chi tit. +H thng ti khon: Cụng ty s dng trong hch toỏn cỏc nghip v nhp khu c chi tit tng i phự hp vi c im kinh doanh ca cụng ty. Vi c im kinh doanh l XNK cựng vi vic ng dng cụng ngh thụng tin vo cụng tỏc k toỏn, cụng ty ó chi tit TK 112 thnh cỏc TK cp hai nh: TK 1121, TK1122 theo tng ngõn hng giao dch v TK 131, TK 331 theo tng khỏch hng nờn vic qun lý ngoi t, qun lý cụng n ca tng khỏch hng, tng nh cung cp tr nờn n gin v thun tin hn rt nhiu. +Cụng ty ỏp dng phng phỏp KKTX hch toỏn hng tn kho m bo cung cp thụng tin thng xuyờn chớnh xỏc v tỡnh hỡnh bin ng ca hng nhp, xut trờn cỏc mt: tiờu th, d tr, cung ng to ra s qun lý v bo qun tt c v s lng ln cht lng v giỏ tr. +Cụng ty s dng mỏy vi tớnh vo b phn k toỏn nờn trong vic ghi chộp v x lý s liu ó khc phc c nhc im v hỡnh thc ghi s, gim c khi lng ghi chộp, gim nhm ln v s liu ng thi tin hnh lp bỏo cỏo v cung cp cỏc ch tiờu nhanh chúng, kp thi, chớnh xỏc v y . 3.1.2. Mt s hn ch cn hon thin: Bờn cnh nhng thnh tớch t c, trong cụng tỏc k toỏn vn cũn tn ti mt s vn sau: +Trong quỏ trỡnh phn ỏnh s bin ng khụng ngng ca ngoi t, phũng k toỏn mi ch phn ỏnh tng, gim ngoi t vo TK 1122 v chi tit cho tng ngõn hng nhng khụng phn ỏnh đồng thời vo TK 007. +i vi hot ng nhp khu trc tip, khi cụng ty i nhn hng ti cng hay ti ca khu thỡ k toỏn phn ỏnh luụn lng hng nhp khu vo TK 156 m khụng phn ỏnh vo TK 151. Nh vy vic xỏc nh 1 1 1 lụ hng v nhp kho l cha ỳng vỡ hng thc t cha v kho m doanh nghip ó phn ỏnh vo TK 156 dn n phn ỏnh khụng ỳng số liệu hàng hiện có trờn TK 156 vi s hng thực tế kho cụng ty. +Trong th trng luụn luụn din ra s cnh trnh gay gt nhng cụng ty khụng cú chit khu thơng mại v giảm giá hàng bán trong hoạt động bán hàng của mình khuyn khớch tiờu th. +V phn hnh k toỏn tin lng v k toỏn ngõn hng cú mt khi lng cụng vic ln v phc tp m ch cú mt k toỏn m nhim. 3.2. Mt s ý kin xut nhm hon thin cụng tỏc t chc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti cụng ty XNK yt I H Ni. í kin th nht: Cụng ty cn m thờm ti khon ngoi bng l TK 007 phn ỏnh ngoi t v c m chi tit cho tng loại ngoi t. Khi nhn c giy bỏo Cú ca ngõn hng v ngoi t hoc thu ngoi t bng tin mt thỡ k toỏn ghi n bờn N TK 007(s ngoi t tng lờn) v khi nhn c giy bỏo n ca ngõn hng v ngoi t hoc thanh toỏn ngoi t bng tin mt thỡ k toỏn ghi n bờn Cú TK 007(s ngoi t gim i). TK 007 cú s d bờn N phn ỏnh s ngoi t cũn li cui k. T ú cú th theo dừi chi tit, liờn tc, kp thi s tng, gim ca ngoi t v rỳt bt lng ngoi t ang nhn ri a vo kinh doanh, u t vo lnh vc khỏc, trỏnh tỡnh trng thiu vn hay ng vn hoc b sung ngoi t cho phự hp tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty. í kin th hai: Khi hng v cng, k toỏn phi theo dừi trờn TK 151(hng mua ang i ng). Khi no hng v nhp kho doanh nghờp mi phn ỏnh vo TK 156. Thụng thng ớt nht l hai ngy t khi v cng hng mi v kho, cú nhiu trng hp hng phi lu li kho trong thi gian khỏ di. í kin th ba: V phn hnh k toỏn, nờn giao cho hai ngi m nhn(kế toán ngân hàng, kế toán tiền l- ơng), vỡ hot ng ca cụng ty ch yu l XNK nờn cụng vic vi ngõn hng thng chim khi lng ln chng t, s sỏch v yờu cu cụng vic phi chớnh xỏc. í kin th t: Trong thời gian tới công ty nên áp dụng các chính sách chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán để mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc quy định mức doanh thu của mỗi lần mua hàng sẽ đợc hởng một khoản chiết khấu thơng mại sẽ thúc đẩy khách hàng mua hàng với khối lợng lớn. Bên cạnh đó, việc giảm giá trong những trờng hợp cần thiết không làm giảm lãi mà còn tăng vòng quay của vốn, tạo tâm lý thoải mái cho ngời mua hàng. Trình tự hạch toán các khoản chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán: TK111, 112, 131 TK521 TK511 Khoản CKTM Cuối kỳ kết chuyển giảm trừ doanh thu TK3331 Giảm thuế TK532 2 2 2 GTGT ®Çu ra Cu«Ý kú kÕt chuyÓn Kho¶n GGHB gi¶m trõ doanh thu 3 3 3 Kết luận Nh vậy, bán hàng xác định kết quả bán hàng chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi bộ máy quản lý phải có đầy đủ kiến thức tổng hợp chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế đặc biệt là về hoạt động kinh doanh XNK, tổ chức quản lý để có thể tạo ra chiến l ợc kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp. Trong chiến lợc về quản lý kế toán giữ một vai trò hết sức quan trọng, phản ánh cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời cho việc ra quyết định của ban giám đốc. Vì vậy việc tổ chức kế toán khoa học, hợp lý toàn bộ công tác kế toán đặc biệt là kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàngý nghĩa quyết định đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty XNK Y Tế I nội, em đã đợc tiếp xúc với thực tế, làm quen với công việc của một ngời cán bộ kế toán có cơ hội đi sâu tìm hiểu về kế toán bán hàng, kết quả bán hàng của Công ty có nhiều u điểm song cũng không tránh khỏi những hạn chế. Với kiến thức đã đợc học tập, nghiên cứu tại trờng tìm hiểu thực tế tại Công ty XNK Y Tế I nội, em đã mạnh dạn đ- a ra một số đề xuất với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng, kết quả bán hàng tại Công ty. Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn, chỉ bảo tận tình của Cô giáo-Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngân các cán bộ Phòng Tài chính-Kế toán Công ty XNK Y Tế I đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài luận văn này. Biu 01: MU HO N(GTGT) HO N GTGT Mu s 01-GTKL-3LL Liờn 1 : Lu CR/01-B Ngy 3 thỏng 10 nm 2003 040411 4 4 4 n v bỏn hng: cụng ty XNK y t I a ch: 138 Ging Vừ S ti khon: in thoi: 8237170 Mó s: 0100108367-006 H tờn ngi mua hng: n v: cụng ty TOCHIMOTO TEN KAIDO Co-LTD-Nht a ch: S ti khon: Hỡnh thc thanh toỏn Mó s: STT Tờn hng hoỏ dch v n v tớnh S lng n giỏ Thnh tin A B C 1 2 1x2 1 Tinh du hp 400 135.000 54.000.000 (3.600USD) Cng tin hng: 54.000.000 Thu sut thu GTGT: 0% Tin thu GTGT: Tng cng tin thanh toỏn: 54.000.000 S tin vit bng ch: Nm mi t triu ng trn. Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Biu 02: Tổng công ty dợc Công ty xnk y tế i- vimedimex Sổ CI TK 632 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii TKi ng SPS N Cú 5 5 5 31/10 Xut thuc bỏn ni b Xut hng NK bỏn G/vn hng x/kho Giỏ vn hng NK Hng XK xut bỏn . k/c giỏ vn sang KQKD 156 156 156 15611 156 911 3.061.995.710 13.637.412.851 90.539.425 49.500.000 4.471.132.900 21.170.541.425 Cng Phỏt sinh D cui k 21.170.541.425 21.170.541.425 Ngày . tháng . năm . Kế toán trởng Ngời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu 03: Tổng công ty dợc Công ty xnk y tế i - vimedimex S CI TK 511 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii SPS 6 6 6 TK i ng N Cú 31/10 DTBH thu tin DTBH thu tin DTBH bỏn chu K/c DTBH b tr li . K/c DTBH sangKQKD 112 112 131 5312 911 32.700.000 22.287.175.000 54.000.000 26.600.000 93.750.000 Cng phỏt sinh 22.287.175.000 22.287.175.000 D cui k Ngày . tháng . năm . Kế toán trởng Ngời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 7 7 7 Biu 04: tổng công ty dợc công ty xnk y tế i - vimedimex Sổ C I TK 512 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii TKi ng SPS N Cú 31/10 DTBH thu tin DTBH bỏn chu K/c DTBH ni b sang KQKD 111 136 . 911 3.195.270.000 18.750.000 32.500.000 Cng phỏt sinh 3.195.270.000 3.195.270.000 D cui k Ngày . tháng . năm . Kế toán trởng Ngời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Biu 05: 8 8 8 tổng công ty dợc công ty xnk y tế i - vimedimex Sổ C I TK 531 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii TKi ng SPS N Cú 31/10 Hng NKbỏn b tr li Hng XK bỏn b tr li K/c DTBH b tr li . K/c giỏ tr hng bỏn b tr li sang DTT 131 112 51112 . 511 32.700.000 150.000.000 32.700.000 241.890.000 Cng phỏt sinh 241.890.000 241.890.000 D cui k Ngày . tháng . năm . Kế toán trởng Ngời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 9 9 9 Biểu 06: tæng c«ng ty dîc c«ng ty xnk y i - vimedimex Sæ CHI TI T CÔNG N - TK 131Ế Ợ Tháng 10/2003 Tên khách h ng:công ty TNHH M nh C ngà ạ ườ n v tính: ngĐơ đồ N,T SCT Diễn giải TK đối ứng SPS Nợ Có . 25/10 28/10 Phiếu thu 040778 . SD 31/9/03 SPS trong kỳ . Trả tiềntrướcđơnđặthàng Bán thuốc theo đơn đặt hàng Cộng phát sinh SD 31/10/03 112 51112 33312 2.170.000 . 93.750.000 9.375.000 . 251.364.250 27.100.000 50.000.000 226.434.250 Ngµy . th¸ng . n¨m . Ngêi lËp biÓu (Ký, ghi râ hä tªn) 10 10 10 [...]... nghiệp- Ngô Thế Chi 3 Kinh tế phân tích hoạt động kinh doanh XNK- Võ Thanh Thu 4 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam NXB T i Chính 2002 5 T i liệu đặc i m sự hình thành phát triển, các bảng chứng từ, sổ kế toán liên quan đến bán hàng xác định kết quả bán hàng của Công ty XNK Y Tế I n i 6 Luận văn của các khoá trớc 21 21 22 Bảng các ký hiệu, chữ viết tắt DTT: Doanh thu thuần TTĐB: Tiêu... biệt XNK: Xuất nhập khẩu, NK: Nhập khẩu, XK: Xuất khẩu KKTX: khai thờng xuyên KKĐK: Kiểm định kỳ CPBH: Chi phí bán hàng CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp, QLDN: Quản lý doanh nghiệp TGNH: Tiền g i ngân hàng, NH: Ngân hàng BTC: Bộ t i chính, VN: Việt nam, CP: Chính phủ, TC: T i chính BHXH: Bảo hiểm xã h i, BHYT: Bảo hiểm y tế, KPCĐ: Kinh phí công đoàn TSCĐ: T i sản cố định SXKD: Sản xuất kinh... 31/10 Chi phớ CCDC 153 187.500 Tin lng 334 250.000.000 Vn phũng phm 111 315.700 k/c CPBH sang KQKD 911 Cú Cng phỏt sinh D cui k 2.160.600.000 2.160.600.000 2.160.600.000 Ng y tháng năm Kế toán trởng Ng i lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 16 16 17 Biu 13: tổng công ty dợc công ty xnk y tế i vi me di mex Sổ CI TK 642 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii TK i SPS... 5/10 118 Tr tin in thoi 111 3.560.000 Trớch khu hao TSC 214 1.350.000 TR lng cụng nhõn viờn 334 70.000.000 k/c CP QLDN sang KQKD Cng phỏt sinh 911 1.130.750.000 1.130.750.000 1.130.750.000 31/10 D cui k Ng y tháng năm Ng i lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 15 15 16 Biu 12: Tổng công ty dợc Công ty xnk y tế i - vimedimex Sổ CI TK 641 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii TK i SPS N ... 115 Tr tin nc 111 190.000 6/10 116 Mua vn phũng phm 111 315.700 31/10 200 Tr tin lng 334 250.000.000 k/c CPBH sang KQKD Cng phỏt sinh D cui k 911 2.160.600.000 2.160.600.000 2.160.600.000 Ng y tháng năm Ng i lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 14 14 15 Biu 11: tổng công ty dợc công ty xnk y tế i - vimedimex S CHI TIT TK 642 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii TK i SPS ng... 1.362.320.000 DT hng ni a bỏn ngoi 511 3.268.275.000 K/c CPBH 641 2.160.600.000 K/c CP QLDN 31/10 5.851.750.000 DT hng NK bỏn ngoi 31/10 511 642 1.130.750.000 K/c l i thỏng 10/2003 421 778.663.575 Ng y tháng năm Ng i lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu 16: 19 19 20 tổng công ty dợc công ty xnk y tế i - vimedimex Sổ CI TK 911 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy sct Din gii TK SPS i ng N Cú 31/10 K/c giỏ vn 632 K/c... sản cố định SXKD: Sản xuất kinh doanh, KQKD: Kết quả kinh doanh GTGT: Gía trị gia tăng NSNN: Ngân sách nhà nớc, BYT: Bộ Y Tế, QĐ: Quy định T.P: Thành phố CĐKT: Cân đ i kế toán TNHH: Trách nhiệm hữu hạn ĐVT: Đơn vị tính, STT: Số thứ tự, SPS: Số phát sinh, SCT: Sổ chi tiết G/vốn: Gía vốn X/kho: Xuất kho K/c: Kết chuyển DTBH: Doanh thu bán hàng SD: Số d CCDC: Công cụ dụng cụ 22 22 ... 19 Biểu 15: tổng công ty dợc công ty xnk y tế i - vimedimex Sổ CHI TIT TK 911 Thỏng 10/2003 Ngy sct Din gii TK i SPS N ng 632 21.170.541.425 632 4.471.132.900 Hng NK ni b 632 3.217.400.810 Hng NK bỏn ngoi 632 10.420.012.005 Hng ni a 31/10 K/c giỏ vn Hng XK 31/10 632 Cú 3.061.995.710 K/c doanh thu 25.240.550.000 DT hng XK 511 12.925.260.000 DT hng NK bỏn ni b 512 1.832.950.000 DT hng ni a bỏn ni b...11 Biu 07: Tổng công ty dợc Công ty xnk y tế i - vimedimex S TNG HP CễNG N - TK 131 Thỏng 10/2003 STT Tờn khỏch hng n v tớnh: ng S tin N Cú 10 11 Cụng ty TNHH Mnh Cng 27.100.000 12 Cụng ty TOMOCHI-Nht 107.810.000 Cng 615.275.130 13 Ng y tháng năm Ng i lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) 11 11 12 Biu 08: BNG CHNG T HNG HO,DCH V BN RA (Kốm theo t khai thu GTGT) Dựng cho c... 1.620.013.600 Thu GTGT phi np(+) hoc c tho i 163.757.550 (-) trong k (2-5) 7 Thu GTGT k trc chuyn qua 28.901.795 + Np thiu 28.901.795 + Np tha hoc cha khu tr 8 Thu GTGT ó np trong thỏng 9 Thu GTGT hon tr trong thỏng 10 Thu GTGT phi np thỏng ny 13 28.901.795 163.757.550 13 14 Biu 10: tổng công ty dợc công ty xnk ytế i - vimedimex S CHI TIT TK 641 Thỏng 10/2003 n v tớnh: ng Ngy SCT Din gii TKi SPS ng N Cú . thực tế t i Công ty XNK Y Tế I Hà n i, em đã mạnh dạn đ- a ra một số đề xuất v i mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng, kết quả bán hàng t i. kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn t i và phát triển của doanh nghiệp. Trong th i gian thực tập t i Công ty XNK
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK Y TẾ I HÀ NỘI, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK Y TẾ I HÀ NỘI,

Hình ảnh liên quan

í kiến thứ nhất: Cụng ty cần mở thờm tài khoản ngoài bảng là TK 007 để phản ỏnh ngoại tệ và được mở chi tiết cho từng loại ngoại tệ - ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK Y TẾ I HÀ NỘI

ki.

ến thứ nhất: Cụng ty cần mở thờm tài khoản ngoài bảng là TK 007 để phản ỏnh ngoại tệ và được mở chi tiết cho từng loại ngoại tệ Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ,DỊCH VỤ BÁN RA - ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XNK Y TẾ I HÀ NỘI
BẢNG CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ,DỊCH VỤ BÁN RA Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan