0

Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty

8 445 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

1 Những biện pháp, phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản TSCĐ Công ty 1. Nhận xét khái quát về công tác kế toán quản TSCĐ Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung: Trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã đi sâu tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là đi sâu tìm hiểu công tác hạch toán quản TSCĐ, em nhận thấy có những điểm mạnh điểm yếu nh sau: a. Những thành tích đạt đợc trong công tác kế toán: Qua nghiên cứu tình hình thựuc trạng về hạch toán quản TSCĐ Công ty trong năm 2003 đầu năm 2004, em thấy việc hạch toán quản TSCĐ tơng đối chính xác chặt chẽ. Hàng năm, đơn vị đều tiến hành kiểm đánh giá lại TSCĐ theo nguyên giá giá trị còn lại nhằm bảo tồn vốn cố định. Bộ máy kế toán của Công ty bố trí theo dõi hợp các công việc của Phòng Kế toán, làm việc có hiệu quả cao.Đội ngũ cán bộ kế toán có trình độ cao, có kinh nghiệm. Mặt khác, đợc sự hỗ trợ thờng xuyên của các cấp lãnh đạo, trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán đợc bồi dỡng nâng cao nhờ vào tinh thần ham học hỏi tập huấn các nghiệp vụ mới. Với tiềm năng đó, trong công tác tổ chức hạch toán kế toán của đơn vị không rập khuôn theo thuyết mà có những sáng tạo, cải tiến phù hợp. Đồng thời với nghiệp vụ kinh tế cao, khả năng tổ chức tốt, đơn vị đã sắp xếp phân công công việc cho từng nhân viên kế toán nh hiện nay là phù hợp cần thiết. Công ty đã áp dụng phần mềm quản kế toán vào hạch toán kế toán. Hiện nay, Công ty tính khấu hao theo phơng pháp tuyến tính cố đinh phù hợp với chủ trơng của Nhà nớc. Hàng quý tính trích khấu hao đầy đủ, dúng chế độ quy định. Thủ tục chứng từ tăng, giảm TSCĐ đầy đủ, đúng nguyên tắc về chế độ quy định, hạch toán kế tóan kịp thời, chính xác. Sổ sách ghi chép rõ ràng, dễ hiểu có khoa học. b. Những mặt yếu còn tồn tại: Về sổ sách theo dõi: trong quá trình theo dõi TSCĐ tăng, giảm kế toán không mở thẻ TSCĐ để theo dõi tình hình biến động TSCĐ mà chỉ theo dõi trên chơng trình Excel với các công thức lập trớc. 1 1 2 Kế toán TSCĐ của Công ty mới chỉ đơn thuần theo dõi TSCĐ tăng, giảm trích khấu hao hàng quý sửa chữa TSCĐ, cha đi sâu phân tích tình hình sử dụng TSCĐ hàng năm để có những điều chỉnh hợp khi đầu t vào TSCĐ, đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ đơn vị. Kế tóan cha phân tích đợc tình trạng của TSCĐ, qua đó để thấy đợc tác động ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh biện pháp nhằm cải tiến, đổi mới TSCĐ. Công ty cha theo dõi TSCĐ vô hình: phần mềm kế toán của máy tính Công ty có nhiều đơn vị thành viên trực thuộc nên việc hạch toán tăng giảm TSCĐ còn chậm. Khi các đơn vị cha chuyển bảng công nợ( TK 336) về văn phòng Công ty thì Công ty vẫn cha hạch toán đợc. 2. Phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản TSCĐ Công ty XNK thủy Sản Miền Trung: Trong nền kinh tế thị trờng, mọi doanh nghiệp cần phải tích cực thực hiện các biện pháp nhằm tăng cờng quản TSCĐ với mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.Từ tình hình về công tác hạch toán kế toán quản TSCĐ thực tế Công ty, em xin đề xuất một số phơng hớng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ biện pháp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ Công ty: a. Hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết mở sổ sách theo dõi TSCĐ: Công ty nên mở sổ theo dõi TSCĐ theo quy định ghi chép đầy đủ các chỉ tiêu trong sổ nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác hạch toán cũng nh theo dõi quản TSCĐ tại đơn vị, phục vụ cho công tác kiểm kê, đánh giá TSCĐ hàng năm, phục vụbáo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ báo cáo hiện trạng TSCĐ để có biện pháp cải tiến đổi mới TSCĐ. + Mở sổ đăng ký chứng từ: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ do kế tóan tổng hợp ghi đợc ghi theo trình tự thời gian, đợc ghi vào cuối kỳ kế toán( Công ty là quí) Việc mở sổ đăng ký chứng từ ghi sổ giúp cho công tác đối chiếu số liệu giữa bảng tổng hợp chi tiết với các tài khoản liên quan trên bảng cân đối tài sản số tổng cộng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ với số tổng cộng phát sinh trên bảng cân đối tài khoản thuận tiện chính xác hơn. Mẫu số đăng ký chứng từ ghi sổ 2 2 3 Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền Số Ngày Số Ngày 01 15/02/04 40.000.000 Kế tóan trởng Ngời ghi sổ + Mở thẻ TSCĐ: thẻ TSCĐ đợc lập thành 02 bản, bản chính lu phòng kế toán theo dõi, diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng TSCĐ. Bản sao giao cho bộ phận sử dụng giữ. Sau khi lập xong, thẻ TSCĐ đợc đăng ký vào sổ TSCĐ đợc sắp xếp, l- u trữ tại phòng Kế tóan theo từng đơn vị đợc giao cho cán bộ kế tóan TSCĐ giữ ghi chép theo dõi. ( Lấy trờng hợp mua máy ĐHKK trên đây để ghi vào thẻ TSCĐ) Đơn vị: Cty XNK Thủy Sản Miền Trung Địa chỉ: 263 Phan Châu Trinh Đà Nẵng Thẻ tàI sản cố định Số : 150 Ngày 17 tháng 02 năm 2004 Kế toán trởng ( Ký,Họ tên) Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ ngày 15 tháng 02 năm 2004 Tên, kí mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: Máy ĐHKK V2516 Số hiệu TSCĐ: Số Nớc sản xuất( xây dựng): Singapore Năm sản xuất: 2002 Bộ phận quản lý, sử dụng: Hội trờng thuộc Văn phòng công ty quản Năm đa vào sử dụng: 2003 Công suất( diện tích ) thiết kế: Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày.thángnămlý do đình chỉ . ĐVT: 1.000 đồng 3 3 4 Số hiệu chứng từ Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSCĐ Ngày, tháng, năm Diễn giải Nguyên giá Năm Giá trị hao mòn Cộng dồn A B C 1 2 3 4 01 15/02/04 Máy ĐHKK V2560 40.000.000 2003 dụng cụ, phụ tùng kèm theo Số TT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lợng Gía trị A B C 1 2 1 Cái 2 . Cộng xxx + Mở thêm sổ TSCĐ theo từng đơn vị sử dụng Vì TSCĐ của toàn Công ty năm rải rác các Xí nghiệp, Công ty trực thuộc nên để theo dõi quản tốt hơn TSCĐ, Công ty nên mở thêm sổ TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng TSCĐ( Văn phòng Công ty, Xí nghiệp chế biến thủy đặc sản số 10, CN Hà nội, CN Hồ Chí Minh) lập thành 02 quyển: 01 quyển phòng Kế toán giữ, bộ phận sử dụng giữ 01 quyển. Sổ tài sản cố định Xí nghiệp chế biến thủy đặc sản số 10 Năm 2004 ĐVT: 1.000đ T T Loại tên TSC Đ theo kết cấu Đặc điể m TSC Đ Nớc SX Nă m đa vào sử dụn g Nguyên giá Số đã hao mò n Tỷ lệ KH % Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ Số đã trích Chứng từ do giả m Nă m Nă m Nă m Nă m S H Ngà y thán g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 4 4 5 3 0 1 Hệ thốn g lạnh I Nhậ t 199 3 2.150.0 00 10 % Kế tóan trởng Ngày 30 tháng 03 năm 2004 Ngời ghi sổ b. Hoàn thiện hạch toán khấu hao TSCĐ: - Công ty cha mở TK 009- Nguồn vốn khấu hao để theo dõi việc trích sử dụng nguồn vốn khấu hao, do vậy Công ty nên mở thêm TK 009 nhằm giúp cho Công ty theo dõi, sử dụng quản tốt nguồn vốn khấu hao của Công ty. - Khi trích khấu hao phân bổ khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh, kế tóan còn phản ánh tăng nguồn vốn khấu hao TSCĐ( Nợ TK 009) khi Công ty sử dụng nguồn vốn khấu hao để mua sắm TSCĐ, kế toán ghi tăng TSCĐ nhng đồng thời còn phải ghi giảm nguồn vốn khấu hao( Có TK 009). Ví dụ: Khi tiến hành trích khấu hao trong quí 1/2004, - Đơn vị nên hạch toán: Nợ TK 6424 : 15.200.000 Có TK 214 : 15.200.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 009: 15.200.000 c. Hoàn thiện công tác khấu hao TSCĐ: - Tại xí nghiệp sản xuất: hiện nay vẫn đang áp dụng phơng pháp khấu hao TSCĐ theo đờng thẳng, phân bổ dần vào các quí trong năm. Máy móc thiết bị sử dụng nhiều hay ít đều có một mức khấu hao nh nhau, trong khi công việc sản xuất kinh doanh tăng giảm không đều, thờng tăng vào quí IV quí I năm sau, giảm vào quí II, quí III. Nh vậy, để phản ánh đúng chi phí sản xuất kinh doanh, nên áp dụng phân bổ khấu hao TSCĐ bình quân bằng cách phân bổ theo doanh thu sản xuất. Phơng pháp tính nh sau: Số KH đã trích quý trớc Số khấu hao = X Dthu + Số KH - Số KH phải trích quí này Dthu SX quí trớc SX qúy này tăng giảm 5 5 6 Nội dung Số tiền Doanh thu sản xuất quí III/2003 Số khấu hao quí III/2003 Doanh thu sản xuất quí IV/2003 Số khấu hao quí IV/2003 150.000.000 50.000.000 180.000.000 60.000.000 Căn cứ số liệu bảng trên phơng pháp khấu hao đã nêu, bảng tính khấu hao quí IV/2003 sẽ đợc tính lại nh sau: 50.000.000 = X 180.000.000 + 10.000.000 150.000.000 = 11.533.333 đồng STT Chỉ tiêu Số tiền 01 02 03 04 Số khấu hao đã trích quí trớc Số khấu hao tăng quí này Số khấu hao giảm quí này Số khấu hao phải tính quí này 50.000.000 10.000.000 0 40.000.000 - Tại Văn phòng Công ty: TSCĐ tại văn phòng Công tynhững TSCĐ phục vụ cho công tác quản của toàn Công ty, những TSCĐ liên quan đến tiến bộ khoa học kỹ thuật nên áp dụng phơng pháp khấu hao theo số d giảm dần nhằm thu hồi vốn nhanh để tái đầu t TSCĐ mới. Công ty mua 01 TSCĐ với nguyên giá là 20.000.000 đồng Thời gian sử dụng của TSCĐ xác định theo quy định tại phụ lục 1( ban hành kèm theo quyết định 206) là 5 năm. Xác định mức khấu hao hàng năm nh sau: - Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phơng pháp khấu hao đờng thẳng là 20% - Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phơng pháp số d giảm dần = 20% x 2 = 40% - Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ trên đợc xác định cụ thể theo bảng dới đây: ĐVT: 1000 đồng Nă m Giá trị còn lại Cách tính số KH TSCĐ Mức tính KH hàng năm Mức tính KH hàng tháng KH luỹ kế cuối năm 6 6 7 thứ của TSCĐ hàng năm 1 2 3 4 5 12.000 7.200 4.320 2.592 2.592 12.000 x 40% 7.200 x 40% 4.320 x 40% 2.592 x 40% 2.592 x 40% 4.800 2.880 1.728 1.296 1.296 400 240 144 108 108 4.800 7.680 9.408 10.704 12.000 d. Biện pháp nâng cao hiêu quả sử dụng TSCĐ: Trong bảng TSCĐ của Công ty, em thấy nhiều TSCĐ nh xe Custum, xe cup 70. đã khấu hao hết nguyên giá, không còn sử dụng, Công ty nên xem xét thanh nhợng bán để thu hồi vốn, tranh lãnh phí nguồn vốn TSCĐ e. Mở tiểu khoản chi tiết cho mỗi đơn vị trực thuộc: Công ty nên theo dõi chi tiết hơn TK 211: nh phân ra cho từng Xí nghiệp trực thuộc phân tiếp theo nhóm TSCĐ. Hiện nay, Công ty đang theo dõi trên bảng chi tiết TSCĐ nên việc cập nhật số liệu sẽ có thể không kịp thời nên dễ đối chiếu không khớp với tài khoản 211. Vì vậy, tốt hơn là Công ty soạn chơng trình kế toán theo dõi TSCĐ chi tiết( nh bảng Excel) nhng không cần phải nhặt tay. 7 7 8 8 8 . 1 Những biện pháp, phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty 1. Nhận xét khái quát về công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công. bảng kê công nợ( TK 336) về văn phòng Công ty thì Công ty vẫn cha hạch toán đợc. 2. Phơng hớng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty XNK
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty, Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty,

Hình ảnh liên quan

Căn cứ số liệu ở bảng trên và phơng pháp khấu hao đã nêu, bảng tính khấu hao quí IV/2003 sẽ đợc tính lại nh sau: - Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty

n.

cứ số liệu ở bảng trên và phơng pháp khấu hao đã nêu, bảng tính khấu hao quí IV/2003 sẽ đợc tính lại nh sau: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trong bảng kê TSCĐ của Công ty, em thấy nhiều TSCĐ nh xe Custum, xe cup 70…. đã khấu hao hết nguyên giá, không còn sử dụng, Công ty nên xem xét thanh lý nhợng bán để thu hồi vốn, tranh lãnh phí nguồn vốn TSCĐ - Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý TSCĐ ở Công ty

rong.

bảng kê TSCĐ của Công ty, em thấy nhiều TSCĐ nh xe Custum, xe cup 70…. đã khấu hao hết nguyên giá, không còn sử dụng, Công ty nên xem xét thanh lý nhợng bán để thu hồi vốn, tranh lãnh phí nguồn vốn TSCĐ Xem tại trang 7 của tài liệu.