0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

33 221 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:20

Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân thực trạng kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cân hải phòng 2.1. Đối tợng, phơng pháp trình tự kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng. Công tác tính giá thành quan hệ chặt chẽ với công tác tập hợp chi phí sản xuất. Việc tập hợp chi phí sản xuất một cách chính xác hợp lý sẽ là sở cho việc tính giá thành hợp lý. Do vậy chúng ta cần phải tìm hiểu sơ bộ về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất của Công ty trớc khi đi vào nghiên cứu công tác tính giá thành sản phẩm của Công ty. 2.1.1. Đối tợng phơng pháp kế toán chi phí sản xuất Để tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chính xác là phải xác định đúng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của đơn vị. Xác định đối tợng kế toán chi phí sản xuất là khâu đầu tiên cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đó là việc xác định đúng nội dung chi phí, phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần đợc tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra chi phí tính giá thành sản phẩm. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuấtCông ty Cổ phần Cân Hải Phòng quy trình công nghệ phức tạp, vừa chế biến kiểu song song trên dây chuyền làm rất nhièu chi tiết bán thành phẩm các loại cân, vừa chế biến kiểu liên tục tất cả các chi phí của giai đoạn trớc đều dùng hết cho giai đoạn sau để tạo nên một dây chuyền sản xuất liên tục ở phân xởng lắp ráp cuối cùng. Sản phẩm của Công ty sản xuất trong tháng là từng loại sản phẩm các loại cân: Cân treo 10 kg, cân treo 50 kg, cân treo 100 kg, . Do vậy toàn bộ chi phí sản xuất chi ra trong tháng ở bất kỳ phân xởng nào đều là để sản xuất các loại cân, đối tợng tập hợp chi phítoàn bộ quy trình công nghệ của Công ty. 1 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 1 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân Phơng pháp kế toán chi phí sản xuất bao gồm: * Phơng pháp tập hợp chi phí trực tiếp (còn gọi là chi phí bản) gồm có: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp (bao gồm cả chi phí trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên số lợng của công nhân trực tiếp sản xuất) Phơng pháp tập hợp chi phí trực tiếp là đối với những chi phí bản quan hệ trực tiếp đến từng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất thì đợc tập hợp trực tiếp cho đối tợng đó. Đối với trờng hợp nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp liên quan đến nhiều đối tợng thì đợc phân bổ (theo tiêu thức hợp lý) cho từng đối tợng liên quan, theo công thức: + Bớc 1: Tính hệ số phân bổ (ký hiệu: H) H = C T Trong đó: C là tổng chi phí trực tiếp cần phân bổ T là tổng tiêu thức lựa chọn phân bổ + Bớc 2: Tính giá trị phân bổ cho từng đối tợng C i = H x T i Trong đó: C i là chi phí phân bổ cho đối tợng i T ĩ là tiêu thức phân bổ của đối tợng i Thông thờng đối với đơn vị sản xuất cùng một loại sản phẩm, quy trình sản xuất đơn giản, các loại chi phí trực tiếp đợc tập hợp trực tiếp vào đối t- ợng chịu chi phí (ít phải phân bổ). Đối với chi phí nhân công trực tiếp thờng cũng đợc tính trực tiếp vào đối tợng chịu chi phí.(Không tính vào chi phí nhân công trực tiếp các khoản tiền l- 2 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 2 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân ơng, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của nhân viên tổ đội, trạm trại, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý doanh nghiệp). * Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí quản lý phục vụ sản xuất những chi phí sản xuất về nguyên vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao, dịch vụ mua ngoài những chi phí bằng tiền khác .ngoài 2 khoản chi phí nguyên vật liệu nhân công trực tiếp đã tập hợp riêng. Những chi phí này khi phát sinh đợc hạch toán vào các khoản mục chi phí theo từng yếu tố chi phí cụ thể. Cuối kỳ tiến hành phân bổ cho đối tợng tập hợp chi phí theo tiêu thức lựa chọn phù hợp (đối với bộ phận sản xuất nhiều loại sản phẩm). Công thức phân bổ chi phí sản xuất chung: Hệ số phân bổ = Tổng chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ Tổng số đơn vị tiêu thức phân bổ cho các đối tợng phân bổ Chi phí phân bổ cho đối tợng = Hệ số phân bổ x Tiêu thức phân bổ của đối tợng đó Cuối tháng chi phí sản xuất chung đợc kết chuyển để tính giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất chung của bộ phận (đội, trại sản xuất) nào đợc kết chuyển vào giá thành sản phẩm của bộ phận đó. + Tập hợp chi phí sản xuất toàn Công ty: Chi phí sản xuất sau khi đợc tập hợp riêng từng khoản mục về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung đợc kết chuyển toàn bộ để tập hợp chi phí sản xuất toàn Công ty chi tiết cho từng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 2.1.2. Trình tự kế toán chi phí sản xuất 3 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 3 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân Trình tự kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trình tự cụ thể nh sau: Hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc ghi chép phản ánh vào các hoá đơn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, các bảng phân bổ, bảng thanh toán Sau đó các chứng từ gốc này đợc ghi vào Chứng từ ghi sổ, đồng thời cũng đợc ghi vào Sổ chi tiết chi phí cho các tài khoản 621, TK 622, TK 627. Cuối tháng lấy số liệu trên Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái các tài khoản 621, TK 622, TK 627, TK 154. Cũng vào thời điểm cuối tháng này kế toán căn cứ vào số liệu trên sổ chi tiết chi phí cho các tài khoản để lập Bảng tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành. 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng. 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tài khoản sử dụng TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty sở vật chất cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm, nguyên vật liệu chính bao gồm: gang, thép tấm, thép tròn các loại, thép ống, thép U, thép I, đồng ., vật liệu phụ bao gồm: que hàn, sơn, hoá chất, vòng bi, dây đai các loại ., nhiên liệu bao gồm: xăng, điêzen, than rèn, than đúc . Kế toánCông ty Cổ phần Cân Hải Phòng tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh theo các khoản mục: - Chi phí nguyên vật liệu chính: TK 1521 - Chi phí nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu: TK 1522 *Chứng từ kế toán thờng sử dụng đó là các loại hoá đơn giá trị gia tăng, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn giá trị gia tăng Mẫu số: 01 GTKT - 3LL PE/2008B 4 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 02 tháng 01 năm 2008 0057475 Đơn vị bán: Công ty TNHH Hồng Anh Địa chỉ: Số 89 Vạn Mỹ - Ngô Quyền - Hải Phòng Số tài khoản: 421101000233 Điện thoại: 0313.671456 Mã số thuế: 0200693979 Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Văn Hùng Tên đơn vị: Công ty CP Cân Hải Phòng Địa chỉ: Cách Thợng - Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Số tài khoản: 421101020026 Hình thức thanh toán: tiền mặt Mã số thuế: 0200288191-004 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đvt Số lợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1X2 1 Gang các loại kg 23.310 10.847.710 220.317.000 2 Bàn zen bộ 30 31.467 944.000 Cộng tiền hàng 221.261.000 Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT 11.063.050 Tổng cộng tiền thanh toán 232.324.050 Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba mơi hai triệu ba trăm hai mơi bốn nghìn không trăm năm mơi đồng. Ngời mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Ngời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Biểu số 2.1: Trích hoá đơn GTGT số 57475 Đơn vị : Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng Địa chỉ: Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Mẫu số 01 - VT Ttheo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính Phiếu nhập kho Ngày 02/01/2008 Nợ TK 152 TK 111 Số: 01 5 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 5 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân Họ tên ngời gia hàng: Phạm Trung Kiên Theo HĐ GTGT số 0057475 ngày 02 tháng 01 năm 2008 Nhập kho tại: Công ty CP Cân Hải Phòng STT Tên hàng Mã hàng Đvt Số lợng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 01 Gang các loại kg 20.310 10.847.710 220.317.000 02 Bàn zen bộ 30 31.467 944.000 Cộng 221.261.000 Ngày 02 tháng 01 năm 2008 Thủ trởng đơn vị Phụ trách bộ phận sử dụng Phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 2.2: Trích phiếu nhập kho số 01 Việc xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp đợc quản lý chặt chẽ phải đợc tuân theo nguyên tắc: Tất cả các nhu cầu sử dụng phải xuất phát từ nhiệm vụ sản xuất. Cụ thể là kế hoạch sản xuất tháng, kế hoạch sản xuất do phòng kế hoạch vật t lập định mức chi phí nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm do phòng kỹ thuật lập. Khi nhu cầu phát sinh tổ trởng sản xuất xuống kho lĩnh vật t theo phiếu xuất vật t do phòng kế hoạch vật t lập. Thủ kho căn cứ vào số lợng ghi trên phiếu xuất vật t để xuất kho. Đơn vị : Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng Địa chỉ: Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Mẫu số 01 - VT Theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính Phiếu xuất kho 6 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân Ngày 16/02/2008 Nợ TK 621 TK 152 Tên đơn vị lĩnh: Tổ cân phân xởng rèn Số: 05 Lý do lĩnh: Cân thớc cân treo 100 kg Lĩnh tại kho vật liệu của Công ty STT Tên hàng Mã hàng Đvt Số lợng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 01 Thép tròn T kg 2.252 Cộng Ngày 16 tháng 02 năm 2008 Thủ trởng đơn vị Phụ trách bộ phận sử dụng Phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 2.3: Trích phiếu xuất kho số 05 Cuối tháng, kế toán vật liệu xuống kho nhận chứng từ kiểm số l- ợng thực tế tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ. Sau đó cùng với số liệu của các chứng từ nhập kho trong tháng kế toán tiến hành tính giá trị số vật liệu xuất dùng thực tế trong tháng. Giá trị vật liệu xuất dùng trong tháng Công ty tính theo phơng pháp đơn giá bình quân gia quyền cho từng chủng loại vật t, đợc tóm tắt nh sau: Số lợng NVL xuất dùng = Số lợng NVL tồn đầu kỳ + Số lợng NVL nhập trong kỳ - Số lợng NVL tồn cuối kỳ Đơn giá bình quân = Trị giá NVL tồn đầu kỳ + Trị giá NVL nhập trong kỳ Số lợng NVL tồn dầu kỳ + Số lợng NVL nhập trong kỳ Trị giá NVL xuất trong kỳ = Đơn giá bình quân x Số lợng NVL xuất dùng 7 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 7 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân Sau đây là ví dụ cụ thể: Trong quý I/2008 căn cứ vào tài liệu kiểm các chứng từ kế toán số liệu về 1 loại nguyên vật liệu là thép tròn nh sau: Giá trị thép tròn tồn đầu kỳ: 122.929.452 đ Số lợng thép tròn tồn đầu kỳ: 10.840,4 kg Số lợng thép tròn tồn cuối kỳ: 9.628,4 kg Giá trị thép tròn nhập trong kỳ: 75.227.856 đ Số lợng thép tròn nhập trong kỳ: 5.189,5 kg Tính đợc số lợng thép tròn xuất dùng trong tháng là: 10.840,4 + 5.189,5 - 9.628,4 = 6.401,5 kg Đơn giá bình quân = 122.929.452 +75.227.856 = 13.149,29 (đ/kg) 10.840,4 + 5.189,5 Giá trị thép tròn xuất dùng trong quý = 6.401,5 x 13.149,29 = 84.175.211đ 8 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 8 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân * Hàng tháng, hàng quý kế toán báo cáo vật t hàng tồn kho: Đơn vị : Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng Địa chỉ: Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Bảng Tổng hợp nhập xuất tồn kho vật t quý i/2008 Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/3/2008 Tên Đvt Đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ SL TT SL TT SL TT SL TT Gang 2.164 18.242.149 20.310 220.317.000 20.115 213.718.311 2.359 24.840.838 Thép tròn 10.840 122.929.452 5.189,5 75.227.856 6.401,5 84.175.211 9.628,4 113.982.097 Thép tấm cán 18 128.574 18 128.574 Kim loại màu 104,55 6.994.270 7,8 5.709.400 3,8 5.687.693 108,55 7.015.977 Vật liệu phụ các loại 911,8 18.173.852 908 25.391.060 1.186,6 30.713.262 633,2 12.851.650 . Tổng cộng 3.225.890.534 5.574.192.636 4.914.847.167 3.885.236.003 Ngời lập biểu (Ký, họ tên) kế toán trởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) B iểu số 2.4 : Trích tổng hợp nhập xuất tồn 9 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân * Sau khi đã xác định đợc giá trị thực tế của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng trong quý, kế toán lập bảng phân bổ số 02 (mẫu số 02). Mẫu số 02: Công ty cổ phần cân hải phòng Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Quý I/2008 Đơn vị tính: đồng Ghi TK Ghi Nợ TK TK 152 TK 153 TK 1521 TK 1522 Cộng TK 152 TK 621 - CPNVLTT 3.908.162.392 380.423.523 4.288.585.915 Cân treo 100 kg 104.328.138 3.123.152 107.451.290 Cân treo 50 kg 52.774.171 684.230 53.458.401 . . TK 627 - CPSXC 11.099.144 469.372.159 480.471.303 57.244.649 Cộng 3.919.261.536 849.795.682 4.769.057.218 57.244.649 Ngời lập Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biẻu số 2.5: Trích bảng phân bổ số 02 * Căn cứ vào số liệu bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ kế toán vào chứng từ ghi sổ, sau đó vào sổ cái TK 621. Công ty cổ phần cân hải phòng 10 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh 10 [...]... cái TK 627 2.3 Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng 2.3.1 Đối tợng tính giá thành Đối tợng tính giá thànhsản phẩm cuối cùng của loại cân sản xuất trong tháng đã nhập kho thành phẩm Hàng tháng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong tháng căn cứ vào số lợng từng loại cân sản xuất ra để tính giá thành cho từng chi c cân trong tháng đó Chi phí sản xuất trong tháng... hành tính giá thành sản phẩm, vì sản phẩm của Công ty là đơn chi c cho nên kế toán áp dụng phơng pháp tính giá thành giản đơn (chi tiết theo từng khoản mục), kế toán căn cứ vào số liệu chi phí sản xuất tập hợp trong tháng theo từng khoản mục giá trị sản phẩm làm dở đầu tháng cuối tháng để xác định giá thành khoản mục theo công thức: Tổng giá thành SP = Chi phí cho SP làm dở đầu kỳ Giá thành đơn... vật liệu công cụ dụng cụ quý I/2008 , kế toán lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuấtCông ty, công cụ dụng cụ giá trị nhỏ, danh điểm các loại này cũng rất nhiều, vì vậy khi xuất dùng công cụ dụng cụ để sản xuất sản phẩm kế toán thực hiện phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị công cụ dụng cụ trực tiếp vào sản phẩm Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng cho toàn phân xởng nh: đũa,... những sản phẩm đã hoàn thành khối lợng sản phẩm dở dang Chính vì thế để tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành nhập kho trong tháng trớc hết ta phải tiến hành đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 2.3.2 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối tháng Để đánh giá sản phẩm làm dở cuối tháng Công ty phải tiến hành kiểm xác định chính xác số bán thành phẩm còn lại (tức là số sản phẩm làm dở thực tế) trong kho bán thành. .. dân 2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản sử dụng TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm đơn giá, lơng tính cho công nhân sản xuất căn cứ vào số lợng các loại cân sản xuất trong tháng, đối với bộ phận lao động gián tiếp tính theo lơng thời gian căn cứ vào Bảng chấm công tiền lơng cấp bậc đã đợc quy định Chi phí nhân công trực... Kho kế hoạch (Ký, họ tên) Trởng phòng kế hoạch (Ký, họ tên) Biểu số 3.1: Trích bảng thanh toán sản phẩm * Căn cứ vào tài liệu để tính lơng nh bảng chấm công, bảng khối lợng sản phẩm công việc hoàn thành, Kế toán lập bảng thanh toán tiền lơng theo từng phòng ban, tổ sản xuất: 16 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân công ty Cổ phần cân hải phòng. .. (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) Biểu số 2.9: Trích bảng chấm công 15 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh Giám đốc (Ký, họ tên) Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân * Căn cứ vào bảng khối lợng sản phẩm công việc hoàn thành để tính ra số tiền lơng phải trả cho từng ngời, từng tổ sản xuất: công ty Cổ phần cân hải phòng Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Bảng thanh toán sản phẩm tháng... sổ (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) Biểu số 4.1: Bảng chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền khác * Để tổng hợp chi phí sản xuất chung trong kỳ kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc đã đợc kiểm tra phân loại liên quan đến chi phí để lập chứng từ ghi sổ Công ty cổ phần cân hải phòng Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Chứng từ ghi sổ 26 SV: Phạm Thị Hiền K8-Nh Quỳnh Chuyên đề thực tập chuyên... định, kế toán tiến hành lập bảng phân bổ Chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc khoản mục chi phí sản xuất chung là tổng mức khấu hao tháng của các loại tài sản cố định dùng tại phân xởng Chi phí khấu hao tài sản cố định đợc tập hợp vào TK 6274 Căn cứ vào số liệu tập hợp trên bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định kế toán lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất Trong tháng 3/2008 tình hình về chi phí kháu... + Chi phí sx tập hợp đợc trong kỳ = - Chi phí cho SP làm dở cuối kỳ Tổng giá thành Tổng sản lợng SP K8-Nh Quỳnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành 31 SV: Phạm Thị Hiền Đại học kinh tế quốc dân K8-Nh Quỳnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đại học kinh tế quốc dân Công ty cổ phần cân hải phòng Nam Sơn - An Dơng - Hải Phòng Bảng tính giá thành các loại sản phẩm quý i/2008 đơn vị tính: đồng Tên sản phẩm Cân . Bảng tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành. 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng. 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên. pháp và trình tự kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Cân Hải Phòng. Công tác tính giá thành có quan hệ chặt chẽ với công tác tập hợp chi phí sản xuất.
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG,

Hình ảnh liên quan

cụ xuất dùng trong quý, kế toán lập bảng phân bổ số 02 (mẫu số 02). - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

c.

ụ xuất dùng trong quý, kế toán lập bảng phân bổ số 02 (mẫu số 02) Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm đơn  giá, lơng tính cho công nhân sản xuất căn cứ vào số lợng các loại cân sản xuất  trong tháng, đối với bộ phận lao động gián tiếp tính theo lơng thời gian căn cứ  vào “Bảng chấm công” và ti - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

i.

ện nay Công ty đang áp dụng hình thức trả lơng theo sản phẩm đơn giá, lơng tính cho công nhân sản xuất căn cứ vào số lợng các loại cân sản xuất trong tháng, đối với bộ phận lao động gián tiếp tính theo lơng thời gian căn cứ vào “Bảng chấm công” và ti Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng chấm công - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

Bảng ch.

ấm công Xem tại trang 15 của tài liệu.
* Căn cứ vào bảng kê khối lợng sản phẩm và công việc hoàn thành để tính ra  số tiền lơng phải trả cho từng ngời, từng tổ sản xuất: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

n.

cứ vào bảng kê khối lợng sản phẩm và công việc hoàn thành để tính ra số tiền lơng phải trả cho từng ngời, từng tổ sản xuất: Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng thanh toán lơng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

Bảng thanh.

toán lơng Xem tại trang 17 của tài liệu.
     * Sau khi tập hợp tất cả các bảng thanh toán lơng, kế toán tổng hợp sẽ tiến  hành lên bảng phân bổ tiền lơng và BHXH: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN HẢI PHÒNG

au.

khi tập hợp tất cả các bảng thanh toán lơng, kế toán tổng hợp sẽ tiến hành lên bảng phân bổ tiền lơng và BHXH: Xem tại trang 18 của tài liệu.