0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

32 245 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:20

Luận văn tốt nghiệp NHNG VN Lí LUN CHUNG V GIAI ON KT THC KIM TON TRONG KIM TON TI CHNH I. KHI QUT CHUNG V KIM TON TI CHNH 1. Khỏi nim v kim toỏn ti chớnh Kim toỏn cú gc t Latin l Audit. Nguyờn bn Auditing gn lin vi nn vn minh Ai Cp v La Mó c i. T Auditing cú ngun gc t ng t Latin Audive ngha l nghe. Hỡnh nh ca kim toỏn c in l vic kim tra v ti sn, phn ln c thc hin bng cỏch ngi ghi chộp c to lờn cho mt bờn c lp nghe ri chp nhn. Ngy nay, thut ng kim toỏnkhụng cũn mang ngha nguyờn thu ca nú na m ch cũn mang tớnh cht lch s. í nghió ny thc s mi cú t th k XX, nht l t sau cuc khng hong nm 1929 cựng vi s sp ca hng lot cỏc cụng ty, tp on ti chớnh ln thỡ kim toỏn c mang ý ngha y , c th l Bc M nhng nm 1930, Tõy u t nhng nm 1960. Do mi quc gia, khu vc cú hon cnh kinh t, xó hi khỏc nhau nờn thi gian bt u phỏt sinh hot ng kim toỏn cng khỏc nhau v ng thi, cỏch hiu v s dng khỏi nim kim toỏn cng khụng ging nhau. Thut ng kim toỏn thc s mi xut hin v c s dng nc ta t thỏng 5/1991 nhng cha thng nht trong cỏch hiu v s dng khỏi nim. Cú th khỏi quỏt bn quan nim ch yu: Trong li m u gii thớch cho cỏc chun mc kim toỏn ca Vng quc Anh cú a ra nh ngha: Kim toỏn l s kim tra c lp v l s by t ý kin v nhng bn khai ti chớnh ca mt xớ nghip do mt kim toỏn viờn c b nhim thc hin nhng cụng vic ú theo ỳng vi bt c ngha v phỏp nh cú liờn quan. Theo quan im ca cỏc chuyờn gia kim toỏn Hoa K: Kim toỏn l mt quỏ trỡnh m theo ú, mt ngi c lp, cú nghip v tp hp v ỏnh giỏ rừ rng v cỏc thụng tin cú th lng hoỏ cú liờn quan n mt thc th kinh t c th nhm mc ớch xỏc nh v bỏo cỏo mc phự hp gia cỏc thụng tin cú th lng hoỏ vi cỏc tiờu chun ó c thit lp. i vi cỏc quan nim chớnh thng trong giỏo dc v o to kim toỏn Cng ho Phỏp thỡ: Kim toỏn l vic nghiờn cu v kim tra cỏc ti khon niờn ca mt t chc, do mt ngi c lp, danh ngha gi l kim toỏn viờn tin hnh, khng nh rng nhng ti khon ú phn ỏnh ỳng n tỡnh hỡnh thc t, khụng che giu s gian ln v chỳng c trỡnh by theo mu chớnh thc ca lut nh. 1 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 1 Luận văn tốt nghiệp V theo nh ngha ca Liờn on K toỏn quc t (International Federation of Accountants - IFAC): Kim toỏn l vic cỏc kim toỏn viờn c lp kim tra v trỡnh by ý kin ca mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh Cỏc nh ngha trờn ó nờu khỏ y cỏc c trng c bn ca kim toỏn do cỏc kim toỏn viờn c lp (hoc c b nhim) tin hnh trờn c s cỏc chun mc chung song do tớnh ph bin ca kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh v do ch th ca kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh thng l kim toỏn viờn c lp nờn ó cú s ng nht gia khỏi nim kim toỏn vi khỏi nim kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh. T ni dung ca cỏc quan nim trờn cú th a ra khỏi nim chớnh thc ca kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh nh sau: Kim toỏn ti chớnh l vic kim toỏn kim tra v xỏc nhn tớnh trung thc, hp ca Bỏo cỏo ti chớnh cng nh vic cỏc Bỏo cỏo ti chớnh c lp cú phự hp vi cỏc nguyờn tc, cỏc chun mc k toỏn c chp nhn rng rói hay khụng? 2. c trng ca kim toỏn ti chớnh: Kim toỏn ti chớnh l mt hot ng c trng v nm trong h thng kim toỏn núi chung. Cng nh mi loi hỡnh kim toỏn khỏc, kim toỏn ti chớnh thc hin chc nng xỏc minh v by t ý kin, cú i tng l hot ng cn c kim toỏn v cng s dng cỏc phng phỏp kim toỏn chng t (kim toỏn cõn i, i chiu trc tip, i chiu logic) v kim toỏn ngoi chng t (kim kờ, thc nghim, iu tra). T ú, cụng tỏc kim toỏn ti chớnh cng phi c t chc khoa hc theo trỡnh t xỏc nh v c thc hin bi i ng nhng nh chuyờn mụn am hiu v vn dng cú kinh nghim cỏc phng phỏp kim toỏn vo tng i tng c th trờn c s phỏp xỏc nh. Tuy nhiờn, kim toỏn ti chớnh l hot ng c trng nht ca kim toỏn bi nú cha ng y sc thỏi kim toỏn ngay t khi ra i cng nh trong quỏ trỡnh phỏt trin. c trng c bn ca kim toỏn ti chớnh th hin ngay trong cỏi chung v chc nng, i tng, phng phỏp n trỡnh t kim toỏn. V chc nng xỏc minh v by t ý kin, kim toỏn ti chớnh hng ti cụng khai ti chớnh gia cỏc bờn cú li ớch khỏc nhau v t ú thu thp bng chng y v tin cy. V i tng kim toỏn, kim toỏn ti chớnh cú i tng trc tip v thng xuyờn l cỏc Bng khai ti chớnh cú cha ng nhiu mi quan h kinh t, phỏp cc k phc tp, phn ỏnh bng nhng thụng tin tng hp. Tt nhiờn cỏc thụng tin ti chớnh ny cú liờn quan trc tip n cỏc nghip v, n tỡnh hỡnh thc hin h thng phỏp cú liờn quan, nhng bn thõn cỏc nghip v cng nh quỏ trỡnh thc hin cỏc vn bn phỏp khụng phi l i tng trc tip ca kim toỏn ti chớnh cho nờn vic xem xột chỳng ch thc hin cỏc gúc 2 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp độ có liên quan đến các thông tin trên Bảng khai tài chính và được chọn lọc qua điều tra đối chiếu phân tích thực tế tại khách thể kiểm toán. Về phương pháp kiểm toán, do đặc điểm của đối tượng và quan hệ chủ thể - khách thể kiểm toán nên trong kiểm toán tài chính, cách thức kết hợp các phương pháp cơ bản cũng có những đặc trưng riêng. Ở đây các phương pháp kiểm toán cơ bản được triển khai theo hướng kết hợp lại hoặc chi tiết hơn tuỳ tình huống cụ thể trong suốt quá trình kiểm toán. Chẳng hạn, theo hướng chi tiết phương pháp điều tra (cơ bản) có thể thực hiện thông qua quan sát, trao đổi, phỏng vấn hoặc gửi thư xác nhận . Ngược lại, theo hướng tổng hợp các phương pháp đối chiếu logic, đối chiếu trực tiếp, cân đối có thể thực hiện thông qua các thủ tục phân tích trong lập kế hoạch và trong thẩm tra trước khi lập báo cáo kiểm toán. Về quan hệ chủ thể với khách thể, kiểm toán tài chính thường được thực hiện bởi kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nhà nước và trong trường hợp đặc biệt có thể là kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp có qui mô lớn với các đơn vị cơ sở. Trong mọi trường hợp quan hệ của chủ thể với khách thể đều mang đặc tính của quan hệ ngoại kiểm với nội kiểm, do đó, việc xem xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ luôn là một trong những khâu cơ bản của quá trình kiểm toán. Về trình tự kiểm toán, do Bảng khai tài chính mang tính tổng hợp, tính công khai, tính thời điểm và do quan hệ nội kiểm - ngoại kiểm, nên trình tự cụ thể trong kiểm toán tài chính ngược với trình tự kế toán, gắn với kiểm soát nội bộ, kết hợp tổng quát với chi tiết hoá các phương pháp kiểm toán. 3.Trình tự chung của một cuộc kiểm toán tài chính: Kiểm toán tài chính cũng như các loại hình kiểm toán khác đều có chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, xét về việc thực hiện chức năng này, khác với kiểm toán nghiệp vụ, kiểm toán tài chính hướng tới xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng tổng hợp và công khai tài chính trong khi kiểm toán nghiệp vụ hướng vào việc phục vụ quản lý. Do đó thu thập bằng chứng kiểm toán là mục đích trực tiếp của kiểm toán tài chính. Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp của số liệu trên báo cáo tài chính, cuộc kiểm toán thường tiến hành theo quy trình gồm 3 giai đoạn như sau: Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán, thực hiện kế hoạch kiểm toán, kết thúc kiểm toán (xem sơ đồ 1). Giai đoạn I: Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán Từ thư mời hoặc lệnh kiểm toán, kiểm toán viên đánh giá liệu có chấp nhận kiểm toán hay không? Sau khi đã xác định được khách hàng, công ty kiểm toán sẽ tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho lập kế hoạch 3 Lª ThÞ Kh¸nh Linh Líp KiÓm to¸n 41 3 Luận văn tốt nghiệp kim toỏn bao gm: ỏnh giỏ kh nng chp nhn kim toỏn, nhn din cỏc lớ do kim toỏn, la chn i ng nhõn viờn kim toỏn v kớ hp ng kim toỏn. Tip ú, kim toỏn viờn phi thu thp cỏc thụng tin c s qua vic tỡm hiu v ngnh ngh v hot ng kinh doanh ca khỏch hng, v h thng k toỏn, h thng kim soỏt ni b v cỏc bờn liờn quan ỏnh giỏ ri ro v lờn k hoch kim toỏn. T ú, ỏnh giỏ kh nng tn ti nhng sai sút trng yu, a ra ỏnh giỏ ban u v mc trng yu, thc hin cỏc th tc phõn tớch xỏc nh thi gian cn thit thc hin kim toỏn v vic m rng cỏc th tc kim toỏn khỏc, ú chớnh l c s cho kim toỏn viờn xõy dng k hoch kim toỏn tng quỏt. Trong bc tip theo ca giai on lp k hoch kim toỏn, da vo cỏc yu t xỏc nh trong k hoch kim toỏn tng quỏt, kim toỏn viờn s thit k cỏc th tc kim toỏn chi tit v son tho chng trỡnh kim toỏn. Giai on II: Thc hin k hoch kim toỏn Thc hin k hoch kim toỏn l quỏ trỡnh s dng cỏc phng phỏp k thut kim toỏn thớch ng vi i tng kim toỏn c th thu thp bng chng kim toỏn. ú l quỏ trỡnh trin khai mt cỏch ch ng v tớch cc cỏc k hoch, chng trỡnh kim toỏn nhm a ra nhng ý kin xỏc thc v mc trung thc v hp lớ ca Bỏo cỏo ti chớnh trờn c s nhng bng chng kim toỏn y v tin cy bng cỏch s dng cỏc trc nghim vo vic xỏc minh cỏc thụng tin hỡnh thnh v phn ỏnh trờn Bng khai ti chớnh. Cỏc trc nghim kim toỏn s s dng c th v trỡnh t kt hp gia cỏc trc nghim trc ht tu thuc vo kt qu ỏnh giỏ h thng kim soỏt ni b, c th: Nu kim toỏn viờn khng nh khụng da vo h thng kim soỏt ni b, cỏc trc nghim vng chói s c s dng vi s lng ln. Trng hp ngc li cú th s dng kt hp trc nghim t yờu cu v trc nghim vng chói trờn mt s ớt cỏc nghip v vi trng s ca mi loi tu thuc vo mc tin cy ca h thng kim soỏt ni b s c núi n sau õy. Nu h thng kim soỏt ni b c ỏnh giỏ cú tin cy cao thỡ kim toỏn viờn ch yu s dng trc nghim t yờu cu thu thp v tớch lu bng chng kim toỏn kt hp vi mt s ớt trc nghim vng chói v ngc li. Quy mụ c th ca cỏc trc nghim cng nh trỡnh t v cỏch thc kt hp gia chỳng ph thuc rt nhiu vo kinh nghim v kh nng phỏn oỏn ca kim toỏn viờn vi mc ớch cú c bng chng y v tin cy vi chi phớ kim toỏn thp nht. Giai on III: Kt thỳc cuc kim toỏn Trong giai on ny, kim toỏn viờn phi xem xột kt qu cỏc trc nghim trong quan h hp lớ chung v kim nghim trong quan h vi gi thuyt v tớnh liờn tc hot ng ca doanh nghip, cỏc khon n ngoi ý mun v nhng 4 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 4 Luận văn tốt nghiệp s kin phỏt sinh sau ngy lp Bng khai ti chớnh. Ch trờn c s ú mi a ra c kt lun cui cựng v lp bỏo cỏo kim toỏn. Sau khi kim toỏn viờn ó hon thnh tt c cỏc cụng vic, cỏc th thc trong giai on thc hin kim toỏn thỡ cn tng hp cỏc thụng tin ó thu c i n mt kt lun chung v s trỡnh by cỏc Bỏo cỏo ti chớnh cú trung thc hay khụng v cụng b bỏo cỏo kim toỏn. Trong giai on ny gm nm cụng vic chớnh sau: Mt l, xem xột tớnh hot ng liờn tc ca doanh nghip. Hai l, thm tra cỏc khon n ngoi d kin. Ba l, xem xột li cỏc s kin tip sau. Cú nhng s kin xy ra sau ngy lp bng cõn i ti sn nhng trc khi cụng b cỏc Bỏo cỏo ti chớnh v bỏo cỏo ca kim toỏn viờn s cú nh hng n thụng tin c trỡnh by trờn cỏc Bỏo cỏo ti chớnh. Kim toỏn viờn cn thm tra li cỏc s kin ny xem xột mc nh hng ca chỳng v a ra kt lun ỳng n nht. Bn l, ỏnh giỏ cỏc kt qu kim toỏn. Trong giai on kt thỳc kim toỏn, kim toỏn viờn phi ỏnh giỏ cỏc kt qu ca cuc kim toỏn v quyt nh xem bng chng ó thu thp cha, cỏc t liu c xem xột li bi nhng ngi nhiu kinh nghim hn ngi thc hin ban u phỏt hin nhng sai sút v ỏnh giỏ nhng li bỡnh v kt lun ca ngi kia. Quỏ trỡnh xem xột li ỳng n cỏc t liu l mt cỏch ch yu m bo vic thc hin cú cht lng v s phỏn xột c lp ca ton b t kim toỏn. Nm l, lp cụng b bỏo cỏo kim toỏn. Bc cui cựng trong giai on ny l cụng b bỏo cỏo kim toỏn thớch hp, cn c vo bng chng thu thp c v cỏc phỏt hin trong quỏ trỡnh kim toỏn. Nh vy, quy trỡnh tin hnh mt cuc kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh l mt liờn h cht ch, khoa hc cỏc bc cụng vic tun t, c th. Trong ú, giai on kt thỳc kim toỏn l giai on cui cựng m cỏc kim toỏn viờn cn thc hin trong mi cuc kim toỏn nhm gii trỡnh v kt qu hot ng ca on kim toỏn, phõn tớch ỏnh giỏ cỏc s kin theo giỏc kim toỏn viờn trờn c s cỏc chun mc kim toỏn qui nh, rỳt ra kt lun t nhng phõn tớch ỏnh giỏ ú v a ra ngh i vi cỏc n v khỏch hng nhm phỏt huy u im, ng thi khc phc nhng khim khuyt c phỏt hin qua kim toỏn. Giai on lp k hoch, thc hin k hoch hay kt thỳc kim toỏn u úng vai trũ quan trng nht nh v khụng th thiu trong mi cuc kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh, vỡ vy vic nghiờn cu, tỡm hiu chỳng l ht sc cn thit. Tuy nhiờn, do gii hn ca ti, trong cỏc mc tip theo ca chng ny tỏc gi khụng i sõu vo hai giai on u m ch tp trung trỡnh by chi tit c s lớ lun chung ca giai on cui - giai on kt thỳc kim toỏn. II. NI DUNG CC CễNG VIC HON TT CUC KIM TON: 5 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 5 Luận văn tốt nghiệp Sau khi hon thnh tt c cỏc th tc kim toỏn cn thit i vi cỏc khon mc trờn Bỏo cỏo ti chớnh hoc thc hin kim toỏn theo cỏc chu trỡnh, kim toỏn viờn rỳt ra kt lun kim toỏn v lp bỏo cỏo kim toỏn v Bỏo cỏo ti chớnh. Trc khi lp bỏo cỏo kim toỏn, kim toỏn viờn cn tng hp cỏc kt qu thu thp c v thc hin mt s th nghim b sung cú tớnh cht tng quỏt. õy chớnh l cụng vic hon tt kim toỏn, bao gm vic xem xột v gi thuyt hot ng liờn tc, xem xột cỏc khon cụng n ngoi d kin, xem xột cỏc s kin xy ra sau ngy kt thỳc niờn v ỏnh giỏ tng quỏt v kt qu kim toỏn. 1. Xem xột tớnh hot ng liờn tc ca doanh nghip: Chun mc k toỏn quc t s 1 (IAS 1) Th hin ch k toỏn do U ban chun mc k toỏn quc t phỏt hnh ó tha nhn rng khỏi nim doanh nghip ang hot ng hay tớnh liờn tc hot ng ca doanh nghip l mt trong nhng khỏi nim c bn trong vic lp cỏc bỏo cỏo ti chớnh. Khỏi nim doanh nghip ang hot ng c on 7 trong IAS 1 nh ngha nh sau: "Mt doanh nghip c coi l ang hot ng liờn tc khi nú tip tc hot ng cho mt tng lai nh trc. Ngi ta quan nim rng doanh nghip khụng cú ý nh v cng khụng cn phi gii tỏn hoc quỏ thu hp quy mụ hot ng ca mỡnh". Trong cỏc giai on lp k hoch kim toỏn v thc hin cỏc th tc kim toỏn, cng nh trong giai on kt thỳc cuc kim toỏn khi ỏnh giỏ v thụng bỏo kt lun ca mỡnh, kim toỏn viờn luụn phi ỏnh giỏ xem gi thit "liờn tc hot ng kinh doanh" lm c s trong vic lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh cú thit thc khụng cn c vo cỏc du hiu biu hin tớnh liờn tc hot ng b vi phm. 1.1. Cỏc du hiu biu hin tớnh liờn tc hot ng b vi phm: Trong trng hp cú nghi vn v gi thit "liờn tc hot ng kinh doanh", kim toỏn viờn phi thu thp cỏc yu t chng thc y v thớch hp m bo mt cỏch tho ỏng kh nng tip tc cỏc hot ngkinh doanh trong mt tng lai cú th d oỏn c ca n v. Cỏc biu hin tớnh liờn tc hot ng ca doanh nghip b vi phm cú th xut phỏt t bỏo cỏo ti chớnh hoc cỏc ngun khỏc. Nhng biu hin in hỡnh thuc loi ny c lit kờ trong chun mc kim toỏn quc t s 570 (ISA) - Tớnh liờn tc ca hot ng kinh doanh v nguyờn tc s 23 - Doanh nghip ang hot ng trong Cỏc nguyờn tc ch o kim toỏn quc t (IAG) gm cú: Cỏc du hiu v ti chớnh Giỏ tr thun hoc vn lu ng õm. 6 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 6 Luận văn tốt nghiệp Cỏc khon vay di hn n hn thanh toỏn m khụng cú trin vng gia hn hoc khụng cú kh nng chi tr, hoc ch s dng cỏc khon tớn dng ngn hn ti tr cho cỏc khon ti sn di hn. Cỏc t sut ti chớnh cho du hiu xu. L kinh doanh thc t ln. S dõy da hoc giỏn on ca vic phõn phi c tc. Khụng cú kh nng hon tr cỏc khon tớn dng ó n hn. Khú khn trong vic ỏp ng cỏc iu kin ca hp ng vay. Ngi cung cp tớn dng t chi cp tớn dng trong trng hp khụng thanh toỏn khon n c. Khụng cú kh nng t c cỏc ngun ti chớnh ti tr phỏt trin cỏc sn phm mi cn thit hoc cỏc khon u t cp thit khỏc . Cỏc du hiu v hot ng ca n v Thiu cỏn b ch cht m khụng b sung c. Thiu th trng chớnh, c quyn, giy phộp hoc cỏc nh cung cp ch yu. Ri lon trong ni b cụng ty hay thiu nhng nguyờn vt liu quan trng. Cỏc du hiu khỏc Khụng tuõn th cỏc ngha v v vn phỏp nh hay cỏc quy nh ghi trong iu l khỏc. Nhng v kin cỏo liờn quan n doanh nghip ang din ra cú th cú kt cc rt xu n s tn ti ca doanh nghip. S thay i ca lut phỏp hay trong quyt nh ca Chớnh ph . 1.2. Cỏc th tc kim toỏn nhm thu thp cỏc bng chng v tớnh liờn tc hot ng kinh doanh ca doanh nghip: Trong quỏ trỡnh thc hin cỏc bc cụng vic ca chng trỡnh kim toỏn núi chung v trong giai on hon thnh cuc kim toỏn núi riờng, kim toỏn viờn cn phũng kh nng tớnh liờn tc hot ng ca doanh nghip cú th khụng c thc hin. Khi cú tỡnh hung nh vy phỏt sinh, kim toỏn viờn cn tp hp cỏc bng chng y , thớch hp xỏc minh hoc gii quyt trit v kh nng ca doanh nghip tip tc hot ng cho mt tng lai thy trc, lm c s cho vic a ra cỏc nhn xột v Bỏo cỏo ti chớnh. Cỏc th tc kim toỏn thớch hp trong trng hp ny cú th bao gm: 7 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 7 Luận văn tốt nghiệp Phõn tớch v tho lun vi Ban giỏm c doanh nghip v nhng nhu cu ngõn qu ca n v, v cỏc kt qu mong i v cỏc khon d trự khỏc vo mt ngy cú hiu lc gn sỏt vi ngy ký bỏo cỏo kim toỏn. Soỏt xột cỏc s kin phỏt sinh sau ngy lp bng tng kt ti sn xỏc nh nhng yu t cú th tỏc ng ti tớnh liờn tc ca hot ụng kinh doanh. Phõn tớch v tho lun v bỏo cỏo k gn nht ca doanh nghip. Soỏt xột li cỏc iu khon, iu kin v ngha v ca hp ng vay tỡm ra tt c nhng iu kin khụng c n v tuõn th. c cỏc biờn bn hp i hi c ụng, biờn bn hp ban giỏm c, hi ng qun tr v cỏc u ban quan trng thy rừ nhng khú khn ti chớnh ca doanh nghip. Thm vn b phn t vn phỏp lớ ca doanh nghip nhm yờu cu cung cp cỏc thụng tin hoc cỏc vn phỏp lớ trng yu nh cỏc v kin cỏo hay tranh chp. Xỏc minh tớnh hin hu, tớnh hp phỏp, tớnh hiu lc v vic ỏp dng nhng tho thun ký vi mt bờn liờn quan hay mt bờn th ba v vic m bo h tr ti chớnh, ỏnh giỏ tim lc ti chớnh ca bờn ny cú th cung cp cỏc ngun vn b sung. Xem xột tỡnh hỡnh thiu ht n t hng ca doanh nghip. Thu thp th gii trỡnh ca ban lónh o doanh nghip v k hoch cho cỏc hot ng sp ti, rỳt ra cỏc kt lun hp lớ ci thin tỡnh hỡnh. Ngoi ra, ỏnh giỏ tớnh liờn tc hot ng ca n v khỏch hng, kim toỏn viờn cú th s dng phng phỏp phõn tớch nhm iu tra, phỏt hin ra cỏc bin ng bt thng cú th nh hng n kh nng hot ng liờn tc ca n v. Vic iu tra thng bt u t vic thm vn cỏc nh qun lớ doanh nghip v kim toỏn viờn phi: + Xỏc minh ý kin tr li ca cỏc nh qun lớ doanh nghip - vớ d bng cỏch so sỏnh cỏc ý kin tr li ny vi cỏc hiu bit ca kim toỏn viờn v doanh nghip v vi cỏc bng chng khỏc ó thu thp c trong quỏ trỡnh kim toỏn. + Cn c vo kt qu ca vic thm vn cỏc nh qun lớ doanh nghip cõn nhc s cn thit ỏp dng cỏc phng phỏp kim toỏn khỏc. Bờn cnh ú, trong quỏ trỡnh phõn tớch cỏc nhu cu tin mt, cỏc kt qu mong i v cỏc k hoch khỏc ca n v, kim toỏn viờn cn quan tõm n tin cy ca h thng m n v s dng cung cp cỏc thụng tin ny. Kim toỏn viờn cng xỏc nh xem cỏc gi thuyt c t ra lp k hoch cú phự hp vi tỡnh hung khụng v cn so sỏnh cỏc k hoch ó c lp trc õy cho niờn vi kt qu hin thc t c. 8 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 8 Luận văn tốt nghiệp Kim toỏn viờn cng phi xem xột v trao i vi Ban giỏm c v cỏc k hoch hnh ng, chng hn nh k hoch bỏn cỏc ti sn, i vay, thng lng li cỏc hp ng tớn dng, gim hoc hoón cỏc khon u t li, hoc tng thờm ngun vn. Cỏc k hoch hnh ng v cỏc bin phỏp d kin cho tng lai cng xa thỡ chỳng cng ớt xỏc ỏng. Cn phi chỳ ý c bit n nhng k hoch cú th tỏc ng n kh nng thanh toỏn ca n v trong mt tng lai gn. Khi thy cú vn v tớnh liờn tc hot ng kinh doanh ca doanh nghip, thỡ tu theo mc kim toỏn viờn s cú nhng gii trỡnh cn thit. 1.3. Tớnh liờn tc hot ng ca doanh nghip vi ý kin ca kim toỏn viờn trong bỏo cỏo kim toỏn : Sau khi ó thc hin cỏc th tc kim toỏn b sung m kim toỏn viờn xột thy cn thit, thu thp tt c cỏc thụng tin cn cú, xem xột tớnh thớch hp ca mi k hoch ca cỏc nh qun lớ cng nh cỏc yu t lm gim nh du hiu vi phm tớnh liờn tc hot ng ca doanh nghip, kim toỏn viờn phi xỏc nh xem cỏc vn phỏt sinh cú liờn quan n khỏi nim tớnh liờn tc hot ng ó c gii quyt hp lớ hay cha. Nu kim toỏn viờn cú c s kt lun rng khỏi nim doanh nghip ang hot ng c s dng trong khi lp Bỏo cỏo ti chớnh l thớch hp thỡ kim toỏn viờn s a ra ý kin chp nhn ton phn trong bỏo cỏo kim toỏn. Ngc li, nu kim toỏn viờn xỏc nh rng vn doanh nghip ang hot ng khụng c thc hin thỡ cn phi cú s th hin thớch hp trong Bỏo cỏo ti chớnh v nhng tỡnh tit gõy nờn s nghi ng v kh nng tip tc hot ng ca doanh nghip. Vic th hin trong Bỏo cỏo ti chớnh cn m bo cỏc yờu cu sau: Mụ t cỏc tỡnh tit ch yu ó gõy nờn nghi ng v kh nng tip tc tn ti trong tng lai cú th bit trc ca doanh nghip. Xỏc nh nhng nghi vn v kh nng tip tc hot ng ca doanh nghip. Xỏc nh rng Bỏo cỏo ti chớnh khụng cú nhng iu chnh liờn quan ti vic thu hi v phõn loi giỏ tr cỏc ti sn ó c ghi chộp hoc liờn quan ti tng s n v vic phõn loi cụng n. Nu cỏc thụng tin c cung cp mt cỏch tho ỏng trong thuyt minh thỡ kim toỏn viờn cú th a ra ý kin chp nhn ton phn. Ngc li, trong trng hp s th hin khụng thoó món cỏc yờu cu núi trờn thỡ kim toỏn viờn s a ra ý kin chp nhn tng phn hoc ý kin khụng chp nhn trong bỏo cỏo kim toỏn. 2. Thm tra cỏc khon n ngoi d kin: 2.1. Khỏi nim v khon n ngoi d kin: 9 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 9 Luận văn tốt nghiệp N ngoi d kin (hay cũn gi n ngoi ý mun) l mt khon n tim n trong tng lai i vi thnh phn bờn ngoi v mt s tin cha bit sinh ra t cỏc hot ng ó xy ra. mt khon n ngoi ý mun tn ti phi hi t cỏc iu kin sau: Th nht, phi cú mt khon thanh toỏn tim n trong tng lai i vi mt thnh phn bờn ngoi m l kt qu ca mt iu kin hin cú. Th hai, s tin ca khon thanh toỏn trong tng lai ny cú s khụng chc chn. Th ba, khon n ngoi ý mun ny s c gii quyt bi mt s kin hoc mt vi s kin trong tng lai. Nu chc chn cú mt khon n tim n trong tng lai vi s tin cú th c c tớnh hp thỡ khon n ny s l khon tớnh dn v c ch rừ trong ni dung ca cỏc Bỏo cỏo ti chớnh. Nu s tin ca khon l tim n khụng c c tớnh hp lý, hoc nu khon l ch cú th xy ra thỡ s khụng phi tớnh dn nhng vn c cụng khai trong phn ghi chỳ. Khi m kh nng xy ra cỏc s kin gii quyt khon l trong tng lai l rt ớt thỡ cỏc khon ny khụng cn tớnh dn cng khụng cn cụng khai trờn Bỏo cỏo ti chớnh. Do ú quyt nh v cỏch x thớch hp i vi cỏc khon n ngoi ý mun ũi hi nhng phỏn xột chuyờn mụn ỏng k hay núi cỏch khỏc ũi hi kim toỏn viờn phi cú trỡnh chuyờn mụn cao. Khi cụng khai cỏc khon n ngoi ý mun trờn Bỏo cỏo ti chớnh thụng qua phn ghi chỳ, phn ghi chỳ phi mụ t bn cht ca nh c vn phỏp lut hoc ban qun tr v kt qu c tớnh. Mt s khon n ngoi ý mun m kim toỏn viờn nht nh phi quan tõm nhiu bao gm: V kin do vi phm c quyn, trỏch nhim sn phm hoc cỏc hnh vi khỏc ang ch i xột x. Tranh cói v thu li tc Bo hnh sn phm Phiu n phi thu ó chit khu Bo m n ca ngi khỏc S d cha s dng trong cỏc th tớn dng cũn hiu lc. Mt s cỏc khon n tim n ny thng c kim tra nh mt phn ni dung ca cỏc b phn khỏc nhau trong giai on thc hin k hoch kim toỏn hn l mt hot ng riờng r gn cui cuc kim toỏn. Thớ d nh cỏc s d cha s dng trong cỏc th tớn dng cũn hiu lc cú th c kho sỏt nh mt phn ca quỏ trỡnh xỏc nhn s d ti khon tin gi ngõn hng v cỏc khon 10 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 10 [...]... i sõu nghiờn cu quỏ trỡnh ỏnh giỏ trong hai giai on trờn 19 Lê Thị Khánh Linh 19 Lớp Kiểm toán 41 Luận văn tốt nghiệp Trong giai on kt thỳc kim toỏn, kim toỏn viờn cn ỏnh giỏ tng hp cỏc sai sút khụng trng yu phỏt hin c trong quỏ trỡnh kim toỏn i vi nhng sai sút trng yu, kim toỏn viờn lp ra cỏc bỳt toỏn iu chnh ngay trong quỏ trỡnh kim toỏn cỏc khon mc cú sai sút ú sa sai cỏc bỏo cỏo Ngoi cỏc sai sút... tỏc qun ti chớnh, k toỏn ca n v b Cn c vo chun mc, thụng l m kim toỏn viờn phi tuõn th: 25 Lê Thị Khánh Linh 25 Lớp Kiểm toán 41 Luận văn tốt nghiệp Trong quỏ trỡnh lp bỏo cỏo kim toỏn, kim toỏn viờn phi tuõn th cht ch H thng chun mc kim toỏn Vit Nam do B Ti chớnh ban hnh v cỏc chun mc quc t c tha nhn lm cn c lp bỏo cỏo kim toỏn Ngoi ra cũn phi thc hin cỏc quy nh trong Quy ch v kim toỏn c lp trong. .. trỡnh kim toỏn chung ca cụng ty, tuõn th ỳng cỏc chun mc kim toỏn Th ba, do phỏt sinh nhiu vn phc tp trong quỏ trỡnh kim toỏn dn n kim toỏn viờn cú th khụng gi c phng hng ỳng n phự hp vi mc tiờu ban u 22 22 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 Luận văn tốt nghiệp Quỏ trỡnh xem xột li t liu kim toỏn phi c tin hnh bi kim toỏn viờn cú kin thc v cụng ty khỏch hng v nhng tỡnh hung bt ng phỏt sinh trong cuc kim... tớnh trung thc trong cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ca khỏch hng, ta 18 Lê Thị Khánh Linh 18 Lớp Kiểm toán 41 Luận văn tốt nghiệp phi tip tc thu thp thờm cỏc bng chng cũn thiu, hoc a ra ý kin chp nhn cỏc loi tr hoc ý kin khụng chp nhn 4.2 Kim tra li cỏc khon cụng khai trờn Bỏo cỏo ti chớnh: Vic xỏc nh xem tt c cỏc s vic cn cụng khai trờn Bỏo cỏo ti chớnh ó y hay cha l vn xem xột chớnh trong giai on hon thnh... thuyt minh trong Bỏo cỏo ti chớnh cn c thc hin cng gn ngy lp bỏo cỏo kim toỏn cng tt v thụng thng c chia lm hai nhúm nh sau: Nhúm th nht bao gm cỏc th tc c thc hin nh mt phn ca cỏc kho sỏt chi tit s d, vớ d nh kho sỏt kh nng thu ca cỏc khon phi thu bng cỏch xem xột li cỏc khon thu tin mt ca cỏc k tip sau Cỏc th tc 14 14 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 Luận văn tốt nghiệp ny thc hin tng t nh giai on... nh 11 Lê Thị Khánh Linh 11 Lớp Kiểm toán 41 Luận văn tốt nghiệp c cú tn ti khon n ngoi ý mun, kim toỏn viờn cũn phi thu thp quan im ngh nghip ca lut s v kt qu d kin ca v kin v s tin kh d ca khon n, k c chi phớ to ỏn Cú rt nhiu cụng ty kim toỏn c lp thng phõn tớch phớ tn phỏp ca c nm v ngh n v khỏch hng gi mt mu th cho tt c cỏc lut s m cụng ty khỏch hng cú quan h trong nm hin hnh hoc nm trc, k c... c kim toỏn 1.1.2 Vai trũ, ý ngha ca bỏo cỏo kim v Bỏo cỏo ti chớnh: Bỏo cỏo kim toỏn núi chung cú vai trũ, ý ngha rt quan trng trong hot ng kim toỏn v vi ngi s dng cỏc thụng tin ti chớnh ca n v c kim toỏn i vi hot ng kim toỏn, bỏo cỏo kim toỏn l khõu cui cựng trong quỏ trỡnh thc hin cuc kim toỏn núi chung v ca giai on kt thỳc kim toỏn núi riờng trỡnh by kt qu ca cuc kim toỏn i vi kim toỏn viờn, bỏo... chớnh Trong giai on thc hin kim toỏn, kim toỏn viờn ỏp dng k thut ly mu kim tra v c tớnh mc sai sút ca tng khon mc, c gi l sai sút d kin Kim toỏn viờn s so sỏnh mc sai sút ny vi mc sai sút chp nhn c, v a ra quyt nh l cú chp nhn, hay khụng chp nhn s liu s sỏch, hoc tip tc thu thp thờm bng chng kim toỏn Tuy nhiờn, trong phm vi ca bi vit ny tỏc gi khụng i sõu nghiờn cu quỏ trỡnh ỏnh giỏ trong hai giai. .. tin cú sn (bng chng kim toỏn) bi vỡ kim toỏn viờn 17 17 Lê Thị Khánh Linh Lớp Kiểm toán 41 Luận văn tốt nghiệp cú th cú kt lun trờn s d ca mt ti khon hay trờn mt th tc kim soỏt bng cỏch ỏp dng kim tra trờn mt tp mu chn ra theo xột oỏn cỏ nhõn hay theo thng kờ cú ngha l khi ỏnh giỏ v tớnh y ca bng chng kim toỏn phi xem xột trong mi quan h vi tớnh thớch hp ca cỏc bng chng ú Phng phỏp thụng dng nht m.. .Luận văn tốt nghiệp n ngõn hng Tng t, tranh cói v thu li tc cú th c kim tra tỏch bit thỡ cỏc kho sỏt cng thng c thc hin trc ngy cui cựng ca giai on hon thnh hp ng m bo vic kim tra ỳng n ca chỳng Kho sỏt cỏc khon n ngoi ý mun gn ngy cui ca giai on kt thỳc kim toỏn mang tớnh cht xem xột li nhiu hn l mt cuc nghiờn cu ban u 2.2 Cỏc th tc kim toỏn chung i vi cỏc khon n ngoi d . thể kiểm toán. Về phương pháp kiểm toán, do đặc điểm của đối tượng và quan hệ chủ thể - khách thể kiểm toán nên trong kiểm toán tài chính, cách thức kết. hoạch kiểm toán, kết thúc kiểm toán (xem sơ đồ 1). Giai đoạn I: Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán Từ thư mời hoặc lệnh kiểm toán, kiểm toán viên
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH,

Hình ảnh liên quan

Bảng số 1: Bản danh sách kiểm tra việc hoàn thành hợp đồng - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAI ĐOẠN KẾT THÚC KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

Bảng s.

ố 1: Bản danh sách kiểm tra việc hoàn thành hợp đồng Xem tại trang 18 của tài liệu.

Từ khóa liên quan