0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

21 318 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT (IMS). I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU. Nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các đơn cị kinh tế đều có sự cạnh tranh gay gắt để tồn tại. Trong kinh doanh, các doanh nghiệp phải thực hiện nguyên tắc lấy thu bù chi có lãi. Do đó, để tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, người lãnh đạo cần phải nắm được đầy đủ các thông tin về hoạt động kinh doanh của mình một cách kịp thời chính xác. Hạch toán kế toán là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý. Trong sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của nước ta bối cảnh thế giới hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng trở lên đa dạng, phức tạp mang tính cạnh tranh cao. Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu phải đối mặt thường xuyên với sự thay đổi chính sách của Nhà nước, với sự biến động của môi trường kinh doanh quốc tế. Chính vì vậy, muốn đạt được hiệu quả kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở đơn vị mình. Để đạt được mục tiêu đó, công tác kế toán phải không ngừng được hoàn thiện. Hoàn thiện công tác kế toán trước hết là nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới trang thiết bị phục vụ công tác kế toán, hoàn thiện phương pháp kế toán bộ máy kế toán nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thông tin phục vụ cho quản trị doanh nghiệp. Hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo những nguyên tắc sau: Thứ nhất, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán nói chung của kế toán nói riêng. Cùng một lúc nó phải phản ánh, vừa phải giám đốc quá trình kinh doanh nhập khẩu. Vì vậy, cần phải hoàn thiện từ bộ máy kế toán đến công tác hạch toán để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường luôn có biến động mà khó có thể kiểm soát được. Thứ hai, việc hoàn thiện phải xuất phát tư đặc điểm của hoạt động nhập khẩu. Là một hoạt động kinh doanh như các hoạt động khác, mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh nhập khẩu là đạt lợi nhuận cao nhất với chi phí thấp nhất. Như vậy, tăng lợi nhuận giảm cho phí kinh doanh chính là động lực cho việc hoàn thiện công tác kế toán nâng cao chất lượng thông tin kế toán. Thứ ba, hoàn thiện phải dựa trên chuẩn mực, quy định của pháp luật nói chung chế độ, chính sách tài chính kế toán nói riêng. Hoạt động nhập khẩu có mô hình kinh doanh, những chính sách qui định riêng là một hoạt động khá phức tạp do đó tổ chức hạch toán nhập khẩu cũng có nhửng nét khác biệt so với các hoạt động khác nên không thể tránh khỏi có sai sót khi thực hiện. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu được hiểu là sửa chữa những sai sót, những yếu tố chưa khoa học trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán cũng như đáp ứng nhu cầu cho quản lý. Hoàn thiện công tác kế toán là qúa trình từ nhận thức làm thay đổi thực tế xuất phát từ thực tế bổ sung thêm cho nhận thức lý luận .Việc hoàn thiện này phải dựa trên những chuẩn mực nhát định . Thứ tư, hoàn thiện công tác kế toán phải bảo đảm nguyên tắc kinh doanh là đạt hiệu quả cao. Do đó, hoàn thiện là phải luôn bám sát mục tiêu của hoạt động kinh doanh với các thông tin kế toán phải nhặy bén, thiết thực, thị trường từ đó phục vụ cho công việc kinh doanh nhập khẩu thường xuyên đúng thời điểm đúng lúc . Một vấn đề quan trọng là việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung kế toán nhập khẩu nói riêng phải được thực hiện từ cấp nhà nước cho đến từng đơn vị. Trên giác độ vĩ mô đó là việc ban hành các thông tư, các văn bản hướng dẫn, kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản hồi bổ sung, sửa chửa nhằm hoàn thiện chế độ kế toán. Ở giác độ vi mô, đó là việc chấp hành, tuân thủ các chế độ trong phạm vi qui mô hoạt động của từng doanh nghiệp, đồng thời đề xuất, kiến nghị các bất cập phát sinh khi áp dụng để Nhà nước có biện pháp điều chỉnh. Ngoài việc chấp hành những nguyên tắc trên khi hoàn thiện công tác kế toán nhập khẩu, thì bản thân bộ phận kế toánCông ty đòi hỏi phải đạt được những điều kiện sau . Một là, phải có đội ngũ cán bộ, kế toán có trình độ nghiệp vụ, nắm vững các nghiệp vụ ngoại thương tức là am hiểu về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các chế định tài chính thanh toán, có khả năng giao dịch thanh quyết toán các hợp đồng. Muốn tổ chức tiến hành công tác kế toán tốt thì phải có đội ngũ kế toán viên giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn đặc biệt là phải có trình độ nghiệp vụ. Cán bộ kế toán phải là những người nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt công việc được phân công, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu công việc thực hiện. Đảm bảo nguyên tắc thống nhất quản lý, phòng kế toán phải có hạt nhân vững chắc giầu kinh nghiệm mà trước hết là Kế toán trưởng. Hai là, để thực hiện tốt công tác ghi chép phản ánh các nghiệp vụ nhập khẩu, kế toán phải thông thạo ngoại ngữ thông dụng giao dich mà hiện nay là tiếng Anh. Hoạt động nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán với các công ty nước ngoài, trong các văn bản hay trong đàm phán kết đều sử dụng băng tiếng Anh. Vì vậy, chỉ có thông thạo ngoại ngữ, kế toán mới hiểu rõ được nội dung của chứng từ, từ đó phản ánh chính xác đầy đủ trên sổ sách kế toán, góp phần nâng cao các thông tin kế toán. Ba là, hoàn thiện công tác kế toán là giảm tính toán các bước trung gian, ghi chép xử lý số liệu nhằm nâng cao năng suất lao động kế toán, đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đầy đủ cho công tác quản lý. Để thực hiện được điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ kế toán không ngừng giỏi về thao tác, xử lý trên máy tính mà còn phải hiểu sử dụng thành thạo phần mền kế toán trong phân tích, phản ánh, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị lập báo cáo kế toán ttheo định kỳ. II. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG TỒN TẠICÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT (IMS). Cùng với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu cho ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên toàn Công ty. Tuy mới được bàn giao sang Phòng thương mại công nghiệp đổi sang mô hình kinh doanh vừa làm dịch vụ kỹ thuật vừa kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty từng bước tự khẳng định mình, phát triển đứng vững trên thị trường. Bên cạnh đó, Công ty luôn chú trọng việc đảm bảo việc làm, ổm định thu nhập nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Hiện nay, Công ty có một cơ ngơi đồ sộ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại với đội ngũ công nhân viên có trình độ tay nghề cao, có kinh nghiệm trình độ quản lý giỏi. Hệ thống quản lý nói chung bộ máy kế toán nói riêng không ngừng được hoàn thiện nâng cao để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty, trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị tại trường, yêu cầu của công tác quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hiện nay tình hình thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp tôi xin mạnh dạn đưa ra một số nhận xét đề xuất một số ý kiến có thể hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nhập khẩu, từ đó góp phần tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty. 1. Một số điểm nổi bật về công tác kế toánCông ty. Thứ nhất, trong điều kiện của cơ chế quản lý mới, tương ứng với mô hình quản lý đặc điểm của lĩnh vực hoạt động kinh doanh, hệ thống kế toán của Công ty được tổ chức tương đối gọn hoàn chỉnh, có kế hoạch xắp xếp chỉ đạo từ trên xuống. Xuất phát từ đặc điểm là kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ kỹ thuật, Công ty đã lựa chọn mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung là phù hợp. Việc hạch toán được tập trung tại phòng kế toán tài chính của Công ty, còn các đơn vị cơ sở như xưởng gốm thực hiện hạch toán báo sổ theo dõi quy định của kế toán trưởng. Các đơn vị này có nhiệm vụ ghi chép, thu thập kiểm tra chứng từ ban đầu của hoạt động kinh doanh, định kỳ chuyển chứng từ sổ sách cho phòng kế toán để tổng hợp. Mô hình này không những tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát tình hình tái chính trong việc ra quyết định quản lý chỉ đạo kinh doanh kịp thời của ban Giám đốc công ty mà còn tạo điều kiện cho công tác phân công lao động, chuyên môn hoá theo các phần hành kế toán, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ kế toán. Thứ hai, các phần hành kế toán được phân công tương đối rõ ràng cho từng kế toán viên trong phòng, có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các phần hành với nhau, đảm bảo tính thống nhất về phạm vi, phương pháp tính toán, ghi chép. Từ đó tạo cho việc kiểm tra, đối chiếu được dễ dàng phát hiện những sai sót để sửa chữa kịp thời, đảm bảo cung cấp những trung thực những thông tin giúp ban lãnh đạo, các ngành có chức năng đánh giá được hiệu quả kinh doanh trong kỳ, qua đó xây dựng được kế hoạch kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trường. Thứ ba, về chứng từ luân chuyển chứng từ. Công ty sử dụng chấp hành nghiêm chỉnh mọi hoá đơn chứng từ theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài Chính. Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh trên các hoá đơn, chứng từ phù hợp về cả số lượng, nguyên tắc ghi chép cũng như yêu cầu của công tác quản lý chứng từ. Chứng từ là những cơ sở ban đầu để thực hiện công việc hạch toán, do đó các chứng từ đều được đánh số thứ tự thời gian được kiểm tra thường xuyên về nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra chứng từ gốc kèm theo, kiểm tra về các con số, các chữ ký, kiểm tra các định khoản . Việc kiểm tra này giúp cho việc tổng hợp, phân loại thông tin kinh tế để ghi sổ tổng hợp chi tiết. Do đặc điểm của từng hoạt động nhập khẩu là thực hiện theo từng hợp đồng nên Công ty quản lý theo từng hợp đồng, từng khoản mục, từng khách hàng tạo điều kiện cho việc tìm kiếm, kiểm tra khi cần thiết. Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra chứng từ thường xuyên, kế toán không ngừng hợp lý hoá các thủ tục lập sử lý chứng từ như: giảm các thủ tục xét duyệt, chứng từ đến mức tối đa, đồng thời thức hiện chương trình luân chuyển chứng từ theo đúng quy định phù hợp với yêu cầu của nghiệp vụ kinh doanh. Khi áp dụng luật thuế GTGT, công tác quản lý chứng từ thuế GTGT đầu ra thuế GTGT đầu vào được chia làm hai mảng rõ ràng thuận tiện cho việc khai thuế GTGT thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thứ tư, Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hình thức này khá đơn giản về quy trình hạch toán. với hình thức ghi sổ này, công việc kế toán được phân đều trong tháng thuận tiện cho việc đối chiếu kiểm tra. Công ty sử dụng máy vi tính trong ghi chép xử lý số liệu nên đã khắc phục được nhược điểm của hình thức ghi sổ này là giảm được khối lượng ghi chép chung, giảm mức độ nhầm lẫn về con số, đồng thời tiến độ lập báo cáo cung cấp chỉ tiêu nhanh, đầy đủ, chính xác, kịp thời. Thứ năm, hệ thống tài khoản Công ty sử dụng trong hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu được chi tiết tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty. Với đặc điểm là tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, Công ty đã chi tiết hết các tài khoản 1121, 1122 theo từng ngân hàng giao dịch tài khoản 131, 331 chi tiết theo từng khách hàng, cùng với việc trang bị máy tính cho công tác kế toán nên công tác quản lý ngoại tệ công nợ của từng khách hàng, từng nhà cung cấp rất đơn giản thuận tiện, có thể cung cấp thông tin một cách nhanh chóng khi cần thiết, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Thứ sau, Công ty áp dụng phương pháp KKTX để hạch toán hàng tồn kho. Phương pháp này đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên, chính xác về tình hình biến động của hàng hoá nhập khẩu trên các mặt: tiêu thụ, dự trữ cung ứng, tạo ra sự quản lý bảo quản tốt hàng hoá cả về số lượng giá trị. Trong hạch toán chi tiết hàng tồn kho, kế toán áp dụng phương pháp thẻ song song là rất phù hợp. Thứ nhất là vì số danh điểm hàng hoá nhập kho của Công ty ít thường xuyên được theo dõi theo từng lô hàng nhập khẩugiá trị lớn. Thứ bẩy, là một đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty thường xuyên phải sử dụng đến ngoại tệ để giao dịch, trong khi tỷ giá ngoại tệ biến động thường xuyên khó có thể kiểm soát được, Công ty đã sử dụng tỷ giá thực tế để ghi chép là khá đơn giản. khoản chênh lệch tỷ giá không được hạch toán vào tài khoản 431 - Chênh lệch tỷ giá, nếu chênh lệch tỷ giá tăng kế toán phản ánh vào tài khoản 711 - Thu nhập tài chính, nếu chênh lệch tỷ giá giảm thì phản ánh trên tài khoản 811 - Chi phí tài chính. Thứ tám, việc hạch toán nhập khẩu uỷ thác tại Công ty tương đối đơn giản. Toàn bộ số tiền nhận của đơn đơn vị uỷ thác cho việc thực hiện hợp đồng hoặc hợp đồng hoặc nộp hộ thuế, trả hộ các chi phí, kế toán phản ánh vào bên Có tài khoản 3388. Khi Công ty thực hiện hợp đồng uỷ thác, toàn bộ số tiền chi ra thì được phản ánh vào bên Nợ tài khoản 3388. Đến khi kết thúc hợp đồng, chênh lệch của tài khoản 3388 được kết chuyển sang tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng phản ánh hoa hồng uỷ thác nhập khẩu Công ty được hưởng. Thứ chín, công tác quản lý tổ chức hoạt động nhập khẩu tại Công ty hết sức chặt chẽ. Một hợp đồng nhập khẩu được thức hiện phải được sự phê chuẩn của Giám đốc công ty sau khi đã xem xét phương án kinh doanh sự tham mưu của Phó giám đốc, Kế toán trưởng. Cuối cùng, đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán trong Công ty có trình độ nghiệp vụ, nắm vững am hiểu các kỹ thuật nghiệp vụ trong kinh doanh xuất nhập khẩu, các chế định tài chính thanh toán, có trình độ ngoại ngữ sử dụng thành thạo các phần mền kế toán. Đặc biệt, các cán bộ kế toán là những người nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc. Bên cách đó, tôi nhận thấy còn một số vấn đề cần phải nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện. 2. Một số vấn đề cần nghiên cứu tiếp tực hoàn thiện. Thứ nhất, trong hạch toán nhập khẩu tực tiếp có một số điểm cụ thể như sau: Một là, khi Công ty tiến hành quỹ để mở L/C thì lại coi đó là khoản ứng trước cho nhà xuất khẩu, kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 331 - Phải trả cho nhà cung cấp Có TK 1122 - Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ khi nhận được giấy báo nợ của ngân hàng kế toán ghi sổ số tiền còn lại theo định khoản trên. mặc dù, hạch toán như vậy là làm giảm được một phần khối lượng ghi chép nhưng lại phản ánh không đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trên thực tế, nhà xuất khẩu chưa nhận số tiền quỹ của Công ty, mà theo nội dung nghiệp vụ kinh tế đó thì tài sản là tiền gửi ngân hàng ngoại tệ của Công ty giảm đi trong khi tài sản khác là các khoản quỹ tăng lên, còn theo như sự phản ánh của Công ty thì có nghĩa là tiền gửi ngoại tệ giảm nợ phải trả giảm (có nghĩa là tài sản giảm nguồn vốn giảm). Hạch toán như vậy ta không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn giữa khoản mở L/C cho hàng nhập khẩu của nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác cho dù Công ty quản lý theo từng hợp đồng nhập khẩu trên đó ghi rõ từng nghiệp vụ số tiền phát sinh kèm theo. Để hạch toán rõ ràng phản ánh đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tôi thiết nghĩ Công ty nên hạch toán số tiền đó qua tài khoản 144 - Thế chấp, quỹ, ngắn hạn, có nghĩa là hạch toán số tiền đó như một khoản quỹ khi thanh toán cho nhà xuất khẩu mới ghi giảm số tiền đó trên tài khoản này lúc đó tài sản của Công ty mới thực sự bị giảm xuống. Trình tự hạch toán như sau: + Khi quỹ mở L/C, kế toán ghi số tiền quỹ theo định khoản: Nợ TK 144 - (Chi tiết theo hợp đồng mở L/C) Có TK 1122 -Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ + Khi thực hiện thanh toán cho nhà xuất khẩu, căn cứ vào giấy báo nợ cuả ngân hàng, kế toán ghi : Nợ TK 331- (Tổng giá trị hợp đồng ) Có TK 1122 - ( Số tiền trả cho ngân hàng ) Có TK 144 - ( Số tiền quỷ mở L/C) Hai là, trong hạch toán nghiệp vụ nhập hàng, khi nhận được giáy thông báo hàng đã về đến sân bay đến cảng, kế toán không phản ánh giá trị lô hàng đó thuộc quyền sở hửu của công ty ngay lúc đó qua tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường, mà sau khi công ty đã làm mọi thủ tục Hải quan nhận hàng nhập kho kế toán mới phản ánh theo bút toán : Nợ TK 156- (Tổng giá trị hợp đồng ) Có TK 331- Phải trả nhà cung cáp Có TK 3333 -Thếu nhập Khẩu Như vậy, việc xác định lô hàng thuộc quyền sở hửu của công ty là sai thời điểm. Ba là, trong chế độ kế toán mới, theo quy định của Bộ tài chính thì nhửng khoản chi phí kliên quan đến việc thu mua hàng hoá trừ tiền hàng thuế nhập khẩu, phát sinh trước lúc nhập kho hoặc tiêu thụ trực tiếp thì phải hạch toán vào TK 1562- Chi phí thu mau hàng hoá, đến cuối kỳ tiến hành phân bổ cho hàng hoá bán ra. Những khoản chi phí lưu thông, chi phí tiếp thị các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình tiêu thụ thì phải hạch toán vào TK 641 - Chi phí bán hàng . Những chi phí chung liên quan đến hoạt động quản lý chung của doanh nghiệp thì phải hạch toán vào TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp . Trên thực tế, ở Công ty dịch vụ kỹ thuật xuất nhập khẩu thì những khoản chi phí liên quan đến thu mua hàng nhập khẩu lại vừa được phản ánh vào TK 641 TK 642 Chứ không được phản ánh vào tài khoản 1562.Ví dụ như các chi phí giao dịch qua ngân hàng trong quá trình nhập hàng như: phí mở L/C, phí tu chỉnh L/C, điện phí, phí chuyển tiền, phí Telex, Fax, . Được phản ánh vào TK 642 (6425). Các chi phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục nhận hàng như phí vận chuyển, phí giám định chất lượng, phí thuê kho bãi, tiền bốc xếp, phí hành chính, . được phản ánh vào TK 641(6418). Cuối kỳ các chi phí này được kết chuyển toàn bộ để xác định kết quả kinh doanh, chứ không phân biệt chi phí, như vậy nên khó có thể xác định được chính xác giá trị vốn của hàng hoá tiêu thụ, dẫn đến không xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng mặt hàng. Đồng thời, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng một chiến lược kinh doanh hợp lý . Để giải quyết vấn đề này, tôi thiết nghĩ nên hạch toán riêng từng khoản chi phí một cách rõ ràng. Các chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng mới hạch toán vào tài khoản 641, các chi phí liên quan đến quản lý doanh nghiệp mới hạch toán vào tài khoản 642. Riêng chi phí thu mua phát sinh trong quá trình nhập hàng phải phản ánh vào tài khoản 1562, cuối kỳ phân bổ chi phí thu mua cho số hàng tiêu thụ trong kỳ số hàng tồn còn lại theo công thức : Chi phí thu mua phân bổ = Chi phí thu mua tồn đầu kỳ + Chi phi thhu mua phát sinh trong kỳ * Trị giá mua [...]... lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động Kỹ thuật (IMS) Từ lý luận thực tế đó, phần cuối của chuyên đề nêu lên một vài nhận xét một số phương hướng hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động Kỹ thuật (IMS) Một... còn chưa hợp lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác kế toán nhập khẩu tại Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động Kỹ thuật (IMS) Song để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Công ty không chỉ hoàn thiện công tác kế toán mà đòi hỏi công tác tổ chức quản lý nó cũng không ngừng được nâng cao hoàn thiện KẾT LUẬN Sự chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường só sự quản lý... lô hàng, sổ danh điểm hàng hoá của công ty ít, số lần nhập kho không nhiều nhập về thuờng giao thẳng cho khách hàng tại cầu cảng hoặc sân bay Hơn nữa, trong hạch toán hàng tồn kho, công ty áp dụng phương pháp KKTX phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết hàng hoá giữa kho với phòng kế toán nên hàng hoá được phản ánh thường xuyên, liên tục về tình hình nhập - xuất - tồn kho công việc kế toán. .. không tránh khỏi những khiếm khuyết, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô các cô chú trong cơ quan để chuyên đề được hoàn thiện hơn Chuyên đề đã đề cập được những nội dung sau: - Về lý luận: Chuyên đề nêu lên được những đặc điểm cơ bản của hoạt động lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tổ chức công tác kế toán nhập khẩu - Về thực tế: Chuyên đề nêu lên tình hình hạch toán kế toán lưu chuyển hàng. .. mua - phân bổ cho hàng tồn cuối kỳ Từ kết quả đó, phản ánh chi phí mua hàng phân bổ cho số hàng hoá bán ra theo bút toán sau: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 1562- (Chi phí thu mua phân bổ cho số hàng tiêu thụ) Qua đó, tôi xin nêu ra phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán nhập khẩu trực tiếp theo sơ đồ sau: Sơ đồ 16: Hoàn thiện công tác hạch toán nhập khẩu trực tiếp tại Công ty IMS TK 1112, 1122... trong đó có hoàn thiện công tác kế toán - một công cụ phục vụ đắc lực cho quản lý Trong thời gian thực tập đi sâu tìm hiểu hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất nhập khẩu, được sự hướng dẫn của Cô giáo thạc sĩ Phạm Bích Chi sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú Phòng kế toán - Tài chính phòng kinh doanh xuất nhập khẩu em đã hoàn thành bài viết của mình Do thời gian thực tế kiến thức còn hạn chế,... sổ cũ mặc dù có đủ các cột phản ánh số lượng giá trị hàng nhập - xuất - tồn kho, nhưng sự bố trí các cột như vậy chưa thực sự hợp lý rất dễ bị nhầm lẫn khi kiểm tra vì nó không rõ ràng theo từng mục nhập - xuất tồn Tôi thiết nghĩ Công ty nên bố trí lại vị trí giữa các cột trong sổ Mẫu sổ cũ của Công ty: CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT (IMS) ... khoản 007 - Ngoại tệ các loại trong mẫu sổ nên được bổ sung thêm cột tỷ giá Phương hướng hoàn thiện như sau: Mẫu cũ của Công ty là: CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT (IMS) -BÁO CHI TIẾT SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 1122 Ngoại tệ gửi ngân hàng Trang: Số dư đầu kỳ: Ngày Số CT Nội dung Tổng cộng số dư cuối kỳ Mẫu sổ hoàn thiện như sau: Đơn vị: Đồng... TÀI KHOẢN 1561 - HÀNG HOÁ Trang: Số dư đầu kỳ: Đơn vị: Đồng Số Cấp Nội dung TK Số lượng Dư Nợ lượng ĐƯ đầu kỳ đầu kỳ nhập (km) Số lượng xuất (km) PS Nợ PS Có trong kỳ trong kỳ Số lượng Dư Nợ cuối kỳ cuối kỳ Tổng cộng SDCK Mẫu sổ hoàn thiện: CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG KỸ THUẬT (IMS) -BÁO CHI TIẾT SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 1561- HÀNG HOÁ Trang: Đơn... toán cho từng mặt hàng tồn kho, căn cứ vào sự biến động của giá cả hàng hoá những bằng chứng tin cậy tại thời điểm lập dự phòng -Không được lấy phần tăng giá của mặt hàng này để bù đắp cho phần giảm giá của mặt hàng khác Dự phòng giảm giá của hàng tồn kho của niên độ trước chưa dùng đến được hoàn nhập hết vào cuối niên độ kế toán sau, sau đó mới lập lại dự phòng cho niên độ kế toán tiếp theo sau . PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT (IMS). I CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẬP KHẨU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG TỒN TẠI Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT (IMS). Cùng với sự chuyển đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT,

Hình ảnh liên quan

+ Hiện nay, Công ty vận dụng hình thức thẻ song song trong hạch toán chi tiết hàng tồn kho, với mẫu sổ cũ mặc dù có đủ các cột phản ánh số lượng và giá trị   hàng nhập - xuất - tồn kho, nhưng sự bố trí các cột như vậy chưa thực sự hợp lý và   rất dễ bị nh - PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

i.

ện nay, Công ty vận dụng hình thức thẻ song song trong hạch toán chi tiết hàng tồn kho, với mẫu sổ cũ mặc dù có đủ các cột phản ánh số lượng và giá trị hàng nhập - xuất - tồn kho, nhưng sự bố trí các cột như vậy chưa thực sự hợp lý và rất dễ bị nh Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan