0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

30 230 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 2.1. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 2.1.1. Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất Công ty cổ phần cao su Sao Vàng là một công ty sản xuất lớn với những sản phẩm đa dạng về chủng loại mẫu mã. Qúa trình sản xuất sản phẩm của công ty được diễn ra liên tục , những sản phẩm đầu ra của bước trước là nguyên liệu đầu vào của buớc sau nên chi phí sản xuất sản phẩm mang tính chất phân đoạn nhưng liên tục của quá trình sản xuất .Tại các xí nghiệp sản xuất chính đều phân xưởng luyện cao su sống là nguyên liệu đầu vào của các bước sản xuất kế tiếp sản xuất phụ liệu , các bộ phận cấu thành sản phẩm chính các bán thành phẩm để phục vụ quá trình sản xuất sau cùng. Chi phí sản xuất ở các công đoạn này sẽ được kế toán tại các xí nghiệp tập hợp phân bổ cho các sản phẩm sản xuất theo các tiêu thức phân bổ. Bên cạnh đó công ty còn các xí nghiệp sản xuất phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất ở các xí nghiệp chính như xí nghiệp năng lượng ( cung cấp hơi nóng ,hơi nén , nước ) , xí nghiệp điện cung cấp điện , … Với các đặc điểm như trên , chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng bao gồm chi phí nguyên vật liệu , chi phí nhân công chi phí sản xuất chung cụ thể như sau : * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính như cao su sống , vải mành , hoá chất ,…và chi phí nguyên vật liệu phụ Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2 như than đen , bột tan , bao bì ,…Bộ phận chi phí này chiếm khoảng 60%- 70% giá thành sản phẩm. * Chi phí nhân công trực tiếp : Khoản mục này bao gồm toàn bộ tiền lương (lương chính , lương phụ lương khác) các khoản trích theo lương (theo chế độ qui định) các khoản phụ cấp . * Chi phí sản xuất chung : Khoản mục này được chia làm 2 bộ phậnchi phí sản xuất chung tại các xí nghiệp sản xuất chính chi phí sản xuất chung tại các xí nghiệp sản xuất phụ trợ phục vụ cho sản xuất chính. Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí sản xuất phát sinh tại các xí nghiệp như chi phí điện năng , chi phí khấu hao TSCĐ, … các chi phí khác như chi phí nhân viên phân xưởng , chi phí dịch vụ mua ngoài ,… 2.1.2. Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất Công ty cổ phần cao su Sao Vàng hệ thống sản phẩm đa dạng với qui trình sản xuất sản phẩm khá phức tạp với rất nhiếu xí nghiệp sản xuất nên công ty lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo từng xí nghiệp chi tiết theo từng loại sản phẩm.Các chi phí liên quan chung đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí sẽ được phân bổ dựa trên tiêu thức phân bổ phù hợp .Việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm được tiến hành theo phương pháp khai thường xuyên . 2.2. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 2.2.1. Việc áp dụng chế độ kế toán trong hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần cao su Sao Vàng tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo qui định của Bộ Tài chính một số qui định cụ thể riêng thuận tiện cho công tác kế toán. * Về hệ thống tài khoản sử dụng : Bên cạnh hệ thống tài khoản cấp 1 cấp 2 được sử dụng cho việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3 phẩm là TK 152 , 154 , 621, 622, 627 như theo qui định công ty chi tiết một số tài khoản cấp 2 của TK 621, 622, 627, 154 thành các tiểu khoản cho các xí nghiệp. * Về hệ thống sổ sách chứng từ : Công ty sử dụng hình thức sổ Nhật kí chứng từ sử dụng các loại chứng từ sau - Bảng phân bổ tiền lương các khoản trích theo lương - Bảng phân bổ vật liệu công cụ dụng cụ , Bảng phân bổ chi phí trả trước , Phiếu xuất kho theo hạn mức , Báo cáo vật tư theo tháng của xí nghiệp, Bảng chứng từ chi phí các chứng từ chi phí kèm theo , Bảng số 4 - Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ - Hoá đơn mua dịch vụ , các chứng từ thu chi tiền mặt , tiền gửi , Báo cáo sản lượng sản xuất Hệ thống chứng từ trên chính là căn cứ để kế toán lập bảng tính giá thành sản phẩm , Nhật kí chứng từ Sổ Cái. Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4 Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 6 : Qui trình kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất Công ty cổ phần cao su Sao Vàng sự chuyên môn hoá sản xuất tới từng xí nghiệp . Mỗi xí nghiệp nhiệm vụ sản xuất các loại sản phẩm khác nhau trách nhiệm khác nhau. Trong chuyên đề này em xin phép đi sâu trình bày nội dung hạch toán chi phí sản xuât tại xí nghiệp cao su số 2. Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Các chứng từ về chi phí Bảng phân bổ CPNVLTT Bảng phân bổ CPNCTT Bảng phân bổ CPSXC Bảng tính giá thành SP Bảng số 4 NKCT số 7 BCTC Sổ cái TK 621, 622, 627, 154 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 5 2.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu trực tiếp là yếu tố chính cấu thành nên sản phẩm . NVL trực tiếp phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩmCông ty CP cao su Sao Vàng gồm các loại nguyên vật liệu chính nguyên vật liệu phụ chủ yếu sau: Nguyên vật liệu chính chủ yếu là : cao su các loại , hoá chất, vải mành, tanh, dây thép. Nguyên vật liệu phụ gồm :than đen nhựa thông, bột tan chống dính cao su, van các loại ,… Hàng tháng căn cứ vào sản lượng sản xuất kế hoạch định mức tiêu hao nguyên vật liệu, theo Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư dưới xí nghiệp chuyển lên, kế toán lập Phiếu xuất kho theo hạn mức, xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất của từng xí nghiệp .Nguyên vật liệu xuất dùng cho nhóm sản phẩm nào thì theo dõi riêng cho nhóm sản phẩm ấy( vật liệu là cao su, hoá chất được theo dõi riêng cho tổ luyện ).Vật liệu được xuất làm nhiều lần trong kỳ số lượng mỗi lần xuất được theo dõi trong phiếu lĩnh vật tư của từng xí nghiệp . Hàng ngày, khi phát sinh các nghiệp vụ xuất dùng vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán lập Phiếu xuất kho theo nhu cầu sử dụng.Căn cứ vào các phiếu xuất kho, kế toán vật tư theo dõi số lượng giá trị từng loại NVL xuất dùng, chi tiết cho từng xí nghiệp, kế toán ghi : Nợ TK 621 (chi tiết cho từng đối tượng sử dụng ) TK 152 ( chi tiết từng loại ) Trong đó : * Giá của VL xuất dùng trong kỳ được tính theo giá bình quân gia quyền theo công thức : Giá VL xuất dùng trong kỳ = Giá trị VL tồn đầu kỳ + Gía trị VL nhập trong kỳ Số lượng VL tồn đầu kỳ + Số lượng VL nhập trong kỳ Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6 * Giá VL nhập trong kỳ được tính theo giá hoá đơn các chi phí vận chuyển Cuối tháng căn cứ vào Phiếu xuất kho, kế toán phân loại vật liệu theo từng kho, từng đơn vị sử dụng từng loại vật liệu vật liệu chính, vật liệu phụ để lập Hoá đơn xuất vật liệu . Bên cạnh đó căn cứ vào Báo cáo sử dụng vật tư do xí nghiệp lập , kế toán sẽ tính lại số vật liệu dùng không hết để lập tập Hoá đơn trả lại vật liệu. Thực chất vật liệu trả lại không phải nộp về kho của công ty mà giữ lại kho của xí nghiệp để kỳ sau dùng tiếp. Vật liệu xuất dùng không hết trong kỳ được kế toán ghi như sau : Nợ TK 152 (chi tiết vật liệu) CóTK 621 (chi tiết đối tượng sử dụng ) Căn cứ vào Hoá đơn xuất vật liệu , Hoá đơn trả lại vật liệu kỳ trước Hoá đơn trả lại vật liệu kỳ này, kế toán chi phí tính giá trị nguyên vật liệu cần phân bổ cho từng loại sản phẩm để lập Bảng phân bổ nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ. Trong đó : Giá trị VL cần phân bổ cho loại SP = Giá trị VL xuất trong kỳ + Giá trị VL trả lại kỳ trước - Giá trị VL trả lại kỳ này . Công ty cổ phần cao su Sao Vàng dây chuyền sản xuất tương đối phức tạp với khối lượng sản phẩm sản xuất lớn .Đặc trưng sản xuất của các xí nghiệp sản xuất chính ở công ty là mỗi xí nghiệp đều tổ luyện với nhiệm vụ hỗn luyện cao su, cán tráng vải mành,cắt, dập tanh, tạo ra các loại bán thành phẩm phục vụ cho công đoạn cuối cùng.Bán thành phẩm dùng cho loại sản phẩm nào sẽ được tập hợp riêng cho loại sản phẩm đó. Nguyên vật liệu để sản xuất ra bán thành phẩmcao su hoá chất. Để sản xuất các loại bán thành phẩm trên cần phải nguyên vật liệu, máy móc, nhân công.Tuy nhiên , để qua trình hạch toán chi phí được đơn giản công ty chỉ tính chi phí nguyên vật liệu nằm trong giá trị các bán thành phẩm, còn các chi phí chế biến được tính vào giá thành của sản phẩm hoàn thành nhập kho.Do đó, bán thành phẩm Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 7 được coi như là NVL chính.Vì vậy chi phí NVL chính bao gồm : chi phí bán thành phẩm( mà thực chất là chi phí của cao su hoá chất) được theo dõi trên TK 1521 chi phí vật liệu chính là tanh, vải mành . được theo dõi trên TK6212. Công việc phân bổ chi phí NVL trực tiếp bao gồm việc phân bổ chi phí bán thành phẩm ( TK 1521 ) , chi phí NVL chính khác (TK 6212 ) chi phí NVL phụ ( TK 6213 ). Việc phân bổ nguyên vật liệu chính dựa trên tiêu thức sản lượng sản xuất trong kỳ đơn giá định mức về vật liệu chính.Chi phí vật liệu phụ được phân bổ theo sản lượng sản xuất giá thành kế hoạch về khoản mục chi phí vật liệu phụ.Các khoản mục chi phí còn lại cũng được phân bổ theo giá thành kế hoạch. Sở dĩ sự khác nhau như vậy là do nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành giá mua vật liệu chính được tính theo giá cả thị trường nên mức biến động chi phí là rất lớn, còn các khoản mục chi phí khác đơn giá ít biến động chiếm tỷ lệ nhỏ . Phân bổ chi phí bán thành phẩm Tuỳ theo loại sản phẩm được sản xuất ở từng xí nghiệp mà mỗi xí nghiệp cần sản xuất các bán thành phẩm khác nhau. Xí nghiệp cao su số 2 là xí nghiệp nhiệm vụ sản xuất các loại BTP như cao su L1 , cao su L11 , cốt hơi Xphin , cốt hơi Butyl , … Hàng tháng , kế toán căn cứ vào Báo cáo bán thành phẩm từ các xí nghiệp gửi lên để xác định tổng giá thành thực tế bán thành phẩm xác định giá thành từng loại BTP theo phương pháp giá thành tỷ lệ dựa trên giá thành BTP kế hoạch , đồng thời tập hợp chi phí bán thành phẩm. Cụ thể : * Bước 1: Tính tổng giá thành kế hoạch BTP Tổng giá thành BTP theo kế hoạch =∑ Số lượng BTP i * Đơn giá kế hoạch cho BTP i Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 8 * Bước 2: Tính hệ số phân bổ chi phí BTP Hệ số phân bổ = Tổng giá thành BTP thực tế Tổng giá thành BTP định mức * Bước 3: Tính giá thành thực tế cho BTP i Gía thành thực tế BTP i = Gía thành kế hoạch BTP i * Hệ số phân bổ Kế toán phản ánh giá trị bán thành phẩm sử dụng để sản xuất sản phẩm trong kì như sau : Nợ TK 154(Chi tiết cho từng loại sản phẩm ) TK 1521 ( Chi tiết bán thành phẩm đã phân bổ ) Đơn vị tính : đồng Bán thành phẩm ĐGKH Luyện mới SL Kế hoạch Thực tế XNCS 2 Cao su L1 (mặt lốp) 7.604 150.002 1.140.615.208 938.385.566 Cao su L11 (thân lốp) 8.354 107.346 896.768.484 788.845.975 Cao su X phin 5.405 9.763 52.769.015 27.450.047 Cốt hơi butyl 6.002 304 4.825.608 2.149.399 . . . . . . . . . . . . . . . Cộng XNCS 2 . . . . . . 2.986.704.021 2.001.324.103 . . . . . . . . . . . . . . . Cộng toàn công ty 4.095.978.316 3.757.128.897 Hệ số phân bổ: = 0.917 Bảng 2 : Bảng tính giá thành bán thành phẩm ( Tháng 10 năm 2007 ) Căn cứ vào tổng số bán thành phẩm sử dụng cho mỗi nhóm sản phẩm ở từng xí nghiệp đơn giá bán thành phẩm tương ứng, kế toán lập báo cáo bán thành phẩm sử dụng tiến hành phân bổ chi phí bán thành phẩm cho từng sản phẩm theo tiêu thức là số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ định mức bán thành phẩm. Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 Đơn vị tính: đồng Tên sản phẩm SLSX Giá thành KH Chi phí KH Chi phí thực tế XNCS 2 Lốp XĐ 37-584 (650 đen) 15.586 6.898,74 107.523.762 85.121.283 Lốp XĐ 37-584 (650 đỏ) 346.585 6.180,35 2.142.016.605 1.005.232.200 Lốp XĐ 37-584 (650 Đ/V) 42.580 7.006,57 298.339.750 105.375.096 Lốp XĐ 37-590 (660 đen) 90.465 6.104,87 552.277.065 233.087.665 Lốp XĐ 37-630 (đen) 40.750 6.621,58 269.829.385 132.899.011 Lốp XĐ 400-104 PR 35.620 6.621,58 235.860.680 155.989.900 . . . . . . . . . . . . . . . Cộng XNCS 2 . . . . . . 4.514.318.700 3.986.399 . . . . . . . . . . . . . . . Cộng toàn công ty 10.452.986.567 9.576.328.705 Bảng 3: Bảng phân bổ chi phí bán thành phẩm (Tháng 10 năm 2007) Tổng chi phí thực tế : 9.576.328.705 Tổng chi phí kế hoạch : 10.452.986.567 Hệ số phân bổ : 0,916 Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí bán thành phẩm , kế toán phản ánh vào Bảng số 4-TK 154 . Phân bổ chi phí nguyên vật liệu chính khác Kế toán theo dõi chi phí vật liệu chính (cao su , hoá chất dùng để chế tạo BTP) nguyên vật liệu chính khác ( vải mành , dây thép tanh ) trên TK 6212( chi tiết từng XN). Kế toán ghi định khoản phát sinh chi phí nguyên vật liệu khác phục vụ cho sản xuất sản phẩm như sau : Nợ TK 6212( Chi phí NVL chính khác ) TK 5122 ( NVL chính ) Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 Cũng như chi phí bán thành phẩm, chi phí nguyên vật liệu chính khác được phân bổ theo sản lượng sản xuất định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao , cách phân bổ giống như phân bổ chi phí bán thành phẩm . Sau khi phân bổ chi phí NVL chính khác , kế toán tiến hành ghi vào bảng số 4 – TK 154 Nợ TK 154 ( Chi tiết cho từng sản phẩm ) TK 6212 ( Chi tiết NVL chính khác đã phân bổ ) Tên sản phẩm SLSX Đơn giá kế hoạch Tổng CP kế hoạch Tổng CP thực tế XNCS 2 Lốp XĐ 37-584 (650 đen) 15.586 6.898,74 107.523.762 70.023.018 Lốp XĐ 37-584 (650 đỏ) 346.585 6.180,35 2.142.016.605 997.605.323 Lốp XĐ 37-584 (650 Đ/V) 42.580 7.006,57 298.339.750 157.234.577 Lốp XĐ 37-590 (660 đen) 90.465 3.104,87 552.277.065 345.6169.940 Lốp XĐ 37-630 (đen) 40.750 6.621,58 269.829.385 172.183.443 Lốp XĐ 400-104 PR 35.620 6.621,58 235.860.680 200.277.633 . . . . . . . . . . . . . . . Cộng XNCS 2 . . . . . . 4.001.320.211 2.987.899.200 . . . . . . . . . . . . . . . Cộng toàn công ty 5.759.989.577 3.975.189.828 Bảng 4: Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu chính khác (Tháng 10 năm 2007 ) Tổng chi phí thực tế : 3.975.189.828 Tổng chi phí kế hoạch : 5.759.989.577 Hệ số phân bổ : 0,69 Phân bổ chi phí nguyên vật liệu phụ trực tiếp Kế toán theo dõi NVL phụ trực tiếp trên TK 6213 (chi tiết từng xí nghiệp ). Nguyên vật liệu phụ gồm than đen , nhựa bông , xà phòng , vải lót,….Nguyên vật liệu phụ sử dụng cho nhóm sản phẩm nào thì được kế toán Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 [...]... tổng sản lượng ,… Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 18 Hạch toán chi phí sản xuất chung tại các xí nghiệp sản xuất chính Tại công ty cổ phần cao su Sao Vàng , chi phí sản xuất chung chính là những khoản chi phí dùng chung phát sinh trong phạm vi các xí nghiệp sản xuất chính Chi phí này được chia thành 3 khoản mục chủ yếu : chi phí điện năng, chi phí khấu hao TSCĐ các chi. .. tính giá thành chi c Mặt khác, chu kỳ sản xuất sản phẩm công ty ngắn, sản phẩm sản xuất ra liên tục với khối lượng lớn nên để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh , kỳ tính giá thành được xác định là hàng tháng 2.5.2 Xác định phương pháp tính giá thành sản phẩm Với cách tập hợp chi phí như trên, giá thành sản phẩm được tính theo phương pháp trực tiếp Sau đó , kế toán lập bảng tính giá thành sản. .. gửi Báo cáo nhập – xuất – tồn lên phòng kế toán Kế toán sẽ căn cứ vào báo cáo để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì tính giá thành sản phẩm nhập kho Gía trị sản phẩm dở dang cuối kì được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí sản xuất chung Chi phí tiền lương các khoản trích theo lương được phân bổ cho sản phẩm hoàn thành nhập kho Theo đó, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ... hàng thì kế toán hạch toán vào TK 154 để tính giá thành Sau khi phân bổ chi phí sản xuất chung tại các xí nghiệp sản xuất chính các xí nghiệp phụ trợ , kế toán lập bảng phân bổ chi phí sản xuất chung toàn công ty Đây là căn cứ để kế toán lập bảng số 4 (dòng TK 627) vào Nhật kí chứng từ số 7 Cuối tháng , kế toán vào sổ Cái TK627 CF hơi SLSX Đơn giá KH nóng, khí nóng, khí nén KH Tên sản phẩm CF... sản phẩm thực tế cho các sản phẩm được sản xuất ra trong kì (phụ lục 3) Giá thành sản phẩm của từng sản phẩm được tính theo trình tự sau : + Với sản phẩm hoàn thành : Tổng giá thành sản phẩm Giá thành đơn vị = = Giá trị SP DD đầu kỳ + Chi phí SX phát sinh trong kỳ - Giá trị SP DD cuối kỳ Tổng giá thành SP Số lượng SP nhập kho + Với các sản phẩm luyện , BTP không SPDD nên khi BTP hoàn thành , kế toán. .. toàn công ty 300.571.821 105.051.502 54.897.027 Bảng 14: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung toàn doanh nghiệp ( XNCS 2 - tháng 10 năm 2007 ) Nguyễn Lan Anh Lớp: Kế toán B K46 624.457.201 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 26 2.4 TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT , KIỂM ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì Sản phẩm dở dang của công ty CP cao su Sao Vàng là những sản phẩm đã hoàn thành. .. K46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Cộng PS Số dư cuối tháng 17 Nợ 8.529.599.511 8.529.599.511 Nợ Bảng 9 : Sổ Cái TK 622 Năm 2007 2.2.2.3 Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí sản xuất chung chính ở các xí nghiệp sản xuất chính chi phí sản xuất chung phụ ở các xí nghiệp sản xuất bổ trợ Chi phí sản xuất chung tại công ty gồm các khoản mục sau đây : - Chi phí nhân viên... cao su Sao Vàng bao gồm các xí nghiệp sản xuất quy trình công nghệ phức tạp theo kiểu chế biến liên tục, sản xuất nhiều loại sản phẩm trên cùng một dây chuyền sản xuất, sản phẩm sản xuất ra nhiều quy cách, kích cỡ khác nhau .Sản phẩm hoàn thành phải qua khâu kiểm tra chất lượng mới được nhập kho Xuất phát từ đặc điểm đó, công ty đã xác định đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm hoàn thành. .. hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty Toàn bộ chi phí sản xuất của xí nghiệp được theo dõi trên Sổ chi phí sản xuất chung phụ chi tiết cho XN điện Cuối kì , kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí phát sinh từ TK 627 ( Chi tiết XN điện ) sang đối tượng chịu chi phí Đối với sản phẩm của xí nghiệp cung cấp cho các xí nghiệp khác trong công ty thì hạch toán vào TK 6273 Đối với sản phẩm của... được giám đốc công ty ký duyệt.Trên sở đó, kế toán tập hợp phân bổ các khoản chi phí này cho các đối tượng chịu chi phí. Khi phát sinh khoản mục chi phí này , kế toán ghi: Nợ TK 6278 (chi tiết từng xí nghiệp ) TK 111 , 112 Cuối kỳ kế toán chi phí tập hợp toàn bộ các chi phí chung khác để phân bổ chi phí này cho từng sản phẩm trong xí nghiệp theo tiêu thức là số lượng nhập kho đơn giá chi phí . đề thực tập tốt nghiệp 1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 2.1. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT. SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất Công ty cổ phần cao su Sao Vàng là một công ty sản xuất lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG,

Hình ảnh liên quan

Bảng phân bổ CPNVLTT - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng ph.

ân bổ CPNVLTT Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2: Bảng tính giá thành bán thành phẩm ( Tháng 10 năm 2007 ) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 2.

Bảng tính giá thành bán thành phẩm ( Tháng 10 năm 2007 ) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí bán thành phẩm, kế toán phản ánh vào Bảng kê số 4-TK 154 . - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

n.

cứ vào Bảng phân bổ chi phí bán thành phẩm, kế toán phản ánh vào Bảng kê số 4-TK 154 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 5: Bảng phân bổ nguyên vật liệu phụ trực tiếp (Tháng 10 năm 2007 ) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 5.

Bảng phân bổ nguyên vật liệu phụ trực tiếp (Tháng 10 năm 2007 ) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 7: Bảng phân bổ tiền lương trực tiếp (Tháng 10 năm 2007) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 7.

Bảng phân bổ tiền lương trực tiếp (Tháng 10 năm 2007) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 8: Bảng phân bổ các khoản trích theo lương (Tháng 10 năm 2007) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 8.

Bảng phân bổ các khoản trích theo lương (Tháng 10 năm 2007) Xem tại trang 16 của tài liệu.
Từ các bảng phân bổ trên, kế toán chi phí tập hợp số liệu vào bảng kê số 4 ( dòng TK 622) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

c.

ác bảng phân bổ trên, kế toán chi phí tập hợp số liệu vào bảng kê số 4 ( dòng TK 622) Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 9: Sổ Cái TK 622 Năm 2007 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 9.

Sổ Cái TK 622 Năm 2007 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 10 : Bảng phân bổ chi phí điện năng (Tháng 10 năm 2007) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 10.

Bảng phân bổ chi phí điện năng (Tháng 10 năm 2007) Xem tại trang 18 của tài liệu.
Cuối kì , căn cứ vào bảng phân bổ TSCĐ theo đơn vị , kế toán tiến hành phân bổ khấu hao cho từng sản phẩm của đơn vị theo tiêu thức phân bổ là số sản phẩm hoàn thành nhập kho và chi phí  kế hoạch về khoản mục chi phí khấu hao và sửa chữa lớn cho từng l - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

u.

ối kì , căn cứ vào bảng phân bổ TSCĐ theo đơn vị , kế toán tiến hành phân bổ khấu hao cho từng sản phẩm của đơn vị theo tiêu thức phân bổ là số sản phẩm hoàn thành nhập kho và chi phí kế hoạch về khoản mục chi phí khấu hao và sửa chữa lớn cho từng l Xem tại trang 20 của tài liệu.
cứ vào báo cáo của xí nghiệp cơ điện gửi lên và Bảng phân bổ vật liệu, CCDC , kế toán ghi vào Sổ chi phí sản xuất chung chính - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

c.

ứ vào báo cáo của xí nghiệp cơ điện gửi lên và Bảng phân bổ vật liệu, CCDC , kế toán ghi vào Sổ chi phí sản xuất chung chính Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 14: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung toàn doanh nghiệp ( XNCS 2 - tháng 10 năm 2007 ) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 14.

Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung toàn doanh nghiệp ( XNCS 2 - tháng 10 năm 2007 ) Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 15 : Chi phí sản xuất dở dang cuối kì - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 15.

Chi phí sản xuất dở dang cuối kì Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 16 : Trích bảng kê số 4                                 (XNCS 2 – Tháng 10 năm 2007 ) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Bảng 16.

Trích bảng kê số 4 (XNCS 2 – Tháng 10 năm 2007 ) Xem tại trang 28 của tài liệu.