0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

41 491 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

SỞ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I.1. LUẬN CHUNG VỀ KQKD PHÂN PHỐI KẾT QUẢ. I.1.1. Nội dung kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. I.1.1.1. Khái niệm kết quả kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanhkết quả tài chính cuối cùng của DN trong một thời kỳ nhất định (tháng, quí, năm), là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với toàn bộ chi phí của các hoạt động đã được thực hiện dưới chỉ tiêu lãi hoặc lỗ. Kết quả hoạt động kinh doanh còn là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả hoạt động mức độ tích cực trên các mặt của DN. Ta công thức xác định kết quả KD như sau : Kết quả KD = Thu nhập - Chi phí Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ tổng hợp kết quả kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính hoạt động khác Kết quả hoạt động tài chính là kết quả được hình thành từ các nghiệp vụ đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh, kinh doanh bất động sản, cho vay vốn… Công thức xác định : = - Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác với các khoản chi phí khác. Công thức xác định : = - * Vai trò của thu nhập trong DN. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN là quá trình đầu tư chi phí vào các hoạt động DN tiến hành hoạt động SXKD sau cùng là thu được tiền về, tạo thu nhập cho DN. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của DN, ngoài phần thu nhập do tiêu thụ sản phẩm, do DN sản xuất kinh doanh ra còn thể thu nhập từ hoạt động tài chính thu nhập từ hoạt động khác. Thu nhập của DN liên quan chặt chẽ với chi phí bỏ ra lợi nhuận sẽ đạt được. Từ góc độ của DN để xem xét thể thấy rằng thu nhập của DN là toàn bộ các khoản tiền thu được do các hoạt động sản xuất KD của DN mang lại. Thu nhập ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của DN. Trước hết, nó là nguồn quan trọng để đảm bảo trang trải các khoản chi phí SXKD, đảm bảo cho DN thể tiếp tục tái sản xuất giản đơn cũng như thể tái sản xuất mở rộng, là nguồn để DN thể thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước như nộp các khoản thuế theo qui định, là nguồn để phân chia các quỹ, lợi nhuận cho các cổ đông… Nếu thu nhập ít hoặc thu nhập không đủ để trang trải các khoản chi phí đã bỏ ra sẽ đưa đến tình hình tài chính của DN gặp khó khăn, nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm cho DN không đủ sức cạnh tranh trên thị trường tất yếu sẽ dẫn tới phá sản. Từ tầm quan trọng của việc xác định đúng đắn hợp kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ta đi xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới việc xác định kết quả kinh doanh, vì chỉ khi nào các cấu thành của kết quả kinh doanh được tính đúng, tính đủ được xem xét một cách khoa học đúng vai trò thì khi đó kết quả kinh doanh mới chính xác được. I.1.1.2. Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh. Như ta đã biết rất nhiều hoạt động trong một DN nhưng ta thể chia chúng ra thành 3 nhóm như sau : - Hoạt động tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ : Là hoạt động chính trong một DN, thực hiện chức năng của doanh nghiệp về tiêu thụ về hàng hoá, lao vụ dịch vụ… - Hoạt động tài chính : là các hoạt động đầu tư tài chính của DN - Hoạt động khác : là các hoạt động không mang tính chất thường xuyên tại DN. Tương ứng với từng hoạt động kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cũng bao gồm 3 bộ phận cấu thành : - Kết quả hoạt động bán hàng. - Kết quả hoạt động tài chính. - Kết quả hoạt động khác. Tổng hợp kết quả 3 hoạt động trên ta được kết quả kinh doanh của DN. I.1.1.2.1.Kết quả hoạt động bán hàng. Kết quả hoạt động bán hàng : Là kết quả của hoạt động tiêu thụ về sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đã thực hiện. Nó là phần chênh lệch giữa doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán, các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí bán hàng chi phí quản DN của số hàng đã bán • Kết quả hoạt động bán hàng được xác định theo công thức sau : = - - - = - - - - Trong đó : *) Doanh thu trên hoá đơn : được chia ra hai trường hợp : Trường hợp 1 : Đối với sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu trên hoá đơn là toàn bộ tiền hàng cung cấp dịch vụ (không bao gồm thuế GTGT), ngoài ra doanh thu này còn bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà sở kinh doanh được hưởng. Trường hợp 2 : Nếu sở kinh doanh là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì giá thanh toán được coi là doanh thu trên hoá đơn. *) Giảm giá hàng bán : Là số tiền doanh nghiệp giảm trừ cho người mua trên giá thoả thuận do hàng hoá bị kém phẩm chất hoặc không đúng qui cách, thời hạn đã được qui định trên hợp đồng kinh tế hoặc ưu đãi khách hàng mua sản phẩm hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn. Doanh thu thu nầ *) Trị giá hàng bán bị trả lại : Phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế như : Hàng kém phẩm chất, không đúng qui cách, chủng loại. ∗) Chiết khấu thương mại :DN cho khách hàng được hưởng khi KH mua hàng hoá với số lượng nhiều. *) Thuế không được hoàn trả ở khâu bán bao gồm : - Thuế tiêu thụ đặc biệt : Là loại thuế gián thu đánh vào các tổ chức sản xuất, nhập khẩu kinh doanh dịch vụ thuộc diện nộp thuế TTĐB - Thuế xuất khẩu : là loại thuế gián thu đánh vào hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới Việt nam. *) Trị giá vốn hàng bán : Phản ánh trị giá vốn của hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ xuất khẩu bán trong kỳ. *) Chi phí bán hàng : Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí về lao động sống, lao động vật hoá phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ như : chi phí vận chuyển, đóng gói, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương, bảo hiểm của nhân viên bán hàng… *) Chi phí quản DN : Là những chi phí phát sinh liên quan đến toàn bộ hoạt động của DN như : Chi phí nhân viên quản lý, các khoản tiền lương phụ cấp, khoản trích theo lương, chi phí dụng cụ đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý, thuế môn bài, chi phí bằng tiền khác. Các khoản chi phí phát sinh đã được tính phân bổ cho số hàng đã thanh toán trong kỳ I.1.1.2.2.Kết quả hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động tài chính là phần chênh lệch giữa thu nhập hoạt động tài chính chi phí hoạt động tài chính. Trong đó : Thu nhập hoạt động tài chính : là số tiền thu được từ các hoạt động đầu tư tài chính như : + Lãi cho vay, lãi tiền gửi, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ, lãi cho thuê tài chính + Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản (Bằng sáng chế, bản quyền tác giả) . + Thu về khoản đầu tư mua bán chứng khoán, cổ phiếu ngắn dài hạn + Thu về khoản chênh lệch bán ngoại tệ, thu về cho thuê tài sản các hình thức đầu tư dài hạn khác. + Thu về hoạt động kinh doanh bất động sản, thu về từ tiền lãi bán hàng trả góp. Chi phí hoạt động tài chính : Là các chi phí liên quan đến đầu tư kinh doanh vốn như : + Chi phí về hoạt động tham gia LD (không tính trị giá vốn góp) + Chi phí chứng khoán ngắn dài hạn, lỗ trong kinh doanh chứng khoán. + Chi liên quan đến hoạt động cho vay vốn, lỗ do ngoại tệ, vay vốn phải trả. + Chi phí KH TSCĐ cho thuê TC giá trị thực tế của bất động sản đã bán. I.1.1.2.3. Kết quả hoạt động khác. Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác với các khoản chi phí khác. ∗ Công thức xác định : Chi phí ho t ng ạ độ t i chínhà Thu nh pậ ho tạ ng t iđộ à chính K t quế ả ho tạ ngđộ t i chínhà -= Chi phí khác - Thu nh p ậ khác = K t qu ế ả ho t ngạ độ khác Trong đó : Thu nhập khác : Là các khoản thu nhập mà DN không dự tính trước hoặc là khoản thu xảy ra một cách không đều đặn thường xuyên như : + Thu về nhượng bán thanh TSCĐ. + Khoản thu được phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. + Thu được các khoản nợ khó đòi đã xử nay lại đòi được. + Thu từ các khoản nợ mà không tìm được chủ nợ (nợ vắng chủ). + Khoản thu nhập bị bỏ sót từ năm trước nay mới phát hiện ra. + Xử tài sản thừa + Khoản được giảm trừ thuế, miễn thuế. Chi phí khác : Đây là các khoản chi phí hay thiệt hại mang tính không thường xuyên không thuộc phạm vi hoạt động SXKD hoạt động tài chính của DN : + Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ khi thanh nhượng bán. + Chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xoá sổ kế toán. + Khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. + Bị phạt thuế hay truy thu thuế. + Khoản chi phí bị bỏ sót từ năm trước nay mới phát hiện ra + Các chi phí để thu tiền phạt. + Các khoản chi phí bị nhầm, bỏ sót từ các kỳ kế toán trước. + Các khoản chi phí khác. Sau khi xác định kết quả kinh doanh từng hoạt động tiến hành tổng hợp lại ta sẽ được kết quả tổng hợp tất cả các hoạt động. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả kinh doanh cuối cùng của DN trong một thời kỳ nhất định nó được biểu hiện dưới dạng lãi hoặc lỗ. Công thức : [[[[ I.1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Như ta đã nêu ở trên kết quả kinh doanh của DN thường bao gồm kết quả từ hoạt động bán hàng, kết quả hoạt động tài chính kết quả hoạt động khác. Trong đó kết quả thu được từ hoạt động bán hàng là chỉ tiêu bản, tỷ trọng lớn quyết định đến kết quả tổng hợp của DN. Cho nên khi xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh thì việc xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính là nội dung bản để trên sở phấn đấu tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kết quả SXKD của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi hai nhân tố : Doanh thu tiêu thụ chi phí kinh doanh. I.1.1.3.1. Ảnh hưởng của doanh thu tiêu thụ đến kết quả kinh doanh Doanh thu tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của DN. Nếu các nhân tố khác không thay đổi thì doanh thu tiêu thụ càng lớn cho ta kết quả kinh doanh càng cao ngược lại. Như vậy, để cho kết quả kinh doanh của DN được chính xác thì đòi hỏi phải xác định đúng đắn, chặt chẽ doanh thu tiêu thụ. Doanh thu tiêu thụ luôn bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, những nhân tố này ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả kinh doanh của DN qua doanh thu. Sau đây là một số nhân tố bản ảnh hưởng tới doanh thu : ∗) Các nhân tố định lượng : Khối lượng giá cả hàng hoá tiêu thụ. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại, tiêu thụ hàng hoá là khâu quan trọng vì nó kết thúc quá trình lưu chuyển hàng hoá. Đối với doanh nghiệp thương mại việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá, tăng doanh thu ý nghĩa rất quan trọng. Nó góp phần vào việc đáp ứng thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội. Trong phạm vi doanh nghiệp, tăng doanh thu là một trong những điều kiện bản để tăng lợi nhuận nhằm tái sản xuất mở rộng cải thiện đời sống cán L iợ nhu n ậ ho tạ L i nhu nợ ậ ho t ngạ độ bán h ngà T ng l iổ ợ nhu n cácậ ho t ngạ độ L iợ nhu nậ ho tạ = + + bộ CNV. Lợi nhuận là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp, chính vì vậy đòi hỏi các cán bộ quản lãnh đạo doanh nghiệp phải tìm ra mọi biện pháp tăng doanh thu tăng lợi nhuận. Mở rộng lưu chuyển hàng hoá là biện pháp quan trọng tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Thương Mại, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Mở rộng lưu chuyển hàng hoá là điều kiện đảm bảo cạnh tranh hiệu quả khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều đó thì đòi hỏi DN phải nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng để lựa chọn phương thức mua hàng, bán hàng… cho phù hợp với điều kiện hoạt động của DN mình ở từng thời kỳ để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Giá cả hàng hoá tiêu thụ cũng ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm. Nếu DN đưa ra một mức giá phù hợp thì được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận, DN dễ tiêu thụ hàng hoá của mình, sẽ làm cho doanh thu tăng lên. Mặt khác nếu giá quá cao thì người tiêu dùng sẽ không chấp nhận hàng hoá hàng hoá của doanh nghiệp sẽ bị ứ đọng. Nếu giá quá thấp sẽ làm doanh thu tụt xuống thậm chí doanh thu không bù đắp đủ những chi phí đã bỏ ra. ∗ ) Các nhân tố định tính : Chất lượng hàng hoá kết cấu hàng hoá. Chất lượng hàng hoá tiêu thụ là một yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc thúc đẩy hay kìm hãm công tác tiêu thụ hàng hoá. Chất lượng sản phẩm hàng hoá cao không chỉ làm tăng khối lượng tiêu thụ mà còn thể nâng giá bán tạo điều kiện tăng doanh thu. Việc đảm bảo chất lượng sẽ làm tăng được lòng tin của khách hàng đối với DN, là uy tín của DN trên thị trường. Để đảm bảo hàng hoá chất lượng cao thì ngay từ khâu lựa chọn nguồn hàng DN đã phải thận trọng tìm những nguồn hàng uy tín, thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng về mọi mặt. Sau đó là công tác lưu trữ bảo quản, đóng gói phải được thực hiện tốt. Đó là trách nhiệm của các cán bộ quản trong đó cả bộ phận kế toán.Trong kinh doanh hiện nay các DN thường đưa ra thị trường nhiều sản phẩm hàng hoa khác nhau làm đa dạng hàng hoá tiêu thụ, tăng doanh thu cho DN. Kết cấu sản phẩm phù hợp đưa ra tiêu thụ cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận của DN. Công tác tổ chức bán hàng của DN cũng là một nhân tố thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Một DN nếu áp dụng tổng hợp nhiều hình thức bán như : Bán buôn, bán lẻ, bán đại lý… tất yếu sẽ bán được nhiều hàng hoá hơn. Trong chế kinh doanh hiện nay thì công tác Marketing, quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm, thái độ phục vụ khách hàng cũng là những nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của DN, vì vậy DN phải tìm mọi biện pháp để thúc đẩy các công tác đó. I.1.1.3.2. Ảnh hưởng của giá vốn hàng bán đến kết quả kinh doanh của DN. Trong DN giá vốn hàng bán ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh, nó tác động ngược chiều đến kết quả kinh doanh. Để tăng kết quả kinh doanh của DN đòi hỏi phải những biện pháp đối với nhân tố này. Giá vốn hàng bán trong DN là giá mua – giá thoả thuận giữa DN với người bán, nó phụ thuộc vào giá cả thị trường. Vì vậy DN khó thể đưa ra những giá mua, giá bán theo ý chủ quan của mình. Ở đây việc giảm giá vốn hàng bán chủ yếu được thực hiện bằng cách : phải công tác thu mua hàng tận nơi sản xuất không qua nhiều cầu trung gian, môi giới, phải quan hệ tốt với người cung cấp tạo được uy tín với họ để họ cung cấp hàng hoá cho DN một cách đều đặn kịp thời đảm bảo cả về số lượng, chất lượng. I.1.1.3.3. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng chi phí QLDN Thực chất ảnh hưởng của nhân tố này giống với ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán, xét về cả mức độ cũng như tính chất của nó. Tuy nhiên chi phí bán hàng chi phí quản DN là tác động của nhóm nhân tố chủ quan trong công tác quản của DN, vì vậy đòi hỏi các DN phải biết tiết kiệm đến mức tối đa các khoản chi phí trong quá trình hàng hoá được mua vào tiêu thụ trên thị trường. Đây là yếu tố thể coi là đặc trưng của mỗi DN để nâng cao lợi nhuận của DN, nó là yếu tố để DN cạnh tranh với các DN khác trên thị trường. I.1.1.4. Các biện pháp nâng cao kết quả kinh doanh. Mục tiêu nâng cao kết quả kinh doanh luôn là hướng phấn đấu của DN. Kết quả kinh doanh là một nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của một DN. Vì vậy để đạt được mức lợi nhuận cao thì đòi hỏi các DN phải thực hiện tốt một số biện pháp sau : I.1.1.4.1. Nâng cao doanh thu bán hàng. Nâng cao doanh thu bán hàng là mục tiêu hàng đầu của mọi DN. Để nâng cao được doanh thu tiêu thụ đòi hỏi các DN thực hiện các biện pháp sau : a.) Khai thác nguồn hàng đẩy mạnh bán ra . Để đáp ứng nhu cầu khách hàng tiêu thụ hàng hoá một cách hiệu quả, DN phải tổ chức thu mua hàng hoá nhanh chóng, giảm chi phí một cách tối đa, giá cả thấp, mua tận gốc lựa chọn nguồn hàng ổn định. Đối với DNTM nguồn hàng vai trò quan trọng, muốn khai thác tốt nguồn hàng thì phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng, từ đó mới tổ chức đặt hàng, thu mua, gia công chế biến tiếp nhận những mặt hàng kinh doanh tạo nguồn hàng phong phú, ổn định. Nếu khai thác được nguồn hàng tốt sẽ giảm chi phí thu mua một cách thấp nhất từ đó sẽ làm tăng kết quả kinh doanh của DN. Mặt khác, giá cả cũng là một yếu tố bản ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DN. Do đó DN phải lựa chọn kinh doanh những mặt hàng giá cả phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng nhằm mục đích bán được hàng hoá với khối lượng lớn để tăng doanh thu. Ngoài ra DN cũng cần phải những biện pháp đẩy mạnh bán ra như công tác Marketing, các biện pháp khen thưởng, khuyến khích người bán hàng, người mua hàng. b) Tăng khối lượng, chất lượng sản phẩm tiêu thụ . [...]... sở Trong việc quản kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì việc quản tốt kết quả kinh doanhcác đơn vị bộ phận cũng góp phần không nhỏ vào việc hạ thấp chi phí, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp I.2.1.2 Yêu cầu quản phân phối lợi nhuận Sau khi xác định quản tốt kết quả kinh doanh thì yêu cầu đặt ra là phải phân phối lợi nhuận đó như thế nào cho hợp lý, phục vụ cho mục đích kinh doanh. .. của doanh nghiệp Vì vậy yêu cầu quản phân phối lợi nhuận là rất cần thiết Ngoài việc phân phối lợi nhuận theo chế độ kế toán, cùng cán bộ quản doanh nghiệp phải biết sử dụng lợi nhuận đó như thế nào để thu được hiệu quả cao nhất tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị mình Như vậy việc quản kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận cho các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp. .. bỏ ra lợi nhuận sẽ đạt được Điều đó cho thấy DN phải quản kết quả kinh doanh sao cho phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất Việc quản tốt kết quả kinh doanh không phải là một công việc đơn giản, đòi hỏi kế toán phải tham gia tổ chức quản kết quả kinh doanh một cách thật chặt chẽ khoa học Muốn công tác quản kết quả kinh doanh đạt kết quả cao trước hết ta phải quản tốt doanh. .. nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của doanh nghiệp trên thị trường I.2.2 Nhiệm vụ kế toán KQKD phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp I.2.2.1 yêu cầu đối với kế toán kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận Kế toán nói chung đặc biệt là kế toán quản trị nói riêng phải lường trước được mức độ ảnh hưởng của doanh thu đến kết quả. .. định kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận là rất cần thiết phải được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm I.4.2 Nội dung của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận I.4.2.1 Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu Hạch toán ban đầu là việc theo dõi ghi chép hệ thống các hiện tượng kinh tế trong quá trình kinh doanh của DN trên chứng từ làm sở cho hạch toán tổng... thuế phí Thu nhập + hợp chịu thuế khác Từ đó xác định số thuế thu nhập phải nộp trong năm : Thuế thu nhập phải nộp Tổng = thu nhập Thuế x suất chịu thuế I.2 YÊU CẦU QUẢN NHIỆM VỤ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I.2.1 Yêu cầu quản I.2.1.1 Yêu cầu quản kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế vô cùng quan trọng trong mỗi DN Nó liên... trước” Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình phân phối lợi nhuận lợi nhuận chưa phân phối của năm trước + Tài khoản 4212 : Lợi nhuận năm nay” Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình phân phối lợi nhuận lợi nhuận chưa phân phối của năm nay Ngoài ra kế toán phân phối lợi nhuận còn sử dụng một số tài khoản liên quan... kế toán mới được ban hành đã đáp ứng yêu cầu quản trong giai đoạn hiện nay Tuy nhiên nó cũng gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc Đặc biệt là trong công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận luôn luôn sự thay đổi ràng buộc chặt chẽ với chế độ kế toán chế quản Nhà nước Trên thực tế kế toán xác định kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận trong các doanh. .. Nắm chắc các nghiệp vụ thanh toán tiền tệ để tránh tình trạng ngừng sản xuất kinh doanh gây ra những khoản thiệt hại làm giảm kết quả kinh doanh của DN I.1.2 Lợi nhuận phân phối lợi nhuận I.1.2.1 Khái niệm lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế : Lợi nhuận trước thuế của DN bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (bán hàng), lợi nhuận từ hoạt động tài chính lợi nhuận từ hoạt động bất thường Lợi nhuận. .. động là tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp Lợi nhuận trước thuế là sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế (thu nhập sau thuế) của doanh nghiệp : Lợi nhuận sau thuế là chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN Trong đó : Thuế TNDN là thuế tính trên lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, thuế suất . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KQKD VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ. I.1.1 KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. I.2.1. Yêu cầu quản lý. I.2.1.1. Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh. Kết quả kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP,

Hình ảnh liên quan

∗) Nếu theo hình thức Nhật Ký- Chứng Từ : - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

u.

theo hình thức Nhật Ký- Chứng Từ : Xem tại trang 28 của tài liệu.

Từ khóa liên quan