0

Tập hợp số nguyên

15 521 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:11

CHAØO MÖØNG QUÍ THAÀY COÂ Kiểm tra bài cũ Câu 1 : Ghi các số -1 , - 2 vào trục số . Câu 2 : Tìm trên trục số những điểm cách điểm 0 hai đơn vò . Bài 2 TẬP HP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên - Tập hợp : { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm : * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . - Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z Bài tập : Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ? Sai Đúng Đúng Đúng Đúng Sai Sửa lại -4 N ∉ - 4 N 4 N 1 N 5 N - 1 N 0 Z ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ Sửa lại -1 N ∉ 0 Z ∈ Bài 2 TẬP HP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên - Tập hợp : { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm : * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . - Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z Chú ý : ( SGK ) Nhận xét : Số nguyên thường được sử dụng để biểu thò các đại lượng có hai hướng ngược nhau , như : Nhiệt độ trên 0 O C Nhiệt độ dưới 0 O C Độ cao dưới mực nước biển Độ cao trên mực nước biển Số tiền nợ Số tiền có Độ cận thò Độ viễn thò Thời gian trước Công nguyên . . . . . . Thời gian sau Công nguyên Bài 2 TẬP HP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên - Tập hợp : { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm : * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . - Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z Nhận xét : ( SGK ) Chú ý : ( SGK ) Điểm A cách điểm mốc M về phía Bắc . . . . . . . … . . . . ………. Điểm B cách điểm mốc M về phía Nam . . . . . . . . . . . . . E D C Nam M A B km Bắc +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 Đọc các số biểu thò các điểm C, D ,E trong hình sau : ?1 3km được biểu thò là +3km 2km được biểu thò là -2km Ví dụ : 1m ( a ) A ?2 1m ( b ) A ?2 [...]...?3 +1m A -1m 1m TẬP HP CÁC SỐ NGUYÊN Bài 2 1 Số nguyên - Tập hợp : { ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; } gồm : * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên - Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z Chú ý : ( SGK ) Nhận xét : ( SGK ) 2 Số đối ( SGK ) Ví dụ : -1 và 1 là hai số đối nhau khi đó : -1 là số đối của 1 , 1 là số đối -1 Số đối của 0 là 0 Tây A C M... về phía tây 3km , ta quy ước : “ Điểm A được biểu thò là -3 km ” khi đó : Câu 1: Số biểu thò điểm B a -3km b -1km c 0 Câu 2 : Số biểu thò điểm C a -3km b -1km c 0 d 2km d 2km HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học bài kết hợp SGK BÀI TẬP Bài 7;8 / SGK/ 70,71 và hoàn thành các bài tập đã làm Bài 3 : THỨ TỰ TRONG TẬP HP CHUẨN BỊ CÁC SỐ NGUYÊN . . . } gồm : * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . - Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z Bài tập : Đọc những điều. - Tập hợp : { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm : * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . - Tập hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập hợp số nguyên, Tập hợp số nguyên,

Hình ảnh liên quan

Trên hình vẽ điểm A cách mốc M về phía tây 3km , ta quy ước  : “  Điểm A được biểu  thị là -3 km ”  khi đó :  - Tập hợp số nguyên

r.

ên hình vẽ điểm A cách mốc M về phía tây 3km , ta quy ước : “ Điểm A được biểu thị là -3 km ” khi đó : Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan