0

DT Hình tam giác

30 290 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Toán lớp 5 Giáo viên thực hiện Dương Kim Nhung Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thị x Hoà Bình tỉnh Hoà Bìnhã TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c? Em h·y cho biÕt: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? Em h·y cho biÕt: A C D B h1 - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD gåm bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 15 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng 5 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng 3 h×nh vu«ng h1? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - Sè h×nh vu«ng trong h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng sè h×nh vu«ng chiÒu dµi nh©n víi sè h×nh vu«ng chiÒu réng: ( 5 x 3 = 15). VËy diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng chiÒu dµi (AB) nh©n víi chiÒu réng (CD). A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c II- Néi dung bµi míi: - DiÖn tÝch cña tam gi¸c ABC sÏ ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµI häc h«m nay cña chóng ta. H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - VÒ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? E D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o NhËn xÐt: - VÒ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - ChiÒu cao cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? A E B C D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C h i Ò u c a o C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - C¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? [...]... tích tam giác ABC (màu xanh) cộng với diện tích tam giác MNL (màu vàng) Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy L Nhận xét: - Diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng diện tích tam giác MNL (màu vàng) Vậy diện tích hình chữ nhật EDBD có phải chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) không? Diện tích hình. .. của hình chữ nhật EDBC có phải là cạnh đáy của tam giác ABC hay không? - Chiều rộng của hình chữ nhật EDBC có phải là chiều cao của tam giác ABC hay không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Chiều dài của hình chữ nhật EDBC là cạnh đáy của tam giác ABC - Chiều rộng của hình chữ nhật EDBC là chiều cao của tam giác. .. 2 hình chữ nhật EDBC và PQNL bằng nhau - 2 tam giác ABC (màu xanh) và tam giác MNL (màu vàng) bằng nhau L Diện tích hình tam giác B Chiều dài H D 2 Cạnh đáy C M P Chiều rộng A Chiều cao Chiều rộng E N Chiều dài Q 2 1 K Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hai hình trên? Cạnh đáy L Diện tích hình tam giác B Chiều dài H D 2 Cạnh đáy C M P Chiều rộng A Chiều cao Chiều rộng E N Chiều dài Q 1 K Nhận xét: - Hình. .. - Hình 2 của tam giác MNL đã được cắt theo chiều cao và ghép sang hình chữ nhật EDBC L Diện tích hình tam giác H D 2 Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Cạnh đáy C M P Chiều rộng A E N Chiều dài Q 1 K Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hai hình trên? L Diện tích hình tam giác H D P C N 2 Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K Nhận xét: - Hình 1 của tam giác MNL đã được... tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K Nhận xét: - Vậy diện tích của tam giác được tính như thế nào? L Diện tích hình tam giác H D P C N 2 C.cao (h) Chiều rộng B 1 Chiều dài Cạnh đáy (a) M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích của tam giác bằng 1/2 cạnh đáy nhân với chiều cao hay: axh Stg = 2 Diện tích hình tam giác III-... A E K L Nhận xét: - Vậy diện tích của tam giác ABC có bằng 1/2 (chiều dài) nhân với (chiều rộng) của hình chữ nhật EDBD không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích của tam giác ABC bằng 1/2 (chiều dài) nhân với (chiều rộng) của hình chữ nhật EDBD Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài... diện tích tam giác ABC (màu xanh) không? Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh đáy M Chiều dài Q Chiều rộng A E K L Nhận xét: - Diện tích hình chữ nhật EDBD có chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) Vậy diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật EDBC Diện tích hình tam giác Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài H D P C N 2 Cạnh...Diện tích hình tam giác B D H Cạnh đáy Nhận xét: C M P Chiều rộng Chiều dài N Chiều dài Chiều cao A Chiều cao Chiều rộng E 1 K Q 2 Cạnh đáy - Em có nhận xét gì về 2 hình chữ nhật EDBC và PQNL - Em có nhận xét gì về 2 tam giác ABC (màu xanh) và tam giác MNL (màu vàng) L Diện tích hình tam giác B D H Cạnh đáy C M P Chiều rộng Chiều dài N Chiều dài Chiều... vàng) L Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy Nhận xét: - Diện tích hình chữ nhật EDBC bằng tổng diện tích 2 tam giác ABC và MNL không? L Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy L Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật EDBD... ghép sang hình chữ nhật EDBC L Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hình chữ nhật EDBD? L Diện tích hình tam giác H D 2 Cạnh đáy C M P N Chiều dài Chiều cao Chiều cao Chiều rộng B 1 Chiều dài Chiều rộng A E 1 K Q 2 Cạnh đáy Nhận xét: - Được tạo bởi chính 2 tam giác ABC (màu . h×nh tam gi¸c TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam. ®­êng g× trong tam gi¸c? Em h·y cho biÕt: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC.
- Xem thêm -

Xem thêm: DT Hình tam giác, DT Hình tam giác,

Hình ảnh liên quan

Tiết 80. Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ết 80. Diện tích hình tam giác Xem tại trang 2 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 3 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 5 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 6 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 7 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 8 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 9 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 10 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 11 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 12 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 13 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 14 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 15 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 16 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 17 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 18 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 19 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 20 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 21 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 22 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 23 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 24 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 25 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 26 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 27 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 28 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác - DT Hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác Xem tại trang 29 của tài liệu.