0

Tài liệu DT hình tam giác

14 293 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:12

Toán 5 Toán 5 • Bài: Diện tích hình tam giác • Người soạn: Bùi Đức Hạnh Bài DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC TOÁN 5 Hình 1 Hình 2 Cho 2 hình tam giác Cho 2 hình tam giác bằng nhau bằng nhau Lấy 1 hình tam giác cắt theo đường cao Lấy 1 hình tam giác cắt theo đường cao để được hai mảnh tam giác 1 và 2. để được hai mảnh tam giác 1 và 2. 1 2 Ghép hai mảnh 1 và 2 vào tam giác Ghép hai mảnh 1 và 2 vào tam giác còn lại để được hình chữ nhật. còn lại để được hình chữ nhật. Hình ghép Hình ghép D A E B C H 1 2 Đáy Chiều cao Em hãy so sánh: 1. Chiều dài hình chữ nhật ABCD với cạnh đáy DC của hình tam giác EDC ? 2. Chiều rộng hình chữ nhật ABCD với chiều cao hình tam giác EDC? 3. Diện tích hình chữ nhật ABCD với diện tích hình tam giác EDC? A E B C H D 1 2 Đáy Chiều cao Em hãy so sánh: 1. Chiều dài hình chữ nhật ABCD với cạnh đáy hình tam giác EDC ? 2. Chiều rộng hình chữ nhật với chiều cao hình tam giác? 3. Diện tích hình chữ nhật với diện tích hình tam giác? Đáp án: 1. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng cạnh đáy hình tam giác EDC ? 2. Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng bằng chiều cao hình tam giác EDC? 3. Diện tích hình chữ nhậtABCD gấp đôi diện tích hình tam giác EDC? B EA D C H Diện tích hình tam giác = Diện tích hình chữ nhật 2 Diện tích hình tam giác = Chiều dài x chiều rộng 2 Diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình tam giác. 1 2 Đáy Chiều cao 2 ha S × = Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. a S h h [...]...? Bài 1:Tính diện tích hình tam giác có: • Đáy 8cm và chiều cao 6cm 8× 6 2 = 24 cm 2 Đáy 2,3dm và chiều cao 1,2dm 2,3 ×1,2 2 = 1,38 dm 2 ( ) ( ) Bài 2: a/Tính diện tích hình tam giác có: • Đáy 5m và chiều cao 24dm Đổi 5 m = 50dm 50 × 24 2 = 60 dm 2 ( ) Bài 2: Tính diện tích hình tam giác có: b) Đáy 42,5 dm và chiều cao 5,2 m 5,2 m = 52 dm 42,5 × 52 2 = . Bài: Diện tích hình tam giác • Người soạn: Bùi Đức Hạnh Bài DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC TOÁN 5 Hình 1 Hình 2 Cho 2 hình tam giác Cho 2 hình tam giác bằng nhau. chiều cao hình tam giác? 3. Diện tích hình chữ nhật với diện tích hình tam giác? Đáp án: 1. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng cạnh đáy hình tam giác EDC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu DT hình tam giác, Tài liệu DT hình tam giác,

Hình ảnh liên quan

• Bài: Diện tích hình tam giác • Người soạn: Bùi Đức Hạnh - Tài liệu DT hình tam giác

i.

Diện tích hình tam giác • Người soạn: Bùi Đức Hạnh Xem tại trang 1 của tài liệu.
DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC - Tài liệu DT hình tam giác
DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 1 Hình 2 - Tài liệu DT hình tam giác

Hình 1.

Hình 2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Lấy 1 hình tam giác cắt theo đường cao - Tài liệu DT hình tam giác

y.

1 hình tam giác cắt theo đường cao Xem tại trang 4 của tài liệu.
còn lại để được hình chữ nhật.còn lại để được hình chữ nhật. - Tài liệu DT hình tam giác

c.

òn lại để được hình chữ nhật.còn lại để được hình chữ nhật Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình ghépHình ghép - Tài liệu DT hình tam giác

Hình gh.

épHình ghép Xem tại trang 6 của tài liệu.
1. Chiều dài hình chữ nhậtABCD với cạnh đáy DC của hình tam giác EDC ? - Tài liệu DT hình tam giác

1..

Chiều dài hình chữ nhậtABCD với cạnh đáy DC của hình tam giác EDC ? Xem tại trang 7 của tài liệu.
1. Chiều dài hình chữ nhậtABCD với cạnh đáy hình tam giác EDC ? - Tài liệu DT hình tam giác

1..

Chiều dài hình chữ nhậtABCD với cạnh đáy hình tam giác EDC ? Xem tại trang 8 của tài liệu.
Diện tích hình tam giác = Diện tích hình chữ nhật - Tài liệu DT hình tam giác

i.

ện tích hình tam giác = Diện tích hình chữ nhật Xem tại trang 9 của tài liệu.
Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi  chia cho 2 - Tài liệu DT hình tam giác

u.

ốn tính diện tích hình tam giác ta lấy đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2 Xem tại trang 10 của tài liệu.
? Bài 1:Tính diện tích hình tam giác có: - Tài liệu DT hình tam giác

i.

1:Tính diện tích hình tam giác có: Xem tại trang 11 của tài liệu.
a/Tính diện tích hình tam giác có: - Tài liệu DT hình tam giác

a.

Tính diện tích hình tam giác có: Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tính diện tích hình tam giác có: - Tài liệu DT hình tam giác

nh.

diện tích hình tam giác có: Xem tại trang 13 của tài liệu.