0

De - dap an Toan 5 HKI

3 314 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 5 - NĂM HỌC : 2010 - 2011 MƠN : TỐN. Bài 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả hoặc câu trả lời đúng: a) Với 52 : 0,5 = 52 x thì số điền vào ô là: A. 104 B. 2 C. 10,4 D. 2 1 b) Tỉ số phần trăm của 75 và 300 được tính là: A- 300 : 75 = 4 = 40% B- 75 : 300 = 0,25 = 25% C- 300 x 75 : 100 = 22,5% D- 300 : 75 = 4 = 400% Bài 2: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô : a) 16kg 5g viết dưới dạng số thập phân là 16,5kg. b) 76m 2 = 0,76dam 2 Bài 3 : Điền số vào chỗ chấm : a) 4,218 = 421,8 x y . Số y là : . b) 9,3 x 26,7 + 73,3 x 9,3 = 9,3 x . Số điền vào là : . c) 72% = X 72 . Số X là : . Bài 4 : Nối phép tính với kết quả đúng : 85 x 0,001   8,5 85 x 0,1   0,085 85 x 10 000   0,0085 85 x 100   0,85 Bài 5 : A- Đặt tính rồi tính : a) 54,5 – 37,87 b) 16,8 x 3,05 c) 65,6 : 32 B- Tính giá trò của biểu thức : 8,16 : 4,8 – 0,345 : 2 Bài 6 : Tìm X : a) X x 0,45 = 3,69 : 0,1 b) 32 : X = 1,25 : 0,5 Bài 7 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 22,05m và có diện tích bằng diện tích một hình vuông cạnh 42m. a) Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó ? b) Trên thửa ruộng hình chữ nhật đó, người ta dùng 25% diện tích để trồng bắp. Tính diện tích trồng bắp ? _ Hết _ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM. Bài 1: ( 0,75 điểm) a) B b) B Bài 2: ( 0,75 điểm) a) S b) Đ Bài 3 : ( 1,5 điểm) a) 0,01 b) 100 c) 100 Bài 4 : ( 1 điểm) 85 x 0,001   8,5 85 x 0,1   0,085 85 x 10 000   0,0085 85 x 100   0,85 Bài 5 : ( 2 điểm) A) B) 8,16 : 4,8 – 0,345 : 2 = 1,7 – 0,1725 = 1,5275 Bài 6 : ( 2 điểm) a) X x 0,45 = 3,69 : 0,1 b) 32 : X = 1,25 : 0,5 X x 0,45 = 36,9 32 : X = 2,5 X = 36,9 x 0,45 X = 32 : 2,5 X = 82 X = 12,8 Bài 7 : ( 2 điểm) a) Diện tích hình vuông cũng chính là diện tích thửa ruộng hình chữ nhật : 42 x 42 = 1764 (m 2 ) Chiều dài thửa ruộng : 1764 : 22,05 = 80 (m) Chu vi thửa ruộng : (80 + 22,05) x 2 = 204,1 (m) b) Diện tích trồng bắp : 54,50 37,87 16,63 _ 16,8 3,05 840 504 51,240 x 65,6 32 1 60 2,05 00 1764 : 100 x 25 = 441 (m 2 ) Ñaùp soá: a) 204,1m; b) 441m 2 . : 85 x 0,001   8 ,5 85 x 0,1   0,0 85 85 x 10 000   0,00 85 85 x 100   0, 85 Bài 5 : A- Đặt tính rồi tính : a) 54 ,5 – 37,87 b) 16,8 x 3, 05 c) 65, 6. b) Tỉ số phần trăm của 75 và 300 được tính là: A- 300 : 75 = 4 = 40% B- 75 : 300 = 0, 25 = 25% C- 300 x 75 : 100 = 22 ,5% D- 300 : 75 = 4 = 400% Bài 2: Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: De - dap an Toan 5 HKI, De - dap an Toan 5 HKI,

Hình ảnh liên quan

a) Diện tích hình vuông cũng chính là diện tích thửa ruộng hình chữ nhật :          42 x 42 = 1764 (m2) - De - dap an Toan 5 HKI

a.

Diện tích hình vuông cũng chính là diện tích thửa ruộng hình chữ nhật : 42 x 42 = 1764 (m2) Xem tại trang 2 của tài liệu.