giao an lop 5 buoi 2 tuan 16

11 434 0
giao an lop 5 buoi 2 tuan 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tn 16 Thø hai ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2010 TOÁN LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: - Biết tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải tốn. - Làm BT 1,2 trong VBT II. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm: nhân, chia tỉ số phần trăm với một số) Bài 1:VBT • Tìm hiểu theo mẫu cách xếp – cách thực hiện. • Lưu ý khi làm phép tính đối với tỉ số phần trăm phải hiểu đây là làm tính của cùng một đại lượng. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số, đồng thời làm quen với các khái niệm. Bài 2:VBT • Dự đònh trồng:+ Thôn Đông trồng 25 ha). + Thôn Bắc trồng 32 ha). • Đã trồng: Thôn Đông trồng 27ha Thôn Bắc trồng 27ha a) Thôn Đông thực hiện bao nhiêu % kế hoạch? Vượt mức bao nhiêu % ? a) Thôn Đông thực hiện bao nhiêu % kế hoạch? Vượt mức bao nhiêu % ? v Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Học sinh nhắc lại kiến thức vừa luyện tập. - Hát Hoạt động cá nhân. - Học sinh đọc đề - Học sinh làm bài theo nhóm (Trao đổi - theo mẫu). - Lần lượt học sinh trình bày cách tính. - Cả lớp nhận xét. KẾT QUẢ: 35,2% ; 30% ; 90,5% ; 13,25% Hoạt động cá nhân, lớp. - Học sinh đọc đề. - Học sinh phân tích đề. - Học sinh tóm tắt. - Học sinh giải. Kết quả : a) 108% ; 8% b) 84,37% H/ s nhắc lại kiến thức H/ s lắng nghe 5. Tổng kết - dặn dò: Chuẩn bò: “Giải toán về tìm tỉ số phần trăm”. - Dặn học sinh xem trước bài ở nhà. - Nhận xét tiết học …………………………………………………………… ĐỊA LÍ ÔN TẬP I. Mục tiêu: - Biết hệ thống hóa các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản. - Chỉ trên bản đồ một số thành phố, trung tâm cơng nghiệp, cảng biển lớn của nước ta. - Biết hệ thống hóa các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản: đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sơng ngòi, đất, rừng. - Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sơng lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ. II. Chuẩn bò: + GV: Các loại bản đồ: một độ dân số, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải. Bản đồ khung Việt Nam. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Thương mại và du lòch”. - Nêu các hoạt động thương mại của nước ta? - Nước ta có những điều kiện gì để phát triển du lòch? 3. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập”. 4. Các hoạt động: v Hoạt động 1: Tìm hiểu về các dân tộc và sự phân bố. + Nước ta có bao nhiêu dân tộc? + Dân tộc nào có số dân đông nhất? + Họ sống chủ yếu ở đâu? + Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu? vHoạt động 2:Các hoạt động kinh tế - Hãy thảo luận nhóm theo phiếu: Chỉ có khoảng 1/4 dân số nước ta sống ở nông thôn, vì đa số dân cư làm công nghiệp. + Hát - 2 HS Hoạt động lớp, cá nhân. + 54 dân tộc. + Kinh + Đồng bằng. + Miền núi và cao nguyên. - Hoạt động nhóm 4, trình bày Vì có khí hậu nhiệt đới nên nước ta trồng nhiều cây xứ nóng, lúa gạo là cây được trồng nhiều nhất. Nước ta trâu bò dê được nuôi nhiều ở miền núi và trung du, lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở đồng bằng. Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta. Hàng nhập khẩu chủ yếu ở nước ta là khoáng sản, hàng thủ công nghiệp, nông sản và thủy sản. v Hoạt động 4: Củng cố. - Kể một số sản phẩm của ngành công nghiệp và thủ công nghiệp? 4. Tổng kết - dặn dò: - Dặn dò: Ôn bài. - Nhận xét tiết học. + Đánh S + Đánh S + Đánh Đ + Đánh Đ + Đánh S + Đánh S Hoạt động lớp. - Hai dãy thi đua ………………………………………………………. Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp T×m hiĨu nh÷ng di tÝch lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng I/ Mơc tiªu: - GV giíi thiƯu vµ gióp c¸c em t×m hiĨu vỊ nh÷ng di tÝch lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng. - Gióp cho HS cã nh÷ng hiĨu biÕt c¬ b¶n vỊ nh÷ng di tÝch, lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng, ®Êt níc; qua ®ã cã thĨ giíi thiƯu, kĨ vỊ nh÷ng di tÝch, lÞch sư, v¨n hãa cđa ®Êt níc em ®· ®ỵc tham quan hay ®· biÕt qua s¸ch b¸o, phim ¶nh. II/ ®å dïng d¹y häc: GV su tÇm: Tranh ¶nh vỊ chïa Bµi §Ýnh, §Ịn §inh –Lª III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc : 1) H§1 : Giíi thiƯu vỊ nh÷ng di tÝch, lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng. - GV cho HS quan s¸t nh÷ng bøc tranh su tÇm ®ỵc vµ lÇn lỵt giíi thiƯu cho HS t×m hiĨu vỊ nh÷ng di tÝch, lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng: chïa B¸i §Ýnh, §Ịn §inh – Lª . 2) H§ 2: Thi kĨ chun vỊ nh÷ng di tÝch, lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng , ®Êt níc. - GV nªu yªu cÇu : Ai ®· ®ỵc ®i tham quan, nghe kĨ, t×m hiĨu qua s¸ch b¸o vỊ nh÷ng di tÝch, lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng, ®Êt níc? - GV chän cư ngêi tham gia thi kĨ chun tríc líp. * Cđng cè: - GV tãm t¾t néi dung bµi häc. - NhËn xÐt, tuyªn d¬ng HS cã néi dung kĨ vỊ nh÷ng di tÝch, lÞch sư, v¨n hãa cđa quª h¬ng, ®Êt níc . ………………………………………………………………………………… Thø ba ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2010 CHÍNH TẢ NGHE VIẾT : THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN I. Mục tiêu: - Học sinh nghe viết đúng chính tả bài “Thầy thuốc như mẹ hiền” - Hiểu và nắm được cách trình bày. Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l / n - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH vHoạt động1: Hướng dẫn h/s nghe –viết. - G/vđọc lần 1 đoạn văn viết chính tả. - Yêu cầu học sinh nêu một số từ khó viết. - Giáo viên đọc cho học sinh viết. - Hoạt động học sinh sửa bài. - Giáo viên chấm chữa bài. v Hoạt động2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1. t×m ®ång nghÜa víi : * Nh©n hËu ,Hßa b×nh ,H÷u nghÞ,CÇn cï Bµi 2: T×m tõ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ: Tù träng, nh©n hËu, dòng c¶m. Giáo viên chốt lại, khen nhóm đạt yêu cầu. vHoạt động3 : Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Hát Hoạt động lớp, cá nhân. 1, 2 học sinh đọc bài chính tả – Nêu nội dung. - Học sinh nêu cách trình bày (chú ý chỗ xuống dòng). - Học sinh viết bài. - Học sinh đổi vë sửa bài. - Học sinh soát lại lỗi (đổi vë). - 1 học sinh đọc yêu cầu. HS lµm bµi theo nhãm. - Đại diện nhóm trình bày. * Nh©n hËu : Nhân ái, nhân từ, nhân đức, phúc hậu . * Hßa b×nh : B×nh yªn, th¸i b×nh, thanh b×nh… * H÷u nghÞ: §oµn kÕt, hỵp t¸c,… * CÇn cï: Siªng n¨ng, ch¨m chØ, chÞu khã,… …………………………………………… KHOA HỌC CHẤT DẺO. I. Mục tiêu: - Nhận biết một số tính chất của cao su. - Nêu được một số cơng dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. - Có ý thức giữ gìn và bảo quản đồ dùng trong nhà. *KNS: -Tìm kiếm và xử lí thông tin về công dụng của vật liệu. -Lựa chọn vật liệu thích hợp với tình huống/ yêu cầu đã đưa ra. -Bình luận về việc sử dụng vật liệu. II. Chuẩn bị: - GV: Hình vẽ trong SGK trang 64 ,Đem một vài đồ dùng thông thường bằng nhựa đến lớp (thìa, bát, đĩa, áo mưa, ống nhựa, …) - HS: SGK, sưu tầm đồ dùng làm bằng chất dẻo. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Cao su. - Hãy nêu tính chất của cao su? - Cao su thường được sử dụng để làm gì? 3. Giới thiệu bài mới: Chất dẻo 4. Các hoạt động: v Hoạt động 1: Đặc điểm của những đồ dùng bằng nhựa( MT 1) - Hãy kể và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bằng nhựa. - Đồ dùng bằng nhựa có đặc điểm gì? v Hoạt động 2: Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo.( MT 1) - Hãy thảo luận nhóm 4 theo câu hỏi: + Chất dẻo được làm ra từ nguyên liệu nào? + Nêu tính chất chung của chất dẻo. + Có mấy loại chất dẻo? Là những loại nào? + Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chất tạo ra các sản phẩm dùng hằng ngày? Tại sao? v Hoạt động 3: Củng cố.( MT 2, 3) - Hãy thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo. 5. Tổng kết - dặn dò: - Hãy kể tên một số loại vải dùng để may quần, áo, chăn, màn mà em biết. - Hát - 2 HS - Cá nhân - Nhiều màu sắc, hình dáng, có loại mềm, có loại cứng, không thấm nước, có tính cách điện, cách nhiệt tốt - Thảo luận nhóm, trình bày + Từ dầu mỏ và than đá + Chất dẻo không dẫn điện, cách nhiệt, nhẹ, bền, khó vỡ. + Có thể chia chất dẻo thành 2 nhóm: - Loại nhựa nhiệt cứng: Không thể tái chế. - Loại nhựa nhiệt dẻo: Có thể tái chế. + Thay thế gỗ, da, thủy tinh……… - Mỗi dãy 5 HS thi tiếp sức - Cá nhân - Hãy sưu tầm các loại vải và tìm hiểu tính chất của tơ sợi. - Nhận xét tiết học . ………………………………………………………………………………… Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2010 TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM I. Mục tiêu: - Biết tìm một số phần trăm của một số. - Vận dụng được để giải bài tốn đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số. - Làm BT 1,2 trong VBT Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết vận dụng giải toán đơn giản về tìm một số phần trăm của một số Bài1: VBT Mời 1hs đọc BT1 Cho hs làm b vào vở G/v cùng hs nhận xét Bài 2: VBT - Mời 1hs lên bảng lµm bài - Giáo viên chốt lại, tính tiền gửi và tiền lãi. Bài 3: VBT Mời 1hs đọc đề toán Có 1.200 cây. Tính nhẩm a) 50% số cây b) 25% số cây c) 75% số cây G/v thu 1số vở chấm .Nhận xét hd chữa bài v Hoạt động 3: Củng cố. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Học sinh nhắc lại kiến thức vừa học. - Hát Hoạt động cá nhân, lớp Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt. - Học sinh giải bài toán . - Cả lớp làm bài vào vở. - Cả lớp nhận xét. Kết quả : Đáp số 24% - Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt. - Học sinh giải. - Học sinh sửa bài – Nêu cách tính. - Cả lớp nhận xét. Kết quả: Đáp số 3.015.000 đồng - Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt. - Nêu cách làm - Học sinh giải. - Học sinh sửa bài – Nêu cách làm Kết quả : a) 600 cây ; b) 300 cây ; c) 900 cây Hs nhắc lại kiến thức 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Luyện tập ”. - Nhận xét tiết học ………………………………………… TËp lµm v¨n Lun tËp t¶ ngêi I/ Mơc tiªu: - Híng dÉn HS lËp dµn ý t¶ ho¹t ®éng cđa mét b¹n nhá hay cđa mét em bÐ ë ti tËp ®i, tËp nãi. II/ §å dïng d¹y- häc : - GV : B¶ng phơ ghi dµn ý chung cđa bµi v¨n t¶ ngêi - Häc sinh : Vë thùc hµnh TiÕng ViƯt III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: 1.Giíi thiƯu bµi : 2.Híng dÉn lµm bµi tËp : * GV chÐp ®Ị lªn b¶ng: §Ị bµi: LËp dµn ý t¶ ho¹t ®éng cđa mét b¹n nhá hay cđa mét em bÐ ë ti tËp ®i, tËp nãi. - Gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi, nªu yªu cÇu cđa ®Ị bµi. - Gäi 1 HS nªu dµn ý chung cđa bµi v¨n t¶ ngêi. - GV treo b¶ng phơ ghi dµn ý chung vµ gäi 2 HS ®äc l¹i. * Gỵi ý HS lµm dµn bµi ( T¶ em bÐ ®ang ti tËp ®i, tËp nãi) a) Më bµi: Giíi thiƯu em bÐ ®ang ti tËp ®i, tËp nãi. b) Th©n bµi ( T¶ ho¹t ®éng): + Lóc ch¬i: lª la díi sµn nhµ víi mét ®èng ®å ch¬i… + Lóc xem ti vi: ThÊy qu¶ng c¸o th× bá ch¬i, ®ang khãc còng nÝn ngay. Ngåi xem, m¾t ch¨m ch¾m nh×n mµn h×nh. Ai ®ïa nghÞch lÊy tay che m¾t bÐ, bÐ ®Èy tay ra, hÐt to¸ng lªn… + Lóc tËp ®i, tËp nãi: VÞn tay vµo thµnh giêng lÉm chÉm tõng bíc tiÕn vỊ phÝa mĐ. Kªu a a khi mĐ vỊ.… … c) KÕt bµi: Nªu c¶m nghÜ cđa em ®èi víi em bÐ võa t¶. * HS tù lµm dµn bµi vµo Vë thùc hµnh TV. * Gäi mét vµi HS tr×nh bµy dµn ý võa lËp. 3. Cđng cè, dỈn dß: - GV nx giê häc. - DỈn HS vỊ nhµ dùa vµo dµn ý ®· lËp, viÕt ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cđa b¹n nhá hay em bÐ ®ang ti tËp ®i, tËp nãi. ……………………………………………………. KHOA HỌC TƠ SI. I. Mục tiêu: - Nhận biết một số tính chất của tơ sợi. - Nêu một số cơng dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng tơ sợi. - Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. -GDBVMT:HS biÕt mèi quan hƯ gi÷a con ngêi víi m«i trêng. - *KNS: -Quản lí thời gian trong q trình tiến hành làm thí nghiệm. -Bình luận về cách làm và kết quả quan sát. -Giải quyết vấn đề. II. Chuẩn bò: - Giáo viên: Hình vẽ trong SGK trang 60, 61; các loại tơ sợi tự nhiên và nhân tạo hoặc sản phẩm được dệt ra từ các loại tơ sợi đó, đồ dùng đựng nước, bật lửa hoặc bao diêm. - HS : Sản phẩm sưu tầm III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Hãy nêu tính chất chung của chất dẻo. - Kể tên các đồ dùng làm bằng chất dẽo. Nêu cách bảo quản 3. Giới thiệu bài mới: Tơ sợi. 4. Các hoạt động: v Hoạt động 1: Kể tên một số loại tơ sợi. - Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà em biết. v Hoạt động 2: Nguồn gốc của một số loại tơ sợi - Hãy QS và nêu hoạt động của từng hình - Loại sợi nào có nguồn gốc từ thựcvật, loại nào có nguồn gốc từ động vật? - Hát - 2 HS - Vải bông, tơ tằm, vải thô, vải sợi len, vải màn,……………. Hoạt động cặp đôi - H 1: Liên quan đến việc làm ra sợi đay. - H 2: Liên quan đến việc làm ra sợi bông. - H 3: Liên quan đến việc làm ra sợi tơ tằm. - Nguồn gốc thực vật: sợi bông, sợi đay, sợi lanh. - Nguồn gốc động vật: sợi len, sợi tơ tằm. - Có 2 nhóm: tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. - Hoạt động nhóm 6, trình bày Nhóm :………… - Có mấy nhóm tơ sợi? Đó là những nhóm nào? v Hoạt động 3: Tính chất của tơ sợi - Hãy làm thí nghiệm và thảo luận hoàn thành phiếu BT v Hoạt động 4: Củng cố. - Em hay mặc loại vải nào? 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Ôn tập kiểm tra HKI”. Loại tơ Thí nghiệm Đặc Khi đốt lên Khi nhúng nước Sợi bông Sợi đay Tơ tằm Tơ sợi nhân tạo Cá nhân …………………………………………………………………………………… Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2010 TOÁN LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: - Biết làm ba dạng bài tốn cơ bản về tỉ số phần trăm: + Tính tỉ số phần trăm của hai số. + Tìm giá trị một số phần trăm của một số. + Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó. - Làm BT 1,(a); 2 (a); 3 (a) trong VBT II. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Phát triển các hoạt động: vHoạt động 1: Hướng dẫn học sinh ôn lại ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm. Bài 1:Tính tỉ số phần trăm của hai số. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. Bài 2: Giáo viên chốt cách tính một số phần trăm của một số. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại -Hát Hoạt động cá nhân. Học sinh đọc đề. -Học sinh làm bài. -Kết quả: a) 84% ; b) 45,5%. • Tính tỉ số phần trăm của 2 số. Học sinh đọc đề Bán được 5.000.000 đồng lãi 15% Tiền lãi ? đồng Kết quả : phương pháp giải. - Giáo viên chốt cách giải. Bài 3: - Giáo viên chốt dạng tính một số biết một số phần trăm của nó. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp giải. - Giáo viên chốt cách giải. vHoạt động 2: Củng cố. - Hs nhắc lại nội dung ôn tậo, luyện tập. 3. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét tiết học a) 9,18kg b) Tiền lãi là : 5.000.000 x 15 : 100 = 750.000 Học sinh đọc đề. -Học sinh làm bài. • Tính 1số biết phần trăm của một số Học sinh sửa bài. Kết quả: a) 140 ; b) 1300lít Hoạt động nhóm đôi. Học sinh nhắc lại nội dung ôn tập Cả lớp lắng nghe LỊCH SỬ HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI. I. Mục tiêu: - Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh: + Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. + Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt rận. + Giaos dục được đẩy mạnh nhằm đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến. + Đại hội chiến ĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ chức vào tháng 5 – 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua u nước. - Giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam. II. Chuẩn bò: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam.Ảnh các anh hùng tại Đại hội anh hùng và chiến só thi đua toàn quốc (tháng 5/1952) III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Ta quyết đònh mở chiến dòch Biên giới nhằm mục đích gì? - Ý nghóa lòch sử của chiến dòch Biên giới Thu Đông 1950? 3. GTB: Hậu phương những năm sau chiến dòch biên giới. - Hát - 2 HS Hoạt động lớp, nhóm. [...]... mạnh chiến đấu cao Hoạt động lớp - Tổ chức vào ngày 1 -5- 1 9 52 - Nhằm tổng kết , biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của kháng chiến - HS phát biểu - Hãy kể tên các anh hùng được Đại hội bầu chọn và chiến công của họ 5 Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Chiến thắng Điện Biên Phủ (7 /5/ 1 954 )” - Nhận xét tiết học …………………………………………………………………………...4 Các hoạt động: v Hoạt động 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ( 2- 1 951 ) - Hãy trao đổi theo bàn: + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào? + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng VN? v Hoạt động 2: Sự lớn mạnh của hậu phương những măn sau chiến dòch biên giới - Hãy thảo luận theo nhóm 6 nội... triển mạnh như vậy? +Sự phát triển của hậu phương có tác động như thế nào đến tiền tuyến? vHoạt động 3: Đại hội anh hùng và chiến só thi đua yêu nước - Đại hội Chiến só thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức khi nào? - Đại hội nhằm mục đích gì? - Trao đổi theo bàn - Vào tháng 2- 1 951 - Nhiệm vụ: phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân - Lớp thảo luận . lượt học sinh trình bày cách tính. - Cả lớp nhận xét. KẾT QUẢ: 35, 2% ; 30% ; 90 ,5% ; 13, 25 % Hoạt động cá nhân, lớp. - Học sinh đọc đề. - Học sinh phân tích. làm bài. -Kết quả: a) 84% ; b) 45, 5%. • Tính tỉ số phần trăm của 2 số. Học sinh đọc đề Bán được 5. 000.000 đồng lãi 15% Tiền lãi ? đồng Kết quả : phương

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan