Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bến Tre - Học Toàn Tập

2 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:40

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào t¹o 07-TØnh BÕn Tre Cục Khảo thí Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Lê Thị Minh Thảo 07.01.05 30/07/1995 Kinh Nữ Toán 15.50 Ba 11 Chuyên Bến Tre Lê Minh Kh«i 07.02.03 27/09/1994 Kinh Nam VËt lÝ 17.00 K.KhÝch 12 Chuyên Bến Tre Liêu Khắc Vủ 07.02.06 20/01/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.00 K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre TrÇn ThÕ Duy 07.02.02 04/07/1994 Kinh Nam VËt lÝ 19.50 Ba 12 Chuyªn BÕn Tre Ngun Träng NghÜa 07.02.05 20/10/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.25 K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre Nguyễn Hải Dơng 07.05.01 15/10/1994 Kinh Nam Tin häc 21.95 Ba 12 Chuyªn BÕn Tre Ngun Quang Minh 07.05.03 07/11/1994 Kinh Nam Tin häc 15.80 K.KhÝch 12 Chuyên Bến Tre Tô Hoàng Toàn 07.05.06 20/07/1994 Kinh Nam Tin häc 14.85 K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre Phan Bảo Trân 07.06.06 20/11/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Huỳnh Tấn Phát 10 Trần Đoàn Phi Hà 07.06.03 09/01/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 Chuyên Bến Tre 11 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 07.07.06 05/10/1995 Kinh Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 11 Chuyên Bến Tre 12 Lê Thiện Anh 07.07.01 01/01/1994 Kinh Nam Lịch sử 18.00 Nhất 12 Chuyên Bến Tre 13 Nguyễn Thị Nh ý 07.08.06 16/10/1995 Kinh Nữ Địa lí 12.00 K.Khích 11 Chuyên Bến Tre 14 Lê Ngọc Thùy Hơng 07.09.02 19/08/1994 Kinh Nữ T Anh 13.65 Ba 12 Chuyên Bến Tre 15 Đặng Thị Thanh Mai 07.09.04 05/03/1995 Kinh Nữ T Anh 12.60 K.KhÝch 11 Chuyªn BÕn Tre 16 Ngun Ngäc Tó Uyên 07.09.08 30/08/1995 Kinh Nữ T Anh 14.15 Ba 11 Chuyên Bến Tre 17 Nguyễn Việt Hơng 07.09.03 11/01/1994 Kinh Nữ T Anh 12.65 K.Khích 12 Chuyên Bến Tre 18 Trần Hiển Vinh 07.11.06 30/06/1994 Kinh Nam T Pháp 15.95 K.KhÝch 12 Chuyªn BÕn Tre (2)Sè TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 07-Tỉnh Bến Tre Cục Khảo thí Kiểm định Chất lợng giỏo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Danh sách gồm 18 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phó Chủ tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cục khảo thí kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bến Tre - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bến Tre - Học Toàn Tập