Đề thi đáp án THPT quốc gia năm 2017 môn sinh học

11 467 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2017, 16:38

Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 221 Họ, tên thí sinh:…………………………… Số báo danh:………………………………… Câu 81 Nhân tố sau nhân tố sinh thái hữu sinh? A Ánh sáng B Động vật C Độ pH D Nhiệt độ Câu 82 Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Tần số alen a quần thể bao nhiêu? A 0,8 B 0,5 C 0,3 D 0,2 Câu 83 Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, nhóm linh trưởng phát sinh kì sau đây? A Kì Đệ Nam B Kì Jura C Kì đệ tứ D Kì Cacbon Câu 84 Theo lí thuyết, trình giảm phân bình thường thể có kiểu gen Aabb tạo loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ A 25% B 50% C 12,5% D 75% Câu 85 Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái sau thuộc quan hệ hỗ trợ loài? A Cạnh tranh B Kí sinh C Cộng sinh D Ức chế - cảm nhiễm Câu 86 Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa →Sâu ăn lúa →Ếch đồng →Rắn hổ mang →Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, loài sinh vật tiêu thụ bậc 3? A Ếch đồng W: www.hoc247.net B Rắn hổ mang C Sâu ăn lúa F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 D Cây lúa Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 87 Theo thuyết tiến hóa đại, loại biến dị sau nguyên liệu thứ cấp trình tiến hóa? A Đột biến nhiễm sắc thể B Thường biến C Biến dị tổ hợp D Đột biến gen Câu 88 Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim sau dùng để nối đoạn AND với tạo AND tái tổ hợp? A Ligaza B Restrictaza C ARN pôlimeraza D ADN pôlimeraza Câu 89 Ở người, bệnh hội chứng bệnh sau đột biến nhiễm sắc thể gây nên? A Bệnh bạch tạng B Hội chứng Đao C Bệnh máu khó đông D Hội chứng AIDS Câu 90 Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Chọn lọc tự nhiên C Đột biến D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 91 Ở sinh vật nhân thực, ba sau mã hóa axit amin mêtiônin? A 5’UUA3’ B 5’UAA3’ C 5’AUG3’ D 5’UGU3’ Câu 92 Một loài sinh vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n Thể thuộc loài có nhiễm sắc thể A 2n - B 2n + C n - D n + Câu 93 Khi nói trình hình thành loài theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Hình thành loài đường địa lí xảy động vật thực vật B Hình thành loài đường sinh thái xảy thực vật mà không xảy động vật C Cách li địa lí tất yếu dẫn đến cách li sinh sản hình thành loài D Hình thành loài đường đía lí thường xảy nhanh chóng thời gian ngắn W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 94 Phép lai P: ♀XAXa × ♂ XAY, thu F1 Biết trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn bình thường Theo lí thuyết, số cá thể F1, xuất cá thể có kiểu gen sau đây? A XaXaY B XAXAY C XAXAXA D XAXAXa Câu 95 Theo thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên yếu tốt ngẫu nhiên có chung vai trò sau đây? A Làm thay đổi tần số alen quần thể theo chiều hướng định B Cung cấp alen đột biến cho trình tiến hóa C Loại bỏ hoàn toàn alen lặn khỏi quần thể D Làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể Câu 96 Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau sai? A Nấm hoại sinh xếp vào nhóm sinh vật sản xuất B Hổ xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ C Sâu ăn xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ bậc D Giun đất ăn mùn bã hữu xếp vào nhóm sinh vật phân giải Câu 97 Khi nói quan hệ cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Quan hệ cạnh tranh không ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể cá thể quần thể tự nhiên B Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể C Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể D Quan hệ hỗ trợ đảm bảo cho quần thể tồn ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống môi trường Câu 98 Khi nói hậu đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Đột biến đoạn làm giảm chiều dài nhiễm sắc thể B Đột biến chuyển đoạn làm cho gen chuyển từ nhiễm sắc thể sang nhiễm sắc thể khác C Đột biến đảo đoạn làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai D Đột biến lặp đoạn làm tăng chiều dài nhiễm sắc thể Câu 99 Khi nói lưới thức ăn hệ sinh thái, phát biểu sau sai? A Quần xã sinh vật có độ đa dạng cao lưới thức ăn quần xã phức tạp B Trong lưới thức ăn, loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng định C Trong chuỗi thức ăn, mắt xích có loài sinh vật D Trong lưới thức ăn, loài sinh vật tham khả vào nhiều chuỗi thức ăn khác Câu 100 Một loài sinh thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 75%? Ab aB × aB ab Ab aB × ab aB Ab AB × ab aB D × Câu 101 Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: mắt đỏ : ruồi mắt trắng? X X × X Y .X X × X Y X X × X Y D X X × X Y Câu 102 Khi nói trình dịch mã sinh vật nhân thực, phát biểu sau sai? A Sản phẩm trình dịch mã chuỗi pôlipeptit B Trong trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển mARN theo chiều 5’→3’ C Quá trình dịch mã diễn nhân tế bào D Nguyên liệu trình dịch mã axit amin Câu 103 Khi nói cấu trúc tuổi quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Tuổi quần thể tuổi bình quân cá thể quần thể B Cấu trúc tuổi quần thể ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường C Nghiên cứu nhóm tuổi giúp bải vệ khai thác tài nguyên sinh vật cso hiệu D Mỗi quần thể thường có nhóm tuổi là: Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản nhóm tuổi sau sinh sản Câu 104 Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn →Nhái → Rắn hổ mang → Diều sau Khi nói chuỗi thức ăn này, có phát biểu sau đúng? I Quan hệ sinh thái sâu ăn ngô nhái quan hệ cạnh tranh II Quan hệ dinh dưỡng nhái rắn hổ mang dẫn đến tượng không chế sinh học W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai III Rắn hổ mang diều hâu thuộc bậc dinh dưỡng khác IV Sự tăng, giảm số lượng sâu ăn ngô ảnh hưởng đến tăng, giảm số lượng nhái D Câu 105 Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu F1 gồm 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với thân thấp, hoa đỏ, thu F2 có số thân thấp, hoa trắng chiếm 2% Biết gen quy định tính trạng không xảy đột biến Theo lí thuyết, F2 có số thân thấp, hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ A 2% B 25% C 46% D 23% Câu 106 Giả sử quần thể loài thú kí hiệu A, B, C, D có diện tích phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A Diện tích khu phân bố (ha) Mật độ (cá thể/ha) B C D 25 240 150 200 10 15 20 25 Cho biết diện tích khu phân bố quần thể không thay đổi, tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể A có kích thước nhỏ II Kích thước quần thể B kích thước quần thể D III Kích thước quần thể B lớn kích thước quần thể C IV Giả sử kích thước quần thể D tăng 1%/năm sau năm, quần thể D tăng thêm 50 cá thể A B C D Câu 107 Một loài thực vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Trong thể có nhiễm sắc thể sau đây, một? I AaBbDdEe II AaBbdEe III AaBbDddEe IV AbbDdEe V AaBbDde VI AaBDdEe A W: www.hoc247.net B C F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 D Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 108 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu F1 gồm 100% thân cao, hoa hồng Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Tất thân thấp, hoa đỏ F2 có kiểu gen đồng hợp tử B F2 có 37,5% số thân cao, hoa hồng C F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa hồng D F2 có 12,5% số thân thấp, hoa hồng Câu 109 Bằng kĩ thuật chia cắt phôi, người ta tách phôi có kiểu gen AaBbDdEE thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung bò khác nhau, sinh bò Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A bò trưởng thành có khả giao phối với tạo đời B bòn có nhiễm sắc thể giống C Trong điều kiện sống, bò thường có tốc độ sinh trưởng giống D bò không nhận gen từ bò cấy phôi Câu 110 Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : : : : : 1? I AaBbdd × AABBDD II AaBBDD × AABbDD III Aabbdd × AaBbdd IV AaBbdd × aaBbdd V AaBbDD ×AABbdd VI AabbDD A B C D Câu 111 Một loài sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a Bốn quần thể loài trạng thái cân di truyền có tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội sau: Quần thể I II III IV Tỉ lệ kiểu hình trội 96% 64% 75% 84% Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Trong quần thể trên, quần thể IV có tần số kiểu gen Aa lớn W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai B Quần thể II có tần số kiểu gen AA 0,16 C Quần thể I có tần số kiểu gen Aa 0,32 D Quần thể III có thành phần kiểu gen là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Câu 112 Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ, người ta thu kết bảng sau: Thế hệ Tần số kiểu gen P F1 F2 F3 2⁄5 25⁄36 36⁄49 49⁄64 1⁄5 10⁄36 12⁄49 14⁄64 2⁄5 1⁄36 1⁄49 1⁄64 AA Tần số kiểu gen Aa Tần số kiểu gen â Cho quần thể không chịu tác động nhân tố đột biến – nhập gen yếu tố ngẫu nhiên Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu sau đây? A Cây hoa hồng khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt B Câu hoa trắng khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên C Cây hoa đỏ khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên D Cây hoa trắng khả sinh snar quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt Câu 113 Giả sử lưới thức ăn sau gồm loài sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao Có phát biểu sau đúng? I Chuỗi thức ăn ngắn co bậc dinh dưỡng II Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn III Loài F tham gia vào chuỗi thức ăn IV Loài C tham gia vào chuỗi thức ắn A W: www.hoc247.net B C F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 D Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 114 Khi nói opêron Lac vi khuẩn E coli, có phát biểu sau đúng? I Gen điều hòa (R) không nằm thành phần opêron Lac II Vùng khởi động (P) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã III Khi môi trường lactôzơ gen điều hòa (R) phiên mã IV Khi gen cấu trúc Z gen cấu trúc A phiên mã lần gen cấu trúc Y phiên mã lần A B Câu 115 Phép lai: ♀ X X ×♂ C D X Y, thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể đực có kiểu hình trội ba tính trạng chiếm 16,5% Cho biết biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn; không xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 40 loại kiểu gen II Khoảng cách gen A gen B 40 cM III F1 có 8,5% số cá thể dị hợp tử cặp gen IV F1 có 28% số cá thể có kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 116 Phả hệ hình bên mô tả di truyền bệnh người: Bệnh P hai alen gen quy định; bệnh M hai alen gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Xác định xác kiểu gen 10 người phả hệ B Người số 4, số số chắn có kiểu gen giống C Xác suất sinh thứ gái bị bệnh P cặp 13 – 14 1⁄12 D Xác suất người số mang kiểu gen dị hợp tử cặp gen là2⁄3 Câu 117 Một loài thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai có hoa W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai hồng giao phấn với nhau, thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ : 37,5% hoa hồng : 6,25% hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có bao nhiều phát biểu sau đúng? I Các hoa hồng chủng F2 có loại kiểu gen II Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm tỉ lệ 2/3 III Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng IV Cho F1 giao phần với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng A B C D Câu 118 Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số hoa trắng chiếm 5% Sau hệ tự thụ phấn, thu F4 có số hoa tím chiếm 57,5% Biết quần thể không chịu tác động nhân tốt tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P có 80% số có kiểu gen dị hợp tử II Thế hệ P có tần số alen A 0,55 III F3 có số hoa tím 1,5 lần số hoa trắng IV Trong tổng số hoa tím F4, số có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/23 A B C D Câu 119 Một loài thúc, cho thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen: 22,5% cá thể đực lông quăn, đen Cho biết gen quy định tính trạng không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính II Quá trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% III Các cá thể mang kiểu hình lông quăng, đen F2 có loại kiểu gen IV Trong tổng số cá thể F2, có 25% số cá thể dị hợp tử cặp gen A W: www.hoc247.net B C F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 D Trang | Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Câu 120 Một gen có 2500 nuclêôtit 3250 liên kết hiđrô Mạch gen có 275 nuclêôtit loại X số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit mạch Có bao nhiều phát biểu sau đúng? I Mạch gen có X/G = 15/9 II Mạch gen có(T + X)/(A+G) = 12/3 III Mạch gen có T/G = 5/19 IV Mạch gen có 38% số nuclêôtit loại X A C B D ………………………HẾT……………………… GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN SINH HỌC - MÃ ĐỀ THI 221 81 B 82 A 83 A 84 B 85 C 86 B 87 C 88 A 89 B 90 C 91 C 92 A 93 A 94 D 95 D 96 A 97 A 98 C 99 B 100 C 101 D 102 C 103 B 104 C 105 D 106 A 107 A 108 C 109 A 110 B 111 A 112 B 113 A 114 A 115 B 116 C 117 B 118 B 119 C 120 B W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 10 Vững vàng tảng, Khai sáng tương lai Website Hoc247.vn cung cấp môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung giảng biên soạn công phu giảng dạy giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi kiến thức chuyên môn lẫn kỹ sư phạm đến từ trường Đại học trường chuyên danh tiếng I Luyện Thi Online Học lúc, nơi, thiết bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ Trường ĐH THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức luyên thi môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội II Lớp Học Ảo VCLASS Học Online Học lớp Offline - Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh đưa đón học - Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên - Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn - Mỗi lớp từ đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, hỗ trợ kịp thời đảm bảo chất lượng học tập Các chương trình VCLASS: - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS Lê Bá Khánh Trình, TS Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An trường Chuyên khác TS.Trần Nam Dũng, TS Pham Sỹ Nam, TS Trịnh Thanh Đèo Thầy Nguyễn Đức Tấn - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên Toán Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber Toán Học Học Toán Gia Sư Kèm Online - Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán Giảng viên ĐH Day kèm Toán câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… - Học sinh lựa chọn GV yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi phù hợp - Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS PH đánh giá lực khách quan qua kiểm tra độc lập - Tiết kiệm chi phí thời gian hoc linh động giải pháp mời gia sư đến nhà W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | 11 ... gen có 38% số nuclêôtit loại X A C B D ………………………HẾT……………………… GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN SINH HỌC - MÃ ĐỀ THI 221 81 B 82 A 83 A 84 B 85 C 86 B 87 C 88 A 89 B 90 C 91 C 92 A... Tấn - Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên Toán Tiếng Anh danh cho em HS THCS lớp 6, 7, 8, III Uber Toán Học Học Toán Gia Sư Kèm... Kinh nghiệm từ Trường ĐH THPT danh tiếng - H2 khóa tảng kiến thức luyên thi môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học Sinh Học - H99 khóa kỹ làm luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi đáp án THPT quốc gia năm 2017 môn sinh học, Đề thi đáp án THPT quốc gia năm 2017 môn sinh học, Đề thi đáp án THPT quốc gia năm 2017 môn sinh học

Từ khóa liên quan